Ouvrir la division Fermer la division
Ouvrir la division AFermer la division A
Abdominis musculi876
Abdominis musculi octo 382
Abdominis maximi musculi exortus 358
Abdominis musculithoracis contractionem adiuuant 380
Abdominis musculoru consyderatio 511
Abdominis musculoru varÿusus644
Abdominis musculoru quatuor coniugationes 513
Abdomi, musculus 225
Abdominis recti musculi 512
Abdominis transuersi musculi 512
Abdominis musculoru usus 527
Abdominis venae 416
Aborsus quando accidat 801
Aborsus quam constituione sequatur 808
Abortus203
Abscessuum modi diuersi 148
Academicorum falsum dogma 71
Caractère(s) non latin(s)777
Accidentariae actiones qualiter iudicadae 143
Acetabula821
Acetabulasiue quae cotyledones 250, 257
Acetum cum rosaceo instillatum aurium inflammationi auxiliatur 18
Acetum oculis esse perniciosibimum 18
Acromion321
AugCaractère(s) non latin(s)792
Actio174, 910
Actio omnis magna ex parte à propria organi substantia procedit 564
Actio partis, est motus actiuus849
Actio ventriculi propria concoctio 634
Actionem ex commoda oriritemperie 188
Actiones accidentariae qualiter iudicandae 143
Actiones corporis unde oriantur dignotio 293
Actiones imitatur proprietatem substantiae 534
Actiones naturae tres, generatio, auctio, nutritio 175
Actiones omnes manuarias fieri, aut stantibus, aut sedentibus nobis 596
Actiones partium duplices simplicium nempe et compositaru51
Actiones reliquas sequi in iam editis, post actionem mandendi825
Actiones volutariae ab animali facultate pro ficiscuntur 441
Actionis, affectusq ; duplex significatum 910
Actionis cognitio plurimum confert ad cogno scendos affectus partium quae in alto corpore delitescunt 852
Actiuae qualitates, caliditas, frigiditas, humiditas, et siccitas 57
Actu calid, frigid, humid, atque siccum quotupliciter dicatur 131
Actu et potestate calidum quotupliciter dicatur145
Actus perfectu acpraesens quid 131
Acuti morbi simul atque inuaserunt, ad extrema perueniunt ma znitudinem 47
Ad aliquid quae dicantur 142
Aden subiectus cerebro 710
Adeps quibus haereat830
Adeps qui gignatur 117
Adeps quo pacto gignatur, et quibus haereat partibus 107
Adipis usus 830
Adiumenta septem ad veritatem in abstrusis rebus peruestigandam 55
Adnata femoris 610
Adscititio calore sunt calida omnia, quae putrescunt, frigent proprio 126
Adscititius calor aestate maior, naturalis minor 126
Adstrictio non est mebrorum retentio sicutineque fluor eorum naturalis, excretio 39
Adstringentia commo dè adbiberi phlegmonis incipientibus 48
Adstringentium usus quando vitandus 68
Aegrotae mentis indicium 936
Aër ambiens tale nobis instrumetum inter vi dendum efficitur, quale existit neruus in corpore 932
Aër purus à colore mutatur 937
Aër quale visus instrumentum sit nobis 937
Aër, vocis materia441
Aëre ipso semper cerebrum est calidius692
Aërem esse naturaliter frigidum 166
Aërem inspirantibus structuram eandem omnibus esse 537
Aërem multum attrahimus, ubi vocem edere volumus 442
Aërus temperamentum calidum et humidum dicitur 98
Aëris temperiem calidam atque humidam, esse omnium aliarum peCaractère(s) non latin(s)imam, nec reperiri posse in quatuor anni temporibus 97
Aestate adscititium calorem esse maiorem, proprium minorem, contraque hyeme 126
Aetatem florentem esse in medio extremorum 110
Aetatem similem esse sicciCaractère(s) non latin(s)imam aliarum, et frigidiCaractère(s) non latin(s)imam 110
Aethiopes ob siccitatem cutis habent pilos paruos et incrementi nultius : caluescunt tamen aegrè 757
Aethiopes omnes curcrispi120
Affectibus ratio non praest 895
Affectui quando ratio concurrat 894
Affectui quando ratio reluctetur 894
Affectum animalem non posse innasci inanimato alicui, sicutineque irrationali animali 892
Affectum cognosci ex symptomatis 62
Affectus61, 901, 910
Affectus à brutis animantibus tollit Chrysippus 907
Affectus animi, qui ex iracundia et motu accidunt cor palam immutare à sua actione videntur 913
Affectus, actionisque duplex significatum 920
Affectus conferentia non indicant 29, 38
Affectus cutis summae, qualia postulent remedia 68
Affectus distingui à vitÿs 895
Affectus est motus animi, rationi obediens 892
Affectus frigidos vinum, ubi plus bibitur, quam ut vinci pobit, inducit 135
Affectus multo plures et vehementiores, quam adultis oboriuntur 903
Affectus neruorum duplex 549
Affectus partium profundarum, qualia remedia postulent 68
Affectus primum labe factans functionem est morbus189
Affectus proprium 895
Affectus quomodo com pescantur 899
Affectus, repletis animae irrationabilibus potentÿs, ÿs quae antea desyderabant, conquiescut tempore 900
Affectus sedari tempore, etiam si opinio eorum permaneat 899
Affectus suam ipsorum sublationem indicare duntaxat 39
Affectus unde proficiscantur 896
Affectuum causa cognita, plurimum ad reme dÿ cognitionem cofert906
Caractère(s) non latin(s) processus 342
Agglutinatio necessario praecedit appositionem179
Agglutinatio semper abimilationem praecedit 179
Agnina membrana 248 et 819
Agnina mebrana foetum obuoluit 287
Agninam membrana contegere totum foetum 250 et 287
Agnina tunica 262
Alarum arteriae duae insignes 863
Albugimei humoris usus 731
Album et purum vinum promptè in corpus, digeri nigrum et turbidum contra 211
Alimenti distributio 921
Alimenti distributio quomodo fiat 185
Alimenti genus facultas indicat 46
Alimenti, incrementiq ; ratio 91
Alimenti principium spiritus 882
Alimenti qualitatem, nec quantitatem tempus indicare 46
Alimento omnes partes indigent 846
Alimento sibi accommodato, partes carentes, coguntur aliquid vel ex ipsis prauis succis attrabere 707
Alimetum debet aequa le esse copiae materiae effluentis 847
Alimetum coquietiam intestinis 627
Aloes vires habet pur gandi, os ventriculiro borandi, cruentaq ; vulnera glutinandi, plena ulcera solidadi et c. 216
Alopecia quando accidat 757
Alteratio173
Alteratio quae fit in ore 199
Alterationis quae in vetriculo fit, descriptio199
Alterationem vim ines se singulis animalis particullis 628
Alterationem fieri absque contactu non posse 57
Alterationem per con traria moliendam 71
Alterationum differentiae198
Alteratrices facultates totesse singulis anima libus, quot elementares particulas 176
Alteratur totum corpus per testes267
Ambulatio est prima actio cruris 612
Ambulatio quomodo fiat 597
Ambulationi, qui sint necessarÿ musculi 612
Amentiae tantum esse animantibus insitum, quantum humoris 166
Amor in procreata 801
Amphiblestroeides tunica 934
Analogismus quid 30
Analogismum fieri per transuum ad similia 30
Analeptice72
Ancon578
Anatome administradae, quae sint animalia aptiora 498
Anatomen veteribus fuisse familiariCaractère(s) non latin(s)imam 468
Anatomes pars praecipua circa quae versetur 468
Anatomen cur Gal. soleat ordiri ab inferiori ventre 511
Anaxagorae dictum heroicum 898
Angularis figurae proprium 233
Angularis peruersio spinae 775
Angustioribus venis praediti, magis frigidi 115
Anima appetitoria in iecinore delitescit 890
Anima construxit particulas 296
Anima et ratio non sunt idem, cum ratio in anima contineatur 902
Anima irascibilis quarum reru libidine flagret 162
Anima irascibilis ubi habitat 922
Anima nostra constat omnino ex partibus inter se differentibus903
Anima, quam intellectrice vocamus, quid desyderet162
Anima rationalis quas ualitates apprebendere nequeat 214
Anima rationalis habet sedem in cerebro711
Anima rationem in se continet 902
Animae actionibus omnibus frigidutate aduersari 167
Animae appetitoriae virtus temperantia 926
Animae appetitoriae vim iecori inesse 887
Animae constitutiones ex diversis corporum temperamentis nasci 904
Animae edm partem, quae esculata potulen taque expetit, collocat in bepate Plato 923
Animae facultatibus, veluti quidam tyrannus, vinum imperat 170
Animae facultatibus singulis, unam virtutem inesse 925
Animae instrumenta, sunt phrenes 241
Animae irrationalibus facultatibus scientiam non innasci 905
Animae irascibilis virtus, virilitas 926
Animae irrationalis vis corporis ponderi coparatur 894
Animae irrationabilitas consuetudine mollescit 900
Animae irrationabilibus potentÿs repletis, ÿs quae antea desyderabant, affectus tempore conquiescut 900
Animae moribus aptum esse corpus, in omnibus 559
Animae mortalem esse speciem temperiem corporis166
Animae, non naturae opus respiratio 238
Animae opera 173
Animae organum corpus existit 559
Animae principatus in cerebro 939
Animae principatus quid 939
Animae partes sunt irascibilis, rationalis, et appetitoria 902
Animae plures facultates in uno corde constituit Aristoteles 889
Animae propria materia, spiritus animalis166
Animae partem appetitoriam diversam à ratiocinatrice existere 907
Animae partium singulas, quibus animalibus comparavit Plato 912
Animae pulchritudo ad moderatos et decentes eius motus refertur, ut turpitudo ad immodicos et efferatos eiusdem 903
Animae ratiocinatricis virtus, prudentia 926
Animae sedem in corde esse, quibus argumentis veteres probare conabantur 878
Animae sedem existimari debere particulam, quae primo, dum anuimus mouetur 874
Animae species tres 162
Animae species, sedes, et differentiae 957
Animae substantia quae sit 937
Animae substantiam propriae eius vires sequuntur 164
Animae susbstantia non eadem omnibus161
Animae substantiam quodammodo esse tem periem quatuor quatilatum 163
Animae turpitudo ad immodicos ac efferatos eius motus refertur ut pulchritudo ad moderatos ac decentes eiusdem 903
Animae vires sequi tem periem menstrui ait Aristoteles 168
Animae vires temperiem sequi 164
Animal, cerebro vulnerato compressove, sensu, motuque et voce protinus privatur819
Animal confestim spiratione destituitur, sipinalem medullam, quae est inter tertiam quartamque vertebra persecueris549
Animal dicitur triplex planta 261
Animal esse veluti par uum mundum aiunt veteres Naturae periti608
Animal figurari tripliciter posse si rectam li neam efficiat spina cu cruribus 596
Animal qua ratione subito mutum poCaractère(s) non latin(s)it reddi 544 et 545
Animal omne gigni ex materia simul et facultate 274
Animal interiturum, si vel unum ex elementis intereat 87
Animalem spiritum cotineri non in ventricu lis modo, sed etiam in toto cerebro705
Animali facultates descendere per nervos à cerebro usque ad propria instrumenta933
Animalia à plantis quo modo differant 616
Animalia absque commercio maris, oua gignentia 805
Animalia breuem maxillam sortita duobus incedut cruribus 499
Animalia caetera natu rapotius quam ratione nonnullas exercent artes 561
Animalia carentia supernis dentibus habere ventriculum geminu 519
Animalia edita in lucem, statim docta esse actiones omnium par ticularum825
Animalia gubernari ab anima, et natura173
Animalia non respirantia ex aëre, neque pulmonem habere, neque cordis ventriculu dextrum, qui cum pulmone perit et generatur 917
Animalia non dici calida in summo, sed per excellentiam 94
Animalia omnia particulis utuntur simulut nata sunt 518
Animalia omnium im perfectiCaractère(s) non latin(s)ima 802
Animalia omnia sibi simili alimeto nutriri133
Animalia omnia, praeter crocodilum inferiorem maxillam, mouere, superiori immobili497
Animalia omnia gigni ex menstruo, et semine273
Animalia, quae lati pectoris et calidiora sunt omnia sortiri naturam iracundiorem 904
Animalia prasentire suae animae facultates absque ullo doctore 561
Animalia praestare plantis sensu et voluntario motu 213
Animalia quae sunt aptiora anatomae administrandae 498
Animalia quae similia dicantur 517
Animalia quae à quibus animae facultatibus dispensantur 907
Animalia sectioni apta, dum simiae copia non datur 517
Animalia sicca et frigida quae 108
Animalia dici calida et humida, non simpliciter, sed ad demortua collata 108
Animalia sicciori temperamento, solent oua gignere absq ; commer cio masculi 277
Animalibus adesse arbitrariu motum 616
Animalibus capite destitutis quales insint oculi 694
Animalibus herbiuoris quae insint 594
Animalibus omnibus respirantibus esse eandem pulmonis stricturam 537
Animalibus timidis quae adsint 594
Animalis arbitrio musculorum functio subseruit 534
Animalis efficiens principium, semen 184
Animalis spiritus929
Animalis facultas vocem artificiosè nobis fa bricat 441
Animalis mortui ventriculum cordis sinistrum nunquam sine sanguine reperiri : quod contra accidit in ventriculis cerebri 858
Animalis spiritus non est substantia animae 928
Animalis spiritus est ex halatio benigniCaractère(s) non latin(s)imi sanguinis 663
Animalis spiritus gignitur ex vitali 711
Animalium naturae à nullo sunt doctae 561
Animalium propria 173
Animam consentire naturis corporum 213
Animam delitescere in corde, quibus Chrysipsus rationibus nitatur probare 874
Animam esse immortaelem, ambigit Galenus 213
Animam esse sanguinem qui putarint 883
Animam esse speciem, quae temperatura existit 166
Animama habere facultates quasdam à sua ipsius substatia ortas, non posse tamen operari sine organis 560
Animam habitare in ipso cerebri corpore, primum autem illius instrumentum esse animalem spiritum 928
Animam irascibilem et appetitoriam interire cum animali 163
Animam irrationale, affectibusque obnoxiam, in corde comprehendi881
Animam non posse secerni à corpore, quandiu illud naturalem constitutionem servarit213
Animam nostram esse triplicem 954
Animam plantatitiam esse brutam, et rationis expertem 297
Animam perspicaciore reddi temperaturae comoderatione 167
Animam sine organis operari non posse 560
Animam totam corpoream suspicatur Galenus 167
Animarum cum corporibus comparationes diversae 901
Animanti neque irrationali, neque inanimato cuipiam affectu animalem inasci posse 892
Animatia dicta esse calida et humida, no absolute, sed collata ad stirpes 98
Animatio omnibus proprium vitae spatium co stitutum à natura 68
Animi constitutionem, corporis constitutioni similem esse 901
Animi mores mutare temperameta possunt 165
Animi venustas praefe renda est pulchritudini corporis 3
Animorationem praeesse, utequo praeesse videtur eques 885
Animosae facultatis corinitium esse 535
Anticnemio, siue ocrea quid 394
Annus quot diebus constet 299
Annus quod tempus dicatur300
Aorta419
Aortae confideratio 408
Aortam oriri à corde 289
Apibus et formicis canis humidor 98
Apices, siue uteri cornua 245
Appetitoria anima in iecore 163
Appetitoriae animae virtus, est teperantia 926
Appetitoriam animam inesse iecin ori 890
Appetitoria anima quaenam expectat 163
Appetitoriam animae vim in hepate collocas se Homerum 924
Appetitoriam animae partem diversam à ratiocinatrice existere 907
Appetitoriam animam Plato in hepate collocat 923
Appetitoriam et irascibilem animam interire cum animali 163
Appetitorÿ principÿ opera 927
Caractère(s) non latin(s) musculorum mouentium oculos 727
Appositio praecedit agglutinationem 179
Appraehensorÿ organi optimè constituti, primum caput quod sit562
Aqua non nutrit, sed in corpus alimentum deducit 615
Aqua per se est frigida 137
Aquae perfusio frigida, calfacit ex accidenti 143
Aquae respond et pituita942
Aquam esse summè humidam85
Arachnoeides tunica 732
Araneorum telis peritonaeum simillimum 513
Archimedis industria134
Ariditas intelligentiae causa in animo est 165
Aristoteles plures animae facultates in uno corde constituit 889
Aristotelem interpretatur Galenus 252
Aristotelem neruorum appellationem confudisse cum neruosis discriminationibus 872
Aristoteles erronea de neruorum exortu opinio eiusque confutatio 868
Aristotelis et Praxagorae error de neruoru origine 860
Aristotelis et PoCaractère(s) non latin(s)idonÿ sententia de speciebus animae 912
Aristotelis opinio improbatur 2
Aristotelis sententia de olfactorÿs meatibus cofutatur308
Arma audacibus expediunt 559
Ars imitatur naturae opera 680
Ars quae paranda5
Ars quaelibet à finis motione suam habet constitutionem 49
Arte non exculta pulchritudo est inutilis 3
Arti quae tribuantur 956
Artem non constitui ex euidentibus sensui24
Artem conditoris splen descere etiam in vilitate materiae 607
Artes factiuae duplices 50
Artes liberales quae 6
Artes liberales cur alÿs sunt praeferendae6
Artes pingendi, fingendique cur liberales dicantur 6
Artes vulgo esse ignotas 25
Artium divisio in liberales et sedentarias 5
Artium fines diversi25
Artium natura ex qui bus confletur 480
Arteria Caractère(s) non latin(s)866
Arteria aspera 529
Arteria curonalis862
Arteria ex duabus tunicis constat526
Arteria hepatis 623
Arteria neruusq ; am putatus cur regenerari non poCaractère(s) non latin(s)it 264
Arteria venosa419 et 532, 914
Arteria venosa fertur in pulmones à sinistro cordis ventriculo, unica tunica constans531
Arteriam venosam in pulmonem inseri 867
Arteria venosa iungit cordi pulmones 876
Arteria absque venis423
Arteriae aortae inesse membranas duas foris intro inclinantes 660
Arteriae asperae gratia collum constitutum fuit 690
Arteriae asperae compositio532
Arteriae carotides 718
Arteriae costitutio203
Arteriae cubiti, citatior motus, quid indicet 923
Arteriae lumbi in crura diuaricatio 422
Arteriae descendentes in intestina 628
Arteriae ex duabus tunicis constant 531
Arteriae et venae primae omnium ex semine oriuntur 293
Arteriae distributio in crus 495
Arteriae implentur, quia dilatantur 215
Arteriae impletur, quia dilatantur : non dilatantur quia implentur 667
Arteriae iugularis divisio 865
Arteriae linguae, venae atque nervi 749
Arteriae magnae divisio 420
Arteriae magnae divaricatio830
Arteriae magnae inferiorem ramum esse superiori maiorem 651
Arteriae magnae ortus, derivatioque 914
Arteriae magnae progressus 650
Arteriae maximae divisio 861
Arteriae maximae ramorum divisio 866
Arteriae magnae ortus, distributio que 840
Arteriae non eo dilatan tur, quia impletur, sed implentur quia dilatantur 215
Arteriae nusquam solum spiritum cotinent 215
Arteriae nutriunt animalem spiritum cerebri 843
Arteriae omnes partes mouentur simul 216
Arteriae non dilatantur, quia non implentur : sed ob id implentur, quia dilatantur920
Arteriae quando non pulsent933
Arteriae quia dilatantur, implentur 920
Arteriae sanguinem cotinent 635
Arteriae plexum reticularem ad cerebri basim consistere 890 et 891
Arteriae soporatriae perperam appellatae865
Arteriae subiacet vena circa vitimum spinae spondylum 843
Arteriae superficiales ubi cernantur 422
Arteriae thoracis duae et viginti 862
Arteriae tunicae quales 531
Arteriae vasa pulsantia 530
Arteriae venae nervi ex semine generantur, no ex sanguine 255
Arteriae venosae duas mebranas inesse 659
Arteriae venosae orificio cur duae tantu mebranae adnascantur 661
Arteriam carpi tangi à nobis pulsum exploraturis 490
Arteriam constare duplici tunica 74
Arteriam in extremis, conuexisque manibus nullam reperiri 490
Arteriam inter indice et pollicem mediam, sensibiliter in macilentis moueri 490
Arteriam maximam oriri à sinistro cordis ventriculo 650
Arteriam nullam reperiri sine sua coniugevena 847
Arteriam praetergressam umbilicu, in lumborum arteriam inseri 820
Arteriam tarsi tangendam esse ubi carpi pulsus occultatur 496
Arteriam, venam, et neruum intercostalibus musculis, proxime ad ipsius costae os inesse 542
Arteriam unam duntaxat proficisci in maenum 490
Arteriarum cordis in pulmone oscula 672
Arteriarum et cordis motum non esse volutarium939
Arteriarum genus duplex529
Arteriarum, insuique caloris, cor est origo693
Arteriarum mamillarum exortus, progressus, et divisio 864
Arteriarum motu cor de compresso solum offendi860
Arteriarum munus 570
Arteriarum origo, sinister cordis ventriculus 419
Arteriarum omnium principium est cor570, 889, 940
Arteriarum radicatio est cor 917, 924
Arteriarum secisidae in foetum progressiss288
Arreriaru venarumq ; generatio 258
Arteriarum tunicis in fluere pulsisicam vim à corde933
Arterias cotinere naturaliter sanguinem 628
Arterias contractione sua expellere excreme ta splenis 627
Arterias duas cordis corpus inuoluere 536
Arterias effundere ani malem spiritum in vetriculos cerebri 711
Arterias esse distributas cum mesaraicis venis 632
Arterias esse multas lieni, atq ; magnas tributas627
Arterias ex venis attrahere subtiliore portionem sanguinis 209
Arterias foetus per anastomoseis recipere à venis spiritum 667
Arterias inseri in renes 636
Arterias laeues insertas esse cordis sinistro ven triculo 674
Arterias omnes ex sinistro cordis ventriculo exoriri 866
Arterias omnes in dorsi arteriam confluere631
Arterias, quum dilatantur, aerem externu attrabere 209
Arterias subdidisse naturam solis venis quae in simis bepatis sunt623
Arterÿs curtunica du plex 663
Arterÿs et venis proratione magnitudinis, virtus perpetuo inest, neruis autem non semper 491
Arterÿs inesse sanguinem 539
Arterÿs omnibus vim guandam inesse à corde, qua dilatantur et contrabuntur209
Arterÿs venosis curtunicae rarae insint674
Arteriosa vena410
Articulatio quid764
Articuli extensio fit ab externo tendone 571
Articulatio carpi duplex 587
Articuli capitis constru Etio et securiras 766
Articuli capitis luxatio, quae inferat mala 766
Articuli flectuntur ab interno tendone571
Articulus311
Articulis coxarum duplex inesse ligametum478
Articuli omnium digitorum manuu triginta numero 576
Articulorum firmitudinem quae efficiant 593
Articulorum igamenta in digitis 569
Articulorum motioni in digitis, auxilium duplex569
Articulus genu etiam ligamenta sortitur 478
Artificem reddit stupidum pulchritudo artificÿ 607
Artificis boni mun'753
Artis principia vulgo esse ignota 25
Arthrodia311
Artuum figeram extremam dolorifica esse229
Arytaenoides cartilago 445, 685
Arytaenoeides cartilago unde dicta 350
Asclepiadis error180
Asclepiadis opinio refellitur circa med. pur. 92
Asia, Asiaticorum que mores magnifice commendantur 168
Aspera arteria 529, 875
Aspera arteria quaru actionum sit instrumentum669
Asperae arteriae cartilaginum situs 671
Asperae arteriae constructio668
Asperae arteriae membranae internae usus 671
Asperae arteriae motus unde proficiscantur670
Asperae arteriae quatuor peculiares musculi 349
Asperae arteriae situs inter venam et laeuem arteriam673
Asperae arteriae tunica exterior 669
Asperae arteriae tunica interna 669
Asperae arteriae tunica interna cur tenuis, densa et mediocriter sicca671
Asperam in arteriam illabi semper nonnibil potionis 685
Asperum quam laeue apti ad cocretione 249
Aspidis venenum refrigerare165
ACaractère(s) non latin(s)imilatio178
ACaractère(s) non latin(s)imilatio agglutinationem necessario praecedit179
ACaractère(s) non latin(s)imilatio nutricis facultatis actio est178
ACaractère(s) non latin(s)imilationi quae requirantur178
Assumptiones propriae, substantialesq ;875
Astites glandulosi 283
Astites gladulosos constructos suisse ad leniendam humore suopenis ariditatem284
Astites varicosi812
Astragalus601
Astragalus coniungitur nauiformi ossi600
Astragalus, qui et talus403, 599
Astra videri à nobis per defectus solis insignes, quae etiam ceruimus ex profundiCaractère(s) non latin(s)imis puteis 729
Atomos baud posse quidem esse elementa corporum 79
Atbletarum animam esse veluti multo de mersam coeno 4
Athletarum habitudinem maximè periculosam existere 4
Athletarum habitus pe riculosus 160
Athletarum prof Caractère(s) non latin(s)io 4
Athletarum robur esse inutile5
Athletas omnes esse aeri alieno obstrictos 5
Athletae bonorum omni genere sunt destituti 4
Athleticam exercitatione pulchritudini obsistere 4
Atrabilis161
Atra bilis acrior et ma lignior, qua flaua 190
Atra bilis fax sanguinis 115
Atra bilis frigida, et sicca, ut terra 942
Atra bilis perassata qualis reddatur 191
Atrabilis qualis 150
Atra bilis receptaculu est lien 190
Atrabilis succus perniciosissimus 65
Atra bilis terrae respondet 942
Attractricem, et expultricem potentia inesse singulis instrumentis202
Attractricem familiarium vim inesse unicuiquerei 92
Attractricem vim con gruentium inesse singulis rebus 181
Attractionem fieri per villos rectos 628
Auctio173
Auctio quid sit 174
Auctio qui fiat 184
Auctricis facultatis proprium 177
Auctrix facultas quado vigeat, et quae famuletur illi 177
Audacibus arma expediunt 559
Auditorÿ meatus utilitas 699
Auditus instrumentum aereum 304
Auditus sensibile, sonus et vox 699
Aues bipedes sunt 595
Augere secudu trina dimensionem solius naturae est opus 177
Augeri tantum quae vinunt 184
Augescentibus nutritionem esse pernecessariam 177
Augmentum fit quousque ossa confirmentur 159
Aures cur cartilagineae 752
Aures cur intrinsecus quidem cauae, extrinsecus autem conuexae 753
Aures cur promineant 753
Aures hominibus cur immobiles 753
Auricularum cordis nismerus 535
Aurculae cordis533 et 535
Aurium cordis utilitas 660
Aurium cordis substantia 661
Aurium inflammationi axuiliari acetum cum rosaceo instillatum 18
Austrinum flatum putrefacere singula 97
Aurium nerui 693
Autuni inaequalis species illum morbificum facit 96
Autumnus ad siccius declinat 97
Auxilia initium motus naturae inÿcere 44
Auxilia non effectis, sed efficientibus adversantur39
Auxilia opportuna no esse, morbo existente in vigore 42
Auxilia per se causas morbificas extirpare non posse, sed initium motus naturae inÿcere 44
Auxilÿ genus causa indicat 36
Auxiliorum particularium usum situs variat 68
Auxiliorum tepora 42
Axillae cauitate àduobus sterni musculis506
Axillarem venam esse longè humerali maiorem 486
Axillaris vena humerali est maior 415
Axillaris venae sectionem accommodatiCaractère(s) non latin(s)>imam esse ÿs, qui partibus infra clauiculas sitis laborant 489
Axillaris vena 412
Caractère(s) non latin(s)14
Ouvrir la division BFermer la division B
Balneis usus 567
Basis instrumenta 597
590
Belonoeideis, graphioeideis et styloeideis processus unde dicti 352
Bilem gignentia 128
Bilem excipientium pororum, situs623
Bilem trahit fellis vesica 197
Biliosis mel naturis no esse ex usu : coferre autem senibus 189
Bilis atra 191
Bilis atrasicca, et frigida, ut terra 942
Bilis atra passata qualis reddatur 191
Bilis atra succus perniciosiCaractère(s) non latin(s)imus 65
Bilis atra, terrae respondet 942
Bilis calida et sicca189
Bilis craCaractère(s) non latin(s)is excrementis excernendis aptiCaractère(s) non latin(s)ima634
Bilis flaua igni respondet 942
Bilis flaua sicca et calida est, ut ignis 942
Bilis flauae facultas 642
Bilis generatio 187
Bilis in ventriculu quibus confluat 127
Bilis meatum implantari in vetriculi exortum 633
Bilis meatus in exortu intestinorum descendens 626
Bilis nullam portionem demisit natura in ventriculum534
Bilis orta ab igneo calore ventriculi, et eius, quae confluit à iecore indicia 128
Bilis prasina quibus in ventre gignatur 128
Bilis vitellma, quoties igneo percocta est calore, vertitur in specie atrae exustae 192
Bilis universa quibus in ieiunum confluat127
Bilis vomitum quaeprae cedere soleant 634
Bilis utraque à quibus instrumétis purgetur192
Bipedes sunt aues 594
Blaesi ad genus qui fiant602
Bonitatis divinae specime perfectiCaractère(s) non latin(s)imu607
Bonorum species tres4
Bonus habitus similarium, et diCaractère(s) non latin(s)imilariu particularum in quo consistat 954
Boream seruare imputria universa 97
Brachÿ bathmides 590
Brachÿ capita 590
Brachÿ descriptio 223
Brachÿ epiphyses589
Brachÿ motus et musculi 506
Brachÿ motus à quibus ni oriatur musculis 794
Brachÿ musculus 223
Brachÿ neruorum exter norum origines 482
Brachÿ ossis figura 590
Brachium578
Brachium attololletes et circumagentes musculos esse robustiCaractère(s) non latin(s)imos omnium 796
Branchias piscibus pulmonis loco esse 867
Bregmatis ossa 763
Bronchi propriam carti lagine epiglottida non esse 445
Bronchus668
Bruta artiu expertia1
Bruta excernentia semen post coïtum, non concipere231
Bruta libidine et iracundia regi907
Bruta, quae semen retinent, concipere231
Brutis inesse rationem reconditam1
Buccarum fines inferni745
Ouvrir la division CFermer la division C
Caeci intestini figura, et isus 629
Caecum foramen717
Caecum intestinu525, 33
Calcanei cutis duriCaractère(s) non latin(s)ima602
Calcaneum598
Calcaneu esse maximu os firmiCaractère(s) non latin(s)iméq; dearticulatum601
Calcaneum fortiCaractère(s) non latin(s)imum omnium pedis oCaractère(s) non latin(s)iu et principaliCaractère(s) non latin(s)imu ambu lationis organu 605
Calcaneu subiacere ad sus perpendiculu toti cruri600
Calfacietia omnia no ex neceCaractère(s) non latin(s)itate siccare 130
Calida potestate136
Calidi et sicci temperamenti notae124
Calidi morbi à bile oriuntur187
Calidum esse magis actiuum frigido 802
Calor ex accidenti refrigerat 143
Calidum, frigidum, humidum et siccum tripliciter dici 86
Calor omnis in sublime fertur693
Calorem insitum consistere in pituita et in sanguine, mistumque temperate esse ex caliditate et frigiditate 945
Calorem naturalem au gebit cibus potestate calidus, post quam in sanguinem est conuersus 141
Calore summo accedente ad materiam, constitui ignem 85
Calores atatu qua methodo dignoscendi 111
Caloris fouendi gratia ometu coditu est520
Caloris opera 847
Caloris praedominantis signa279
Caluariae adhaerescut omnes crassae meningis partes, in animali vivente557
Caluariam post alia omnia ossa copingi 293
Calui qui fiant 122
Caluities cur in sincipite magis123
Caluities ex siccitateoritur 129
Calx328
Caractère(s) non latin(s)704
Cancros carere capite692
Canem concipere exlupo, et ex vulpe : necnon econuerso 593
Canes prae festinatione caecos catulos edere281
Canini dentes747
Caninus dens homini utrinq ; unicus inest, in utraque maxilla748
Cani qui fiant123
Canis ut venatori subservit, sic iracundia rationi 908
Canis siccior homine 98
Canis humidior formicis et apibus98
Canities cur in temporibus potius123
Cantharis vesicam exulcerat137
Capillorum generatio754
Capitis articuli constructio et securitas 766
Capitis articuli luxatio, quae coferat mala 766
Capitus articulo octo incubentes musculi767
Capitis duplex motus 318
Capitis ossa sexdecim, praeter inferiorem maxillam773
Capitis ossa sex 313
Capitis oCaractère(s) non latin(s)ium consyderatio 312
Capitis naturalis figura 312
Capitis motionum seueritas503
Capitis motus 502
Capitis motus ad anteriora, à quibus oriatur musculis 503
Capitis motus proprÿ omnino sunt duplices quemadmodu et eius dearticulationes343
Capitis motus sursum, deorsumque, et in obliquum, unde proficiscantur 768
Capitis musculorum actiones variae 770
Capitis tres sutuae lambdoeides, coronalis et media312
Capitis totius duo motuum genera 767
Capitis vertici inesse principaliCaractère(s) non latin(s)imum cerebri ventriculum891
Capitum acutorum figurae tres723
Capreoloru carnes laudantur109
Caput cancris, et alÿs molli crusta intectis, non est 692
Caput fastigiatum damnatur 312
Caput foetus in ipso partu primum edi a matrice : buic autem contrarias alias pariendi formas, periculosiCaractère(s) non latin(s)imas esse 825
Caries53
Carnem universam nutriri ex sanguine 211
Carnem urit, atq ; corrumpit faex veta191
Carnem ex sanguine, nervos ex semine originem ducere54
Carnem nusquam perse reperiri 113
Carnem omnem esse exse insensibilem 574
Carne resecta similem instaurari posse 54
Carnes capreoloru laudantur 109
Carnis elementum non esse unicum 55
Carnis plures species 113
Carnosa omnia esse ex sanguine orta 263
Caro cur subtensa internae digitorum regioni, minime autem externae 567
Caro107
Caro hepatis 920
Caro muscutorum qualis219
Carotides arteriae718
Carotidum arteriarum divisio, proceCaractère(s) non latin(s)usque 845
Carpi arteriam tangi à nobis pulsum exploraturis 490
Carpi consyderatio 32
Carpi articulatio duplex587
Carpi, et metacarpÿ ossacur plura585
Carpi motiones quot, et à quibus profectae ten donibus 581
Carpi os octauum qua vehatur586
Carpi ossis octavi usus 587
Carpi pulsus ubi occultatur tarsi arteriam tangendam esse496
Carpum musculi duo flectunt 458
Carpus octo ex oCaractère(s) non latin(s)ibus constat584
Carpus constat ex oCaractère(s) non latin(s)ibus octo324
Cartilago106. 114
Cartilago arytaenoides 445
Cartilago cur ad elidedam vocem sit instrumentu aptiCaractère(s) non latin(s)imu 669
Cartilago ensiformis 321, 687
Cartilagines sunt instrumenta vocis670
Cartilago innominatae445
Cartilaginem non esse propriam bronchÿ epiglottidem445
Cartilagine nutriri ex mucoso quodam humore211
Cartilagines quare ad Laryngis constitutione sint necessariae 447
Cartilagines reliquaru particularum sunt reluti quaedam fundamenta444
Cartilagines quare ad Laryngis costitutionem sint necessariae 447
Cartilaeginis figura et nominis ratio 445
Cartilaginis natura difficulius pati, quam ossis, aut carnis 449
Cartilaginis usus765
Cartilaginum asperae arteriae affectus sanatu difficillimos esse 671
Cartilaginu asperae arteriae figura 668
Carnem esse multi sanguinis calidamq ; 106
Carnes no castratorum redolere quidpia grave et virosum267
Carnivora uti anterioribus pedibus vice manuum594
Carnis elementum non esse impatibile 56
Cartilago114
Caries53
Catacleida à Graecis primam thoracis costam Causae appellari 351
Castrati sut aliud quid piam magis quàm animal267
Castratoru carnes suaviores existere 266
Caua vena in duos magnos ramos divaricatur 917
Caua vena lumborum est origo venaru quae ad inferna descendut 416
Canae venae consyderatio 408
Cauae venae divisio 409
Cauae venae (quae ab bepate nascitur) divisio proceCaractère(s) non latin(s)usq; 915
Cauam venam suggerere alimentum universo corpori 882
Causa quid174
Causae61
Causa genus auxilÿindicat 36
Causae medelam indicant 39
Causaru differetia duplex41
Causarum motionis differentiae sunt quatuor42
Cele, sive ramex 512
Celeritati motus conferre corporis in anteriora inclinationem 893
Centauros nuqua extitisse 597
Centrum quid 739
Ceratoidem tunicam gigni à crassa meninge tenuiori reddita728
Cerebelli verriculus, cur anterioribus minor705
Cerebri ad basim reticularem arteriae plexum copiosiCaractère(s) non latin(s)imum et prin cipaliCaractère(s) non latin(s)imum consistere890 et 891
Cerebrei ad ventriculos meningem tenuiorem cum venis penetrare 554
Cerebri altero ventriculo vulnerato, fuisse quendam seruatum 703
Cerebri anteriora à posterioribus dirimi intercedente dura meninge 696
Cerebri anteriores ventriculos inspirationem, expirationem, atque efflationem efficere 703
Cerebri craCaractère(s) non latin(s)iora excrementa per suturas solas vacuantur 709
Cerebri dexter atque sinister ventriculus 555
Cerebri ex productiones sunt maximae, quae adres pertinent 714
Cerebri ex substantia nerui propagantur 480
Cerebri exortus versus nasi radicem 303
Cerebri in ventriculis spiritum animalem contineri 890
Cerebri inteperies quibus aestimanda sit notis 128
Cerebri lacuna 710
Cerebri meatuum ad palatum descensus709
Cerebri meatuum decliuium usus 708
Cerebri membranarum consyderatio 551
Cerebri motus 890
Cerebri nates 557
Cerebri pars anterior est mollior, neruosque molles, posterior durior neruosque duros producit 696
Cerebri quae partes duriores sint 716
Cerebri ventriculi interiores 424
Cerebri ventriculi quatuor 928
Cerebri ventriculi tres 557
Cerebri ventriculo vulnerato compreCaractère(s) non latin(s)oue, animal sensu, respiratione, et motu privari859
Cerebri ventriculos anteriores gradiores esse557
Cerebri vetriculum tertium reperiri interduos priores, et quartum posteriorem, medium 557
Cerebri ventriculus tertius 556
Cerebri vermicularis excrescentia 558
Cerebro aden subiectus 710
Cerebro detecto oCaractère(s) non latin(s)ibus, aut compreCaractère(s) non latin(s)is eius vetriculis, quaenam acidant 878
Cerebro exciso animans non privatur motu, nec sensu, prius, quàm ad aliquem ventriculorum ipsa sectio pervenerit 928
Cerebro nudato à membranis, anmal ibil offendi 929
Cerebro sanguis quavia influat 553
Cerebro vacui 887
Cerebrum corde ad proprias actiones nonindigere, quemadmodum neque cor cerebro 860
Cerebrum cordi exiguam, sensuum organis immensam nervorum apophysin mittere 693
Cerebrum demittere niotricem facultatem spinae 294
Cerebrum esse originem facultatis motricis per nervos delatae 52
Cerebrum esse originem nervorum, et spinalis medullae 424
Cerebrum esse originem nervorum, quae motus voluntarÿ, et sensus sunt instrumenta 889
Cerebrum esse princeps sensorium 937
Cerebrum est omnium neruorum principium 766
Cerebrum est nervorum omnium mollium origo 720
Cerebrum est nervorum sensusque et motus voluntarÿ principium 693
Cerebrum ex solo semine oriri 258
Cerebrum facilè ab aëre refrigerari 692
Cerebrum incalescere contento spiritu 306
Cerebrum in altiori locari sede 259
Cerebrum inspirare, expiraréque309
Cerebrum meningem crassam tribus in locis secare 553
Cerebrum neruis esse simillimum, mollius tamen 696
Cerebrum nervorum originem esse, ut cor arteriarum, et hepar venarum 873
Cerebrum non eget corde, ut sentiat et moveatur animal 881
Cerebrum non eguisse musculis, ceu fontem arbitrarÿ motus 688
Cerebrum posterius gigni ipso corde 292
Cerrebrum praebet corpori sensum 608
Cerebrum principiu esse nervorum 829
Cerebrum propter oculos in capite collocatur propter cerebrum autem sensoria reliqua 696
Cerebrum pulsare791
Cerebrum recipit sensus imaginationésque et intellectus complectitur 696
Cerebrum semper calidius esse aëre 692
Ceruix qua ratione in anteriora vel posteriora flectatur; aut etiam recta euadat 357
Chorion821
Choroeides plexus 928
Choroeides tunicae natura et usus 732
Choroeidis tunicae usus 730
Choroeidis tunicae origo et colores 730
Chrysippi de partibus animae opinio 889 et 890
Chrysippi error, spiritu animalem in corde collocantis 860
Chrysippi error duplex 902
Chrysippi sectatorum di scursus 900
Chrysippus affectus à brutis animantibustellit 907
Cibaria mordentia, et abstergentia esse biliosa, cacochymaque 635
Cibi instrumenta triplicia 518
Cibis excipiendis ventriculus conditus 518
Cibo cura noxam abstinent, ÿs, quibus sunt latae venae, et copia sanguinis inest 116
Cibum modicum conualescentibus praeberi 46
Cibus omnis in sanguinem versus, naturalem calorem auget 141
Cicuta homini medicamentum existit 142
Cicuta stultitiam inducit 165
Cicuta sturno nutrimentum existit 142
Ciliorum productio et usus 734
Ciliorum usus 733
Circularis perversio 775
Circuli ad irim oculi septem, quem servent ordinem et à quibus oriantur 728
Circulus coniungens humores oculi 726
Circulus quid 738
Clauiculae540
Clauiculae colligatio 793
Clauicularum usus 792
Coccygis oCaractère(s) non latin(s)is consyderatio 320
Coctio est vetriculi propria actio 634
Coctura ex longa mel, (quodomnium dulcissimum est) amariCaractère(s) non latin(s)imum reddi 188
Cognitionem similium et diCaractère(s) non latin(s)imiliu sufficere ad methodicam cuiuslibet artis constitutionem 954
Coitu immodico utetes, cur imbecilliores reddantur 270
Colatoria ossa 303
Colatorÿ oCaractère(s) non latin(s)is usus 701
Coles639
Colli longitudo varÿs in animalibus varia691
Colli spondylorum productiones undecim781
Colli spondylum primu posteriore productione carere, foraminibusque obliquis 783
Colli vertebrae uibus partibus nervos largiantur 691
Colli vertebrarum constructio 318
Colli vesicae musculus per omnia similis est sedis musculo 528
Colli vesicae positio 818
Colli vesicae situs 645
Colli virunque spondylum, aequalem portionem ad viam nerui conferre784
Collo muta sunt privata 691
Collum ex septem spondylis conflari 788
Collum fuisse factum gratia asperae arteriae 690
Collum matricis 813
Collum matricis cur ner uosum ac mediocriter durum 799
Collum nasci interiréque cum pulmone 690
Collum vesicae foemineae 244
Collum uteri cartilaginosum 247
Colon intestinum 525
Caractère(s) non latin(s) intestinum 633
Colorum genus esse proprium visus sensibile 935
Columella670
Columnares processus 744
Columnaris processus 314, 324
Comentarios hos Deo, ceu hymnos quosdam conscripsit Gal.607
Commoda quae opus de usu partium conciliat nobis 852
Communis notio 155
Communitates duas morborum, qui proveniunt ex victus ratione, methodici constituant 17
Communitates evidentes non esse 40
Complicari inter se omnia instrumenta in corpore 346
Componedis oCaractère(s) non latin(s)ibus quae requirantur 760
Compraehensio integra quomodo fiat 563
Caractère(s) non latin(s) corpus705
Conceptio cur ante qua fluere menses inceperint, fieri neque at 249
Conceptionem fieri aut incipientibus fluere mensibus, aut desinentibus249
Conceptionis ratio 195
Concipi aliquid perfectum animal absque alterius miscella, difficile esse 277
Concipiendi instrumenta798
Concoctio, cruditasque, quae indicent 70
Concoctio est nutrimenti in propriam eius quod nutritur, qualitatem mutatio 196
Concoctionem ventriculi vitiari maximè in febribus 188
Concoctiones quid indicent 70
Concoctioni quae conducant 72
Concoquenda egent tempore 635
Concoquendis exacte humoribus procurat natura morae divturmtatem in vasis 711
Conditoris artem splen descere etiam in vilitate materiae 607
Conditoris magnifica commendatio 297
Condylus quid 228
Conferentia actus non indicare 38
Conferentia affectus no indicat 38
Coniugatio prima nervorum 425
Coningatio secunda nervorum mollium 425
Coningatio molliu nervorum tertia 425
Coningatio molliu nervorum quarta 425
Coningatio nervorum quinta 426
Coningatio molliu nervorum sexta 427
Coningatio mollium nervorum septima 427
Coningationes nervorum ex thoracis vertebris prodeutium434
Coningationes reliquae nervorum, ex colli vertebris enascentiu quid inter sebabeant commune 432
Coninge carentem particulam, requirere positionem mediam 817
Connexio cum utero secunda 249
Connexionem ad maximum circulum esse tutiCaractère(s) non latin(s)imam omnium quae circa rotunda copora fiunt726
Connexiones inexquisitae rotundis esse fallatiores quàm in planio ribus 733
connexiones uteri 245
Consectionem prius moliendam in simia 488
Consectio animatis mortui debet praecedere illam, quae administratur in viuo 551
Consequentia quae dicantur 26
Consistentia quid 956
Constitutio animalium ex dispari elementorum miscella 93
Constitutio optima quae 156
Consuetudine mollescit animae irrationabilitas 900
Consuetudo quantum poCaractère(s) non latin(s)is ad bonitate morum, vel pravitatem 172
Consuetudo veluti acquisititia natura 117
Continens qui dicatur 894
Continui ob solutionem, et alterationem, pati contingit aliquid 56
Contractio226
Contraria à solis contrarÿs tolli 47
Contraria contrarÿs remedia sunt 59
Contraria contrariorum remedia existere 944
Contrarietas qualiter indicanda 139
Contusio53
Conus739
Conualescentibus modicum cibum praeberi46
Conuulsio53
Conuulsio organorum spermaticorum ad seminis excretionem conducit811
Copulae, nervi, et tendonis differentiae 870
Cor à qua vena alatur 664
Cor ad pulsuum motum non aget cerebro 881
Cor animosae facultatis initium esse535
Cor dilatatum trahit 647
Cor egebat craCaractère(s) non latin(s)iori alimento, quàm sit spiritus 664
Cor esse principium motus arterÿs 294
Cor esse arteriaru principium 940
Cor esse arteriaru principium829
Coresse inditum animalibus, veluti focu ignis 292
Cor esse caloris fontem 652
Cor esse arteriaru principium 889
Cor esse colligatum pulmoni per laeues arterias 672
Cor est omnium arteriaerum principium 570
Cor est arteriarum, insitique caloris origo 693
Cor est siccius atque calidius bepate 922
Cor est radicatio arteriarum 917 et 924
Cor baurire spiritum à pulmone per arteria venosam 914
Cor hepate posterius for mari 290
Cor in medio cosistens, à pulmonis lobis compraebendi 652
Cor in thoracis medio ad aequilibrium locari 648
Cor in utero accipere spiritum à magna arteriae 666
Cor nec musculus est, nec eget neruis ad obeundas functiones 534
Cor neque initiu sanguinis, neque instrumentum ipsius existit518
Cor irascibilsi animae facultatis principium 940
Cor inter utraque thoracis spatia consistere 532
Cor irascibilis facultatis principium esse 665
Cor moueri perpetuo258
Cor mouetur perpetuo citra voluntatis imperium 221
Cor neque respirationis, neque vocis principium est 878
Cor nutriri à vena, quae per eius superficie dispergitur : non ab ea quae dextrum vetrem ingreditur210
Cor nervorum copiam non habere, contra Aristotelem 869
Cor nullam actionem animalem sortitur 665
Cor omnium particularum tum maximè sanguineu, tum calidiCaractère(s) non latin(s)imum esse 107
Cor omnium arteriaru origo 408
Cor per quae vasa cerebro connectatur 880
Cor pericardium inuoluit514
Cor pericardium ambit 530
Cor posterius hepate generari par erat 292
Cor privatum spiratione, moveri cessat 205
Cor pulsans corpus 530
Cor quando pulset 292
Cor quo formentur tempore 291
Cor respirandi instrumentum 647
Cor sortiri omnia fibrarum genera653
Cortrahere ex pulmone spiritum 648
Cor veteres os ventriculi appellabant 881
Cor vitae principium 792
Cor viuendi principium tantum 267
Cor venae nutrientes unde exoriantur 536
Corde compresso solum arteriarum motum offendi860
Corde iam aris imposito, animantia respirare, clamare, et fugere 878
Corde nudato et contuso, nulla prorsus voiuntaria actione impediri animal 878
Cordi inesse vim pulsatoriam 175
Cordi inesse os unu cartilagineum 536
Cordi mammae tegmento esse possunt 689
Cordi non inesse tres sinus 537
Cordi quae insunt 875
Cordi quale os insit 665
Cordi quatuor vasorum ora tantum inesse 918
Cordis affecti symptomata 889
Cordis auriculae 533 et 535
Cordis auriculis incumbentium membranarum numerus et figura 535
Cordis caro omnibus calidior universis corporis partibus 114
Cordis caro qualis 653
Cordis contracio quando fiat 654
Cordis contractionem quae adivuent, vel totam potius efficiant 654
Cordis cum pulmone comercium 655
Cordis corpus arteriae duae inuoluunt 536
Cordis dilatatio quando fiat 654
Cordis duplex motus 890
Cordis et arteriarum motum voluntarium non esse 939
Cordi, et hepati interia cet septum transuersum 624
Cordis ex ventriculo arterias omnes oriri 866
Cordis figura 652
Cordis generatio 258, 290
Cordis oCaractère(s) non latin(s)is inueniendiratio537
Cordis magnitudo in primo ortu 184
Cordis motum esse non arbitrarium 534
Cordis motus, et arteriae est naturalis 238
Cordis motus, à natura 675
Cordis os ad quid utile 665
Cordis orificia quatuor658
Cordis partes652
Cordis quies accidit, obli quis operantibus fibris654
Cordis sinistra pars (ur sit craCaractère(s) non latin(s)ior, et durior dextra 662
Cordis sinistrum ventriculum spiritus esse receptaculum 533
Cordis situs, positioque 875
Cordis substatiam permulium differre à musculo533
Cordis structuram inspirantibus aëre esse omnibus eandem 537
Cordis vasa oriri ab illius basi aliarum partium principaliCaractère(s) non latin(s)ima 652
Cordis vasa, quae maiora, minoraque 663
Cordis vasorum membranae, quorsum factae208
Cordis ventriculi bini 648
Cordis ventriculi duoquid et unde recipiant 292
Cordis vetriculus uterq; pulsare videtur 662
Cordis ventriculu dextrum, qui cum pulmone perit, et generatur, non babent animalia, quae ex aere non respirant 917
Cordis ventriculu dextrum pulsare : necnon nenam illi à iecore insertam 920
Cordis ventriculu dextrum fuisse gratia pulmonis factum 658
Cordis utrunque sinum pulsare 538
Cordis utrunque ventri culum sanguine refertumesse 858
Coronae589
Cornea tunica qualis 699
Corneae tunicae usus 733
Cornigera cur magna ex parte supernis orbetur dentibus 520
Cornua siue apices uteri 252
Cornuum matricis usus, et situs813
Coronalis arteria 861
Coronalis sutura per medium anterioru vetriculorum fertur trasversa 714
Coronalis vena 410
Corpora animalium recèns edita esui inepta existere 109
Corporae nostra constare ex quatuor elementorum miscella 156
Corpora omnia costantex quatuor elementorum miscella 212
Corpora vitiosis succis redundantia, facilè à causis morbificis affici157
Corpora universa constare ex materia, et temperie 163
Corporis constitutioni, animi constitutionem similem esse 901
Corporis cum animabus comparationes diversae 901
Corporis humani divisio 146
Corporis inclinationem in anteriora celeritati motus conferre 893
Corporis machina quae consideret 765
Corporis partes universae, naturae sunt opera175
Corporis particulae uae dicantur 558
Corpulenti qui116
Corporis particulas esse à natura constructas congruentes animi moribus 612
Corporis ponderi comparatur vis animae irrationalis 894
Corporis pulchritudini praeferenda est animi venustas 3
Corporis pulchritudo cosistit in particularum commoderatione 902
Corporis sanitas quae902
Corporis temperatiCaractère(s) non latin(s)imi notae 157
Corporum humidorum naturae 708
Corporum naturis animam consentire213
Corporum omnium temperatiCaractère(s) non latin(s)imum bomine esse 205
Corporum temperaturae quotupliciter assumantur100
Corpus animae organu559
Corpus humanum ex acidenti dici subiectum Medicinae, Philosophiae que 77
Corpus naturalem constitutionem dum servat, abillo anima secerni non potest 213
Corpus saluberrimum 155
Corpus sanum quando dicatur 943
Corpus totum fortes facultates alterant in naturam suam 268
Corpus universum testes alterant267
Corruptio, substatiae est destructiva, sicuti generatio, illi contraria, substantiam producit 174
Costae mendosae cur ad finem cartilagineae 687
Costae primae sunt minimae 787
Costarum lationes 533
Costae verae septem : medosae quinque existunt321
Costas omnes vertebris dorsi alligari duplicinodo 541
Costarum duodenus numerus 540
Costas revellentes musculi 507
Costarum singulis in propinquo esse arteriam, venam, et nervum542
Costarum septem priores cum pectoris osse coarctari 540
Costarum septem veras esse et quinque mendosas 688
Costaru spuriaru extrema obi pectoris non comitti, sed definere in cartilaginem 510
Costis omnibus duplex sedes 540
Costae utrinque duodecim 321
Coturnici veratrum est nutrimentum, homini medicamentum142
Cotyle quid 227
Cotyledones, siue acetabula 250
Cotyle sive acetabulum 311
Coxarum articulis inesse ligamentu duplex478
Caractère(s) non latin(s)763
Cranÿ productio 259
Cranio fracto, quid praecipue agendum692
Cranio meatus sensiles inesse, per quos fuliginosa excernantur 708
Cranium immobile, propugnaculum cerebri688
Craium cur crassum, raru, et cavernosum709
Cranium cur ex pluribus oCaractère(s) non latin(s)ibus constet 723
Crassae meningis partes omnes adhaerescut calvariae, in animali vivente557
Crassae meningis usus 702, 712
Crassam meningem esse connexam cranio 722
CraCaractère(s) non latin(s)i intestini usus 629
Cremasteres musculi, testes attollentes 386
Crescentibus vinum adversatur quam maximè 169
Crises morborum fieri à natura 853
Crocodilus, contra naturam omnium animalium superiorem maxillam mouet 497
Crotaphitae, id est temporales musculi, eorumq; usus 338
Cruditas concoctióque quid indicent 70
Cruraduo solis hominibus data esse inter pedestria omnia 825
Crura, in solis hominibus ad rectam lineam subtendi spinae 595
Cruribus duobus incedunt animalia breue maxillam sortita499
Cruris interiora inuadetes venae 494
Crus ambulationis organum596
Cruris flexio, extesioq; quando accidant 826
Cruris motum ad latera, ex abundantia esse612
Cruris venae 418
Crurum actiones ambulatio, cursus, statio que quomodo fiant 826
Crurum manuum et temporu musculi223
Crystallinum humorem referri à vitreo 934
Crystallinus humor 934
Crystallinus humor cur non sit factus omnino sphaericus 733
Crystallinus humor primu videndi organum725
Crystallinus humor cur rotundus simul et oblogus sit factus 741
Crystallinus humor principaliCaractère(s) non latin(s)imu visus organum698
Crystallinus humor vebitur in vitro veluti sphaera semisecta, in aqua 726
Crystallinus humor quaelis 725
Cubiforme os601, 599
Cubiti arteriae, motus citatior, quid indicet923
Cubiti consyderatio 323
Cubiti exteriorum musculorie dissectio 461
Cubiti musculus 223
Cubiti processus579
Cubiti processus duo323
Cubiti venarum consyderatio 412
Cubitus578
Cubitus radio subest 323
Cucurbitulis utedum in affectibus altè sitis 68
Curationi, quae sufficiat39
Curationes13
Currentiu per acclivia, declinia, et plana cosyderatio892
Cutim i regione temperata subiectarum partium naturam prodere 125
Cutis frigida et humida quibus 125
Cutim volae esse medixtotius substantiae 108
Cutim volae manus in homine temperato esse extremorum medium105
Cutim esse instrumentum tactus105
Cutis287
Cutis media qualisnam esse debeat 105
Cutis operimetum commune691
Cutis siccitatem idonea esse pilorum generationi 119
Cutis pedi qualis subdita 606
Cutis summae affectus, qualia remedia postislent 68
Cutis totius animalis 758
Cyboesdes os 328
Ouvrir la division DFermer la division D
DE elemetis opinio cosentanea rationi82
Decidetia fit praeter voluntatem226
Declinante morbo opportuum esse auxilioru usum 43
Declinatione mutilantur morbi, qui indicantur 47
Decliuin meatuum cerebri usus 708
Decubitus supinus damnatur 237
Decubitum in alterum latus commendari ab Hippocrate 237
Deglutire cur facilius quàm vomere 201
Deglutitionem respirationémque nunquam eodem tempore fieri671
Deiectiones70
Delatio manus, atque delapsus, quomodo differant 226
Delapsus, atq; delatio manus quomodo differant 226
Deleteria quae dicantur 139
Deleteriorum primum genus 139
Deleteriorum secundu genus 139
Deleterium medicame tum à nutrimento quo modo differat 298
Deliriu fieri flaua bile collecta in cerebro 164
Dementiam inducit bumiditas 165
Deneruationes musculorum duplices 573
Désius corpus magis esse ab extrinsecis causis tutum 158
Dentes canini 747
Dentes dÿndicare sapores 831
Dentes esse in universum ori triginta duos: in utraq; maxilla sexdecim 746
Dentes in utraque maxilla 316
Dentes incisorÿ 746
Dentes inferiores superioribus esse per omnia aeuabiles 747
Dentes molares 747
Dentes omnes à tertia neruorum coningatione accipiunt propagines 721
Dentes tantum recipere molles nervos à cerebro 317
Dentibus cur inter ossa caetera, solis sit mollis neruus tributus 831
Dentiformis processus 768
Dentium et gingivarum nervi 499
Dentium molariu magnitudines 747
Dentium radices 747
Dentium stupori portulaca praesidio est 32
Deo quae attribuat Galenus 756
Deus et natura praenorunt corporis partes, eorum officÿs pro exeplari usi 51
Deus non genitus, ab aeterno, ac non exse, bonus existit 170
Deum vocat naturam Hippocrates, illius autem ministrum, medicum 956
Dextras partes esse sinistris numero pares 956
Dextras partes masculorum, sinistras foeminarum esse generatrices 807
Dextri cordis ventriculi orificia duo 653
Dextrum cordis ventriculum gratia pulmonis: pulpones gratia vocis, et respirationis conditos fuisse 655
Diaphragma540
Diaphragmatis nervi unde proficiscantur548
Diaphragmatis nervis universam originem esse elatiorem thorace 545
Diaphragmatis usus 687
Diarrharae quando excitentur 197
Diarthrosis311
Dies quid 299
Differentia causarum duplex 41
Digestionem phlegmones, esse illius curationem optandam 148
Dignitatem quidem actionis primam esse, secundam autem securitatis774
Dignotio odoru iuuat plurimùm totam respirationem 701
Digitis flectendis curmagni, duplicésque tédones sint dati 572
Digitis quadrifariam mouendis, quadrifaria applicantur tendones 571
Digitoru musculi 464
Digitorum cutem exteriorem dissecandiordo457
Digitorum inaequalitas ad quid conducat577
Digitorum ossa cur couexa quidem extrinsecus, intus vero nequa quam: sicuti nec in lateribus 568
Digitorum ossa, qualia: et quare sint talia 569
Digitorum omnium actiones per tria ossa copleri 568
Digitorum pedis motiones 603
Digitorum singulis proprium adesse musculu 579
Digitorum singulos ex oCaractère(s) non latin(s)ibus tribus constare 325
Digitorum singuli curex tribus oCaractère(s) non latin(s)ibus costet 566
Digitorum uniuersi tedones 572
Dilatationis arteriaru triplex usus 946
Diminutio173
Dionysÿ Tyranni inclementia 729
Disciplina à seipso fieri, cogit initiu à natura costitutum 917 et 918
Dispensatio in vtero foetus 665
Dispositiones praeter naturam, labores appellat Hippoc. 936
Dissection musculoru ex teriorum cubiti 461
DiCaractère(s) non latin(s)imilia esse inimica et noxia inuice 152
DiCaractère(s) non latin(s)imiliu, et similium cognitione sufficere ad methodica cCaractère(s) non reproduit(s)sbbet artis constitutionem 954
Distinguenda esse quae perse, atque ex accidenti dicuntur 137
Distributio alimeti 921
Distributio alimeti quo modo fiat 185
Distributionis alimenti consyderatio 409
Distributio humoris velox per corpus vnde accidat 211
Distributio virtutis quid 931
Diuinatio faturoru est 32
Diuinae bonitatis specime perfectiCaractère(s) non latin(s)imu 607
Diuisio totius manus 578
Diuisio quid 958
Diuisiones vasoru gladulas replere 691
Diuisoriam compositoriamque speculatione maxime necessariam esse ad artis constitutionem 951
Diuinam mentem esse extensam per aërem arbitratur Galenus 851
Diuulsio54
Doctrinae genus optimum quod 7
Dodecadactylon, siue ieiunum intestinum secundum 525
Dogma methodicorum 37
Dogmatici, Empiriciq; discrimen 15
Dogmatici et rationales qui 13
Dogmaticoru obiectiones contra Methodicos19
Dolituru necessario debere esse tum sensus, tum alterationis capax 79
Doliturum corpus, ideesse debet patibiléq; et sensibile 56
Dolor quando accidat 943
Dolorem lateris, exoluere respirationis operam 63
Dolores fieri, dum alteratur, corrupiturque natura 149
Doloris causam esse inaequalem intemperantiam 153
Doloris expertes figurae 240
Dormiens Galenus integrum stadium absoluit 236
Dormientes non esse omnino sensus expertes 237
Dorsi spondytis singulis sepre productiones esse 781
Dorsi vertebrarum cosyderatio 319
Dorsi vertebris duplici modo costae omnes coar Etantur 541
Dura quae sunt, non necessario esse sicca 113
Durius moderato corpus aduersus externas causas firmius reddi, mollius, aduersus internas 158
Dysenteria incipiens abatra bile letalis 640
Ouvrir la division EFermer la division E
Effectis no aduersantur auxilia, sed efficientibus 39
Effectiuaru ex genere medicam artem existere 50
Effectrix causa 162
Efficientibus, non effectis auxilia adversantur39
Efflatio existit vocis materia 690
Efflatio quid 242, 308
Effluxum quae corpora maiorem, et quae minorem patiantur 847
Effluxus ratio 63
Elaborationi lactis quae conferant 689
Elementa animalium propria, quatuor humores 89
Elemeta communia 90
Elementa propria 90
Elementa esse tum plura vno, tum alter ationi obnoxia 57
Elemeta ex materia et qualitatibus constituti duntaxat 88
Elementa ex qualitatibus habere, quod elementa sint 88
Elementa omnium generabilium, et corruptibilium, quae 940
Elementa omnia suntterra, aqua, aër ignisque 57
Elemeta prima esse terram, aquam, aerem et ignem 85
Elementa secundum sustantias misceri 88
Elementa sensibilia sunt similares particulae 176
Elementa sola dici absolutè calida aut humida, aut frigida, aut sicca 98
Elementares facultates primae, quae 176
Elementarias particulastot esse, quot alteratrices facultates in singulis animalibus 176
Elementi et principÿ discrimen 85
Elemetis solis summas qualitates inesse 83
Elemetis vniuersalibus nosipsos psaepe vti 86
Elemetoris comoderatio est sanitas 903
Elementorum ex quatuor miscella corpora nostra constare 156
Elementorum in se inui cemtransitus 139
Elementorum moderata temperies sanguinem exactum produxit 943
Elementorum qualitates interire, animali intereunte 88
Elementoru singulis esse quid simile in animantium corporibus 84
Elementorum substantias, animali vita fun eto, reuerti ad propria elementa 88
Elementorum usum im moderatum, ad interitum ducere 87
Elementum corporum non esse vnum 79
Elementum est minimarei, quam constituit portio 78
Elementum est minima illius, quod constituit, portio 940
Elementu non posse esse impatibile 80
Elementu quod esse corpus dicatur 86
Elementum semper aut eximi, aut apponi corporibus nostris 87
Elephantem vti proboscide, tanquam manibus : ac per eam respirare 850
Empedoclis et Platonis de visione sententia 935
Empedoclis falsa opinio de futuri foetus partibus 276
Empiricae inspectionistres species 14
Empirici de historiae per experientiam iudicium faciunt 33
Empirici, dogmaticique discrimen 15
Empirici et rationales quibus distinguantur à methodicis 17
Empirici methodiciq; quibus inter sesint cocordes 27
Empirici quomodo vtatur transitu ad simile34
Empirici sola experientia ducuntur 13
Empiricorum argumenta contra Methodicos 19
Empiricorum, methodicorumque in rationales obiectio 28
Empiricoru propria 30
Empiricorum, Methodi corumque in rationales obiectio 29
Empiricos variare non posse, id quod licet rationalibus 36
Emulgentes venae ampliCaractère(s) non latin(s)imae 416
Enarthrosis311
1
Ensiformis cartilago321, 687
Ephemerae febris generatio 153
Epididymides816
Epididymis265
Epididymis est radix seminaliu vasoru 270
Epigastrÿ musculorum opus 242
Epiglottidis corpus quale 681
Eiglottidis vsus 684
Epiphyses brachÿ 589
Epiphysis radÿ et vlnae quà committuntur carpo 586
Epiphysis vermi similis706
Epiglottis ad vocem et cohibitionem spiritus, maximè necessaria 680
Epiglottidis substantia, magnitudo, situsque 684
Epiploon622
Epiploon seu omentum quid 522
Epoche7
Epomidis musculi 838
761
Eques vt equo praeesse videt, sic animo praeest ratio 885
Equam non recipere humanum semen, aut receptum corrumpere594
Equi natura 559
Equus velocior Leone 559
Erasistrateorum opinio de sinistro cordis ventriculo, eiusque confutatio 859
Erectioni, depreCaractère(s) non latin(s)ionique pudendi virilis, necessariam fuisse generatione illius neruosi corporis, quod à pubis oCaractère(s) non latin(s)ibus nascitur 817
Erodentium cutim nonulla, cur intus tuto sumantur 136
Error Platonis duplex circa substantias febrium 944
Errores circa aegru admiCaractère(s) non latin(s)i producunt morbum, vel etiam mortem accersunt 69
Errores sunt praua indicia 892
Erythroeides membrana 386
Essentiam cuiusda particulae dici secundùm Corporu solidoru substantiam 268
Essentiam singulis à teperie quatuor qualitatum primarum accedere 564
Euiscerati887
Euripides ait Medeam fuisse donatam magnis visceribus, quod poCaractère(s) non latin(s)ideret tres illas animae facultates veheme tiCaractère(s) non latin(s)imas 888
Eusarci116
Exangue nullu essecalidum 292
Exaguia animalia curparuis, et numerosis tibÿs vtantur 594
Exanguia omnia frigidiora sunt sanguine praeditis 114
Excessum omne immoderatum consistere in habitu ad aliquid 152
Excordes887
Excoriatio animalis dissecandi non cuiuis com mittenda 334
Excremeta alui à quibus exterminetur musculis 643
Excremeta cerebri crassiora per suturas expel 709
Excrementa expelli semper à fortioribus ad imbecilliores partes 282
Excrementa non posse trahi ab organis, absq; neceCaractère(s) non latin(s)itudine aliqua 640
Excrementa putrescentia quae mala inferant 707
Excremeta, quae in pulmone, et pectore delitescunt per tusses expurganda 67
Excrementa sanorum, flaua 635
Excremeta singula vbi morantur diutius in corpore computre scenre204
Excrementis varys ventriculum impleri per inopia nutrimeti 206
Excrementoru copia senes esse humidos, naturali teperie siccos 110
Excrementorum duo genera 708
Excrementorum expulsio à cerebro expirante iuuatur 701
Excrementorum species multorum notitia adfert 65
Excretiones vaporosas sensum effugere 708
Excrementum melancholicum ventriculum excreuit natura 635
Excretio quibus modis fiat 21
Excretionis instrumenta duplicia 241
Execta foemina, castrato masculo aCaractère(s) non latin(s)imilatur 269
Exercitiorum vsus 73
Ex historia non posse haberi iuuantis notitiam 33
Exortus primum intestinum 525
Experientia quid 30
Experientia et obseruatio idem 30
Experientia rationem speculatiuae artis confir mandam esse 10
Experientia sola Empirici ducuntur 13
Experiri tuto, quis medicus poCaractère(s) non latin(s)it 952
Expiratio quid877
Expiratio quo pacto fiat 453
Expiratio per internos intercostales musculos fit 243
Expirationi inspiratio contraria242
Expirationis nullu musculum esse opifice242
Expirationis vsus 647
Expulsionem fieri villis transuersis 628
Expultricem et retentricem vteri, sibi mutuo succedere 195
Expultricem et attractricem potentiam inesse singulis instrumetis202
Ex similitudine veri sermonis sophismata costrituuntur 955
Extensio qo musculofiat228
Extensio articuli fit ab externo tendone 571
Extensio226
Extensio flexióue brachÿ, a quibus musculis fiant 235
Exteriores musculi cubiti 368
Extrema manus 578
Extremam artium figura dolorifica esse 229
Exuberans omne vacuandum esse 71
Ouvrir la division FFermer la division F
FAciei musculos omnes recipere neruos à tertia coniugatione746
Faciem aegri inspiciendam esse 951
Facinora perpetrari, aut auaritiae persuasu, aut voluptatis fallacia12
Factiuae artes duplices 50
Facultas à cerebro descedens per neruos sitne corporea, an incorporea, Galen.ambigit930
Facultas indicat alimeti genus 46
Facultas mensura praesidÿ indicat 36
Facultas omnis in relatione consistit ad aliquid 173
Facultas prohibet ne accipiatur id, quod requiritur45
Facultas sensitrix quadruplex 697
Facultatem animalem vocis esse effectricem 441
Facultatem discernendireru similitudines plurimi fecerunt veteres 948
Facultatem esse ciberu quantitatis scopum 46
Facultate inuenire, qua natura singula efficiat, humani ingenÿ non esse 824
Facultatem non indicare remedia 45
Facultates elementares primae quae 176
Facultates ex primis coflatae, quot 176
Facultates fortes corpus in suam naturammutare268
Facultates in nobis locu obtinent440
Facultates naturales esse necessarias ad vitam 183
Faculates naturales ab arbitrio nostro non pedent 440
Facultates nostri corporis quatuor, attractrix, retetrix, alteratrix, expulerix133
Facultates qualsdam irrationales in anima, affectuum causas existere 896
Facultatis irascibilis (quae cordi inest) quid proprium 889
Facultatis nutrietis initium, hepar 916
Facultatis rationalis opera 888
Facultatum naturaliu ordo 193
Falsi comprehensio nulla 22
Fames quid 639
Famis tolerandae causa 205
Farciminalem mebranam oriri ab vracho 287
Farciminalis membrana 249, 819
Farciminalis membrana foetus suscipit lotium 258
Fastigiatum caput damnatur 312
Fauorinus couincitur 8
Faex vsta vrit atque corrumpit carnem 191
Febres ferè omnes praeter hecticas constare ex duplici inaequali in temperie 154
Febres lypiriae 154
Febres putridae 153
Febris ephemerae generatio 153
Febris hepiala, quae dicatur 154
Fellis vesica neruorum expers 204
Fellis vesicae pori 622
Femoris adnata 610
Femoris motus obliquus ad interiora à quibus musculis fiat 472
Femoris musculi quatuor 492
Femoris musculi sex 610
Femoris musculso descendere ad caput mouedae tibiae, articulatione praterita 612
Femoris os omniu aliorum maximum 326
Femoris partem supernam pro sede ischÿ cotylem sortiri 602
Femoris structura, idonea ad seCaractère(s) non latin(s)iones existit 602
Femur circu agentes musculi 828
Femur esse omnium ossium maximum 602
Femur extrorsum agentes musculi 828
Femur intro abducetes musculi 828
Fibrae114
Fibrae lati musculi à quibus initÿs oriantur 498
Fibrae musculorum intercostalium 542
Fibrae musculorum thoracis externae, quam lationem, quémque situm sortiantur 509
Fibrae obliquae opitulantur retentrici potentiae 203
Fibrae quae, quibus actionibus seruiant 645
Fibrae rectae, trahendi gratia 200
Fibrae transuersae ad cotractionem 200
Fibrae ventris et intestinorum 524
Fibrarum actiones variae 653
Fibraru differentiae et vsus641
Fibrarum pulponis numerus 537
Fibras deorsum tendentes habet frontis musculus 497
Fibras musculorum thoracis internas, habere lationem contrariam externaru lationi 510
Fibris vtrorumque musculorum intercostalium dissectis, perire vocem 543
Fibula602
Fibula extrinsecus tibiae est attensa 609
Fibulae vtilitates 609
Figura exquisitè media sola prorsus caret dolore235
Figura indoles est in singulis articulis media 575
Figura manus simpliciter media quae sit 232
Figura media dupliciter dicitur 231
Figura media quî fiat 576
Figura non simpliciter media existit quadruplex 232
Figura omnis molesta, sume imbecillis est 229
Figura partis quid indicet
Figurae extremae sunt do lorificae 575
Figurae manus ertremae 232
Figurae omnium maximae 617
Figurae rotundae quae insint 617
Figuram circularem esse difficillimam ad patiendu capaciCaractère(s) non latin(s)imamque 704
Figuram omnem constare exlinea curua, aut caua, aut recta562
Figurari posse tripliciter animal, si rectam linea efficiat spina tucruribus 596
Figuram cuiusque digiti sex universales differentiae circa ipsam appraebentionem 566
Figurarum extremaru celerem mutationem optamus mediaetarda230
Figurarum sola rotuda patitur agrè 565
Figurarum varietatem conferre ad patiendi difficultatem 585
Fingendi, pingendique artes cur liberales dicantur 6
Finis vnicus medicinae 26
Firmitudinem articulorum quae efficiant 593
Firmitudinem vitalem voluptas dissoluit 270
Flammula sub ardenti sole marcescit exunguiturque prope maiorem flammam 730
Flaua bile in cerebro copiosore collecta desipimus 164
Flaua bili, atra est multo acrior, et malignior 190
Flaua bilis est calidiCaractère(s) non latin(s)ima 150
Flaua bilisigni respondet 942
Flaua bilis sicca et calida est, vt ignis 942
Flauam bilem dum ad vltimum perassatur, crassam, igneam, et vltimam reddi 191
Flectendis digitis cur magni, duplicésq; ten dones sint dati 572
Flectuntur articuli ab interno tendone 571
Flexio ab internis ext esio ab externis fit tummusculis tum tendonibus 225
Flexio in interno fit musculo 229
Flexus retiformis 673
Flexus tisticulorum variciformes 711
Florentium calor acris 112
Fluxionem tenuem oculorum craCaractère(s) non latin(s)iorem esse reddendam21
Fluxionum causa 206
Foeliciores veteribus, qua rone simus 949
Foemina in seipsam eiaculatur semen 811
Foemina mare imperfectior, quia frigidior 802
Foeminae cur sint viris pinguiores 116
Foeminae viris longè de teriores 950
Foeminae viris in omnibus imbecilliores 950
Foeminei testes scrotocarent248
Foeminam esse frigidiorem et humidiorem masculo 277
Foeminas omens esse masculis frigidiores 690
Foeminas non emittere foras seme, sed in ipsos vteros 271
Foemineorum testium vasa 248
Foemineorum testium situs 248
Foetum dum à sola natura regitur, nec arteriarum, nec cordis functione egere 290
Foetum in vtero non in digere cerebro 292
Foetum totum agnina mebrana contegit 250
Foetus comparatio ad stripes 290
Foetus formandi ratio 272
Foetus formationis ratio 184
Foetus in vtero dispensatio 665
Foetus lotiu suscipit far ciminalsi membrana 258
Foetus per quae vasa al ligetur vtero 286
Foetuum ad plantas coparatio pulcherrimae 260
Foetuum generationis tempora quatuor 260
Foramen caecum 717
Foraminu palati vsus 700
Forceps fabri organum 560
Forma corporis similis oCaractère(s) non latin(s)ibus 455
Formationem primam animalis constare ex semine et sanguine menstruo 109
Formationis foetus ratio 184
Formatrix facultas 177
Formatrix natura effingit particulas secun du animae mores 129
Formicis et apibus canis humidior 98
Fortibus animalibusinesse fortes dentes, acmultos, quemadmodu etiam vngues: timidis autem cotrarios748
Fortiores partes semper ad imbecilliores exore menta propellere 206
Fortitudo animae irascibilis virtus 926
Fortiùs vnum altero, bifariam dicitur 807
Fortunam raro quicquam rectè operari 850
Fortunae quae adscribantur 956
Fortunae improbitas, incostantiaque 2
Fractura53
Frigidi morbi à pituita oriuntur 187
Frigidi humidique tem peramenti notae 124
Frigiditatem aduersari omnibus animae actionibus 167
Frigiditas stupidos efficit 169
Frigiditatis foemineae vtilitas 803
Frigiditatis ratione senes desipiunt 167
Frigidum nibil prompte comburi620
Frigidu potestate 144
Frigoris opera 847
Frons cur pilis nudata 755
Frontis cutis 722, 758
Frontis musculus habet fibras deorsum tendentes 497
Frontis ossa cur dura simul et densa 762
Fructus vniuersos exterra gigni et ex aqua 84
Fuliginem cordis expelli in systole per laeues, et per magnam arteriam 674
Fuctionis laesionem esse terminu iniectionis cuiusque particulae 151
Fundum vetriculi consistere in dextra animalis parte, inibique foueri ab hepate 617
Furibundos esse, quibus cubiti arteria vehemeter pulsat 168
Furunculos crudos ocyssimè et mutat, et coquit triticum mansum199
Futurorum non historiam, sed diuinationeesse 32
Ouvrir la division GFermer la division G
GAl. ambigit, animam immortaleesse213
Gal.animam totam corpoream esse suspicatur 167
Gal.Aristotelem inter pretatur 259
Gal.arbitratur diuina mentem extensam esse per aërem851
Gal.cur anatomen soleat ordiri ab inferiori ventre 511
Galenus dormiens integrum stadium absoluit 236
Galeus fatetur se dubitare de opifice foetus causa, et de substanti animae 298
Galenus latum musculum inuenit 500
Galenus quibus rationibus adductus, libellum de musculorum dissectione scribendum susceperit 333
Gal. venas amputatas regeneratasque vidit 254
Gal. videt probabilius, quod temperamentum fiat per qualitates 212
Gastronemia quid 396
Geminorum instrumetorum vtilitas 703
Genaru processus 747
Genera causarum quinque 658
Genera vltima dicispecies 102
Generadi cupiditas vniuersis animatibus insita 798
Generare qui nequeant 818
Generatio174, 184
Generatio cordis 290
Generatio masculi et foeminae, tribuitur temperamento actiuaru qualitatum 279
Generatio prima vnde 942
Generatio quibus prius, et quibus posterius accidat 295
Generatio tendonum 582
Generatione esse actionem compositam 175
Generationis foecunditatem quibus natura cocesserit 800
Generationis ordo qualis 799
Generationis progressus 176
Genita ex sanguine regenerari posse 263
Genita ex semine vix regenerari posse 263
Genitalia foeminea fuisse intus formata, qui in vtero prae imbecillitate caloris foras propulsari haudquaquam potuerunt 803
Genitalia mascula à foemineis hoc solu differre, quod illa quide foras promineant, baeo autem intus existant 281
Genitalia masculi et foeminae proportione sibi correspondere 280
Genitalium nerui, venae, arteriaeque quales 814
Genitura quid 260
Geniturae recens concretae descriptio 285
Geniturae principium vitiari ob genitorum intemperantiam 750
Geniturae viscositas quibus apposita sit generandis 262
Genus articulus etiam ligamenta sortitur 478
Genu regiones quatuor, quibus praesidÿs fulciantur 610
Genus auxilÿ causa indicat 36
Gestata ossa minora esse debere ÿs, à quibus gestantur 776
Gibba, cauaeque iecoris partes, per quas regiones purgandae 67
Gingiuae721
Gingiuarum et dentium nerui 499
Ginglymus311
Glabra existere, quae frigida sunt et humida 119
Glandium magnum, siue thymos 536
Glandulae adiacetes laryngi685
Glandulae linguae adiacentes 738
Glandulae mesenterÿ 631
Glandulae neruis praeditae 830
Glandulae stabiliunt et replent diuisiones vasorum 830, 691
Glandularum genus, et vtilitas duplex 284
Glandularum linguae adiacentium vsus 749
Glandularum natura duplex 830
Gladularum oculorum vsus 738
Glandularum vsus 845
Glene311
Glene in oCaractère(s) non latin(s)ibus quid 227
Glandulis ad quae vtatur natura 650
Caractère(s) non latin(s)732
Caractère(s) non latin(s)706
Gomphosis311
Graciles sunt et exigui sanguinis, qui angustas habent venas 116
Gracilitas vnde contra hatur115
Gracia vniuersam vix potuisse praestare Medico, quod sola Roma 74
Grumus quando fiat 253
Grumi generatio 922
Gulae situm obliquum esse 202
Gulam esse partem ventriculi618
Gulam esse ciborum ad vetriculum viam 201
Gulam externam tunicam inseruire vomitui atq; deglutitioni 201
Gulam inter deglutiendum impleri spiritu 202
Gulosa et inexplebilia esse quibus vnicum intestinum est rectum628
Gulosis, et timidis iecur magnum multifidunque inest 525
Gurgulioni in flammato quae conferant 19
Gurgulionis siue columellae vsus 751
Gustus differentia differentes esculentorum substatias arguit 534
Gustus et tactus, quibus intercedentibus fiant 936
Gustus sapores percipit 935
Ouvrir la division HFermer la division H
Habitus athletaru periculosus160
Habitus de quibus dicatur 159
Habitus non simpliciter bonus 160
Habitus, quae virtutes dicantur 926
Habitus simpliciter bonus 159
Habitus simpliciter bonus, vel si ad summu perueniat, omniu affectuum et tutibimus160
Habitus simpliciter boni, et non simpliciter boni, conuenientia, discrepantiaque 160
Hadrianus consul Romanus quo audiret facilius, manus cauas à posterioribus ad anteriora spectantes obten debat auribus 753
Halitus post spiritum, est tenuiCaractère(s) non latin(s)imus 209
Harmonia311
Hecticam febrim esse doloris expertem 151
Hecticam febrim occupare solidas corporis partes 151
Hepar107
Hepar, agreste est pecus 624
Hepar animae appetitoriae sedes 665
Heparà quatuor instrumentis purgari 640
Hepar benigno, et crasso nutritur sanguine 627
Hepar celerrime ex sanguine generari 287
Hepate cor est siccius et calidus 922
Hepar cuius facultatis principium 624
Hepar cur magis principium venarum dicedum sit, quàm cor arteriarum 919
Hepati cur neruus exiguus datus 623
Hepar cur paruis indiguit arterÿs 627
Hepar esse venaru originem 829
Hepar esse tum venarum, tum sanguinis, tum nutrientis facultatis initium 916
Hepar est venarum omnium principiu 570 et 88 et 822
Hepar in dexrris locari 636
Hepar inducere sanguini extremum ornatu 614
Hepar Tityo exedi apud inferos à vulturibus 890
Hepar venarum est radicatio 917 et 924
Hepar videri maius alÿs visceribus in prima generation 289
Hepatis à propria substantia sanguine fieri920
Hepatis arteria 623
Hepatis caro 920
Hepatis caro primum sanguificationis organu, venarumque principium 622
Hepatis cum caeteris colligatio 624
Hepatis gibba habere sine arterÿs venas 526
Hepatis generatio 258
Hepatis gratia fuisse coditos renes, atque vesiscas duas 296
Hepatis neruus 622
Hepatis recrementa expurgatia organa 916
Hepatis tunica 622
Hepatis venae 623
Hepati ac venis no fuisse vsq; adeo opus arterÿs aut neruis in prima generatione 823
Hepati, et cordi interia cet septum trauersum624
Hepiala febris quae dicatur 154
Hepialae febres 153
Heracliti sententia de animo 167
Heroicum Anaxagorae dictum 898
Herophili falsa de vasis spermaticis opinio 272
Hippocrates cultor et admirator naturae 180
Hippocrates coegit quada facere aborsum, iotra quàm in suo illo iureiurado est pollicitus254
Hippocrates dispositiones praeter naturam labores appellat 936
Hippocratis de septimestri foetu sententia 300
Hippocratis diligetia in distinguedis medicamentis 953
Hippocratis Platonisq; encomia 888
Hippocratis sentetia de arteria cabiti celerius pulsante 923
Hirsuta esse, quae calida sunt et sicca 118
Hirti cruribus, libidinosi124
Hirti pectore, audaces 123
Historiam iudicari per experientiam, et à rationalibus per causas 33
Historiam non futurorum, nec diuinatione esse 32
Historiam omnem esse praesentium, aut praete retorum 32
Homerus appetitoriam animae vim in bepate delitescere testatus est 924
Homine siccior est canis 98
Hominem ab initio, quo pacto secundum virtutem conformare, atq; instituere oporteat904
Hominem esse omnium corporum temperatissimum105
Hominem, qui futurussit animalium omniu regula, qualenam esse oporteat 105
Homines esse terreas statuas 608
Homines pesse stare duobus mutilis pedibus: moueri autem non ite 597
Hominis costitutio qualis 88
Hominis fortitudo non consistit in dentibus, sed in ratione, et in manibus 742
Hominis pes imitatur manum 598
Hominis praerogatiua559
Hominis temperatiCaractère(s) non latin(s)iminotae 108
Homini animali mansueto, vires comparari exsapientia 748
Homini caninus deus vtrinque vnicus inest in vtraque maxilla 748
Homini debilis et minimus temporalis musculus inest 742
Homini quàm simillima simia cur sit 455
Homini simillimam simiam esse 517
Homini soli inter animalia terrestria, cur diuinum corpus tributum 793
Hominum genus non ab aeterno fuisse videtur innuere Galenus 171
Hominum ineruditoru infelicitas 2
Homo est medium in toto animalium genere 100
Homo, ex omni animantium genere maxilla breuiCaractère(s) non latin(s)imam sortitus est 498
Homo sapiens animal, et solum inter terrestria diuinum 559
Homo solus animalium manus habuit 543
Homo solus adamuCaractère(s) non latin(s)im rectus incedit 496
Homo solus, et rectus stare, et sedere potest596
Homo solus dicitur rationalis, quod ratione caeteris antecellat 2
Homo solus inter pedestria bibes, erectusque 593
Homo solus rectus est 595
Homo solus sedere potest 594
Homo solus scientiae capax 1
Homo, vt corpus nudu, sic animam artibus de stitutam habet 561
Humeralis musculus 466
Humeralis vena 415
Humeralis venae sectio conducit particulis supra clauiculas laboratibus489
Humeraria vena 486
Humeri articulatio cur luxationi obnoxia 794
Humeri articulus cur in homine quàm longiCaractère(s) non latin(s)imè à thorace abductus 794
Humeri consyderatio 322
Humeri ligamentatria 794
Humeri musculi 505
Humerum carere exacta copositione et for titudine ligamentoru593
Humerus omnium maximè articulorum, cur luxationi est obnoxius 768
Humidi frigidiq; temperamenti notae 124
Humiditas dementiam inducit165
Humiditas vertebraru790
Humidorum corporum natura 708
Humor crystallinus 934
Humor vitreus 934
Humores quatuor sunt materiae humanae generationis 91
Humoribus exactè con coquendis morae diuturnitate natura procurat711
Humoris contenti in agnina mebrana usus 821
Humoris geniti in glandulosis corporibus; vtrinq; adhaerentibus collo vesicae vsus 812
Humoris velox per corpus distributio vnde accidat 211
Humorum, qui in quibus redundent temporibus 944
Humorum singuli qualésnam sint, quibusq; elementis proportione respondeant 942
Hydropis generadi prima causa, ex significationis defectu 186
Hydrops quibus occasionibus gignipoCaractère(s) non latin(s)it184
Hyeme adscititius calor minor est 126
Hyeme naturalis calor vberior est, adscititius minor 126
Hyoeides os 504
Hyoeides os existere pro pugnaculum cartilagini scutiformi 686
Hyoeides oCaractère(s) non latin(s)su ligamenta duplicia 686
Ouvrir la division IFermer la division I
ICtericorum excreme tacur referant colorem ciborum635
Idiotam reddit attonitu pulchritudo materiae 607
Iecinori appetitoriam animam inesse 890
Iecori inesse vim animae appetitoriae 887
Iecoris partes cauae, gibbaque, per quas regiones purgandae 67
Iecoris portae 613
Iecur aCaractère(s) non latin(s)siduè obstructionibus corripi 67
Iecur esse eiusdem facultatis initiu, qualis stirpibus inest 913
Iecur esse virtutis vegetatricis et venarum originem 939
Iecur est veluti sanguis quidam concretus 922
Iecur magnum multifidumque inesse gulosis et timidis 525
Iecur maximam cibi alteratione moliri, que postea per venas digerit 518
Iecur nonnullis hominu in sinistra parte locatum 525
Iecur nullius partis gratia alimentum permutat 921
Iecur nutriri sanguine crasso et limoso 656
Ieiunatibus diu praeter consuetudinem quaena accidant 188
Ieiuni hominis saliuascorpium enecat 152
Ieiuni inanitio vnde 633
Igni flaua bilis respodet942
Ileo siue intestinum tenue 525, 633
Ileo morbo infestante stercus euomi 206
Imaginatricem vim recordari 238
Imaginationes sensusq; recipit, et intellectus complectitur cerebru696
Imitatrix Empiricae in spectionis species tertia 14
Immodicè quae coquuntur, primùm salsiora, postea amariora redduntur 188
Immodicum omne irruens subito, permutat animum : consuetuvero non vsque adeo 898
Immunes ab affectu esse, qui non praesentibus, tanquam praesentibus vtuntur 898
Imperitorum infelicitas tanto illustrior est, quanto genus eoru est clarius 3
Impetum posse et à ratione, et abiracundia moueri 893
Impietas summa quaesit607
Implantationes tendonum ad digitos, centum et duodeuiginti576
Improbitas fortunae, in constantiaque 2
Inaequalis intemperantia quotupliciter accidere poCaractère(s) non latin(s)it 146
Inaequalis intemperantiae differentiae, natura corporum affectorum sequuntur 147
Inaequalis intemperiei aequalisque discrimen 146
Incisores detes esse plures duplo caninis 748
Incisorÿ detes 316, 746
Inclinatio hominum ad commendanda honesta et turpia vituperada 170
Inclinationem corporis in anteriora celeritati motus conferre 893
Incontinens qui vocetur 894
Incorrupta seruari à frigido et sicco omnia putrefieri à calido et humido 97
Incrementi, alimentique ratio 91
Indicatio quid 30
Indicationem conferentium non sumi ab afctibus 28
Indicia fieri per instrumenta sensuum, et facultates instrumentis vtentes949
Indiuiduam speciem reperiri in singulis rerugeneribus940
Indolem et natura cuiusque explorandam in puerili aetate, ac vanumquemque artem naturae suae aptam docendum 955
Inediam longam non ferunt, qui venas angustas poCaractère(s) non latin(s)ident 116
Ineruditorum hominu infelicitas 2
Infantes cur glabri 121
Infantes quatuor artubus quadrupedum instar gradiri 825
Infantibus inesse robustiCaractère(s) non latin(s)imas naturales, actiones animales autem admodum imbecillas293
Inferior pedis regio vnde alimentum accipit 495
Inferioris maxillae musculi 744
Inflammatae partis dolor quando soluatur 149
Inflammatio seu phlegmone quid20
Inguinu glandulae quorsum productae fuerint 844
Initium à natura constitutum, cogit disciplinam à seipso fieri 917 et 918
Iniugem arteriam mitte singulsi visceribus vnam 421
Infaniam auget lux 37
Insanientes communiter collocari in tenebris 37
Insensile est omne ligamentum 220
Insiti caloris et arteriarum origo est cor 693
Inspiratio quid 877
Inspiratio expiratioq;, quomodo fiant 295
Inspiratio expirationi contraria 242
Inspiratio libera 877
Inspiratio quomodo fiat 452
Inspiratio violeta 877
Inspirationem esse voluntariam actionem 946
Inspirationem in cerebrum esse necessariam ad vitam 700
Inspirationem maxima fieri per externos inter cestales musculos : vt expirationem per internos 242
Inspirationis modus 305
Inspirationis vsus 647
Instrumenta alimenti principaliCaractère(s) non latin(s)ima 642
Instrumenta cibi triplicia 518
Instrumenta quibus omnia inueniunsur dogmata, esse duo, rationem et experientiam 80
Instrumenta sensuum, et facultates instrumentsi vtentes, suntea quibus iudicamus 949
nstrumenta spiritus principaliora, quae 529
Instrumentariae partes921, 942
Instrumenti olfactory sedes 935
Instrumenti vniuscuiusque essentia, ex operatione et vsu non ex fabrica consideranda 869
Instrumentis singulis inesse attractricem et expultricem potentia 202
Instrumentorum nutritioni inseruientium genera varia 179
Instrumentorum singulis inesse paricula vnicam cui tota actio tribuitur 156
Instrumentorum vitiu integritatemq; in magnitudine, numero, figura, et situ consistere 53
Instrumentum, quod vnius functionsi gratia est productum 89
Instrumentum maius 89
Instrumentum vnicumpluribus actionibus sufficit 701
Irascibilem facultatem consistere in corde 913
Intellectricis animae no quamlibet speciem corporis esse capace 164
Intellectus temperiem sequitur 705
Intelligetiam parit ariditas 165
Intelligibilium iudex intellectus 949
Intemperies collatae adcutim octo 106
Intemperies sanitatis et morbi quibus notis de prehendantur 117
Intercostales musculiqua ratione resolui soleant 545
Intercostalium musculorum vtrorumque fibris dissectis perire vocem 543
Intercostalium muscularum fibrae 542
Interiorum cubiti musculorum actiones 463
Intestina sunt naturalia instrumenta 241
Intestini caeci figura, et usis 629
Intestini craCaractère(s) non latin(s)i vsus 629
Intestina cur variè in uoluta 628
Intestina esse ad distri butionem condita 619
Intestina non indigere facultate attractrice 618
Intestina non trahere, sed contrahi tantum 200
Intestina sola constant ex duabus tunicis, quarum singulae ex transuersis fibris conflatur203
Intestinis atque ventrivulo duae tunicae insunt 524
Intestinis neque attrahere, nec retinere necessum esse 641
Intestinis cur duplextunica insit 815
Intestinorum ambas tunicas habere villos transuersos 618
Intestinorum et vetris fibrae 524
Intestinorum natura et ordo 525
Intestinorum singulisinesse duplicem tunicam, vtramque villis transuersis consitam629
Intestinorum substatia non multum à ventriculo distat 627
Intestinum latum 633
Intestinum colon 633
Intestinum primum carere spiris 632
Intestinu rectu 519, 633
Iutilia animali natura ne esse quidem permittit 667
Iouis ex cerebro Mineruam ortam fingunt Poëta 890
Iracundae nationes quae125
Iracundia et libidine bruta regi 907
Iracundia igneum reddit calorem insitum 172
Iracundia quibus sit ex citanda 924
Iracundia quid 924
Iracundia rationi subseruit et auxiliatur, perinde ac cansi venatori908
Iracundia se naturaliter habens, opinionem rationis sequitur 909
Iracundiae quae superueniant 884
Iracundiam caloris abudantia excitat 169
Iracundiam esse actionem, et affectum secundum varias animae partes 910
Iracundiam esse à natura tributam rationi: cotrà cupiditatem: ceu venatori canem 908
Iracudiam ratione fortiorem 886
Iracundiam Vlisses ratione coërcuisse 886
Iracundiora esse, quaelati pectoris, quae et calidiora existunt904
Irascibilem et appetitoriam animam simulcum animali interire163
Irascibilis anima in corde 163
Irascibilsi anima quarum rerum flagret libidine 162
Irascibilsi anima vbihabitat922
Irascibilis animae facultatis principium cor 940
Irascibilu animae virtus, fortitudo, aut virilitas 926
Irrationalsi animae vis, corporis ponderi comparatur 894
Irascibilsi facultatis (quae cordi inest) quid proprium 889
Irascibilis principÿ opera 927
Irrationalium animae partium, irrationales virtutes essetrationalem aute solius ratiocinatricis 905
Iris728
Isthmus quid 356
Caractère(s) non latin(s)701
Iudicÿ naturalia instrumenta, quae cunctis comunia 948
Iudicio naturali singula iudicantur 9
Iugalis oCaractère(s) non latin(s)is consyderatio314
Iugulares venae 410
Iugulars arteriae diuisio 865
Iugularium venarum consyderatio 414
Iugulorum consyderatio 322
Iulus594
Iustitia quid 101
Iustitia nascitur ex symmetria mutua trium animae particularum 926
Iustitiae diuinae quid proprium 742
Iuuans quo pacto percipiatur ex analogismo 29
Iuuantia per indicationem patesieri 29
Iuuantis notitiam ex bistoria nullus habere potest 33
Iuuantia per indicationem patefieri29
Iuuenum puerorumq; calorem inter se differre qualitate tantùm 112
Labia oCaractère(s) non latin(s)ium in digitis 569
Labÿs insertorum musculoru principia quatuor758
Labiorum cutis 758
Labiorum motus 499
Labiorum motus rectos fieri à duobus obliquis 759
Labroru motus in vniuersum, sunt octo 759
Labrorum musculi vnde 496
Labiorum nerui 499
Labiorum nerui vnde 721
Labiorum, oculorumque motus 221
Labiorum substantia 499, 758
Lac cur genuerit natura 800
Lac esse alimentu proprium homini recèns in lucem edito 825
Lac esse recrementum vtilis alimenti 688
Lac et semen, ex sanguine, exactè cocto gignuntur 842
Lac germanu esse sanguini menstruo 808
Lac gigni ex sanguine 942
Lac gigni ex sanguine elaborato 689
Lac muleibre, et succus foeniculi oculo inflamato coueniunt 29
Lac quibus animalibus colligi in pectore nequeat 688
Lac quo tempore accedat 800
Lachrymam Cyrenaica tuto per se no sumi 137
Lactante foemina menses probè non fluere 808
Lactesidem cum mesaraeo, siue mesenterio 523
Lactis elaborationi quae conferant 689
Lactu et seminis elaboratio 929
Lactucae facultates 140
Lactucae succus liberaliter sumptus, similem cu papaueris succo facultatem sortitur 141
Lacuna cerebri 710
Laue medium esse inter conuexum et concauum 739
Lubdoides sutura 712
Lapides attriti edunt flammam 135
Lapideum os 720
Larynx529
Larynx cur no ex simplici cartilagine constet 677
Larynx cur ex tribus tantùm constitutus sit cartilaginibus 450
Larynx cur non ex vena sed ex pluribus cartilaginibus sit conslatus 449
Larynx est primum instrumetum vocis876
Larynx est principaliCaractère(s) non latin(s)imum vocis instrumetum 690
Larynx ex tribus cartilaginibus constat 877
Larynx primu et principalibCaractère(s) non latin(s)mum instrumentum vocis 670
Larynx primum instrumentum est vocis 788
Larynx quare non exoCaractère(s) non latin(s)ibus factus 448
Larynx sursum tatum trahitur, quantum gula deorsum200
Larynx tribus cartilaginibus constat, moueturq; à proprÿs duodecim musculis 675
Laryngem alÿs partibus colligantes musculi, octo numero 679
Laryngem, non lingua vocis esse proprium instrumentum 442
Larynge recurrere ad fauces transglutientibus nobis685
Laryngi glandulae adiacentes685
Laryngibus inesse duplices articulationes et motus 678
Laryngis cartilago secunda 676
Laryngis cartilagines connectentes musculi 677
Laryngis constitutio 444
Laryngis motiones genere duplices esse 450
Laryngis munus et copositio 833
Laryngis musculi 644
Laryngis musculi alÿs etiam particulis communes 446
Laryngis musculi decem 679
Laryngis musculi proprÿ 446
Laryngis musculi vnde suos neruoos recipiant682
Laryngis musculos duplices esse 446
Laryngis musculorum actiones 451
Laryngis musculorum situs, et positiones 833
Laryngis nerui omnes sex 428
Laryngis tertia cartilago arytaenoides 677
Lateris dolor exoluite respirationis operam 63
Lati musculi fibrae à quibus initÿs oriantur 498
Lati musculi inueniendi ratio 498
Lati musculi origo et vsus 759
Lati musculi situs 335
Latio173
Lati scapularum musculi, vnde neruos recipiant 836
Latum musculu fibras omnes recipere à colli spondylis 837
Latum musculum inuenit Gal. 500
Latus musculus 427, 722
Latus musculus, sub colli cute latens, ab incautis dissectoribus pierunque dilaniatur 335
Laxitas comitatur vacua 21
Leno552
Leonis natura 559
Leone equus velocior 559
Leonum ossa omnia medullae expertia 761
Lepidoeideis suturae 313
Lethargum induci à refrigerantibus 164
Leuiora expeditius obsequuntur trahentibus 663
Liberales artes cur alÿ praeferendae 6
Liberales artes quae 6
Liber de natura foetus dubitatur an sit Hippocratis295
Libidine, et iracundia bruta reguntur 907
Lien519
Lien aliquando mittit in ventriculum melan cholicum succum 208
Lien in sinistra parte locatus 525
Lien receptaculu atraebilis 190
Lieni arterias multas esse, atq; magnas tributas 627
Liene imbecillo quae accidant 190
Lienem elaborare melancholicos succos 625
Lienem in sinistris locatum eximere melancholicum succum à sanguine614
Lienem mittere, quod elaborari non potest, ad vicinum ventriculum 625
Lienem nutriri succo melancholico, à se elaborato, atque mitiori reddito 625
Lienem nutriri tenuiori quàm hepa portione sanguinis 626
Lienem sinistris subten di ventriculi partibus 617
Lieni opitulari sectione venae in sinistra manu inter annulare et medium digitum sitae 488
Lienis caro 107
Lienis munus 296
Lienis substantia 626
Lienis vsus 625
Ligameta articulorum in digitis 569
Ligamenta compagibus articuloru iniecta 458
Ligamenta etiam sortitur genu articulus 478
Ligamenta semori tibiam nectentia 610
Ligameta membranas gignunt circa musculos 219
Ligamentum quid 218, 263
Ligamentu ab osse trasire in os, eCaractère(s) non latin(s)eq; insensibile penitus, nec posse quicquam mouere 571
Ligamentum aut neruum scissum, rursus vefici non posse 54
Ligamentum duplex inesse coxarum articulis 478
Ligamentum nec sensum, nec motum poCaractère(s) non latin(s)idet : oritur autem abosse 765
Ligamentum omne insensibile 220
Ligamentoru triplex in corpore est vsus465
Ligamentorum vsus et consistentia 764
Lingua duplex 714
Lingua est gustus sensortum303
Lingua tum ad sermonem, tum ad comestionem, cu esset diuisa serpentibus cur coïerit hominibus 749
Lingua vnde venas accipiat415
Lingua vocis et loquelae instrumentum existit 877
Linguae arteriae, venae et quae nerui 749
Linguae bubulae musculi sexdecim 354
Linguae costructio 304
Linguae duo neruorum genera inesse 832
Lingulae fissurae et ventriculi680
Linguae motores musculi à septima orieuntur coniugatione719
Linguae motus 222
Linguae nerui sensifici 719
Linguae munus 221
Linguae musculi carent tendonibus 221
Linguae nerui 303, 693, 695
Linguae neruus 699
Linguae vinculi inferni vsus 750
Linguae vtraque pars à posteriori basi ipsius cerebri neruum poCaractère(s) non latin(s)idet 714
Linguam conferre plurimum ad ipsam masticationem 745
Linguam in omne partem moueri liberè : esseq; geminam, vt sensoria reliqua 749
Lingula690
Lingulae consyderatio677
Locus omnium tutiCaractère(s) non latin(s)imus 710
Locus per quem fit excretio 65
Longitudo colli in varÿs animalibus variae 691
Lotÿ expurgandi ratio 181
Lotÿ trahendi vim renibus inesse 181
Caractère(s) non latin(s), siue obliqui linguae musculi 355
Lucem augere insania 37
Lumbi ex quinq; spondylis conflantur790
Lumbi spondyloru productiones nouem 781
Lumborum musculi duo515
Lumborum vertebraru consyderatio 319
Lupam concipere ex cane 593
Luxatio articuli capitis quae inferat mala 766
Luxationem cum vulnere esse incurabilem 853
Luxationum spinae, quapessima775
Lyci error circa numerum musculorum oculos mouentium 338
Lyci error circa coxendicis musculos 387
Lyci error circa situm, actionémque musculi è prima vertebra exorientis 342
Lyci error de vsu musculorum ex occipitis osse orientium 340
Lyci in dissecandis mussculis praestantia 334
Lyci in musculorum dissectione prolixitas 333
Lycus ex musculis omnibus, caput inorbem cir cumagetibus, duos tantum 349
Lypiriae febres 154
Lyra musici organi 560
Ouvrir la division MFermer la division M
Magnes180
Magnes trahit ferrum 93
Magnitudine nibil conferre ad optimam con stitutione corporis 159
Magnum corpus vnde fit tale 159
Magnus oculi musculus 735
Maiora minorum semper esse principia 915
Malorum ossa craCaractère(s) non latin(s)iCaractère(s) non latin(s)ima 762
Malae733
Malleoli non rectè vocantur tali 327
Malum esse neminem vltro Plato asserit 168
Mama massculis quando ad pectus haereant 689
Mammae quibus in pectore duae 689
Mammaru munus 801
Mammarum vasa vnde exoriantur 689
Mammas inesse plures numerosam vno partu prolem edentibus 689
Mammas tegmeto esse cordi 689
Mamillares productiones 764
Mamillaris exortus 314
amillarium arteriarum exortus, progressus, et diuisio 864
Manum conuexam carere arterÿs 490
Manum esse organum ante organa 562
Manus actio, est appraehensio 565
Manus appraehendendi gratia conditae 564
Manus cur binae 563
Manus cur diuisae 562
Manus durae 105
Manus esse organa sapienti animali conuenientibima560
Manus extrema 481
Manus extremae musculi 464
Manus homini tributas esse à natura pro omnibus simul defensorÿs armis 559
Manus molles 105
Manus musculi septem 579
Manus omnem comprae bendit figuram 562
Manus reperiri in solis hominibus 409
Manus solus animaliu homo habuit 593
Manus sunt artium organa 560
Manus tangendi atque appraehendendi gratia esse factas 105
Manus tota 481
Manus totius diuisio578
Mares in dextris, foeminas in sinsitris matricis partibus, maiori ex parte locari 801
Marinus in musculoru dissectione cofusus 333
Marylli puerum curatum fuisse, cui detectuor fuerat 538
Masculi ex dextro vtero, foeminae in sinistro gestantur 280
Masculum gigni in calidiori et sicciori temperamento: in frigidiori et humidiori foeminam 282
Masculis frigidiores sunt foeminae 190
Masculis mammae quado ad pectus hareant 689
Masculus tempore breuiori formatur, quam foemina 279
Masseteres musculi 500, 338, 497
Matricis tunicae cur insit omne genus fibrarum 815
Materiae speciem esse temperamentum 166
Materiale principium sanguis est, ex quo con crescunt nostri corporis partes 184
Materiam ingenerabilem, incorruptibilémque 85
Materiam prima vnicam quatuor elementis subiectam esse 83
Matricem locari inter vesicam et intestinu rectum 814
Matricis conexiones advicina corpora 8Caractère(s) non reproduit(s)
Matricis munus 801
Matricis plures sinus numerosos partus aedetibus 800
Matricis receptaculorum numerum, mamillarum esse numero aqualem 800
Matricis sinum esse homini duplicem 800
Matricis vasa 843
Matrix cur vnica tunica constet 815
Maxilla inferior 310
Maxilla inferior à quo aperiatur musculo 505
Maxilla inferior ex duobus ossibus constat 500
Maxilla inferior nullu processum sortitur taetsi medullam in seipsa contineat 761
Maxilla superior cursit destitutae medullae762
Maxilla inferioris figurae extremae, à quibus musculis fiant 237
Maxillae inferioris ossiu consyderatio 317
Maxillae inferioris tresmotus 497
Maxillae media figura morietibus accidit237
Maxillae ossaterna 315
Maxillae superioris nerui, qua parte in eam inserantur 715
Maxillae superioris ossanouem763
Maxillae superioris suturae 315
Maxillam homo sortitur breuiCaractère(s) non latin(s)imam 498
Maxillam inferiorem circumagentes musiuli 744
Maxillam inferiorem, saperiori immota, mouere animalia omnia, praeter crocodilu 497
Maxillares dentes 316
Maxillarum suturae 762
Meatus à peritonaeo descendentis vsus 804
meatus inesse cranio sensiles, per quos fuliginosa excernantur 708
Meatus narium vtilitas 700
Meatus neruis omnibus non inesse 931
Meatus peruenietes ad medium ventriculum cerebri 554
Meatum bilis implantari in ventriculi exortum633
Meatum cum vesicis, inquas inferuntur, similitudo 642
Meatuum excipietium à testiculis semen, implantationes 811
Medeae facinus 886
Medeae iracundiam superasse rationem 886
Medeae medicamentum 135
Medeam magnis fuisse donata visceribus ait Euripides, quod poCaractère(s) non latin(s)ideret tres illas anima facultates vebementiCaractère(s) non latin(s)imas 888
Medelam causae indicant 39
Media figura dolore caret 229
Media figura, quae cutensione vtriusque fit musculi, affert dolore 231
Media figura in motione artuum quando seruatur 228
Media in quoque genere, vel specie, quae dicantur 99
Mediae figurae artium quae requirantur 231
Mediae venae consyderatio 412, 487
mediam figuram seruamus diutibimè229
Medicam artem constituturis, necessaria est partium actionum cognitio 51
Medicam artem constituturus, corporis humani particulas exquisitè debet cognescere 50
medicam artem esse factricem simul et conseruatricem 26
Medicam artem ex effectiuaru genere existere 50
Medicam artem ex ysesse, qua labefactata instaurant 50
medicamen quale applicandum sit 144
Medicameta augere calorem nostriu non posse prius, quam ab ipso mutentur 132
Medicamenta educentia venena 181
Medicameta et nutrimenta exploranda, esse admouenda tepida, et corporis simplicibimo affectui 142
Medicamenta purgantia propriso humores trahere, et quo ordine92
Medicamenta quae 138
Medicametoru familiariu natura duplex 134
Medicametoru natura duplex pniciosoru 134
medicina anculatur naturae 73
medicina omnium artium maxima 74
medicina quid 13
Medicinae artem Romanis multiplice esse 73
Medicinae diuisione ordiendam esse à maximè propria ipsius artis materia 78
Medicinae esse propositum, atque finem vnicum 26
Medicinae finis, sanitatis adeptio 13
medicinae finis vnicus 26
Medicinae partes maximè propriae sunt, perquas artis finem consequimur 77
medicinae partes secudu corporis affectiones 76
Medicinae partes secundum operationes dictae 76
Medicinae partitio triplex 68
Medicinae Philosophiaeque corpus humanum subiectum dici 77
Medicinae scopus, sanitas 12
Medicinae vnicum est propositum 26
Medicinam esse è numero factiuarum artiumquae vitiata reficiunt 73
Medicina esse ingenuarum omnium praestatibimam artem 6
Medicis quae cognosceda secundum Rationa bilium haeresim 15
Medicso quid sufficiat941
Medicorum sectae tres 26
Medicum debere esse contemptorem pecuniae 11
Medicum debere esse philosophum 11
Medicum esse naturae ministrum 60
Medicum oportet varias orbis regiones lustrasse 11
Medicu quae nosse oporteat 13
Medicus accuratus quis sit 11
Medicus imitator naturae 439
Medicus naturae et morbo intentus69
Medicus quae cognita habere debeat 439
Medicus rationalis per causam dÿudicat bistoriam 33
Medium exquisitè corpus excedetibus medio critatem, secundum aliquid esse deterius 158
Medium in vniuersa substantia 104
medium natura quidsit 702
Medulla ossium 218
Medulla spinali incisa transuersim, quid accidat 547
Medulla spinali secta quid accidat 938
Medulla spinalis est du rorum neruorum origo 717
Medulla spinalsi membranae 938
Medullae spinalsi exortui inesse sensilem porum 931
medullam esse familiare ossibus nutrimentum592
Medullam esse nutrimentum obibus 211
Mel biliosis naturis no esse ex vsis : conferre autem senibus 189
Mel reddi ex longa coctura amarum 188
Mel florentibus in bile conuertitur 186
Mel senibus commodum 187
Melabolia vnde 164
Melancholicum excre mentu in ventriculum excreuit natura 635
Melacholicum succum lien aliquando mittit in ventriculum 208
Membrana106
Membrana costas succinges est duplex 530
Membrana ex qua parte seminis gignatur 256
Membrana farciminalis 249
Membranae114
Membranam obuolui semini in vtero 254
Membranae sublinentes thoracem 514
Membranae vasorum cordis, quorsum factae 208
Membranarum auriculis cordis incumbentium numerus et figura 535
Membranarum cerebri consyderatio 551
Membranosa omnia a semine oriri 263
Membrum nullu, quod voluntate nostra moueatur, musculo carere 873
Memoria teere quid sit 238
Menelai imbecillitas, mollitiésq; animi 897
Menynge dura intercedente anteriora cerebri à posterioribus dirimi696, 697
Meningem crassam secare tribus in locis cerebrum 553
Meningem duram esse foraminulentam 701
Meningem tenuem inter cerebrum et crassam consistere, crassam inter tenuem et cranium 702
Meningem tenuiorem cum venis penetrare ad ventriculos cerebri 554
Meningis crassae vsus 712
Meningis tenuioris vsus 701
Meningophylax, in capitis obibus excidendis, quare adhibeatur 859
Meninx crassa cranio fortibimis ligaturis est coniuncta 722
Mensis lunaris 301
Menstrua cuacuatio 808
Menstrui temperiem animae vires sequuntur 168
Menstruis incipietibus fluere, aut desinetibus conceptione fieri 249
Menstruo ex sanguine gigni omnes sanguineorum partes 90
Menstruorum retetio, non est adstrictio, sicuti neque fluor eorum naturalis, excretio 39
Menstruum tempus 300
Menstruus sanguis vtero familiaris non est 256
Menstruus sanguis idoneum est alimecum foetibus 282
Mensuram prasidÿ facultas indicat 36
Mentem habitare in syderibus tanto meliorem et perfectiorem quamin corporibus his terrestribus, quanto substantia illorum est pruor 851
Mentem vbicunque easit, quaelibet instrumeta, vel longibime sita, subito mouere posse 879
Mentis aegrotae indiciu 936
Mentis nomenclaturae 880
Mercurÿ commendatio, ceu omnium artiu authoris 2
Moerorem vinum discutit165
Mesaraeum, idem cum mesenterio, siue lactibus 523
Mesaraicae venae 524
Mesaraicas venas desinere in portam 630
Mesaraicas venas primum conficere sanguinem 882
Meseraicas venas omnes porrigi ad hepatis portas 520
Meseraicarum venarum cosyderatio 408
Mesenterÿ glandulae 631
Mesenterÿ origo, et vsus 631
Mesenterÿ substantia ex quibus constet 523
Mesenterium, idem cumesaraeo, siue lactibus 523
Mesenterium triplex 421
Metacarpÿ consyderatio 325
MetacarpY ossa quaterna 584
Metacarpÿ et carpi ossa cur plura 585
Metacarpium constare ex quatuor obibus 32
Metacarpium constat ex quatuor obibus. 586
Methodici constituunt duas communitates morborum adstrictionem, atque fluorem, actertiam ex bis conflatam 17
Methodici cotra Rationales 37
Methodici Empiriciq;, quibus interse sint cocordes 27
Methodici et Rationales, qui conueniat, differant que inter se 27
Methodici poll, centurse stotam artem docturos, curriculo mesium sex 17
Methodici quibus distinguatur ab Empiricis et Rationalibus 17
Methodicorum dogmata 37
Methodicorum, Empiri corumque in Rationales obiectio 29
Methodicorum sectaquid 17
Methodus anatomica 455
Methodus inueniendae veritatis 948
Methodus, quae alias artes, ipsam quoq; medicinam constituit 49
Mineruam ex Iouis ce rebro fuisse ortam Poëtaefingunt890
Minister naturae, medicus 60
Minimu quid dicatur 940
Minorum maiora constat esse principia 915
Mistioni corporu exactibimae plurimu conducere comminutione, commotionem, et in inipso iogressu mora 90
Moderata ex omnibus quatuor elementis teperies, exactum sanguinem produxit 443
Mola327
Molam absque viro cocipi non posse à muliere 805
Molares dentes 747
Molarium dentium magnitudines747
Molarium dentium numerum definitum nonesse, vt plurimum tame haberi vtroque in latere quinque 748
Molle cum mediocri calore esse humidum 113
Molli crusta intectis caput non est 692
Mollia ad patiendum aptiora 69
Mollium neruorum copula sexta 717
Mollium neruorum copulae quinque 716
Morbi acuti simulatq; inuaserunt, ad extremam perueniunt magnitudinem 47
Morbi calidi à bile ori untur 187
Morbi frigidi a pituita oriuntur 187
Morbi et sanitatis intemperies, quibus modis deprehedatur 117
Morbi magnitudinem deprehedi ex eius symptomatis69
Morbi non omnes quatuor sortiuntur tempora 47
Morbi ob humorum affluxum 943
Morbi qui iudicantur, mutilantur declinatione 47
Morbi primi quatuor 186
Morbi species curationem indicat 60
Morbi, tot sunt quot costitutiones salubres 58
Morbificas extirpare causas per se auxilia non posse, sed initium motus naturae inycere 44
Morbo declinate vsum auxiliorum opportunu esse 43
Morbo et naturae medicus mentem intendat 69
Morbo in vigore existente non esse opportuna auxilia 42
Morborum quatuor tepora habentur, initiu, augmentum, status et inclinatio 43
Morborum tempora remediorum differentia non indicant 47
Morbos per contrariutolli 152
Morbosa quae 13
Morbu esse vlcus 152
Morbum nunquam solui, nisi concoctionis signa in excrementis pracesserint 70
Morbum posse in iniuodiscuti47
Morbum similarium particularum in inteperie consistere 942
Morbus qui distingue dus à vitio similarium particularum 58
Morae materiarum diutinae molitam esse naturam difficilem transitum 623
Mordentia et abstergentia cibaria, esse biliosa, cacochymaque 635
Mores cognosci ex figura partium ARistotait 168
Mors sequi plerunq; naturam regionis 168
Moribus dari corporis fermam congruentem 754
Morsus rabidi cansi curatio 16
Mortem esse extinctionem naturalis caloris 110
Morum generatio prima ex temperamento 274
Moriuo animali cur sit laxa pupilla 731
Mosaicae sententiae reluctatur Gal. 755
Motiones quando vehementiores, et quando minores fiant 393
Motioni articulorum in digitis, auxilium duplex569
Motionis causarum diferentiae quatuor 42
Motionis quartum genus226
Motor magni digiti musculi 371
Motorÿ nerui omnes sunt participes sensu tactus 934
Motricem et sensitricem facultate neruos omnes habere 534
Motricis facultatis perneruos delatae, cerebru esse originem 52
Motricis facultatis à cerebro descedentis via, neruus est 221
Motum arbitrarium adesse animalibus 616
Motu cruris ad latera ex abundatia esse 612
Motu esse ex substatia animalium 761
Motui quae requiratur764
Motus animales qui 220
Motus animalis instrumentum Aristoteli fuisse incognitum 872
Motus arteriae, et cordis est naturalis 238
Motus capitis quanam ratione rectos fieri cotingat et qua obliquos 348
Motus celeritati corporis inclinatione in anteriora conferre 893
Motus celeritas facultatibus attestatur : materÿs aduersatur 217
Motus cerebri 890
Motus cordis duplex 890
Motus et sensus membris qua via suppeditetur 929
Motus in actione consistit 832, 933
Motus naturales qui 220
Motus palpebrarum 736
Motus pabiui qui 849
Motus volutarÿ instrumenta, musculi 217, 630
Motus volutarÿ omnes à musculis fiunt 565
Motus volutarius quid sit 238
Motuum quatuor differentiae in musculis227
Motuum qui sibi succedut inuicem, necessum est vno pereunte perire alterum 224
Motuum varietatem pugnare cum constructionis securitate 592
Muliebres partes pudendis virilibus esse similes, nisi quod sunt inuersae 802
Muliere praegnate, quae prius gignantur 248
Mulierem omnium studiorum natura compotem esse 950
Mulieres glabrae 754
Mulieru similitudo dissimilitudo que ad viros951
Mundum esse maximu, et pulcherrimum omnium 608
Musculi262
Musculi ab osse hyoeide producti 685
Musculi ad collu vesicae locati vsus duplex 644
Musculi ad ea parte trahunt diuisi, ad qua vergut ipsorum fibrae 682
Musculi ad nasi alasduo337
Musculi ad oculi basim siti, eorumq; vsus 337
Musculi ani et vesicae munus est no excernere, sed costringere 241
Musculi anteriores tibiae sex aut septe 606
Musculi carpum flectentes 458
Musculi ceruici peculiares 356
Musculi clauiculis subiacentes 351
Musculi conuertetes radium ad pronum, supinumque 582
Musculi coxedicis dearticulationem mouetes, numero decem 387
Musculi crus extendetes 827
Musculi cubiti, et mabus viginti tres 577
Musculi cubiti exteriores 368
Musculi cubiti interiores 352
Musculi dece comunes tribus laryngis cartilaginibus 678
Musculi digitoru464
Musculi duo ex occipitis osse initiu sumetes340
Musculi duo trium maiorum digitorum370
Musculi et nerui vocis instrumenta441
Musculi excrementoru retetioni dicati 237
Musculi extedetes articulum genu471
Musculi faucium duo, eorumq; vsus 356
Musculi femoris 610
Musculi in humeri dearticulatione occultati, origo, insertio, et vsus 365
Musculi interiores lumborum regionis, psoae appellati 381
Musculi intercostales duo sunt et viginti, cotrarium habentes fibrarum situm 379
Musculi labioru vnde 496
Musculi labrorum quatuor336
Musculi laryngis alÿs etiam particulis communes446
Musculi largyngis displices 446
Musculi laryngis musculis vesicae respodent454
Musculi laryngis proprÿ446
Musculi laryngis proprÿ quot sint, quae q; eorum sint actiones 350
Musculi lati inueniediratio498
Musculi lati fibrae à quibus initÿs 498
Musculi linguae carent tendonibus 221
Musculi linguae motores, à septima oriutur coniugatione 719
Musculi linguae recti355
Musculi lingua mouetes, numero noue 354
Musculi magni digiti motor 371
Musculi manus extremae 464
Musculi manus septem179
Musculi mastricatores497, 745
Musculi motus volutarÿ instrumenta 877
Musculi non obibunt functionem, si capita eorum dissecetur549
Musculi nullum pouetes os 221
Musculi obliqui in brachio 591
Musculi obliqui, motus obliquos praestat606
Musculi octo à veteribus ignorati 451
Musculi oculum mouetes sex, eorun q; vsus 337
Musculi omnes è capite enascentes, ceruicique inserti, vtrique parti sunt communes 356
Musculi omnes in extremam contractionem festinant 230
Musculi parui in pede ab anatomicis ignorati604
Musculi pudendi quatuor, eorumque vsus 386
Musculi qua ratione priuentur motu 546
Musculi quinq; ex scapula enascentes 362
Musculi radÿ peculiares sunt quatuor 463
Musculi recti, exactam flexionem, aut extensionem moliutur 606
Musculi respirationis opifices508
Musculi retentioni excrementorum dicati 630
Musculi retro ad dorsum totam scapulam contrahentes, vnde recipiant neruos838
Musculi scapulas admouentes thoraci 507
Musculi scapulas mouetes septem 341
Musculi semper trahut versus proprium principium 736
Musculi spinam flectentes 381
Musculi sunt instrumeta voluntarÿ motus 217
Musculi sunt motus voluntarÿ instrumenta 630
Musculi teporales laesiquae symptomata inducant 743
Musculi teporales quibus sint maximi742
Musculi tibiae, pede mouentes, numero quatuordecim398
Musculi tres brachiale extendentes 369
Musculi tres extrinsecus à brachÿ captie enascentes eorumque actiones 370
Musculi tres in magnu trochatera inserti 494
Msuculi vlnam flectetes vnde oriantur 591
Musculi volutarÿ sunt motus autores 831
Musculi vniuersi trahut partes versus proprium principium749
Musculi vsus 766
Musculis inesse vnu tatu fibraru genus 653
Musculis maiori ex parte inesse fibras secundu longitudinem exporrectas771
Musculis membra moueri non neruis 873
Musculis omnibus inest duplex tensio 243
Msuculsi omnibus inseri neruu, aut in ipsum caput, aut in partium aliquam quae citra medium sunt681
Musculis singulis inesse singulos et simplices motus653
Musculo in interno flexio fit 229
Musculorum abdominis actiones et vsus 385
Musculoru abdominis consyderatio511
Musculorum actio fit pro fibraru positionis modo 771
Musculorum actionis cognitio maximè exvsu est 456
Musculoru brachiu mouentium quae sint propriae actiones 363
Musculorum caput mouentium enumeratio343
Musculorum caro qualis 229
Musculorum circ capitis dearticulationem sitorum quatuor esse coniugationes 346
Musculorum circa cubitum numerus368
Musculoru clauiculis subiacentium actiones 352
Musculorum cubiti ter norum dissectio 461
Musculoru cubiti vsus 577
Musculoru deneruationes duplices572
Musculorum exterioru cubiti dissectio 461
Musculorum ex occipite enascetium duo esse genera 345
Musculorum intercostalium fibrae, qualem inter se positionem habeant 687
Musculorum florentiu atq; extendentium vlnam quis situs sit