INDEX RERVM, AC
VERBORVM.
Abesse
419
Abesse reipubl. causa qui dicantur
33
Abigeoru poena
382
Absentes qui dicantur
20
Absens ob graue aliquod crimé, qua liter condemnetur
38
Acceptilatione dos constituitur
85
Accrescendi ius quando locum habeat
171
Accusator quado notetur infamia
14
Accusatio quibus non est permissa
14 & 16
Accusatio qualiter finiatur
16
Accusator intra quod tempus accusationem restaurare possit
16
Accusationis abolitio à quo fiat
41
Actor litem deserens, qua poena puniatur
10
Actori incumbit onus probandi
12
Actor cogitur edere sua instrumenta
11
Actione in personali quae veniant
17
Actiones perpetuae quare dicatur
19
Actionuum perpetuarum tempora
28 & 32
Actionum diuisio
24
Actionum poenalium vis
24
Actionum variae appellationes
23
Actio in rem
24
Actio in personam
24
Actionibus ex duabus quae praeponatur
24
Actionis de vi effectus
25 & 72
Actio in id, quod facere possunt
276
Actio restitutoria
80
Actio de dolo quado competat
101
Actio publiciana, cui competat
114
Actio publiciana, quae sit
114
Actio praescriptis verbis, cui competat
120
Actio aquae pluuiae arc. quando com petat
149
Actio quae datur socio, ob quid aliquando detur
150
Actionis de rescindenda vendi. tempus
184
Actio vtilis in factum
183
Actio personalis cui competat
202
Adoptio, quae non valeat
102
Adoptionis effectus
162
Adoptare qui non possint aut contrà
161
Adoptiuorum successio
333
Appellationis tempora
35
Appellatio intra quod tépus inchoari debeat
41
Appellare à quibus liceat, aut non
41 & 42
Arrogarre quis non possit
366
Arrogationis effectus
333
Adsensus
133
Adulterij accusationis tempora
31
Adulterium quis committat
293
Adulterium quid
372
Adulterum occidere, an liceat
374
Adulteri poena
373
Aedium aedificatio
129
Aedium exaltatio
130
Aedium restauratio
133
Aedium veterum renouatio
137
Aedium priuatarum aedificatio
142
Aedium binarum vestibulum commune an possit diuidi
237
Aedificatio in loco vacuo
135
Aedificare in suo quatenus liceat
143
Aedificare vbi prohibeamur
155
Affinitas quid
257
Agellarij qualiter, & pro quo domino teneantur
401
Agentiu cuius cõditio est melior
18
Agricolae officium
397
Agricolae negligentis poena
398
Alienatio quid
196
Alienatio rei pupillaris
78
Alienatio à minore facta, quando va leat
74 & 76
Alienare
421
Alluuio, quid
156
Alluuionne acquiritur
110 & 152
Ambiguum vitiat scripturam
307
Amittere quis non dicatur
232
Animam pro anima dando quando liberemur
404
Animalium occisores qua poena puniantur
404
Animalia vitiosa quae
183
Annus vtilis
423
A n p c r c d i x quid
199
Appeilatio qñ inchoari debeat
41
Aqua pluuia quae
149
Aquae fluxum an aliquis sustmere cogatur
149
Aquaeductus quando renouetur
150
Aquaeductus qualiter acquiratur
151
Aquaeductus sequitur rem
151
Aquaeductu concesso, quid concessum intelligatur
151
Aquaeductus
152
Aquiliae legis effectus
403
Arbiter, quis sit
44
Arbitri potestas
44 & 45
Arbitri officium
45
Arbiter de quibus non cognoscit
45
Arbiter quando sententiam dicere non cogitur
45
Arbitrium recipere
44
Arbores quando compellamur excindere
148
Arboris appellatione que veniat
405
Argumentum à simili, quando non valeat
7
Argumentum à simili
413
Arrhae natura
242
Ars magica
390
Attestationis effectus
219
Aurilegus
159
B
Balnei extructio
123
Beneficia noua quando indulgere non liceat
246
Bissextus
422
Bona profectitia quae fint
80
Bona fide acquirere
94
Bona fides
106
Bonae fidei possessor
20 & 115
Bona vacantia
113
Bonoru possessio contratabulas
316
Bonorum possessio quid
317
Bonoru possessio quib'cõpetat
317
Bonoru possessionis descriptiões
25
Bos legatus
357
C
Cascus
302
Ca calumniae poena quis immunis
84
De calumnia quis teneatur
376
Canis occisio
404
Capitis poena
394
Capite qui puniantur
94
Captiuus
30
Captiu'qñ libertaté cõsequitur
102
Captiuitatis effectus
292
Captiuitate qualiter quis sui iuris efficiatur
95
Casus fortuiti
79
Cauponae extructio
129
Cautio quid
163
Cautionis qualitas
66
Circunscriptio quid sit
23
Citationis tempora
35
Clericus an possit intercedere
217
Codicilli descriptio
317
Codicilli, & testaméti differétia
317
Codicilli validi
318
Codicilli forma
318
Cognatio genus
252
Cognati successio
322
Cognationum gradus
253
Collatio qualiter fiat
324
Collatio quid sit
325
In collationem quae veniant.
325
Coloni relinquentis agru poena
398
Colunum alienum suscipientis poena
399
Colonus ob quid dno teneatur
399
Colonum expellere quado non possimus
225
Columna substituenda
131
Concubinatus an permissus
272
Concubinatus à fornicatione in quo differat
272
Condictio indebiti
210
Condictioni qn non est locus
120
Condictio ob rem
119
Conditio melior qn referatur
189
Conditiones inualidae
331
Conditio quando pro impleta habeatur
410
Conductor quando teneatur
227
Conductor qualiter no eijciatur
228
Confiscatione bonorum qui puniantur
15
Confitenti non semper credendu
38
Confusione qualiter res fiant nostrae
109
Consobrinae
322
Consortes qui
191
Conspicilia
132
Consuetudine quando vtimur
5
Consuetudinis potestas
6
Constitutiones quae valeant
8
Constitutio quid, & cius diuisio
6
Continenti verbum, natura
41
Contractuum diuisio
414
Contractus natura quando deminuta
416
Contractus validus quando
204
In contractum do, vt facias quae veniant
120
Contumacia nociua
47
Creditor tenetur edere librum rationum
11
Creditorum quis praeferatur
220
Creditum quid
198
Creditor quae praestare debeat
201
Creditor quis
207
Creditorum diuisio
203
Creditor antiquior
205
Creditoru personaliu differétia
205
Creditum quando amittatur
210
Creditores quando possunt expenri contra haeredes
369
Criminalibus qui succedant
338
Crimen laesae maiestatis
386
Crimina examinan quae prius debeant
11
Crimina qualiter extinguantur, & quando
14 & 15
Culpa quando absit
227
Culpa in locatione ad qué perti
227
Curator principis
409
Curator qui esse non potest
366
Curatoris datio
363
Curatoris officium
249
D
Damnatus quis dicatur
42
Damnum
392
Damni dati poena
403
Damni actione quis teneatur
402
Damni actionis effectus
371
Debitum duplex
24
Debitor ob qd teneat creditor.
205
Debitor quis
207
Debitor natura
208
Debitor qualiter rectè conueniatur
209
In debitoris arbitrio est aliquid extestamento suscipere
205
Debita haereditaria
211
Deferre qui non possint
50
Defuncti rationes que nõ probét
211
Delator quis sit
50
Delegati potestas
414
Deportatione qui puniantur
25
Depositum quid
231
Depositi actio qualis
331
Depositi actionis effectus
231
Depositi natura
232
Depositi actio cui competat
232
Depositi actio
231
Depositarius quando dolu faciat
232
Depositi actione qui cõueniatur
233
Depositae rei periculum
231
In deposito quae veniant
331
Dotrimentum ex plantis cõtingens, cuius sit
148
Diei appellatio
422
Dies quando cedat
29
Dignitas qualiter sui turis filium faciat
95
Dignitates quae liberent à patria potestate
97
Dilationis tempus
219
D c m o s i a quid
15
Diuinatio
391
Diuisionem retractari
398
Diuortium
419
De dolo actionis tempora
31
Dolus nunquam prodest
412
Domus legatum
361
Dominus pro seruo qualiter teneatur
215
Dominium qualiter adquiratur
105
Dominorum loco qui
88
Dominus Institoris à quibus conue niatur
17
Domus tutissimum refugium
15
Domiciliu vbi quis habere dicat
10
Donatio minori facta que valeat
77
Donatio inter patrem, & filium non consistit
112
Donatio quid
10
Donationis diuisio
10 & 171
Donationis inter viuos effect'
10 & 171
Donatio mortis causa quid
118
Donationis mortis causa species
118
Donatio quae valeat
171
Donatio quae non valeat
171 & 172
Donationes quando, & à quibus reuocari possint
173
Donatio facta à sponso quando reuocetur
246
Donatio ante nuptias, cui' sit, matre cõuolante ad fecudas nuptias
265
Donationes inter quos sint prohibitae
290
Donationu prohibitaru natura
291
Donandi potestas
343
Dos priuilegiata
84 & 280
Dos cuius sit
282
Dos qualiter debeatur
275
Dos ob qd reddi debeat mulieri
284
Dos ob quid publicatur
285
Dos quando non potest repeti
285
Dotis collatio
323
In dote an ae qualitas seruetur
289
Dotis exactio
281
De dotalibus rebus
286
Dotis restitutio cui fieri debeat
282
Dotem dare quis cogatur
281
Dotis fructus
278
Dotales res quae sint
277
Dotis priuilegium
277
Dotis ius circa promissionem
276
Dotis periculum cuius fit
273
Doti qui praeferantur
204
Dotis exactionis tempus
118
Dotis promissio inutilis
280
E
Ecclesiarum dispensatores, an possint illaru locationes percipere
197
Ecclesia à quibus sit immunis
158
Eturatio quid sit
12
Emancipationis modi
96
Emacipat'an teneat cõferre bõa
323
Emens à fure, illu prodere tenet
188
Emens à malae fidei possessore qualiter acquirat
186
Emere quis non possit
366
Emphyteotam expellendi tépus
197
Emphyteosis qualis contractus
195
Emptio, & venditio inter quos locum habeant
194
Emptionis disiunctiue factae, cuius fit electio
190
Emptio in diem addictionis
176
Emptio qualiter contrahatur
174
Emptionis periculum ad quem pertineat
174 & 175
Emptionis substantia
175
Emptio qualiter perficiatur
176
Emptio duplex
174
Emptio & venditio qualiter contra, hantur
173
Emptor qualiter fiat dominus
176
Emptoris ius
180
Episcoprum clerici à quibus sint im munes
158
Erro
421
Euictionis ratione nõ agitur in ven ditorem
181
Examinari quae prius debeant
11
Exceptio quid
207
Exceptio longi temporis
203
Exceptio perpetua quae
207
Exceptio temporalis
279
Exceptionis non numeratae pecuniae tempus
118
Exceptio no numeratae pecuniae cui competat 116. Et cui non
118
Exceptio non numeratae pecuniae, quae sit
116
Exceptione inquantum quis locuple tior factus sit, qui iuuentur
73
Exercitor ob quid teneatur
166
In exercitoré quado detur actio
167
Exhaeredatio quando iusta
350
Exhaeredationis poena
354
Exilio qui puniantur
15
F
Factu alteri' mihi nõ nocet
370
Falcidia quid
339
Falcidiae etymologia
339
Falidiae detractio
340
In falcidiae rationé que veniant
340
Falcidia quando debeatur
340
Falcidia cui debeatur
343
Falcidia in quibus consideretur
345
Falcidia qualiter amittatur
346
Falcidiae quando locus
345
Fenestra i coeco pariete aperiéda
132
Feriarum tempora
34
Fideiussio quando à Senatore exiginon debet
12
Fideiussor in quid obligetur
219
Filius qualiter sui iuris efficiatur
95
Filijfam intercessio
218
Filij non catholici, an possint exhaeredari
350
Filij appellatione qui veniant
419
Filijfam qualiter testari possint
344
Filium habere quae dicatur
419
Finium regundorum actionis tempora
27
In finibus constituendis quid obseruetur
27
Fiscalium rerum detentores qua poena puniantur
15
Fiscalia quae dicantur
55
Fisci priuilegium
187
Fisco quando cedat haereditas
305
Fluuius qualiter auerti possit
150
Foeminarum conditio in quibus est deterior quàm vitorum
81
Foeminae clarissimae
410
Fornicatorum poena
378
Fortuiti casus qui
79
Forum quid sit
9
Forum quando non possit mutari
10
Fratres qualiter succedant
320
Fraus
410
Fructuarij quae sint
164
Infructu quae sint
106
Fructuum diuisio inter dominum & colonum
400
Fundi legatum
360
Furni calci coquendae extructio
126
Furni figlini extructio
125
Furi similis
228
Furem occidere an liceat
381
Furoris effectus
240
Furti actio
381
Furti manifesti effectus
381
Furti inter rerum amotarum actionem, differentia
24
Furtiuae res quae non sint
114
Furtum à colono commissum
400
G
Gestor negotiorum
368
Glans
421
Grege legato, quid legatum esse videtur
356
Gypsarius
126
H
Habitum sacru abijcientes
293
Haeretici quid adquirere non possint
197
Haeres certae rei
304
Haeredis cogétis se institui poena
305
Haeredes qui sint
326
Haeredum diuisio
318
Pro haerede gerere
322
Haeredis potestas
322
Haeredes institui qui possint
326
Haeredis ius
329
In haeredem actio
228
Haeredi quando electio detur
356
Haeredis loco qui habeantur
412
Haereditas quid
329
Haereditas pura
241
Haereditatis appellatio
420
In haered fideicom quae veniant
331
Haereditatis adeundae tempus
327
Homicida aggressoris an puniat
386
Homicida quis
383
Honor à numere in quo differat
241
Hypobolum quid
442
Hypoboli proprietas
158
Hypothecaria actio
335
Hypothecariae actionis tempus
29
Hypotheca inualida
83
Hypotheca, & pignus differunt.
199
I
Ianua apperienda
130
Ignis poena qui puniantur
385
Ignorantiae diuisio
8
Ignorantia quibus, & qñ noceat
8
Illegitimi qualiter fiat legitimi
335
Immunitas an ad haeredes traseat
158
Impensae necessariae quae
283
Impensae vtiles quae
283
Impensae quae dotem minuant
283
Imperare quid sit
145
Impubes qualiter adrogandus
262
Incendium immittens, qua poena puniatur
406
Per incendium an damnu detur
372
Indebitum
219
Infamia notati
69
Infamia qui notentur
222
Infans quis
384
Inficiantis poena
62
Ingenuus quis
98
Ingratitudinis causae
341
Ingratitudinis effectus
100
Ingressus monasterij effectus
294
Iudici non obtemperantis poena
17
Iniuriarum actio
25
Inofficiosi testamenti querela
345
Insidiarum effectus
296
Insula
110
Inscribi qui debeant
14
Institutio quid
317
Institutio captatoris
390
Institutio valida
326
Instrumenta sua quis cogatur edere
11 & 12
Instrumentis alienis quis non potest experiri
11
Instrumenta quae sint inualida
11
Instrumenta noua
41
Instrumentis potius, an testibus credatur
57
Instrumentuni quid sit
60
Instrumentum fide dignum
60
Innterdictio aqua, & igni
300
Interdictum de opere demoliendo quando detur
121
Iudex quis esse non possit
34
Iudicis officium
398
Iudicis arbitrio quae comittatur
39
Iudicis officium circa dominum & bonae fidei possessorem
155
Iudicis officiu circa fines agroru
398
Iudicis diuisio
12
Iudicium duplex
9
Iudicium pecuniarium quid sit
12
Iudicium criminale quid sit
12
Iudiciorum duplicium tempus
113
Iura duplicia
328
Iura quibus scripta
204
Iura de quibus constituantur
5
Iuramentum in litem
57
Ius quid sit
4
Iuris diuisio
5
Ius ciuile
4
Ius gentium
3
Ius naturale quid sit
3
Iuris origo
3
Iuris precepta
4
Iuris prudentia quid
4
Iuris ignorantia
83 & 86
Iuri siurandi delatio
53 & 76
Iurisiurandi potestas
58
Iurisiurandi effectus
58 & 59
Iu siurandu quando no deferai,
118
Ius dotis circa promissionem
276
Ius accrescendi inter quos
358
Ius posterius prius tollit
7
Iusiuradum quare deferatur
54 & 58
Iusiurandum inualidum
58
Iusiurandum semel renuntiatum, secundo defferri non debet
59
Iusiurandum à quibus deferri non possit
59
L
Lacus extructio
144
Laesae maiestatis crimen
296
Lasciunus quis
380
Latrinarum extructio
145
Latronem accidere an liceat
386
Legandi potestas
340
Legatum quid
355
Legata conditionaliz
355
Legati qualitas
357
Legatum pium
556
Legitima
306
Leges scire quid fit
5
Legis effectus
5
Legis potestas
265
Leges quae non sint recipiendae
6
Leges ambiguae qualiter interpretandae
6
Legis Iuliae effectus
17
Legis Rhodiae finis
166
Lex naturam imitatur
162
Lex irrita
320
Lex Aquilia
371
Lex Cornelia
81
Lex Iulia
82
Libellus famosus
390
Libellus quid compraehendere debeat
11
Libertas quid
97
Libertas qualiter competat
112
Liberi heretici quòd exhaeredadi
350
Liberti ex prohibitis nuptijs
262
Liberorum diuisio
98
Liberorum testamentum
352
Liberi iu grati
343
Libertinus quis
309
Libertini successio
2
Litigantium temerè poena
12
Littus quid
110 & 166
Locatio quid
224
Locatio nomen generale
227
Locationis periculum, & damnum ad quem pertineat
224
Locati actio í magistratú datur
179
Locator qualiter teneatur
227
Locator quando possit expelli
228
Locus sacer
114
Locum publicum effodiens quid obseruare debeat
148
Locus inferior, superiori seruit
151
Luctus
263
Lupanar
129
Lumina
132
M
Magister quis
421
Magistratus militares qui sint
36
Mala fide possidere
50
Mandator quis sit
20
Manichei
292
Manumissio qualiter procedat
98
Madatarius p fortuitis no tener
120
Maritus ob quid conueniatur
206
Maritus vxorix adulterae an dotem lucretur
375
Maritus an possit adulterà recipe
375
Marit' de calùnia quàdo teneat
376
Mariti conscij adulterij vxorispoena
378
Mater an succedat filio
267
Mater quae non reposcat
267
Mater an possit dare tutores
557
Mater tutrix.
368
Matris successio
334
Matrimonium inter quos prohibeatur
262
Mendacij poena
209
Mensurae
403
Mercium in mari amissarum quando contributio
167
Miles duplici officio non sungitur
92
Miles quos actus non possit exercere
92
Miles qualiter testari possit
305
Militum sauor
92
Militem aduenam detinétis poena
93
Militibus quae prohibita
94
Militum gradu qui deijciantur
94
Militia qui sint indigni
92
Minor quando non restituatur
79
Minor quando deceptus dicatur
79
Minori potius quàm filiofa au faueatur
78
Minor quando restituatur
78
A Minoribus acta, quae sunt irrita
79
Minores aduersus quos restituantur
77
Minores intra quod tempus possint restitiui
77
Minor qualiter iuuetur
75
Minores veniam aetatis qualiter impetrent
75 & 76
Minorum res ob quid alienentur
74
Minoribus qualiter fine restitutione succurratur
74
Minorum priuilegia
73. & 74
Minoribus quando rerum perfecutio competat
22
Minoribus quandiu rerum suarum persecutio competit
22
Minores qualiter possint manumittere
100
Mobilium legatum
357
Moenianum
131
Molae
407
Monasterium imperfectum
338
Monetae adulteratoris poena
394
Moneta quid sit
394
Mora
419
Morae effectus
26
Mors Ciuilis, & naturalis
237
Malieris à seruo adulterate poena
377
Mulier testans
306
Mulierum officium erga maritos absentes
298
Mulieris repertae in adulterio intra tempus luctus poena
270
Mulieri quando saccurratur
85
Mulier quae potest agere
302
Mulier soluto matrimonio quae non petat
84
Mulierum, & virorum poena quado est aequalis
83
Mulier quando obligetur
17 & 83
Mulierum conditio quando melior
82 & 84
Mulier quando tutrix
81
Mulieres quado testes eé possint
81
Mulieri de quibus accusare permittatur
14
Munerum ciuilium diuisio
154
Munus personale quid
154
Munus patrimoniale
158
Munus ab honore í quo differat
158
Mutuum quid
198
Mutui acticnis tempus
29
Mutus
300
Mutus an haeres institui possit
326
N
Nauicularius qualiter teneatur
169
Naute quando teneantur
166 & 168
Necare
385
Negotiorú gestorum cótractus
415
Negotiorum gestorum effectus
119
Negotiorum gestorum, & pro socio differentia
234
Nolle quis dicatur
418
Nouellae quid sint
2
Nouatio, quid
212
Nouercae quid conferri possit à patre
334
Nubere quando prolubeamur
260
Nubendi qualitas
248
Nuntiatio noui operis, rem, non personam sequitur
122
Nuntiatio vbi, & cui fieri debeat
121
Nuntiationis effectus
121 & 122
Eius cui nuntiatú est, officium
122
Nuptiae quae sint
248
Nuptiarum tempus
248
Nuptiarum substantia
248
Nuptiae liberae
251
Nuptiae affinitate prohibentur
252
Nuptiae incestae quae
261
Nuptiae vetitae
261
Nuptiarum incestarum poena
261
Inter nuptias incestas, & nesarias differentia
262
Ad nuptias secundas qualiter conuoletur
405
Nuptias iterantis poena
271
Nuptiae tertiae
271
Nuptiae quartae
271
Nuptiae nefariae
333
Nuptiae ancillam non faciunt
89
O
OBligatio nulla
412
Obligandi modi
208
Obbrutescentes
381
Occidere quis dicatur
381
Occidere quos liceat
381
Occupatióe quae adqrant
108 & 156
Opus nouum sacere
121
Opus facere quando nó liceat
150
Opus nouum extra vrbé factú
470
P
Pactum quid sit
62
Pacti diuisio
62
Pacifci qualiter possit
62
Pactum validum
397
Pactum nudum quid
63
Pacti nudi effectus
640
Pacta inualida
64 68 & 200
Pacti ambigui interpretatio
66
Pactum legis commissoriae
180
Pacta detalia
68
Pacti exceptionis effectus
69
Pacti & transactionis differentia
70
Pacti adiectionis in diem natura
189
Pactum duo significat
224
A Pacto recedere non licet
397
Pactum seruandum
397
Parentes quibus actionibus non con ueniantur
12
Parentum consensus quorum requiratur in nuptijs
342
Parentis ius in bonis filiorum
342
Parentes exhaeredari, aut praeteriri quando possint
352
Paries arcuatus.
132
Parietis vestibuli refectio
135
In pariete alieno quid non liceat facere
143 & 219
Patris ius in bonis maternis
267
Patronus quis
309
Pauperi quis
55
Pauperibus qui succedant
338
Peculij diuisio
307
Peculium castrense quid
309
Peculij castrensis, & pagani differentia
308
Peculatus crimen
29
Peculatus criminis poena
25
Pecoris appellendi seruitus
150
Pecorum legatum
357
Pecuniae constitutae natura
26
Pecuniae constitutae actio
217
Pecuniariae actionus tempus
39
Periurij poena
59 & 60
Permittere quid sit
5
Personarum diuisio
97
Personarum nulla debet esse acceptio
194
Petitio quo tempore fieri debeat
16
Pignus qualiter possit alienari
199
Pignus emere quis possit
200
Pignoris restitutio
201
Pignoris, & hypothecarú qualitas
20
Pignoris, & hypothece differetia
199
Pignoratitia actio
201 & 202
Pistores nullum munus suscipiút
158
Pistrini extructio
124
Plantae quo spacio à vicinis implantari debeant
147
Poenae & mulctae differentia
424
Poenarum diuersarum qualitas
400
Poerutentiae quando locus
13
Porticuum publicarú reparatio
136
Possessio quid
104
Possessio qualiter obtingat
104
Possessio qualiter amittatur
104
In possessionem mittere
25
In possessionem missio, quid nó operetur
30
In possessioné quis mittat
40 & 113
Possessio rei qualiter offeratur
30
Possessor bonae fidei quis & ius
202
Possessor malae fidei quis
154
Possessoris bonae fidei, Ius
202
Possidentis melior códitio
16 & 113
Possessor male fidei nunquam fit do minus
177
Posthumus quis
315
Posthumi agnatio
318
Postulare
423
Postliminiú quid, & qui eo iure careant
161
Inpotestate qui sint
95
Potentiores à tenuioribus nihil accipiant
193
Pro praeda animalium qualiter quis teneatur
402
Praedo
115
Praefectus vigilum quis
415
Praelatio rerum immobilium
193
Praelationis tempus
194
Praelationis ius qualiter amittatur
194
Praescriptioné 40 annorum quis nó repellat
32
Praescriptione longi temporis, hereditatis petitio nos repellitur
325
Praescriptionis XXX. an effectus
28
Praesepe vbi extrui non debeat
129
Praesentes qui dicantur
20
Praesidis prouinciae officium
410
Praesidú prouinciarú potestas
410
Praesides an possint emere, & aedificare
175
Praeteritionis poenae
354
Praetor
409
Pretium minimum quod
184
Principis quae sint
6
Princeps legibus solutus
8
Principi quando non parendum
143
De principe malè loquétis poena
393
Principali non consistente, nec accessorium
356
Principali cócesso, accessorium conceditur
150
Priuilegia personalia
274
Priuilegia duplicia
228
Probatio non idonea
61
Probatio per quae fiat
62
Procurator in quibus causis non constituatur
14
Procurator quis esse non potest
77
Procurator Caesaris
409
Procurator absentis
122
Pro derelicto in mari abiecta non habentur
169
Prodigus
301
Pro emptore possidere
287
Prohibere
249
Proprietarius qualiter ré possit alienare
165
Prospectus hortorum
139
Prospectus tres leges
138
Prouocatio
425
Proxenetae qui sint
247
Pubertatis tempora
73
Publicatióe bonorú qui puniant
17
Publicum ius non potes mutari
368
Punire quid sit
5
Pupillus quomodo obligetur
173
Pupillarum rerum alienatio
367
Putealia quae
360
Pupillus quis non est
419
Pupillus non peierat
36
Q
Qvadrigae legatum
357
Quae non seruanda
63
Quaestores qualiter creentur
409
Quaestores qui
409
Quaestus
234
Querela inofficiosi qb' cópetat
316
Qui tacet, consentire videtur
242
Quod fit à maiori parte, ad omnes refertur
113
Quod in fauorem est introductum in odiú retorqueri non debet
48
Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris
13
R
Rapt'reú qspossit postulare
25
Raptotum poena
386
Redemptor
422
Regula quid
410
Rei eiusdem legatum
558
Rei emptae qualiter quis fiat dominus
179
Rei alienae legatum
356
Reip. causa abesse qui dicantur
33
Rei vendicatio cótra quos detur
26
Remissio de quibus fiat
368
Renuntiatio quid
235
Repertoriú quando fieri debeat
86
Repeti quae non possint
119
Repudium
419
Repudij iniusti poena
263
Rerum nondum quaesitarum communis est hypotheca
206
Rerum nostrarum à fisco venditarú vendicanonis tempus
186
Rerum mala fide retétarum perfecutionis tempus
206
Rerum ecclesiasticarú persecutio
22 & 27
Rerum mobilium vendicatio quandiu competat
21
Res estimatae datae in dotem
274
Res extra dotem cuius sint
287
Res inpignus data, alteri ne in pignus dari possit
200
Res femel approbata, amplius retractari non debet
49
Responsionis effectus
13
Rescriptum quid sit
6
Rescripti potestas
6
Restitutióis verbo q cótineàtur
411
Restituendi verbum
419
Restitutionis causae
79
Reus pro actore quàdo habeatur
10
Reus non cogitur edere sua instrumenta
12
Rixa
422
S
Sacerdotis foenus exercétis poena.
223
Sacrilegiorum poena
383
Salutis causa quae permittantur
167
Circa salutem cura
352
Scientes, & consentientes pari poena puniuntur
387
Scriptura priuata non tollit ius publicum
333
Scripture priuate qualiter probét
211
Scripturis priuatis cur credatur
61
Seditiosorum poena
388
Senatores qui sint
409
Senator fideiussores dare quàdo nó cogatur
12
Senatusc. Velleia.
82
Senatusc. Velleia quando locum habeat aut non
217
Senatusc. Velleia. qui iuuétur
218
Senatusconsultú Turpillianum
356
Sententiae petitionis natura
119
Sentetia inualida quae sit
41 & 45
Sententiae retractatio
42
Sententia ob quid restauretur
39
Sententia quibus non noceat
39
Sepulchri effossorum poena
383
Seruitus quid
97
Seruitutum diuisio
152
Seruitutis cause
152
Seruitutis effectus
295
Seruitutes quae imponi nó possint
152
Seruitus prospiciendi in quibus locú non habeat
142
Seruitus soli
152
Seruitus superficiei
153
Seruitus altius tollendi
153
Seruitus tigni intuncti
153
Seruitus non vtendo quae amittatur
150
Serius quando ignoscitur
87
Seruorum conditio in multis deterior
87
Seruus in numerum clericorum coaptatus
88
Seruus redemptus cuius sit
88
Seruorum conditio
92
Serul qualiter fiant liberi
99
Seruorum pretia
100
Serui factum, quàdo non noceat domino
177
Serui legatum
356
Seruus manumissione quando non siat liber
100
Pro seruis qualiter dominus teneatur
406
Simulachris honor nó defered'
391
Societatis qualitas
234
Societatis negligentia
236
Societatis aes alienum
236
Societatis periculum
236
In societatem quae veniat
237
Societas morte finitur
234
Socij inter se qualiter teneàtur
233
Socij mei socius, socius meus non est
413
Socrus
258
Solo inaedificatum, solo cedit
110 & 143
In sortem quid imputetur
199
Spadones qui
162
Specificatione qualiter res siant nostrae
109
Sponsalia quae
238
Sponsaliorum substantia
238
Sponsaliorum tempus
239
Sponsalia nulla
240
Sponsaliorum qualitas
241
Sponsalia qualiter dissoluantur
240
Inter sponsalia, & nuptias differentia
262
Spurius quis
333
Stabuli meritorij extructio
128
Stipulatio
422
Stipulatio poenalis sine mora committitur
180
Substititio quid
317
Substitutionis diuisio
328
Substitutionum qualitas
318
Successio ab intestato
319
Successio in capita
321
Successio cognatorum
322
Successio coniugum
326
Successio liberorú illegitimorú
332
Succedere ab intestato quis nó possit
355
Successio in seruili cognatione
88
Successionis significationes
328
Sumptus mariti pro vxore
120
Surdus
300
Surdus an haeres institui possit
326
Suspicio iureiur àdo purgatur
399
T
Teli appellatio
581
Temporis interruptio qd
21
Tempus quadrimestre
192
Tempus presimmum
148
Tempus inter emptorem, & venditotem continuatur
155
Tempus longum quid importet
228
Temporis appellatio
423
Terminos siniú proferétiú poena
88
Testamentum quid
299
Testamenti condendi tempus
299
Testamenta perfecta
299
Testamentú prius per posterius qualiter elidatur
304
Testamétum nullum quàdo
304
Testamentum nuncupatiuú
305
Testamentum efficax quàdo
299
Testamentum ruptum
312
Testamentum irritum
315
Testamentum imperfectum
314
Testamentum imperfectum quando valeat
315
Testamentú quando impleatur
258
Testamentum nullum
315
Testes fide digni
50
Testes fide indigni
54 & 55
In testibus quae considerentur
51
Testes esse qui non possint
52
Testium sidei magis, quàm numero creditur
53
Testibus semel tenuntiatis, amplius vti non possumas
54
Testes prohibiti
55
Testibus potius, an instrumentis credatur
57
Testium numerus
53
Testium falsorum poena
58
Testes in testamento qui possint esse aut non
306
Testari quis possit
300
Testandi inter liberos forma
302
Testari qui non possint
331
Testatoris officium
304
Testatoris authoritas
305
Testimonium aliud aliud testes
52
Testimonium qui dicere non possint
51
Thesaurus inuentus cuius sit
160
Thlibiae qui
162
Timor vanus
419
Torrens
133
Transactio quid sit
68
Transsactionis qualitas
69
Tràsactionis vis
69 & 70
Transactio inualida
70
Transigi de quibus possit
69
Transactionis, & pacti differetia
70
Transfuga quis
161
Transminio
390
Tribonianus qualis fuerit
2
Tribunus pleb. quis
409
Tributa publica
158
Turba
422
Tutela quid
361
Tutelae actio
367
Tutelç ciuile officium
330
Tutor quis sit
355
Tutor ob quid tencatur
368
Tutor de quib' pupillo obliget
367
Tutores esse qui non possint
361
Tutores qui dare possint
361
Tutoris praelatio
364
Tutorem habenti quando detur curator
361
Tutores quibus dentur
363
Tutoris datio nulla
362
Tutores quibus dentur
363
In tutore dando qd obseruandú
361
Tutor an possit pupillam vxorem ducere
250
Tutor à pupillo non emit
178
V
Vectigalia
158
Vectigal commissum
159
Velle qui non habeat
413
Velle qui videatur
419
Vena amatoria quae
391
Véditio à muliere facta nulla est
84
Venditio nulla
176
Venditio vera quae
179
Venditio imaginaria qualis
179
Venditio à quibus rescindatur
189
Venditor ob moram, in id quod interest, tenetur
182
Venditoris officium
183
Venditor pro quibus teneatur
177
Et pro quibus non
184
Veritas scripturae praefert
16 & 17
Viam quado praestare cogaur
156
Victus quis dicatur
17
Vidua
422
Vini legatum
359
Vim inferre quis dicatur
13
Vim committentis poena
71
Vis quid
71
Vis priuata, aut publica
72
Vis iepulsio iure permissa
72
Vim publicam committere quis dicatur
25
Volumen quid sit
22
Vsurarij ius
164
Vsucapione quae acquiranthur, aut cotrà
188
Vsucapio, in quorum bonis non procedat
92
Vsucapio sine possessione non contingit
105
Vsucapionis tempus
107 112 & 195
Vsucapi que non possint
111 & 113
Vsucapere, quis non possit
112
Vsura quid
90
Vsura ob quid competat
25
Vsura centesima
48
Vsure, quae non exigantur
220
Vsurae pupullares
221
Vsurae, ob quod debitum debeantur
221
Vsura maior
222
Vsura plena centesima
222
Vsuras constituendi modus
222
Vsurarum abrogatio
223
Vsurae, in quibus contractibus praestentur
231
Vsurae ob dotem debitae
279
Vsura pecuntarum pupilli
366
Vsufructuarij officium
164
Vsusfructus amissio
164
Vsusfructus tempus
165
Vbi vtilitas, ibi onus
364
Vxiori, quae sint obligata
279
Vxor, quando agat de dote
279
Vxor, qualiter marito succedat
334
Y
Yv c b o l o m quid
287
Yv c b a o l proprietas
289
FINIS.