INDEX
Allantois quae membrana.
8
Allantois vnde nomen acoeperit.
8.
An reperiatur in humano foetu.
8
Auctoris opinio de allantoide, quod scilicet reperiatur in humano foetu.
9
Allantoidem in humano foetu reperiri probatur.
9
Allantoid s humane figura qualis.
9
Allantoidis ouilis figura.
9
Allantoidis substantia.
9
Allantoidis situs, & vsus qualis.
10
A farcimis genus.
8
Amnios quae membrana.
10
Amnios membrana vnde dicta.
10
Amny varia nomina.
10
Amny substantia qualis.
10
Amny situs & vsus.
10
Animal sanguineum sine corde permanere non potest.
62
Antidotus podagrica auctoris describitur.
84
Anodina in sanguinea arthritide.
86
Aohorisori cuiusdam explicatio.
5
Mulierum superstitio de amnio vnde orta.
10
Artertae vmbilicalis insertio.
18
Arteriarum vmbilicalium vsus ex mente auctoris contra alios omnes anatomicos multis argumentis probatur.
20. 21
Arist. sententia de artiarum vmbilicalium vsu
20. 21
Arteriarum vmbilicalium vsus ex mente auctoris proponitur.
22
Arteriae vmbilicales cur propè cor non oriantur.
23
Arteriarum vmbilicalium vsus ex Gal.mente argumentis probatur.
19
Articulus quid.
66
Artbritis quid.
66
Arthritidis synonima.
66
Arthritidis definitio.
66
Arthritis quae impropriè dicta.
66
Articulorum imbeciliitas à quibus causis proueniat.
67
Arthritis rarò à simplici humore oritur.
73
Arthritis à siccitate quomodo fiat.
74. 75
Articuli an ab internis causis exsiccari possint.
76
B
Blyericataplasma pro arthritide.
88
Balnea & luta naturalia pro arthritide.
92
Balnea artificialia pro arthritide.
92
Balnea in artriticis quomodo administrari debeant ex Traliano.
94
Balneum auctoris pro arthriticis.
91
Error germanorum in vsu balnei.
92
Balneum quomodo profluuium alui causare possit.
93
Balneum aquae dulcis pro calida arthritide.
93
C
Caput foetus in vtero expurgatur.
25
Capitis foetus magnitudo quem habeat vsum.
49
Capitis ossa in foetu quomodo coniungantur.
50
Causa coniuncta arthritidis quae.
67
Cataplasma pro tophis articulorum.
95
Ceratum excellentissimum pro ysdem.
95
Cataplasma Gal. ex caseo describitur.
96
Cataplasma anodinum paschasÿ describitur.
86
Causae antecedentes arthritidis.
70
Caput & iecur fontes arthritidis.
71
Causae externae arthritidis quae.
71
Capitis cur vartae sint figurae.
54
Cauteria & cucurbitulae in arthritide an administrandae.
79
Chorion quae membrana.
7
Chorion totum ambit foetum.
7
Chorÿ nomen dupliciter accipitur.
7
Chorÿ qualis substantia.
7
Chorÿ verus & falsus proponitur vsus.
7
Chinae & salsae decoctum pro arthritide.
84
Cichorÿ Syluestris facultas in artriside.
83
Coniunctio vasorum foetus cum vtero ex mente auctoris.
5
Cotyledonum vox apud Graetos aequinoca.
5
Cotyledonum nomen vasorum vtert oscillis tributum est licenter.
5
Colostrum quid.
27
Colostrum pueris dandum.
27
Corroborantia articulos quae.
83. 90
Cutis in foetu cur tenuis.
46
Cutis foetus ab adultorum cute diuersa.
46
Curatio arthritidis.
78
D
Dentes quomodo generentur.
53
Dentes duplici constant substantia.
53
Dentes cur simul omnes non oriantur.
54
Dentes superiores cur priùs nasiantur.
54
Differentiae arthritidis quae.
67
Discutientia in arthritide.
90
E
Emplastrum Fallopÿ anodinum.
89
Equinus foetus quomodo vtero annectatur absque placenta.
6
Euacuatio aliqua suppressa podagram causat.
68
Excrementa foetus quomodo vocentur à Gracis, & Latinis.
24
Excrementa foetus crassa cur attra.
26
Excrementa foetus quomodo generantur ex mente auctoris.
25
Excrementorum foetus internorum vsus.
26
F
Ferreum cingulum in pueris herniosis cur administrare non conueniat.
58
Fluxio à capite & iecore in articulos quomodo fiat.
68
Fluxionis imminentis signa.
70
Foetus in vtero non mingit.
19
Foetus sanguine aeque puro ac impuro nutritur.
19
Foetus cur aliquando laqueatus nascatur.
15
Foetus statim natus cur tot excrementa excernat.
26
Foetus cur statim natus distinctè videre non possit.
48
Foemina mare perfectior nascitur.
56
Foetus sexto mense natus vitalis.
59
Foetus varÿs in vtero morbis laborare potest.
60
Foresti vnguentum pro arthritide.
90
Frigus à calida materia quomodo oriatur.
69
G
Gal. auctoritates de vsu arteriorum vmbilicalium.
19
Gal. argumenta de vsu arteriarum vmbilicalium refutatur.
21
Garyocostini descriptio.
81
H
Herodoti sententia de partibus vmbilicum constituentibus.
13
Hermodactylatae descriptio
8
Hermodactyli quando vsurpandi in arthriticis.
81
Hipp. modus in eximendis secundis.
16
Hipp. auctoritates de vsu arteriarum vmbilicalium.
19
Hipp. sententia de purgatione capitis foetus in vtero.
25
Hipp. loci de chorio explicantur.
7
I
Interna vteri superficies in non grauidis loeuis, & lubrica est, si menses non fluunt.
5
Infantes statim post ortum medicamentis non sunt purgandi.
26
Infantium medicina vnde sumenda.
27
Intertrigines quomodo curandae.
47
Intestinum coecum in foetu cur magnum.
50
Infantes cur trepano tractari non debeant.
51
Infantes cur statim nati caput erigero nequeant.
52
Infantes quomodo in cunis locandi.
58
Incertum est omnibus animalibus pariendi tempus.
61
Infanes post ortum cur non ambulent vt agni & vituli.
55
Intemperies an causa proxima arthritidis.
67
Indicationes curatiuae & perseueratiuae arthritidis.
78
L
Lambdoides sutura cur locum soepe mutet.
52
Lac calidius citiùs denter generat.
54
Lenientia in melancolica arthritide.
82
Locus ad amputandum vmbilicum aptus.
16
Loci Arist. & Hipp. d cotiledonibus explicatur.
5
M
Mammae foetus cur lac habeant.
47
Meatus auditorius in foetu cartilagineus.
52
Modus amputandi vmbilicum.
16
Morbi quibus pueri qui non purgantur sunt obnoxÿ.
27
Modus inueniendi allantoidem in humano foetu.
9
Mulier quae per sexdecim menses vterum gestauit.
59
N
Narcotica quae in doloribus articulorum administrari possunt.
86
Neruum ad vmbilici compositionem concurrere probatur.
13
Neruus ad vmbilici compositionem non concurrit ex Gal. mente.
13
Notae boni lactis.
27
Nutrices quales eligendae.
57
O
Os vltimò genitum.
51
Os frontis quomodo in foetu constitutum.
55
Os a n w n u m o n cur in adulto tria habeat nomina.
56
Ossa puerorum cur in vtero non perficiantur sicuti coeterorum animalium.
56
Ossa in pueris quomodo post ortum generantur ex aliorum sententia.
58
Ex auctoris sententia.
59
Ouilus foetus quomodo vtero adhoereat.
4
P
Partes foetus propriae quae dicendae et quae còmunes.
3
Partium externarum foetus enumeratio.
3
Partium externarum synonima.
4
Partus naturalis quomodo fiat.
24
Partes foetus internae propriae quae.
18
Partium foetus diuisio,
3
Partes principes in foetu magnae & cur.
48
Partium communium diuisio.
46
Partus tempus incertitudo ex quibus proueniat causis ex mente aliquorum.
60
Ex mente auctoris.
60
Placentae caro qualis.
5
Placenta cui annectatur.
6
Placentae vsus secundum Arantium proponitur, & veÿcitur.
6
Ex mente auctoris.
6
Plinÿ Valeriani emplastrum pro arthritide.
87
Pituitisae arthritidis externa, & interna medicamenta.
88
Podagra periculo non vacat.
69
Podagra cur Bacchi & Veneris fingatur filia.
71
Podagrici cur generent podagricos.
71
Podagrici multi sanati.
77
Proeparantia & purgantia humores in biliosa arthritide
79. 80
Proeparantia & purgantia in melancholica.
83
Pseudo arthritidis curatio.
100
Pulmones foetus cur sanguine copioso nutriantur.
23
Pulmones in foetu cur ponderosi & in natis leues.
49
Pueri cur plurimo muco abundent.
49
Pueri carent articulis.
55
Pueri cur fasciandi.
57
Pueri cur celerir ambulent.
58
Pueri cur possint in posteriorem partem se flectere.
55
Pueri cur statim post ortum non loquantur.
55
Purgantia in sanguinea arthritide.
82
Q
Qvae obseruanda in sectione vmbilut.
15
Quomodo ligandus vmbilicus & vbi
17
Quamdiu pueri solo lacte nutriendi.
54
Qui sint ab arthritide immunes.
76
Qui morbi arthritidem terminentur.
77
Quae arthriticis nocua.
98
R
Renum foetus figura.
50
Repellentia in arthritide quomodo aplicanda.
87
Rondelety puluis pro arthriticis.
88
Rusi Ephesy opinio de allantoide.
8
S
Salamandra comburi potest.
64
Secundae quomodo ex vtero eximendae.
16
Semen quomodo generetur.
71
Sedes humoris in arthritide.
67
Signa diagnostica arthritidis.
71
Signa causae coniunctae arthritidis.
72
Signa arthritidis sanguineae, biliosae & pituitosae.
72
Signa atrabilaris.
73
Signa quomodo nos decipiant.
73
Signa galicae.
74
Signa prognostica.
76
Signa accessionem venturam indicantia.
76
Sordium foetus vsus ex mente aliquorum.
11
Ex mente auctoris.
11
Sudor in foetu cur ab vrina separetur.
11
Sudoris varÿ vsus.
11
T
Tempus docendi pueros ambulare.
58
Tempus secandi vmbilicum.
15
Topica, quae in arthritide sint administranda.
84
Tralliant cataplasma.
87
V
Vaccinus foetus quomodo vtero adhoereat.
4
Vasorum vmbilicalium qualis substantia.
12
Vana medicorum cautio in secando vmbilico.
14
Vana superstitio de nodis vmbilici.
15
Vana superstitio in amputando vmbilico.
16
Vasa thoracis in foetu quomodo constituta.
23
Venae vmbilicalis insertio.
18
Veterum & recentiorum opinio de arteriarum vmbilicalium vsu proponitur.
19
Veteres cur carediderunt soetum in vtero per os alimentum capere.
24
Vesica maior ventriculo in foetu.
50
Vertebrae puerorum spina carent.
55
Veneno interempti signa.
65
Vena in arthritide an secanda.
78
Vesicantia an administranda in arthritide.
79
Victus ratio qualis instituéda in arthritide biliosa.
84
Victus ratio in pituitosa.
99
Victus ratio extra accessionem seruanda.
98
Vlpianus cur reproehendendus.
59
Vlmariae vires in sedandis doloribus articularibus.
85
Vmbilici vox oequinoca.
12
Vmbilica situs.
12
Vmbilici longitudo & crassities quanta.
12
Vmbilicus humanus cur magnus.
14
Vmbilicum non habere neruum probatur.
13
Vmbilicus cur longus.
14
Vmbilicus cur in inferiorem abdominis partem inseratur.
14
Vmbilicalia vasa cur orto foetu in funiculos abeant.
18
Vmbilicalis vena cur vnica & duae arteriae.
17
Vnde orta Anatomicorum sententia de vsu arteriarum vmbilicalium.
24
Vomitoria in pituitosa arthritide.
82
Vrachi insertio.
18
Vsus vmbilici multiplex.
14
Vsus diuersae vasorum thoracis constitutione in foetu secundum alios anatomicos.
24
Ex mente Auctoris.
23
FINIS