INDEX
Rerum quae in hoc tractatu con-
tinentur.
A.
Accidens unum non posse recipi in alio.
162
Actiones immanentes non esse activas ad extra. 95. nihil Altera e seipsum.
22
Amuleta & Appensa plerumque esse superstitiosa
198
Anima unius hominis an sit perfectior alterius. 89. an sit activa
14 & 17
Animam conjunctam corpori non esse totale agens suarum actionum, sed tantum particulare, 15. esse principium agendi principale in corporibus animatis, 16. non videre, audire, ratiocinari sed hominem, 17. primo & per se, directè ac formaliter non habere vim alterandi, 28. nõ posse suum corpus proprium per se primò seu directè alterare, 20. per accidens posse corpus proprium variis modis alterare, 24. alterare corpus proprium applicado activa passivis, 27. 32. nihil alterare in corpore nisi alimentum, 41. per accidens alterare mediante motu humorum & spirituum, 78. habere etiam vim alterandi mediantibus qualitatibus alterativis, tanquam instrumentis, 33. ut causam moralem posse esse causam multarum alterationum in corpore.
69
Animata à seipsis moveri.
20
Animam movere corpus suum, quod informat, motu locali, 20. movere suum corpus propriu, quod informat; partim per potentiam motiva Voluntariam, partim per Naturalem. Corpora verò, quae non informat, per potentias motrices Naturales, 75, in corpore movere aliqua motu materiali, aliqua motu spiritali, 44. 45. posse etiam movere, quod non informat, 43. non posse corpora remota ac externa per ie primò ac directè movere, 60. non posse etiam alterare, 67. separatam esse totale agés suarum actionum.
15
Anima separata an habeat activitatem quoad tres species motus, scilicet alterationem, auctionem, generationem.
15
Animae sanctorum redeuntes ad hunc mundum an possint hominibus morbos, aut sanitatem inferre, 15. separatae redeuntes in hunc mundum, an possint propria virtute sibi corpora formare, quibus assillant
2
Animalia in montibus nivosis unde alba
366
Amiperistalim non fieri per species caloris reflexas
337
Appetitivam potentiam non esse efficienté causam motus voluntarii
106
Appetitus & phantasia quomodo ad motum localem concurrant
113
Attentionem acuere actiones sensuum
187
Avicenna & sequaces quantam vim animae ascripserint
58
Omnes ferè corporis actiones, & omnia ferè corporis organa esse facta ad nativi caloris conservationem
30
B.
Brutorum phantasiam tam benè signare, quam hominum
332
C.
Causam principalem non posse elevare activitatem causae instrumentalis, nisi secundum naturam suam, non autem contra eam
142
Characteres nullam vim recipere ab influxu coelesti
165
Circumforaneorum fallacia & deceptio
192
Coelos non moveri à formis assistentibus aut Angelis, sed à formis intrinsecis, & à natura, 21. non influere in haec inferiora, nisi vel effectus universales, vel in omnia, 163. nõ influere in animam, nec in potentias ejus, 162 in daemones agere non posse
165
Cognitionem duplicem esse, aliam per Instinctu, aliam propriè dictam
290
Concoctricem potentiam solam inter omnes animae potentias esse alterativam
40
Confidentia aegri de Medico, an faciat ad sanitatem, & quomodo
197
Conformatricem esse potentiam animae foetus, non parentum, 282. esse veram & proximam efficientem causam omnium qualitatum & notarum in foetu
215 & 273
Cruentationem cadaveru non esse naturalem
374
D.
Daemones à coelis affici & cogi non posse
165
Desiderium maximè signare foetum, 318. ipsum an causet per se signaturam, an indignatio ex negatione rei desideratae, 319. cur magis sighet, quando id quod desideratur, negatur, quam quando conceditur
320
Deum ad miracula benè uti causis naturalibus supra naturam, sed non contra naturam.
333
F.
Fascinatio an solo attactu visione vel locutione fieri possit
92
Foetum in sui conformatione omnium membrorum rudimenta simul acquitere.
294
G.
Gallinae incubantis imaginatione non posse pullum amplius signari.
344
H.
Homines singulares proprietates & virtutes habentes.
91
I.
Imaginatio omnis cur non signet, 315. de peste quomodo sit causa pestis
185
Imaginàtionem Reflexam magis signare, quam simplicem
308
Imaginationis virtute an Gemini fieri possint
347
Virtute Imaginationis an possit Sexus in foetu mutari, 357. virtute imaginationis an possit AEthiops produci
355
Instrumentum debere ad nutum causae principalis dirigi posse.
51
L.
Lippitudo quomodo intuitu contrahatur
211
Lumen magnum an dissipet spiritus localiter movendo
155
M.
Maculas & colores frequeutius evenire in foetu, quam alias notas
369
Melancholiam morbum non semper corporis, sed saepe solo animi vitio evenire
200
Membra omnia foetus simul incipere conformari
294
Motus voluntarii causa an sit potentia Appetitiva, an Phantasia, an locomotiva peculiaris
105
Mulieres fortes & prudentes raro foetus suos signare.
316
Neturam non esse principium activum Alterationis, nec Generationis, aut corruptionis in eo, cujus est natura, 21. nullius motus magis esse principium in rebus physicis, quam localis
316
Notas in foetu non esse omnes ab imaginatione, 359. in foetu, alias esse Communes, alias Peculiares & determinatas ac imaginatas, quae proprie dicuntur Signaturae
255
Notarum & accidentium omnium foetus veram & proximam efficientem causam esse Conformatricem, non Phantasiam, 215. mirabilium ab imaginatione causatarum exempla.
225
O.
Operationem in rebus sequi essentiam earu
17
Ova in AEgypto & alibi quomodo sine gallina excubentur
345
P.
Partes similares minime ope fibrarum alimentum trahere, sed temperamento
50
Passiones animi fortificare species phantasticas
308
Passiones animi turbare potentiam Conformatricem,
307
Quae Passiones animi faciant phantasiam magis siguare
318
Passiones animi non semper movere humores & spiritus eodem modo, 323. omnes magnas & celeres posse signare, 327. animi non facere eosdem effectus in omnibus corporibus, 325. animi certas partes & certas Potentias magis afficere, quam alias
326
Patris phantasiam tam bene signare, quam matris
329
Phantasiam & Appetitivam esse diversas potentias, 107. per se & directe non esse activam, 164. per se non habere vim Alterandi, 124. Alterare valde per accidens, 79. non esse causam efficientem Motus voluntarii, 104. non esse causam principalem, sed tantum instrumentariam effectuum, qui ei ascribuntur, 136 magnam vim habere in corporis permutatione, 166, afficere corpus per accidens, movendo alias potentias quae ipsum afficiant per se. 167 168. corpus afficere mediantibus Animi passionibus, 174. corpus afficere mediante motu Humorum & Spirituum, 175. non movere humores & spiritus per se, 119. humores & spiritus saltem Dirigendi vim habere, 120. foetum signare Dirigendo potentiam Conformatricem, 176 & 274. non Simplicem, sed cum Animi passionibus conjunctam signare, 297. posse divertistimas notas in foetn causare, 350 non posse speciem foetus mutare, 351: non posse membra in foetu jam constructa annihilare, 342. Brutorum tam bene signare, quàm Hominum, 333. Patris tam bene signare, quàm Matris, 329. signare & tempore Conceptus, & tempore Graviditatis, sed magis Graviditatis, 336. non esse perse causam Morboru,
179.
Phantasiae vires secundu Avicennam & alios
86
Phantasia & Appetitus quomodo ad motum localem membrorum concurrant, 113. an possit excitare Appetitivam, & quomodo, 173. an possit foetum signare
216
Quomodo causset signaturas in foetu, 236. Non causare per se effective
244
Quomodo Phantasia dirigat Conformatricë, 277 dirigere exemplariter.
278
Phantasia an possit Morbos Curare, & quomodo, 191. an possit vim recipere à Coelis, 156. an res externas & Remotas afficere possit,
201
Potentias Cognoscitivas non esse per se activas, 95. Cognoscitivas non esse Alterativas, nisi per accidens, 81. nullas animae esse alterativas praeterquam vegetativas
77
Potentia non cognoscitiva, an possit agere ad Exemplar
285
Potentiam motivam esse duplicem Voluntariam & Naturalem, 72. Motivam Voluntariam non esse Alterativam, nisi valde per accidens, 79. Motivam Naturalem per accidens posse Alterare
78
Proprietates admirandae aliquorum hominum fuum corpus pro libito afficientium, 56. occultae & virtutes admirandae aliquarum rerum naturalium & hominum.
91
Q
Qvales & quantas notas imaginatio facere possit
346
Qualitates primas agere modo nobiliore in virtute animae, quàm virtute propria
37
S.
Salutatores Hispanicos facere opera admirauda non vi naturali, sed Diabolica
375
Signatura ut fiat, muita requiri
315
Signaturas facilius evenire in corporibus dispositis ad generationem ejus quod est imaginatum, quàm in aliis, 316. varias fieri pro varietate humorum in corpore abundantium, 369. quae ab imaginatione fiunt, nunqua posse esse valde monstrosas aut enormes, 350. non semper eodem modo, & secundum eadem accidentia fieri, sed diversa
366
Non omnes signaturas quovis tempore fieri, & quae quo tempore fieri possint
340
Signaturas magis circa tertium mensem fieri, & cur, 344. fierl frequentius ab imaginatione habita tempore praegnationis, quam conceptus
302
Signaturarum majorem diversitatem contingere ab imaginatione habita tempore conceptus, quam praegnationis
368
Signaturas notabiliores & evidentiôres fieri aö imaginatione tempore conceptus, quam praegnationis
340
Signaturarum majorem diversitatem contingere ab imaginatione forti, quam debili
368
Signaturas non semper eisdem, sed diversis partibus imprimi, 371. frequentius in facie foetus, quàm in alia parte evenire
372
Signaturae an transferri possint abstersione manus, & ejusdem ad aliam partem applicatione
372
Signaturam ovium Iacob fuisse miraculosam
304
Signaturas proprie dictas & notas determinatas ac imaginatas facere Phantasiam Dirigendo potentiam Conformatricem
274
Speciei intentionalis essentiam & sinem esse repraesentare
139
Species intentionales non esse ejusdem essentiae specificae cum suis objectis
152
Species intentionales in anima, an habeant virtutem alterandi, 134. intentionales an possint realem qualitatem producere similem ei, à qua fluxerunt
244 & 245
Species intentionales tantum esse activas actione intentionali & perfectiva, non reali aut corruptiva, 139. rerum habere rerum virtutes, 300. phantasiae quomodo ad uterum perveniant, 311. phantasticas debere ipso momento imaginationis utero communicari ut imaginatio signet
312
Spiritus & sanguinem, & humores in corpore ab anima moveri per se primo specialiter, ac per nudum imperium
46
Spiritus an ulli ex oculis vibrari & emitti possiat
203
Spiritus & sanguinem non moveri materiali seu corporali partium in quibus sunt, protrusione aut expressione, sed spiritaliter
49
Sublunaria corpora quomodo gubernentur à coelestibus
164
Substantiam non agere immediatè per seipsam, sed per suas potentias
71
Sympathiam potentiarum animae fundari in identitate radicis
280
T.
Terrorem esse maximum omnium affectuum animi
321
Terror quamodo moveat humores & spiritus
322
Terrorem movere humores & spiritus superne deorsum
323
Terrorem maxime causare signaturam
324
V.
Visione, tactu, loquela nullam posse fieri fascinationem
376
Visionem non fieri per emissionem, sed receptionem.
210
FINIS.