INDEX
Numeros §. indicat
A.
 
Accidentalis character.
42
Acinus
156
Actiones naturales plantarium
318
fexus
319
Aculeus
93
Aer in plantis elt 349. fuccis immixtus 550. experimentis declaratur
351
Ala corollae 316. folli
78
Alburnum
410
Alterna folia
77
Amenrum
109
Amplexicaulia folia
75
Anarome plantarum
314
Animal 8. horum et vegetabilium comparatio 317 fe propagnandi differentia
320
Annauae plantae in biennem mutatio
573
Anthera a fitu non eft defineinda filamento 121.praferri meretur 126 eius fractura 502. incrementum proportio 503. lamina villofa 504. puliuis 505. huis figura 506. color 507. ad ftigma et ftylum applicatur 513. ad fructus perfectionem requiritur 514. cum femine animalium comparatur 515. in tulipa difquiritur
516
Apelalus flos 266. apetalae plantae
302
Apex corollae
122
Aqua tranfit per plantam 350. varias particulas continet
353
Arbor 49. eius radix
393
Articulara folia
76
Artificialis character
195
Aryllus
155
B.
 
Bacca 149 eam diiudicandi ratio 150. euis fructura. cum capfula conuenieins 520. ufus
531
Barba corolloe
114
Battarae methodus
180
Bauhini, Cafp. methodus
160
Boerhaauii methodus
168
Boehmeri methodus
172
Botanica
9
Botanologia
51
Bractea
68
Belbofa radix 58. bulborum ortus
397
C.
 
Caefalpini methodus
162
Calcar corollae
115
Calyptra
109
Calyx 106. Tournefortii 107. eius differentia 108. ftructurz 486. ufus
487. 526
Capillacea radix
55
Capreoli
92
Capfula 149. camdiiudicandi ratio 150. 153. eius fabrica
527
Carina corollae
116
Carnofa folia 80. radix
59
Caudex 61. euis differntia 62. 65. fabrica 402. ufus 429. mollis et fucculentus
404
Caulefcens radix
57
Caulina folia 73. eorum ufus
472
Caulis 63. euis formatio in cerelabus plantis
406
Cellulofa tela
330
Cerealium plantarum gemmae 427. nodi
406
Character 19. per vifum cognitus reliquis praeferendus 21 ex omnibus partibus defumi poreft 27. certiffimus eft eligendus 29. 30. accidentalis 201. hic faepe fallax eft 202. Artificialis. naturalis 195 effentialis 42 seqq. ab accidentali eft diftinguendus 34. effentialis fingularis 202. genericus effentialis 201. fpecificus effentialis unde 232. fingularis 235. fpecificus accidentalis 231. eorum examen perficit genera 190. felectus 192. varietas
187
Cirulatio fucci in plantis nulla
378
Cirrhus
92
Claffes plantarum
186
Clauicula 92. euis ufus 477 Color corollae unde 495. euismutatio acultura 495. Collumnae methodus 161 Comofitus flos 274. eorum difpofitio Linnaei
277
Connata folia
75
Conus
147
Corolla 111. eius color 495. ftructura 490. cum thalamo et calyce cohafio 493. ufus
491 seq.
Corpus artificiale 3. ex generatione cognofcitur 4 lignofum 346. huius circuli 414. naturale 3. huius differentia 6. limites 13 seq. difinitio Linnaei 11 confideratio duplex 15. principia
16
Cortex 345. eius fabrica
383
Corymbus
100
Cofta 70. harum diftributio
440
Cryptogamiaie plantae 305.
306
Culmus
63
Cuticula plantarum 327. huius et humanae comparatio 328. nouae generatio
411
D.
 
Dalibardi methodus
177
Darurae fructus delcriptio
528
Decurrentia folia
75
Definitionum difficultas
41
examen
42seqq.
Dendrologia
51
Dillenii methodus
165
Dipetalae plantae
291
Diphytia planta
263
Drupa
157
E.
 
Ernftingii methodus
168
Effentialis character
42
Eunuchus flos
136
F.
 
Falfciculata folia
77
Faux corollae
115
Ferrilis flos
136
Fibra vegetabilis 323. huius et animalis differentia
324
Fibrilla 53. effentialis radicis 381. euis ftructura 382. directio 385. deflecentus
387
Fibrola radix
54
Figura
22
Filamentum 125. unde definiaturbid. interdum deficere videtur 126. eius ftructura 500. ufus 501. in pelatum mutatio
500.
Flabellorim formatio
395
Floraliafulia 73 procalyne affumi nequent
110
Florendi modus
96
Floris involucrum
105
parted 101. receptaculum 103. ufus
518
Flos 95. 135. anteeuolutionem 483. genera optime definit 259. apetalos 266. compofitus 274. dipetalos 291. diphytus 263. eunuchus 136. Fertilis. fue. mininus hermaphrodirus 136. inuolurus 262.irregularis 279. lingulatus 276. mafculinus 136 mixtus 276. monopetalus 270. monophytus 263. neurer 136. nudus 262. perfectus 136. petaloideus 266. piftillatus 136. polypetalos 301. regularis 279. relatiuus 136, ringens 115. fimplex 274. folitarius 97. ftamineus fteritis 136. tubulofus 276. verticillatus 99. umbellatus 298. huius femina
299
Fluida plantarum uniuerfalia
352
Foemininus flor
136
Foliolum 69. eorum differentia
89
Folium 68. eorum differentia ende defumenda 71.differentia ratione voluminis 80. ratione circumferentiae 81 seqq. ratione marginis 48. ratione superficiel 85. ratione apicis 86. ratione fimilitudiniscumalio corpore 87. ratione fubftantiae 88. euolutio et incrementum 436. figura a directione coftae 440. seq. incrementum quando 457. ortus 436 seq. perfpiratio 460. flructura 433 seq. fucculentorum parenchyma
444
tabula fynoptica 91. ufus effentialis 469. accidentalis
475
Frons
63
Fructus 137. delineatio in ouario 508. 519. perfectio unde 534. ufus
537. 538
Frusex
49
Fufiformis radix
57
G.
 
Galea corollae
114
Gemma 66. 564. in annuis plantis nulla 565. eius in arbore et frutice eruptio 567. cum femine conuenit 570. nouae ortus 546. Radicalis 396. flerilis 568. eius inoculatio
571
Genus 35. eius differntia 36. mutatio fpecies mutat
229
Genera fumma. media et inferiora 184. ftricta dicta 186. eorum conftituendi ratio 189. seqq. characteres unde defumumendi 192. Mediorum limites 187. fummorum et mediorum denominatio 198. inferiorum definiendi ratio 204. 213. nouorum formatio 209. horum difquifitio 210. 212 seqq.
Generatio plantarum ingemmis
543
Germen 66. 540. Linnaei 130. eius fitus 541. ufus
575
Gefneri methodus
161
Glandulae plantarum
94
Gleditfichii methodus
179. 180
Gluma
109
Gmelini methodus
178
Gronouii methodus
177
H.
 
Habitus plantae
193
Halleri methodus
166
Hebenftreitii methodus
172
Heifteri methodus
166
Herba
50
Hermanni methodus
167
Hermaphroditus flos
136
Heucheri methodus
170
Hexapetalae plantae
300
Hillii methodus
177
Hiftoria naturalis
20
Humorum in plantis difquifitio
315
Hybridae plantae nouasfpecies introducunut
249
I.
 
Imbricata folia
77
Indiuiduum
32
Inoculatio plantarum
571
Infitio plantarum
572
Inuolucrum floris 104. eius diufio
105
Irregularis flos
279
Iuba
100
K.
 
Kleinii methodus
180
Knauthii Chriftoph. methodus
165
Knautii Chriftian. methodus
171
Krameri methodus
175
L.
 
Labium corollae
114
Laminae cartilagineae in fructu pulplfoufus
533
Legumen
154
Lignofa radix
55
Lignofum corpus 346. eius circuli
414
Liber 409. noui genefis
412
Limbus corollae
114
Lingulatus flos
276
Linnaei methodus
177
Loborum feminalium fabrica 555 seqq. ufus
559
Loculi in fructibus pulpofis
533
Ludwigii methodus
172
M.
 
Magnolii methodus
176
Mafculinus flos
136
Medulla plantarum 347. arborum
416
Membranacea folia
80
Membranae feminum 551. earum ufus
553
Methodici botanici
159
Methodus 38. eius requifita 18. plantarum exfloris ftructura defumta 261. naturalis 181. 190. perfecta non datur
190
Methodus Battarrae 180. Boehmeri 172. Boerhaauii 168. Bauhini Cafp. 160. Caefalpini 162. Columnae 161. Dalibardi 177. Dillenii 165. Ernftingii 168. Gefneri 161. Gleditfichii 179. 180. Glemelini 178. Gronouii 177. Halleri 166. Hebenfreitii 172. Heifteri 166. Hermanni 167. Heucheri 170 Hillii 177. Kleinii 180. Knauthii Chriftoph 165. Knautii Chriftian 171. Krameri 175. Linnaei 177. Ludwigii 172. Magnolii 176. Michelii 174. Montii 180. Morandi 168. Monfoni 163. Pontederae 174. Pfumierii 174. Raii 164. Riuini 170. Royenii 178. Ruppii 170. Sauuages 179. Scheuchzeri 180. Seguierii 175. Tournefortii 173. Vaillantii 174. Vitaliani 180. Wachendorfii 179. Wedelii
172
Michelii methodus
174
Minerale
10
Mineralogia
10
Modus crefcendi 65. florendi
96fqq
Monopetalae plantae regulates 286. irregulares
287
Monopetalus flos
270
Monophyta planta
263
Montii methodus
180
Morandi methodus
168
Morifoni methodus
163
Motus fucci in planta ab aere dependet 366. ab aere in aequilibro pofit cohibetur 367. Caloris augmento reftituitur 368. celeritatis variatio 377. non fit per machinam cordi fimilem 365. a superficie plantae varius. 369
 
N.
 
Naturalia corpora 3. eorum diffententia 6. Diftinctio Linnae 11. duplex consideratio 15. Principia 16. limites 3 seq.
 
Naturalis character
195
Nectarium 117. euis differentia 118. ufus 497 seq. quae partes nectaria dici non poffunt
119
Neruus
70
Neuter flos
136
Nexus
24
Nodus simplex 419. compofitus 420. euis foramen
422
Nodofa radix
57
Nomina generica unico vocabulo conftent 198. nimis longa reiicienda 221. veterum 213. a Botanico desumenda 220. ambigua 222. Barbara 219. efficinalia 216. synonymica 227. specifica a charactere essentiali 232. seqq. a charactere accidentali 236. a loco natali 237. a florendi tempore 238. a duratione 239. quot characteres complecti debent 250. quae non toleranda 254. Triuialia
252
Nudus flos
262
Numerus
25
Nutrimentum plantarum uniuersale
356
Nux
155
O.
 
Oculus
564
Officinales plantae
308
Opposita folia
77
Ordines plantarum
186
Ouarium 129. euis situs 131. 519. usus 508.
519
P.
 
Panicula
110
Pappus feminis
144
Parenchyma 345. fuccos continet 383. ex vasculis 390. euis usus
391
Penduculus 64. euis fabrica
484
Paltata folia
76
Pentapetalae regulares plantae 295. Irrregulares 296. umbellatae
297
Perennes plantae
574
Perfectus flos
136
Perfoliata folia
75
Perianthium
106
Pericarium
146
Persipiratio plantarum 372. per tracheas explicari nequit 373. a tela cellulosa adiuuatur 374. euis usus
379
Petaloideus flos
266
Petalum 111. eorum numerus quomodo cognoscendus 271 seq. vascula
494
Petiolus 64. euis structura 438 seq vascula ad membranam folii ducta
440
Petiolata folia
74
Physiologia plantarum
316
Phytologie
9
Pili 94. eorum ortus. cum pilis animalum non conueniunt
480
Pistillum 128. pars foeminina plantae 517. a fitu optime definitur
123
Pistillatus flos
136
Placenta
103
Plana radix
60
Planta 9 euis vita et incrementum 11. annuae structura 392. examen in loco natali suscipiendum 242. perfectio quando affumenda 191 denominationis fundamentum 194. plantae monopetalae regulares 286. Monopetalae irregulares 287. flore composito tubuloso 288. flore composito lingulato 289. flore mixto 290 dipetalae 291. tripetalae 292. tetrapetalae regulares 293. tetrapetalae irregulares 294. pentapetalae regulares 295. Pentapetalae irregulares 296. umbellatae 297. hexapetalae 300. polypetalae 301. Apetalae 302. flore relatiuo monophyto 303. Diphyto 304. flore nudo 305. Officianales 308. perennes
574
Plantarum cognitio anatomica 314. Physiologica 316. generatio in gemmis 543. Perspiratio 372. superficies motum succorum variat
369
Plantulae seminalis diuifio
560
Plumierii methodus
174
Plumula 560. 562. euis usus
563
Polypetala planta
301
Pomum
156
Pontederae methodus
174
Proportio
26
Pyxidata folia
76
R.
 
Racemus
100
Radicalia folia 73. corum usus
471
Radix 52. euis differentiae 54-60. usus 401. in arbore officium 393. euis in gemmas et folia mutatio 424. rami a medulla
389
Radicula 561. euis usus
562
Raii methodus
164
Ramea folia
73
Ramus 61. euis annuarum plantarium 422. arborum ortus
423
Ramosa radix
55
Receptaculum floris 103. feminum
520
Regularis flos
279
Relatiuus flos
136
Rete foliorum 443. maceratione detegendum 446. duplex 448. 451 euis differentia 449 seq. lamina superior 454. corpori lignoso respondet 455. lamina inferior 454. cum libro conuenit
455
Rictus corollae
115
Ringens flos
115
Riuni methodus
170
Royenii methodus
178
Ruppii methodus
170
S.
 
Sauuages methodus
179
Scapus
63
Scheuchzeri methodus
180
Seguierii methodus
175
Semen 138. essentiam fructus cnstituit 139. nudum 140. unde diiudicetur 141. tecnum 140. euis differentiae 144. integumenta accessomria 532. integumenta offea 535. membranae 551. huius usus 553. ornamenta 144. eorum usus
554
Seminalia folia 73. eorum usus 470. lobi seminales 555. eorumusus
559
Septum capsulae
151
Sessilia folia
74
Silicula
154
Siliqua
154
Simplex flos
274
Situs
23
Solitarius flos
97
Sparsa folia
77
Spatha
109
Species 33. mututar mutato genere 229. quot? 240. nouae quae reiiciendae
244
Spica
98
Spina 93. euis fabrica
478
Squamae gemmarum fabrica et usus
569
Stamen 120. pars masculina plantae
517
Stamineus flos
136
Sterilis flos
136
Stigma 133. interdum numerum stylorum definit 134. puluerem antherae recipit 512. stigmatum figura
511
Stipes
63
Stipula
68
Strobilus
147
Stylus 132. euis srtructura et situs 509. cauitas nulla
510
Succorum differentia a planta dependet 357. quomodo sit comparata 358. diuersitas in diuersis partibus plantae 359. mutatio ex cultura 360. foliis mixtio 462. circulatio nulla 378. motus in arboribus 417. ex medulla ad folium transitus 436. ex folio ad medullam regressus 467. ex folio ad fructum et gemmam transitus 473. ex capsula ad thalamum et semina regressus 527. 530. in datura descriptus 528. transitus per plantas velox
371
Suffrutex
50
Sutuera capsulae
151
T.
 
Tela cellulosa. spongiofa
330
Terra plantarum nutriens
354
Tetrapetalae regulares plantae 293. irregulares
294
Thalamus. columnaris 102. differentia 278. fabrica 522. 524 usus
521
Thyrsus
100
Tournerforii methodus
173
Tracheae plantarum
343
Transuersa radix
58
Tripetalae plantae
292
Truncus
63
Tuba
133
Tuberosa radix 54. euis formatio
400
Tubulosus flos
276
Tubus corollae
114
Turio 564 euis formatio
566
V.
 
Vaginanti folia
75
Vaillantii methodus
174
Valua capsulae 151. horizontalis
152
Variatates 34. a colore, odore et sapore desumtae 246. a differentia graduali 245. induiduorom 248. morbosae 247. varietatum exempla
309
Vascula plantarum 335. intus sunt cellulosa 337. 376. aerea 343. cartilaginea 341. lignofa 342. succosa
340
Vasculum seminale
149
Vasorum in plantis anastomoses dantur 338. vis contractilis nulla
373
Vegetabilium et animalium comparatio 317. se propagandi differentia
320
Vegetatio
311
Verticillata radix 55. folia
77
Verticillus
99
Vexillum corollae
116
Vitalian methodus
180
Viticulus
92
Vmbella 298. euis semina 299. composita
100
Vngues
113
Volua
109
Vtriculi 332. comparatio cum glandulis animalium
445
W.
 
Wachendorfi methodus
179
Wedelii methodus
172
Z.
 
Zoologia
8