INDEX
LIBRORVM, TITVLORVM,
& Quaeftionum Medico-legalium
Tomi fecundi.
LIBRI NONI
TITVLVS I.
De Feotus humani animatione.
QVAESTIONES.
I. QVID semen? Quid Anima?
p. 1
II. Semina quorumeunque viuentium, homine excepro, proriamanimam ex traduce à progenitoribus recipere.
p. 5
III. Animam Rationalem extraduce non cife.
p. 8
IV. Animam Rationalem de nouo creari, & infundi.
p. 14
V. Foetum humanum nullo vnquam rempore alia anima dorari nisi Rationali, cámque un ipso primo conceptionis momento á Deo creatam & infufam recipere.
p. 17
TITVLVS II.
De Feotu exseto, seu de Partu
Caesareo.
QVAESTIO VNICA.
I. Appendix ad Titulum secundum Libri primi Quaestionum Medico-legaliumn, post Quaestionem quintam.
p. 17
TITVLVS III.
De impedimentis coëundi,
& generandi.
QVAESTIONES.
I. DE impedimentis copulae carnalis in viro: & primò de impedimento ob aetatem minoremn aut maiorem.
p. 37
II. De impedimento coïtus ob frigiditatem & malesicium.
p. 41
III. De impedimento copulae ob membri magnitudinem, & alia vitia praeter naturam.
p. 48
IV. De imporentia copulae ex morbis aut praesentibus, aut praegressis.
p. 51
V. De impedimento coïtus ex parre mulieris.
p. 56
VI. De impedimento generandi ex parre viri.
p. 61
VII. De impedimentis generandi ex parte mulieris.
p. 65
TITVLVS IV.
De Resignatione Beneficiorum.
QVAESTIO VNICA.
DE variis causis resignandi Beneficia Ecclesiastica, de quibus Medici consulendi sunr.
p. 69
TITVLVS V.
De termino sumende experientioe eorum, qui de peste suspecti sunt.
QVAESTIO VNICA.
DE Peste, & Contagio, Ad ornatum Tituli 3. Libri 3. Quaestionum Medico-legalium.
pag. 73
TITVLVS VI.
Ars conficiendi sericum an tempore
Pestis sit exclundenda á Cinitate
 
tanquam ars immunda.
 
QVAESTIO VNICA.
 
APpendix ad Titulum terrium Libri terrij Quaestionum Medico-legalium.
p. 77
TITVLVS VII.
De Tabacco.
QVAESTIO VNICA.
 
DE Icuinio, & Quadragesima: adornatum Tituli 1. Libri 5. Quaestionum Medico-legalium.
pag. 80
TITVLVS VIII.
Da Chaccolata, & Aqua Vitoe.
QVAESTIO VNICA.
 
DE Icuinio, & Quadragesima, ad Tit. 1. Lib 5. Quaest Medico-legalium.
p. 85
TITVLVS IX. 
De morbis impedientibus Eucharistix sumptionem. 
QVAESTIO VNICA.
 
VAriae morborum species confiderantur, ex quibus non debet Parochus Sacrofanctam Eucharistiam cis laborantibus ministrare.
p. 88
TITVLVS X. 
De Dissolutione Matrimonij, Diuor
tio, Tori separatione, & solutione
 
Sponsalium.
 
QVAESTIONES.
 
I. QVID sit Matrimonij dissolutio, quid Dinorrium, quid Tori separatio, quid dissolutio Sponsalium.
p. 92
II. De dissolutione Matrimonij ob impedimentum consummationis non amouibile.
p. 95
III. De Diuorrio.
p. 99
IV. De Tori separatione.
p. 102
V. De Dissolutione Sponsalium.
pag. 104
TITVLVS XI. 
De Semine foemineo. 
QVAESTIO VNICA.
 
APpendix ad Titulum tertium Libri septimi Quaestionum Medico-legalium.
p. 109
TITVLVS XII.
De Primogenitis. 
QVAESTIONES.
 
I. QVis dicatur Primogenitus.
pag. 113
II. Priorem conceptum vlrimò nasci, quae ratio persuadere possit.
pag. 114
III. Ex Naturae ordine priorem conceptum, priorem nasci.
pagina. 115
IV. An ex accidenti cucnire possit vt posterior conceptus prior nascatur.
117
V. In dubio quis ex Gemellis prior narus praesumendus.
p. 118
VI. Quis ex Gemellis ab vrero matris exsectis praesumendus prior natus.
p. 120
LIBER DECIMVS
CONTINET RESPONSA SEV CONSILIA
Octoginta quinque, ad materias Medico-legales
pertinentia;
Necnon Decisionum Sacrae Rotae Romanae, ad easdem
materias spectantium Centuriam.
CONSILIORVM
Argummenta.
CONS. I. DE Epilipsiae & Hidrocephali miraculosa fauatione, ad inuocationem B. Laurentij Lustiniani.
p. 123
II. Religiosa Octogenaria membrorum omnium stupore conflictara, ex miraculo sanatur.
p. 127
III. Alia Religiosa brachiorum arthritide cum tophis, ad inuocationem eiusdem B. Laurentij lustiniani sanatur.
p. 119
IV. Quidá febre & Terano laborás in extremo vitae periculo existens B. Laurentio Iustiniano se commendat, & illicò sanatur.
p. 131
V. Alius eiusdem B. Laurentij Iustiniani intercessione, sciatica liberatur & fanatur.
p. 133
VI. Monialis dolore sciatico eum stupore & morus impotentia sinistri crucis vexata, unoicato B. Laurentio Iustiniano sanatur.
p. 135
VII. Quidam oedematoso tumore crurum cum vlcere, miraculosè sanatur.
p. 137
VIII. Nobilis mulier canceroso tumore vlcerato laborans, implorat B. Laurentio Iuítiniano mirabiliter sanatur.
p. 139
IX. Alia, in extrema pariendi difficultate, & iamiam moriens, B. Gregorio X. Pontifici Max, commendata; feliciter enixa.
p. 141
X. In cadem causa obicetionibus Sacrae Congregationis Rituum respondetur.
p. 141
XI. Vr valetudinarius quidácsu piscium & ouorú abstincar, fempérque carnibus vesci debeat.
p. 147
XII. Coniux propinati veneni accufactus defenditur.
p. 148
XIII. De cadem materia.
p. 150
XIV. De cadem re; & virum Antimonium sit venenum.
p. 154
XV. An quispiam ex propinato veneno, vel ingenito occubuisset, quaeritur & reloluitur.
p. 156
XVI. In cadem causa Author à Fiscali Magistratu requisitus pro veritate responder.
p. 159
XVII. Au Epilepsia laborans statini post paroxysinum possit validè se obligare.
p. 161
XVIII. An amissa memoria, de necessitate amittatur rationis vsus, & ex eo capite possit irritari testamentum.
p. 163
XIX. De signis suffocationis à causa extrinseca, vel intrinseca.
p. 165
XX. De salubritate aëris, & ex quibus dignoscatur an aedificium vicini illi noceat.
p. 167
XXI. De simulato dolore capitis pro obrinendo Coadiurore in beneficio, & ex quibus coniecturis simulatio detegi possit.
p. 169
XXII. De foemina monstrú brutinam fornam referens bis enixa; vbi resoluitut suspectam elic bestialitatis, indeciumque susticiens ad torturam.
p. 171
XXIII. Quod febriculis per interualla detemum cum articulorum doloribus generare possit; nec ex eo debeat eius vxor violatae pudicitiae, aut suppositi partus adulterini accusari.
p. 175
XXIV. De Obstetricibus, ex an illis liceat puerperis, feu praegnantibus aliquid per os exhibere, inconsulto Medico, in casu extremae necessitaris.
p. 178
XXV. Quod ex soporoso affectu post crapulam subsecuto, deindéque accidente criam infatuarione, non liceat veneni propinationem arguere.
p. 180
XXVI. De fignis Praegnatix; & ex quibus iudicari possit mulierem ex illa, aut potiùs ex febre maligna superuemente decessisse, ad lucrum societatis.
p. 185
XXVII. De fignis Pestis; & ex quibus dignoscatur hominem ex illa periisse, nécne; ad exceptionem, vel lucrum societatis.
p. 189
XXVIII. Excluditur suspicio morbi Gallici ex variis indiciis orta; ratione cuius spósalia de futuro dissolucre parentes spontae volebanrt.
p. 191
XXIX. Affectu soporoso, seu lethargo, vel pseudolethargo detentus an pensiones transferre possit.
p. 196
XXX. Puerulus quindecim mensium post menstruam febrem grauissima syncope oppressus, B. Faelici commendatus illicò reuiuiscit , ac perfectè sanatur.
p. 198
XXXI. Apoplexia laborans morti proximus, cùm sui iuris non sit, pensiones transferre non porest.
p. 199
XXXII. Puer quinquennis ex variolis strangulatus ac semimorruus, B. Felici commendatus, illicò vocem magnam emittens reuiuiscit & sanatur.
p. 101
XXXIII. Pecuniae in focietatem datae fub periculo vitae mulietis praegnantis, illa decedente, quando amittantur, vel non.
p. 202
XXXIV. Quidam stupri accusatus à puella, ampla loca habente, & perpetuo fluxu albo humecta ostendit se membrum obtruncatum & exile habere, & hac ratione se liberauir.
p. 203
XXXV. An auriculae multilatio cu cicatrice inducat irregularité.
p. 205
XXXVI. An coniux coniugi longa foedáque scabie detento matrimoniale debitum iure denegate possit, ob periculum infectionis.
p. 207
XXXVII. Ex quibus cognoscatur an partus sit abortinus, necne, ad efffectú vt materilli post aliquot dies decedenti succedere possit.
p. 209
XXXVIII. An fistula in pectore à Chordae rorméro reú eximere debeat.
p. 212
XXXIX. De Mola; & an absque virili semine generari possit, ad essectum vt mulier haeres instituta sub conditione, si honestè vixerit, non obstente molae ejectione post morrem viri, possit consequi haereditatem.
p. 214
XL. An Medieus imperitus, ex cuius culpa & imperitia aeger periit, subjaceat legum animaduersioni.
p. 218
XLI. De relatione & discordia Obstetricum referentium super stupro praetenfo, & ex quibus peritia, vel imperitia illarium dignoscatur, ad rei veritatem deregendá.
p. 220
XLII. An ex semine prope vrerum ejecto, absque penis intromissione, mulier concipere possit.
p. 222
XLIII. Religiosus quidam ex apoplectio paroxysmo conualescens, an à diuinorum officiorum recitatione sit eximendus, ob debilitarem inde contractam, & metum Recidiuae.
p. 226
XLIV. Excludirur praesumptio & suspicio veneni propinati, vel strangulationis'per vim extrernam cuiusdam incarcerati, qui cùm fabas semicoctas comedisser, & prae frigore incenso foculum ex carbonibus excitasser, morruus ibi repertus est.
p. 228
LXV. Puella duplici vulnusculo sorcipibus in oculo accepto ad Corneam penetrante, vnde albugineur humor in totum effluxecrat, ad inuocatiorem B. Felicis Cantalicij, perfectiorem, quàm anica habcrer, vifum recuperat.
p. 230
XLVI. Mulier praegnans, ex laboribus perpessis in proprio marito curando, in febrem acuram incidit, vnde abboriuit arque morrua est; quaeritut an sit locus exceptioni, vel lucro pecuniarum societaris super peticulo illius vitae initae.
p. 232
XLVII. An percussio grauior super Renes mulieris praegnantis possit esse causa aborrus, haemorragiae, & morris inde sequotae.
p. 234
XLVIII. Decernitur an Ieiunij leges obsetuare possit & debeatis, qui aliàs ob infirmam valetudinem dispensatus, ex mutatione aëris, & labor intineris ira profecir, vt post tres annos reuersus optima sanitare stuatur, an verò ex vsu cioborum Quadragesimalium Recidinae periculum incurrar.
p. 237
XLIX. Quod dentur morbi, & alia faniratis incommoda; veneficiis Diabolicis excitata, qualia confiderantur hic.
p. 241
L. Puella rustica muta ac surda à natiuitate, à proprio parente compressa, an à poena sit excusanda ob naturalem intellectus imbecillirarem.
p. 245
LI. Ex duobus eadem ruina oppressis quis censeatur prior periisse? ad ornatum leg qui duos, §. cùm in bello. ss. de reb. dub.
p. 250
LII. Qualis imperfectio intellectus probari debeat ad excludenda moniale à professione solemni.
p. 253
LIII. De puerpera, quae cùm à die parrus aliqualem sensisset infirmitatem, tandem 90. à partu die, febre acutissima correpta obiit, queritur an pecuniae super eius vitae periculo in societatem datae amiflae fint, vel sit exceptioni locus.
p. 255
LIV. De alia idem quaeritur, quae abortum passa, nec benè repurgata iterum concepit, vnde post continuas molestias, octauo mense febre correpta iterum aborriuit, & ec eo morbo obiit.
p. 257
LV. Idem de alia, cuius puerperia terria à partu die suppressa sunr, deinde febre acuta correpta, tandé septima apoplectica interiit.
p. 259
LVI. Similiter de alia, quae sexto grauidationis mense Hydrope correpta instante insto tempore parrus, cum ipsius Hydropis symptomatibus obliit.
p. 261
LVII. De alia, quae post multos labores circa meritum aegrorantem perpessos, prae nimio maerore in febrem ardentem incidit sexto mense, & abortiuit, & zx ea febre obiir.
p. 263
LVIII. An sexagenarius infirmae valetudinis, sit iurelmerito folutus ab obseruantia jeiuniorum, seclusa omni indulgentia Medicorum, ira vt cibis Quadragesimalibus vesci non possit absque certo vitae periculo.
p. 265
LIX. De Epileptico fanato ad sacros Ordines promouendo, & an praegress Epilepsia illi impedimento sit propter irregularitatem.
p. 267
LX. De probatione filiationis, & qualis ex similitudine praesumptio colligatur ad hunc effectum.
p. 269
LXI. Quae hominis effigiem immutare possint? vbi de quodam milite per longum tempus absente, cui reuerso parentum haerediratem reposcenti consanguinci restituere recusabant.
p. 271
LXII. An percussor homicidij poena rencatur, vbi ex Chirurgi imperitia & negligentia percussus periit: & de vulneribus capitis.
p. 276
LXIII. Examinantur infirmitates quaedam, an praebeant legitimam causam impetrandi Coadiutorem in beneficio.
p. 279
LXIV. De Moniali quae à clausura dimitti perebar proper morbos quibus se perpetuò conflictari causabatur: & quae infirmitares ad hunc effectum probari debeant.
p. 282
LXV. An carunculae inducant sterilitatem siue impotentiam insanabilem, quae ideo impediat generationem prolis ex Matrimonio, ad hoc vt substitutio filij naturalis sortiatur ex nunc suum effectum.
p. 285
LXVI. De superfoetatione, siue de moliere cuius vir in rixa occubuerat, ipsa verò cum octauo pòst mense foetum edidisser imperfectum, alio mense pòst, alium etiam perfectum & bene formatum peperit, quem ideò confanguinei mariti defuncti, ab alio viro superfoetatum dicebanr, ad excludendum illum ab haereditate paterna: sed iura ipsius, & pudicitia marris hoc responso defendentur.
p. 287
LXVII. De Partu naturali & legitimo, & an foetus ex ventre matris lethali aegritudine defunctae viuus extrahi potuerit, ad effectum fuccessionis.
p. 290
LXVIII. De dissolutione Martimonij propter impotentiam coëundi & generandi, ex aetate sexagenaria, & fistula in perinzo praelumptam, non expectato triennio.
p. 295
LXIX. Ex quibus dignosci possit, mulierem recenter peperille, aut potiùs menstruorum diu rerentorum profluuium palsam fuisse; ad defensionem cuiusdam falsò accusatae quod foetum perdidisset.
p. 298
LXX. De debito conlugali, & quod moderatè reddirum non noceat viro quantumuis articulorum morbo derento.
p. 301
LXXI. An, & quomodo Medicius cogi possit ad medendum; & quid un tempore pestilenti.
p. 305
LXXII. Membrana matricis collum occludens, paruis foraminibus pertuia, non impedit conceptionem; & quamuis liberum mariti congressum non admittat, si tamen amouibilis sit arte Medica, vt conrigit in facto, non proprerta dissoluitut matrimonium: & de aliis ad materiam pertinentibus.
p. 313
LXXIII. Mortuo marito, mulier quaeda, nulla interjecta mora, alium virum, cum quo postea secondas contraxit nuptia, admisit, quae post 173. dies filium enixa est, & quaeritur cuiusnam filius censedus sit.
p. 316
LXXIV. Mors vrgentiori causae tribueda est; vnde in concursu vulneris accepti, & morbi pestilentis, resoluitur pestem fuisse veram morris causam, non vulnus.
p. 320
LXXV. Concubina cuiusdam Septuagenarij simúlque valetudinarij, concubinatus tempore amasium aliu iuuenem deperibat, cum quo habuit consuetudinem, quea cùm intra biennium duos filios peperisser, & morruo illo septuagenario instaret pro alimentis dictorum siliorum tanquam ex illo procreatorum, eluditur cius petitio ex inhabilitate illius septuagenarij.
p. 323
LXXVI. An Gemellorum imparis sexus foemina, ad generandum dum inhabilis ex eo censeri debeat.
p. 327
LXXVII. Putredo cadaueris excludit praesumptionem propinati veneni: & ex quibus dignosci possit, quempiam ex veneno ingenito, vel externo periisse.
p. 330
LXXVIII. Pactum commorandi perpetuò in loco in quo quis matrimonium contraxit, an valcat? Quid si necessitas recedendi vrgeat ob infirmitatem? Et quid demum, si nonum domicilium vxori noxium sit.
p. 333
LXXIX. Reuocatio cuiusdam uuenis submersi ad vitam examinatur an miraculo tribuenda sit.
p. 336
LXXX. An morbus Gallicus cum bubonibus copiosè fluentibus, potuerit esse remedium naturale sufficiens ad Epilepsiam curandam.
p. 338
LXXXI. An periculum caecitatis sit iusta causa tenunciandi Episcopatui, vbi ex aëtis malitia immineret.
p. 341
LXXXII. Quod membri virilis dettuncati breuitas, & segnities quaedam ad coëndum, non impediant matrimonium nec generationem, modo coïtus inceptus rectè perfici possit.
p. 344
LXXXIII. Diluuntur causae quaeda ex quibus contendebat Medicus aliquis frigiditatem & sterilitatem mulieris probare, cum qua vir matrimonium contrahere cupiebat secluso hoc impedimento.
p. 347
LXXXIV. Impetrato Coadjutore à quodam Archidiacono ob varias infirmitates quibus detinebatur, Capitulum gratiam impugnauit subreptionis, vnde examinantut raotines vtriusque Partis, & respondetur hic pro validitate Gratiae.
p. 352
LXXXV. Cùm vit & vxor turi existentes fungorum veneno extincti essent, nemine praesente, famulis praesidia per villas vicinas requirentibus, Dubitatum fuit quis corum superuixisset, ad effectum successionis cuiusda un capitulis matrimonialibus contentae ad fauorem superstitis.
p. 356
INDEX
DECISIONVM
S. ROTAE ROMANAE,
Juxta ordinem Alphabeticum Causarum digestus.
A
1. ANCONITANA Incendij, 30. [Coram] Maij, 1588. Comitulo.
p. 347
2. Auximana Alimentorum, 1. Iun. 1620. Pirouano.
426
B
3. BOnoniensis Bonorum de Muletis, 17. Iun. 1602. Pamphilio.
390
4. Bonon. de Gargantib. 27. Iun. 1607. Marcomõrio.
400
5. Bononiens. Professionis, 9. Decembris 1611. Vbaldo.
409
6. Bononiens. Fideicommissi de Ramunidinis, 15. Februarij 1636. Dunozetto.
483
7. Bononiens. Pecuniatia, 10. Ian. 1650. Otthobono.
535
8. Bononiens. Haereditatis, 14. Martij 1651. Bichio.
541
9. Bononiens. Fideicommissi de Buccaferris, 24. Maij 1655. Zarate.
546
C
10. CAlaguritana Diuortij, 13. Iunij 1584. Bubalo.
372
11. Cremonens. Pensionum, 21. Februar. 1614. Pirouano.
416
12. Camerinens. Matrimonij, 9. Februar. 1624. Buratto.
447
13. Colonien. Canonicatus S. Vrsulae, 27. Ianuar. 1627. Vbaldo.
460
14. Cordubens. Dimidiae Portionis, 11. Februar. 1628. Durano.
461
15. Calaguritana Beneficij della casa della Reina, 4. Iul. 1646. Verospio.
523
E
16. EVgubina Beneficij, 1. Martij 1619. Buratto.
425
17. Elnen. Canonicatus, 6. Iunij 1631. Ghisilerio.
470
F
18. FAuentina Matrimonij, 1. Februarij 1585. Seraphino.
373
19. Florentina Oratorij, 18. Martij 1630. Queipo.
467
20. Florentina Canonicatus, 3. Iunij 1630. Verospio.
468
21. Farfen. Bonorum, 23. Ianuar. 1647. Corrado.
524
G
22. GIennens. Thesaurariae, 21. Iunij 1621. Buratto.
432
23. Giennens. Thesaurariae, 22. Martij 1624. Buratto.
449
24. Giennens. Thesaurariae, 24. Nouemb.1634. Verospio.
474
25. Gerundensis Altiùs non tollendi, 24. Nouemb.1636. Coccino.
487
26. Gerundensis Canonicatus & Sacristiae, 18. Maij 1637.Verospio.
493
27. Gerundensis Coadiutoriae, 26. Iunij 1637. Motmanno.
499
H
28. HIpporegien. Pretensi Matrimonij, 1. Decemb. 1589. Comitulo.
376