INDEX
TITVLORVM OMNIVM QVI IN HOC
Volumine continentur.
Numerus vltimus paginam indicat.
TRACTATVS DE IVRAMENTO
p.I
CAPVT PRIMVM.
 
De natura, & essentia iuramenti, vt sic, seu in communi, in genere, vel vniuer sali.
p.1
DVBITATIO I. QVID sit Iuramentum?
p.1
Appendix ad ea quæ dicebãtur.
p.6
II. In quibus formulis interueniat Iuramentum?
p.8
SECT. I. Supposita.
p.8
2. Dubitationis Resolutio.
p.16
3. An hæc verba: Volo dictum, vel promissum meum esse iuramentum, habeant veram rationem iuramenti.
p.22
4. An promissio facta per interpositionem sidei habear vim veri Iuramenti? Vbi eriam quid dicendum de Homagio, remissiuè?
p.23
III. Quotuplex sit Iuramentum ex parte modi irandi; & an Iuramenta hæc specie inter se distinguantur?
p.24
IV. Quotuplex sit Iuramentum ex parre rci iuratæ, & an Iuramenta hæc specie inter se distinguantur.
p.28
V. Quinam possint inrare.
p.31
VI. Quinam possint iurare in iudicio?
p.34
PETITIO. Quidnam dicendum quoad Religiosos, seu Regulares?
p.38
VII. Quidnam sit Iuramentum Iudiciale?
p.40
VIII. An Iuramentum Litis decisiuum necessarium, quod in causa dubia ob inopiam probationis deferrur à iudice, actori potiùs deferri debeat in probationis supplementum: an Reo ad sui purgationem, seu innocentiæ demonstrationem?
p.43
IX. An Iuramentum calumniæ præstandum sit à clericis?
p.44
X. An Iuramentum sit actus licitus, & honestus in se ipso?
p.44
XI. Quænam circunstantiæ iure diuino naturali requirantur, vt Iuramentum sit actus licitus, & honestus in seipso.
p.47
XII. Quod peccatum sit defectus veritaris, iustiriæ, & iudici, in iuramento asserrorio?
p.50
XIII. Quod peccatum sit defectus veritaris iustitiæ, & iudicij in iuramento promissorio? Vbi etiam, quando materia sit sufficiens, vel non sufficiens ad inducendum peccatum morrale?
p.54
PETITIO I. An si quis iuret (sicut, & si voueat) materiam leuem, seu paruam quotidiè faciendam, vel dicendam, nunquam tamen illam impleat, peccet mortaliter?
p.59
2. An, & quando iurans, vel vouens censeatur annectere obligationem ad diem, & quando non?
p.62
3. An possit quis per iuramentum vel votum se obligare ad materiam leuem sub reatu peccati mortalis, saltem si ipse velit?
p.62
4. Quid sit dicendum, si iuramento promissorio adsit defectus iustitiæ, scilicet res promissa sit iniusta, seu illicita?
p.66
5. An sit necesse, quod quis distinctè in Sacramento confessionis fateatur, quoties cum mendacio, & quoties cum dubio, & quories de futuro cum animo non implendi iurauerit?
p.67
XIV. An sit etiam peccatum mortale iustitiæ defectus leuis in iuramento promissorio?
p.67
XV. An si quis dolosè, seu in alio sensu, quàm alter intelligit, iuret, obligetur ex iuramento?
p.69
XVI. An si quis alio sensu, quàm alter intelligit, iuret, committat peccatum?
p.70
XVII. An possit quis etiam in iudicio, aliquando in alio sensu, quàm iudex intelligit, iurare, sicque veritatem occultare, seu sincerè non fateri?
p.85
Obiectiones & corollaria.
p.86
XVIII. An siquis, tam in iudicio, quàm extra iudicium, ficto animo iuret, peccet mortaliter?
p.87
PETITIO I. An, quando teneris sub mortali (eo quod iudex iuridicè interroget) crimen fateri, pecces mortaliter si amphybologiis, quæ verum sensum faciunt, veritatem regas?
p.90
2. An, quando tu reus legitimè interrogatus (itæ vt sub mortali tenearís veritatem fateri) eam negasti, vel amphybologia aliqua texisti, absolui possis; nisi iudicio te offeras ad illam detegendam, tamersi iterùm non interrogeris?
p.90
3. An quando metu tormentorum, vel alia ratione ductus falsum tibi imposuisti crimen, ob quod morieris, tenearis in loco supplicij, vel anteà te retractare?
p.92
4. An iuramentum addictum fictæ promissioni veram inducat obligationem?
p.93
5. Quid dicendum de donatione facta ab Episeopo intra viginti dies antè obitum suum?
p.93
XIX. Quandonam iurandi consuetudo mortale peccatum inducat, seu in statu peccati mortalis hominem constituat, & efficiat, vt iuramentarin deliberata sint mortalia.
p.94
PETITIO I. Quid dicendum, si praua consuetudo iurandi suerit interrupta, seu retractata?
p.100
2. Quid dicendum de iuramentis veris illius, qui habet prauam consuetudmem iurandi?
p.101
3. Quid dicendum de periuriis, blasphemiis, actibus insidelitatis, & aliis peccatis ebriorum, vel donnientium?
p.102
CAPVT SECVNDVM.
 
De obligatione Iuramonti Promissorÿ.
p.103
DVBITATIO I. Qualis, & quanta sit obligatio iuramenti promissorij?
p.103
II. An inducat obligationem Iuramentum promissorium præstitum sictè, siuè animo ficto?
p.106
III. Quid dicendum, si iuramentum promissorium præstitum sit verbis æquiuocis, seu amphybogicis?
p.108
IV. Quid dicendum, si iuramentum promissorium præstitum sit sine animo obligandi?
p.110
PETITIO. An, qui certus est de animo, seu intentione iurandi, dubius autem de intentione se obligandi, teneatur ad iuramentum?
p.112
V. Quid dicendum, si Iuramentum promissorium præstitum sit sine animo exequendi? Vbi etiam, si præstitum sit sinè animo promitrendi?
p.114
PETITIO. Quid dicendum, si qui iurauit, vel vouir, sit certus de intentione non exequendi, seu non adimplendi; at sit dubius de intentione iurandi, & de intentione se obligandi.
p.115
VI. An inducat obligationem iuramentum promissorium præstitum per iniuriam.
p.115
PETITIO. An in hoc vsuratum debito ratione iuramenti soluendo detur compensatio.
p.121
VII. An inducat obligationem Iuramentum promissorium præstitum per metum?
p.122
VIII. Quid dicendum de Iure Canonico?
p.125
COROLLARIVM 1. Quid dicendum, si Iuramentum metu, vel dolo extortum adiiciatur contractibus aliàs inualidis, & iure reprobatis?
p.129
2. Quid dicendum, si qui iurauit, vel vouit ex metu grauï, postea dubitetian, dumiurauit, vel vouit, habuerit animum se obligandi, teneatur implere iuramentum, vel votum?
p.130
IX. Quid dicendum, si pro redimenda vita latroni Iuramento promisisti pecuniam?
p.131
X. Quid dicendum, si Iuramento promisisti, te rediturum in carcerem?
p.131
Dubitationis resolutio.
p.132
XI. Quid dicendum de facultate, quam habet Episcopus super huiusmodi iuramentum de redeundoin carceré, vel super omne alind simile?
p.136
XII. Quid dicendum, si Iuramentum metu extorrum, nulla petita relaxatione à Superiore, non obseruaueris?
p.137
XIII. Quid dicendum, si graui metu inductus contractum ob talem metum ipso iure irritum (v.g. matrimonium) iuramento firmaueris? Vbi etiam quid, si iuramento firmaueris sponsalia, vel alia ad matrimonium spectantia; Item vota (siuè solemnia, siuè simplicia) similiter graui metu extorta?
p.137
XIV. An inducat obligationem Iuramentum promissorium præstitum per dolum, ignorantiam, vel errorem.
p.139
PETITIO 1. An, quando dolus est talis, vt non auferat consensum, Iuramentum tali dolo extortum, accedens contractibus iure inualidis, & ratione solius iuramenti obligaturis, valeat, vel prorsùs irritum sit?
p.142
2. An, quando dolus, vel error versatur circa causam finalem, seu quando iurans, vel vouens non censetur secundum prudentum æstimationem voluisse iurare, vel vouere, si dolum, vel errorem aduertisset, iuramentum, vel votum obliget?
p.142
XV. Quid dicendum, si error (idemque dico de ignorantia, & dolo) versetur circa qualitatem contractus, & sit concomitans ad contractum?
p.143
XVI. Quid dicendum, si error (idemque dico de ignorantia, & dolo) versetur circà qualitatem contractus, & sit antecedens ad cótractum?
p.143
XVII. An in supradictis contractibus deceptor obligatus sit reparare inæqualitatem contractus.
p.145
XVIII. Quid, spectato iure positiuo, dicendum de valore, vel nullitate contractus per errorem, ignorantiam, vel dolum celebrati.
p.145
PETITIO. Quid dicendum, si quis in contractu, siuè intrà, siuè vltrà dimidium iusti pretij, læsus sit; & quando ipsi proptereà beneficium l.2.C. de rescindenda venditione competat, vel non competat?
p.150
XIX. An, vt Iuramentum promissorium obligationem inducat, debeat esse de re possibili?
p.150
XX. An, vt Iuramentum promissorium obligationem inducat, debeat esse de re licita, & honesta?
p.152
COROLLARIVM 1. Quid dicendum de Iuramento, quo quis promisit latroni, se illum Iudici non denunciaturum?
p.155
2. Quid dicendum de Iuramentis, quibus parentes, vel domini, & c. iurant, se punituros silios, vel seruos, & c.
p.156
3. Quid dicendum, si prædicti parentes, vel domini, & c. iurent in hac forma: Si te arripuero, te interficiam?
p.157
4. Quid dicendum de iuramentis, quibus pueri iurant, se accusaturos alios pueros coram parentibus, dominis, vel magistris, & c.
p.157
XXI. An, vt Iuramentum promissorium obligationem inducat, possit esse de re indifferéti?
p.157
PETITIO. I. Quando iuramentú, factum homini in gratiam hominis, obligationem inducat?
p.159
COROLLARIVM I. Quid dicendum de iuramento materiæ oppositæ rei priùs votæ, vel iuratæ?
p.161
2. Quid dicendum de promissione prodiga iuramento firmata?
p.162
ADDENDVM I. Quid dicendum de promissione facta pro actu turpi?
p.163
2. Quid de promissione acceptata, vel non acceptata ab alio?
p.165
COROLL. 3. Quid dicendum de promissione facta homini propter finem turpem.
p.169
4. Quid dicendum de Iuramento de materia interdicta per quancunque legem?
p.170
5. Quid dicendum de Regula, Non est obligatorium, de Regul. Iur in 6. Vbi habetur, quod Iuramentum contra bonos mores non sit obligatorium?
p.170
PETITIO 2. Quomodo dignoscatur, quando lexciuilis obliget, vel non obliget ad culpam, vt sic consequenter discerni possit, quando iuramentum obliget, vel non obliget contra bonos mores ciuiles?
p.171
3. Quid dicendum de Iuramentis (quæ inter emendum & vendendum homines vsurpare solent) non emendi pretio maiori, vel non vendendi pretio minori.
p.173
XXII. An cùm promissio, vel propositum etiam de re bona, habet tacitam aliquam conditionem, vel restrictionem, sinè ex mente loquentis, siuè ex dispositione iuris, siuè ex recepta consuetudine) Iuramentum etiam, illi adiectum; censeatur candem conditionem, vel restrictionem habere.
p.173
XXIII. Quid dicendum de Iuramento, (sicut & de voto.) non Iudendi.
p.179
XXIV. Quid dicendum de Iuramento (sicut & de voto) non mutuandi, non sideiubendi, non emendi maiori, vel non vendendi minori pretio.
p.183
XXV. Quid dicendum de Iuramento (sicut & de voto) non accusandi, vel non denunciandi delinquentem?
p.185
XXVI. Quid dicendum de iuramento à medicis præstito monendi infirmos, vt consiteantur?
p.186
PETITIO. Quid dicendum de consuetudine?
p.190
XXVII. Quid dicendum de Iuramento Decurionum, Procuratorum, Scribarum, Iudicum, & aliorum Officialium communitatis.
p.192
PETITIO 1. An Pandextæ, & Statuta, in quibus sunt taxata stipendia Notariis, Commissariis, & aliis iustitiæ Ministris, modò, stante varietate temporum, & circunstantiarum, obligent in conscientia?
p.194
2. Qualiter iuramentum obseruandi statutum ab aliqua ciuitate, vel vninersitate præstitum non obliget, quibusdam illud non obseruantibus?
p.195
3. Quando possit, & censeatur ciuitas, vel vniuersitas Staturum à se iuratum reuocare?
p.195
4. Qualiter obliget promissio Voto, vel Iuramento firmata, facta alteri homini, alicuius rei cedentis in honorem Dei?
p.196
5. An, quando non est votum, nec iuramentum rei cedentis in honorem Dei, sed est sola promissio alteri facta, obliget hæc promissio.
p.196
XXVIII. Quid dicendum de Iuramento, quod Prælatus Summo Pontifici præstat, de non alienando bona suæ Ecclesiæ?
p.198
XXIX. Quid dicendum de Iuramento, quod præstat Summus Pontifex, de non alienando bona Cameræ & Sedis Apostolicæ?
p.198
XXX. Quid dicendum de Iuramento posteriori facto contra prius iuramentum, votum, vel promissionem?
p.198
XXXI. Quid dicendum de Iuramento facto de materia per legem prohibita?
p.200
XXXII. An possit licitè Testator reuocare testamentum, si iurauerit, illud se non reuocaturum.
p.204
XXXIII. An, si Testator reuocet testamentum iuramento confirmatum, confecto alio, reuocatio sit valida, ita vt prius testamentum reddatur nullum?
p.205
XXXIV. An Iuramentum, vltrà vim obligandi ad exequendam rem iuratam, habeat etiam ex aliquo iure positiuo vim confirmandi contractum, cui adiicitur?
p.206
PETITIO. Quid sit iuramentum firmare contactus.
p.208
XXXV. Quale debeat esse iuramentum confirmatorium contractus, ita vt scilicet confirmet contractum?
p.210
XXXVI. Quos contractus, iure irritos, seu inualidos confirmet Iuramentum.
p.212
XXXVII. Quid dicendum de casu relato in Authentica Sacramenta puberum Cod, si aduer s. vendition. scilicet de iuramentis Puberum super contractus?
p.222
XXXVIII. Quid dicendum de casu relato, in c. cùm contingat de iureiur. & cilicèt mulieres codtit. in 6. scil. de iuramento mulieris super alienationem fundi dotalis.
p.225
XXXIX. Quid dicendum de casu relatu in cap. quamuis pactum de pactin 6. sciliect de iuramento siliæ super renunciationem hæreditatis paternæ.
p.226
XL. An contractus ex metu leui initi firmentur Iuramento.
p.229
PETITIO 1. Quid dicendum de metu in communi?
p.230
2. An promissiones, donationes, & contractus initi ex metu proueniente ab intrinseco validi sint?
p.232
3. An promissiones, donationes & contractus directe per metum grauem ab intrinseco cum iniuria prouenienté extorti, validi etiá sint.
p.234
Appendix ad ea, quæ dicebantur.
p.237
4. An quæ per metum leuem directè, & iniusté incussum extorta sunt, restitutioni obnoxia sint?
p.241
5. An quæ per metum reuerentialem extorta sunt, etiam restitutioni obnoxia sint?
p.243
6. An idem dicendum sit de extortis per preces importunas?
p.244
7. An metus reuerentialis solus, vel precum importunitas sola efficiat aliquando metum grauem?
p.246
XLI. An actus factus contra prius iuramentum, non faciendi scilicet illum, sit validus?
p.247
XLII. An, quando actus iuramento munitus secluso iuramento, est iure irritus, & inualidus, & a solo iuramento robur, & vires accepturus, & ab illo confirmandus, contra prius iuramentum factus valeat, & posteriori iuramento confirmetur?
p.250
PETITIO I. Quandónam Iuramentum vim habeat, confirmandi contractum (alioquin, scilicet infirmum) ità vt sit omnino seruandus?
p.253
2. Qualis debeat esse hæc turpitudo?
p.255
3. Quos effectus inducat confirmatio contractus facta iuramento, & cos non habeat iuramentum, si habeat solùm obligandi vim?
p.256
XLIII. An tanta sit obligatio iuramenti, vt non detur locus compensationi.
p.258
XLIV. Anex Iuramento promissorio facto in hominis vtilitatem oriatur actio.
p.263
XLV. An obligatio iuramenti promissorij sit personalis, & sic non extendatur ad hæredes, vel successores?
p.263
XLVI. Quid dicendum de textu in cap. finali de foro compet. in 6. Vbi deducitur, ratione iuramenti posse laicum conueniri coram iudice Ecclesiastico?
p.267
XLVII. An iuramentum sieri possit per Procuratorem?
p.269
XLVIII. An obligatio Iuramenti, priusquam præstetur, impediri possit?
p.273
PETITIO. An etiam, & à quibus obligatio iuramenti iam semel inducta, tolli possit?
p.275
XLIX. Qualiter interpretandum sit aliquid faciendi, vel omittendi Iuramentum?
p.280
L. Qualiter interpretandum sit aliquid faciondi, vel omit tendi iuramentum dubium?
p.296
LI. An, & quando iuramentum Religiosi, seu Regulatis obliger?
p.297
LII. An possit Prælatus ex causa rationabili cogere subditos suos ad iurandum coram se de aliqua re facienda, vel non facienda, seu omittenda?
p.299
LIII. An iuramentum, vel votum de non procurando, vel acceptando Episcopatem, & c.
p.299
LIII. An iuramentum, vel votum de non procurando, vel acceptando Episcopatum, & c.
p.299
LIV. An possit quis iuramentum, vel votum ingrediendi Religionem propria auctoritare sibi commutare in susceptionem Episcopatus?
p.300
LV. An possit, saltem Generalis Religionis, sicuti potest Pontifex, præcipere Religioso subdito, quod acceptet Episcopatum?
p.301
LVI. An sit senex sexagenarius solutus à iuramento, vel voto Religionis, quod priùs emiserat?
p.302
CAPVT TERTIVM.
 
De Iur amenti irritatione, seu rescissione, dispensasione, seu relaxatione, & commutatione.
p.303
DVBITATIO I. Quid sit iuramenti irritatio, seu rescissio, dispensario, seù relaxatio, & quid commutatio?
p.303
II. Quæ iuramenta in honorem Dei præstica possint irritari, seù rescindi, dispensari, seù relaxari, vel commutari, & à quibus?
p.304
PETITIO 1. An, si iuramenta sint Castitatis, Religionis Peregrinationis Romanæ ad limina Apostolorum, Hierosolumitanæ vltra marinum, vel Compostellanæ ad visendum, & c.
p.307
2. An sint aliqua alia iuramenta, quorum relaxario solùm Summo Pontifici reseruatur?
p.307
3. An superior possit irritare iuramenta, vel vota emissa tempore subiectionis, implenda tempore subiectionis solutæ? &c.
p.307
4. An, si impubes antè 14. annum nondùm completum emittat iuramentum, vel votum, &c.
p.308
5. An, quando, & quomodo iuramenta, vel vota dicantur confirmata?
p.310
6. An, si silius, vxor, vel seruus iuret, vel voueat v.g. singulis feriis sextis suæ vitæ iciunare, vel quotidie litanias dicere, &c.
p.310
III. Quæ iuramenta in fauorem hominis præstita irritari possint & à quibus?
p.311
PETITIO. An in dubio, verùm iuramentum, vel votum sit emissum a silio ante pubertatem, vel post, possit pater illud irritare?
p.314
IV. An iuramenta in fauorem hominis præstita irritari possint à creditore.
p.315
PETITIO. An iurans, vel vouens dare Elcemosynam cuidam pauperi, possit eam alteri, vel sibi pauperiori applicare.
p.318
V. Ex qua causa iuramenta in fauorem hominis præstita possint relaxari.
p.318
VI. A quonam (ex causa scilicet iusta) iuramenta in fauoré hominis præstita possint relaxari.
p.121
VII. An iuramenta in fauorem hominis præstita possint relaxari à quocunque habente potestatem Episcopalem, &c.
p.322
VIII. An prædicta iuramenta possint relaxari à quocunque habente potestatem Episcopalem, vel quasi Episcopalem, &c.
p.323
IX. An prædicta iuramenta possint relaxari post commissum periurium.
p.323
X. An priuilegio Bullæ, vel aliis priuilegiis concedentibus potestatem dispensandi, vel commutandi vota iurata, &c.
p.325
XI. Qualiter iuramenta apposita contactibus, in quibus dolus incidit, possint ab Episcopo relaxari.
p.327
XII. An in illis casibus, in quibus ob læsionem enormem, vel enormissimam pores agere ad reseissionem contractus, &c.
p.339
XIII. An, vt relaxetur iuramentum iniquè extortú, requiratur in relaxante cognitio causæ.
p.340
XIV. An requiratur citatio partis, cuius interest, scilicet illius, cui iuramentum præstitum est.
p.341
XV. An requiratur, vt ipsemet iurans per propriam personam petat relaxationem?
p.342
XVI. Quinam superior Ecclesiasticus relaxare, vel remittere possit iuramenta in fauorem bominis præstita?
p.343
XVII. Quinam superior sæcularis possit remittere prædicta iuramenta in fauorem hominis præstita?
p.344
XVIII. Quæ iuramenta, & vota in vniuersum, dispensari possint & à quibus.
p.338
PETITIO 1. Quid dicendum de commutatione & relaxatione iuramentorum & votorum.
p.340
COROLL. ex iis quæ suprà dicebantur.
p.345
2. Quid dicendum in ordine ad iuramenta, & vota realia cum præiudicio tertij?
p.348
3. Quid dicendum in ordine ad iuramenta, & vota Religiosorum?
p.349
4. An iuramenta, & vota commutentur in votum solemne Religionis.
p.350
5. Qua ratione iuramenti, vel voti commutationem Prælati, & Confessarij priuilegiati facere debeant.
p.351
6. In quantum iuramenta, vel vota commutandi, & dispensandi concessa, seu delegata facultas extendatur?
p.353
7. An qui habent iuramenta, & vota dispensandi potestatem possint ea commutare, vel è contra?
p.363
8. An, commutatione ritè, seu legitimè facta, extinguantur obligatio materiæ prioris, ita vt ad eam reditus non sit.
p.364
9. An, si qui iurauit, vel vouit, omnibus circunstantiis attentis, dubius maneat, vtrùm iuramentum, &c.
p.368
10. An dubius, vtrùm iurauerit, vel vouerit castitatem, independenter à Religione, teneatur castitatem seruare.
p.368
11. An, si qui habet iuramentum, vel votum religionis, vel castitaris, contrahat matrimonium animo ingrediendi religionem, &c.
p.368
12. An, si qui priùs iuramentum, vel votum religionis, vel castitatis emisit, virginem defloret cum promissione matrimonij, &c.
p.369
13. An qui iurauir, vel vouit, se aliquid facturum si Titius illud sibi consuluerit, teneatur ad Iuramentum, vel votum, &c.
p.369
14. A qua censura quis absoluere possit?
p.369
15. In quantum absolutio censurarum in fore conscientiæ à delegato data, pro soro exicino
 
etiam prodesse possit?
p.378
16. In quantum censurarum reseruatio restringatur.
p.381
17. An, impeditus venire Romam pro absolutione casus Papalis, potens tamen adire legarum Papæ, &c.
 
XIX. Quæ iuramenta, & vota sint summo Pontifici reseruara?
p.383
PETITIO I. Quando possit Episcopus in votis reseruatis, absolutè emissis, dispensare ratione circunstantiæ concurrentis, &c.
p.386
2. Quando possit Episcopus dispensare in votis reseruatis absolutis, eo quod materia voto promissa defuit à natura materiæ reseruatæ.
p.393
3. An possit Episcopus dispensare in votis poenalibus, & conditionalibus materiæ reseruatæ.
p.405
4. Quid dicendum, quando votum conditionale est poenale, conditio tamen est de futuro, vt voueo religionem, vel castitatem, &c.
p.408
Corollaria quoad votum, & iuramentum poenale in communi.
p.409
5. An possit Episcopus dispensare in votis merè conditionalibus (scilicèt non poenalibus) de materia reseruata?
p.411
6. Quid dicendum, quando votum est verè conditionale, nou poenale, & conditio est de futuro contingens & non tacitè inest?
p.412
Corollaria quoad votum, & iuramentum conditionale in communi.
p.417
COROLLARIVM. An votum conditionale, & posteà conditione adimpleta confirmatum, possit per Episcopum dispensari? &c.
p.424
7. Quid possint Prælati Religionum in suos?
p.425
8. Quid possint Abbatissæ?
p.426
9. Quid possint Patochi, Archidiaconi, Decani?
 
10. Quid possint Prælati alij omnes, & singuli?
p.427
11. Quinam intelligantur nomine subditorum in præcedenti petitione, ita vt Episcopus, & c. possit cum illis dispensare?
 
12. An Episcopus (sicut & qui habet dioecesim, & iurisdictionem ordinariam, seu quasi Episcopalem) possit cum suis subdiris dispensare in votis extra propriam dioecesim, siuè sit extra dioecesim Episcopus, siuè subditus, siuè vterque.
 
13. An Episcopus (sicut & qui habet dioecesim, & iurisdictionem quasi Episcopalem) possit dispensare cum Cathecumenis?
p.428
14. An Episcopus (sicut & qui habet dioecesim, & iurisdictionem quasi Episcopalem) possit dispensare in votis Religiosorum exemptorum.
p.329
15. An in generali concessione, seù indulto dispensandi in omnibus votis censeantur claudi quinque vota Pontifici reseruata?
p.430
16. An qui habet facultatem commutandi vota non reseruata, nullam tamen habet facultatem circa vota reseruata, possit commutate vota reseruata in melius, &c.
 
17. An Regulares, qui habent priuilegium dispensandi, & commutandi vota, exceptis reseruatis, possint etiam dispensare, & commutare vota in iis casibus, in quibus possunt Episcopi ob extraordinariam quandam necessitatem.
p.433
18. An Pontifex possit aliquando ex iusta causa dispensare in voto solemni castitatis, vel religionis?
 
19. An, qui petit dispensationem voti castitatis, vel religionis, quam Pontifex commisit Episcopo, vel consessario concedendam, possit ab Episcopo, vel à confessario dispensari, &c.
 
20. An, ad dispensationem voti, vt sit licita, & valida, requiratur iusta causa?
p.434
21. An Ptælatus possit commutare, vel dispensare in voto facto in fauorem terrij, &c. absque consensu illius, in cuius fauorem, & vtilitatem factum est votum?
p.435
22. An qui habet delegatam facultatem commutandi, possit etiam dispensare?
p.436
23. An Prælatus, vel quicunque alius habens facultatem generalem dispensandi in votis, possit etiam secum dispensare in illis, vel dare facultatem alteri, qui secum dispenset in illis?
 
24. An habens facultatem dispensandi, vel commutandi vota, possit etiam dispensare, vel commutare iuramenta?
 
25. An habens facultatem dispensandi, vel commutandi vota teneatur dispensare, vel commutare illa?
p.437
26. An Superior sciens aliquem suum subditum, obstrictum voto, facere contra votum, racens censeatur dispensare cum subdito?
 
27. An, qui dubitat, vtrùm in obtinenda dispensatione verum tacuerit, vel falsum expresserit, possit vti tali dispensatione.
 
28. An impetrans dispensationem possit ea vti, si dubitet, an Superior sit legitimus Superior.
p.438
29. Quibus modis extinguatux obligatio voti?
p.439
30. Quid in vniuersum Religiosi possint in ordine ad vota?
p.441
31. An, & quid possint Religiosi validè, & licitè vouere?
p.445
32. An, si vouisti, te perseueraturum in Religione, & solùm explices, te vouisse Religionem, dispensatio sit valida, & non subreptitia?
p.446
33. An, si vouisti perseuerantiam in religione, & ex iusta causa egrediaris, vel expellaris, iusta ea causa cessante, iterùm ingredi tenearis?
p.447
34. An, si emiseras votum cerræ Religionis, à que absolutè repulsus fuisti, sed postea inuiteris, ad illam à superioribus illius religionis, ingredi tenearis.
p.447
35. An, si vouisti religionem absolutè, nihil de egrediendi libertate determinans, satisfacias voto, ingrediendo, & posteà absque legitima causa egrediendo?
p.448
36. An, si vouisti Religionem, censearis satisfacere vote, si ingrediaris, culpa ramen tua posteà expellaris?
p.448
37. An leuitas, seù desectus plenæ libertatis in vouendo præstet sufficientem causam dispensationis voti, &c.
p.449
38. An Vicarius Episcopi ex generali concessione, seù cõmissione habeat facultatem dispensandi, & absoluédi in votis, & casibus Papalibus, &c.
p.450
39. Quid dicendum de Regularibus virtute suorum priuilegiorum?
p.451
40. Quid dicendum de confessariis virtute Iubilæi, vel Bullæ Cruciatæ?
p.452
41. An, possit Princeps aliquando remittere iuramentum.
p.453
42. An possit Princeps remittere iuramentum in poenam illius, qui illud recepit?
p.458
43. An possit Princeps remittere iuramentum in bonum publicum.
p.459
44. An deceptus vltra dimidium iusti pretij excludatur à beneficio leg. 2. C de reseind. vend. si iurauerit, se non contrauenturú contractui.
p.461
45. An maritus irritare possit omnia iuramenta, & vota vxoris?
p.462
XX. An, & quid possit potestas Ecclesiastica in dispensando?
p.463
XXI. An, existente iusta causa dispensandi, Superior teneatur dispensare.
p.467
XXII. An, stante iusta causa dispensandi, teneantur etiam dispensare delegati?
p.469
XXIII. An habentes potestatem dispensandi possint imponere mulctam aliquã pecuniariam, vel onus aliquod personale dispensandis?
p.470
XXIV. An asserenti, se habere potestatem dispensandi, debeamus sidem adhibere?
p.472
XXV. An cognitio causæ debeat præcedere dispensationem faciendam, ita vt dispensario facta sine præmissa causæ cognitione sit nulla?
p.473
XXVI. An dispensanti, causam dispensandi legitimam habuisse, & cognouisse, præsertim, si affirmet, credere debeas?
p.475
XXVII. Quænam verborum forma requiratur in dispensatione expressa?
p.476
XXVIII. Quænam signa requirantur in dispensatione implicita.
p.477
XXIX. Quænam conditiones, seu clausulæ apponi soleant pro foro conscientiæ in dispensatione voti castitatis, velimpedimenti ad matrimonium contrahendum, & cætera.
p.484
XXX. Quænam conditiones, seù clausulæ apponi soleant pro foro externo in supradictis dispensationibus?
p.489
XXXI. An pro dispensationibus exequendis possit quid recipi, vt laboris stipendium?
p.490
Sacræ Congregationi Cardinalium propositæ petitiones.
p.493
Sacræ Congregationis Cardinalium ad propositas petitiones responsa.
p.493
COROL. I. An Episcopus, vel ipsius Ministri possint aliquid accipere pro literis Ordinis suscepti, vel pro dimissoriis, vel sigillo, &c.
p.495
2. An Episcopus possit exigere expensas pro consecratione, vel visitatione Ecclesiarum.
p.497
3. An Notarius possit exigere quidpiam pro literis dimissoriis, vel testimonialibus?
p.497
4. An Notarius possit quid accipere, etiamsi aliundè salarium sibi institutum habeat?
 
5. Quid dicendum, si Notarius plus exigat, quàm taxat Tridentinum?
p.497
6. An Prælati teneantur suis Officialibus iusta stipendia assignare?
p.498
XXXII. An metus irritet dispensationem.
p.498
XXXIII. An ignorantia, vel error irritet dispensarionem?
p.500
XXXIV. An deceptio irriter dispésationem?
p.502
XXXV. An, & quæ veritatis suppressio, vel falsitatis expressio circa causam dispensationis irritet dispensationem?
p.505
XXXVI. An, si taceas, dispensationem esse tibi alio tempore negatam, irrita sit dispensatio?
p.507
XXXVII. An, si taceas, aliam dispensationem esse tibi in ea materia concessam, irrita sit dispensatio.
p.507
XXXVIII. An, faltem in aliquo casu, si taceas, aliam dispensationem esse tibi concessam, irrita sit dispensatio?
p.510
XXXIX. An, & quid dicendum in casu plurium impedimentorum?
p.513
XL. An, & quando falsa expressio irritet dispensationem?
p.516
XLI. An si falsa expressio, vel subreptio committatur in aliqua parte dispensationis, & non in tota irritet totam dispensationem?
p.518
XLII. An, & quæ Regulæ colligi possint ex dictis.
p.520
XLIII. An cesset dispensatio, cessante causa, obquam concessa fuit?
p.525
XLIV. An saltem cesset dispensatio, quando ad effectum integrum perducta non est, &c.
p.527
XLV. An cesset dispensatio in alio casu?
p.531
CAPVT QVARTVM.
 
De Mendacio.
p.533
DVBITATIO I. An, & quid sit Mendacium, seu mentiri?
p.533
II. An liceat aliquando mentiri.
p.535
III. An liceat aliquandò æquiuocare, vel dissimulate.
p.537
COROL. I. Quid dicendum, si nulla iusta causa sit cælandi veritatem
p.539
2. Quid dicendum, si qui ambiguo v.g. sermone proximum sinè iusta causa circumueniens præuidet, &c.
p.539
3. Quid dicendum, si priuatus homo à te petat, an sis Catholicus?
p.539
4. Quid dicendum, si vel ficto animo dicas, te esse Turcam, vel hæreticum, &c.
p.540
5. Quid dicendum, si induas in publico vestes, quibus soli infideles vti solent, &c.
p.540
6. Quid dicendum, si Christiani signis, vexillis, habitu, vel sermone Turcarum vrantur?
p.541
7. Quid dicendum, si Catholicus inter hæreticos die interdicto carnes comedat?
p.541
8. Quid dicendum, si Catholicus concionem hæreticorum adeat ex iusta causa?
p.542
IV. Quid dicendum, siquis absquè vi & fraude, sed solum precibus, blanditiis, &c.
p.542
V. Quid dicendum, si quis impediat, vi vel fraude?
p.545
VI. Quid dicendum, si quis impediat per vim, vel fraudem, vel per alium modum, &c.
p.548
   
VII. Quid dicendum, si quis secretum per iniuriam nouit; &c.
p.550
VIII. Quid dicendum, siquis fraude, mendaciis, vel quocumque alio modo impediat, &c.
p.551
Appendix ad ea, quæ dicebantur.
p.554
IX. Quid dicendum de illo, qui simulans paupertatem obtineat eleemosynam?
p.558
X. Quid dicendum de illo, qui simulatè ab aliquo testatore hæreditatem accepit, &c.
p.560
CAPVT QVINTVM.
 
De Periurïo.
p.563
DVBITATIO I. Quid sit periurium.
p.563
II. An omne periurium assertorium sit peccatum mortale, &c.
p.565
III. An omne periutium promissorium sit peccatum mortale, &c.
p.567
IV. An violatio iuramenti sit grauius peccatum, quàm violatio voti?
p.569
V. An periurium sit peccatum grauius, quàm homicidium?
p.569
VI. An differri debeat absolutio poenitenti, si praua periurandi cõsuetudine sit affectus, &c.
p.570
VII. An periurare, vel blasphemare consueto imponi debeat aliqua poena, &c.
p.571
VIII. An possis inducere aliquem ad iurandum, quem putas esse periuraturum, &c.
p.571
IX. An, stante aliqua honesta causa, possis petere absquè vllo peccato iuramentú ab illo, &c.
p.574
COROLLARIVM I. Quid dícendum, si petas, cùm sis index?
p.576
2. Quid dicendum, si petas, cùm sis Actor?
p.577
3. Quid dicendum, si petas, cùm sis persona prinata, seù petas extra iudicium?
p.577
4. Quid dicendum, si petas iuramentum promissorium ab eo, &c.
p.579
5. Quid dicendum, si petas iuramentum ab eo, quem scis esse iuraturum per idolum, seù per falsum Deum?
p.579
6. Quid dicendum, si inducas aliquem ad iurandum de aliqua re, quam tu nosti esse falsam, ille autem ex ignorantia putat esse veram.
p.580
7. Quid dicendum, si inducas aliquem ad iurandum quid verum, &c.
 
8. Quid respondendum ad aduersarios, qui volunt, quod pecces, si petas iuramentum ab eo, quem times esse falsò iuraturum?
p.580
PETITIO I. Quanta necessitas requiratur in petente iuramentum, nè tibi petenti ad culpam tribuatur occasio peccandi, &c.
p.581
2. Quale peccatum sit, si absque necessitate, vel vtilitate petas iuramentum à parato iurare per idolum, seu per falsum Deum?
p.583
X. An si scias, aliquem ad iuramendum per falsos Deos determinatum esse, &c.
p.584
XI. An sit maius peccatum, iurare per verum Deú fallaciter, quàm per falsum Deú veraciter?
p.585
XII. An possis petere iuramentum promissorium ab illo, quem putas illud esse violaturum?
p.585
XIII. Quænam sint poenæ periurij?
p.586
XIV. Quale debeat esse periurium, ob quod periurus repelli possit à testimonio dicendo in iudicio?
p.590
XV. An, & in quibus casibus periurus sit irregularis?
p.591
COROLLARIVM I. An satelles, & ipsius filij sint infames, & sic irregulares?
p.592
2. Quid dicendum de filiis meretricis?
p.593
3. Quid dicendum de carnifice, & eius filiis?
 
4. Quid dicendum de publicè flagellis cæso, vel ad triremes condemnato, & ipsius filiis?
p.593
5. Quid dicendum de eo, qui laqueo se suspendit, & ab aliis impeditus nè moriatur, &c.
p.594
PETITIO 1. An infamis in vno loco, remaneat infamis in omni loco, &c.
p.595
2. An crimen de iure inducens irregularitatem (si sit occultum, dummodò sit externum) inducat irregularitatem?
p.596
3. Quid dicendum de crimine hæresis, vel apostasia à side; An scilicèt Hæreticus, vel Apostata à fide possit post poenitentiam, &c.
p.598
4. An stando in sententia corum, qui satis probabiliter volunt, quod Hæreticus, vel Apostata à side (etiam occultus) contrahat infamiam, & sic irregularitatem, &c.
p.599
5. Quid dicendum de iis, qui de hæresi suspecti coguntur per Inquisitores abiurare de vehementi; An scilicèt isti tales sint infames, & sic irregulares ratione notoriæ suspicionis de hæresi vehementi? &c.
p.600
6. Quid dicendum de filiis hæreticorum, an scilicèt isti sint etiã infames, & sic irregulares? &c.
p.601
7. Quid dicendum de filiis Saracenorum, Paganorum, vel Iudæorum, &c. An scilicet & isti sint etiam irregulares?
p.603
XVI. A quo iudice periurus sit puniendus.
 
XVII. An periurium, seu iuramentum falsum sit inter casus, &c.
p.603
XVIII. Quid dicendum de periuriis, blasphemiis, actibus infidelitatis, & aliis peccatis ebriorum, vel dormientium?
p.604
CAPVT SEXTVM.
 
De Adiuratione.
p.605
DVBITATIO I. Quid sit Adiuratio?
 
II. Quotuplex sit adiuratio?
p.605
III. Quot conditiones requirantur, vt adiuratio sit honesta?
p.606
IV. An adiurationis sit aliquod præceptum?
p.609
V. Quinàm possint adiurare?
p.610
VI. Quinàm possint adiurari?
p.610
VII. Quod peccatum sit, creaturas irrationales adiurare per se, & directo sermone ad ipsas, quasi ipsæ se mouerent ad nocendum nobis.
p.612
VIII. Quomodo dæmon debeat adiurari?
p.613
SECTIO 1. Supposita.
p.613
2. Dubitationis octauæ resolutio.
p.615
3. Aduerrenda.
p.618
PETITIO. Quid dicendum de Constitutione Greg. XV. contra malesicos, &c.
p.624
IX. An vana & inutilia, & quæ ad expulsioné non conducunt, à dæmone interrogare, sit peccatum.
p.625
X. An possis imperare dæmoni superiori, vt inferiorem in corpore hominis residentem expellar.
p.627
XI. An possis imperare dæmoni signum aliquod egressus è corpore obsessi, &c.
p.628
XII. An possis imperare dæmoni, vt abeat in locum desertum, vel in infernum, &c.
p.628
XIII. An possis conniuere dæmoni osserenti egressum, &c.
p.629
XIV. An possis conniuere dæmoni petenti, nè relegetur in infernum, &c.
p.630
XV. An expulso vno dæmone, expellantur omnes.
p.630
XVI. Per quam partem corporis dæmon expellatur.
p.631
XVII. An exorcismi Ecclesiæ habeant virtutem infallibilem expellendi dæmonem.
p.631
XVIII. Quamnam potestatem dæmon habeat in Energumenos, seu dæmoniacos.
p.631
XIX. An possis dæmoni sub poena excommunicationis præcipere, quod egrediatur?
p.632
XX. An possis contra dæmoném terminis quibusdam iudiciariis vti, &c.
 
XXI. An possis aliquando, si exorcizandi munus exerceas, de superstitione, &c.
p.632
XXII. An sis de superstitione, & pacto cum dæmone suspectus, &c.
p.633
XXIII. An possis ad dirimendam litem inter creaturas irrationales (vt nubes, grandines, tempestates, locustas, mures, &c.) nocentes populo, & inter populum, &c.
 
XXIV. An possis energumenum, seu dæmoniacum flagellis, alapis, sputo, fumo vexare, vel opprobriis dehonestare?
p.633
XXV. An possis energumeno, seu dæmoniaco herbas medicinales, vel alia medicamenta applicare?
p.634
INDEX
 
Decisionum nouißimarum Sacræ.
 
Rotæ Romanæ.
 
Vltimus numerus paginam indicat.
 
A
 
ÆSina Restitutionis dotium. Veneris 13. Marty 1600.
p.646
Aretina Commendæ. Veneris 19 Iuny 1587.
p.639
Ariminen. Pecuniaria. Veneris 22. Iuny 1646.
p.677
B
 
Bononien. census de regulis. Veneris 16. Decembris 1616.
p.663
Bononien. Domus. Lunæ 28 Februarij 1628.
p.671
Bononien. census. Mercurij 27. Martij 1647.
p.679
C
 
Cæsaraugustana status. Ven. 16. Iannar. 1579.
p.637
Calaguritana beneficij de Iocano. Veneris 15. May 1600.
p.646
Calaguritana residentiæ de Encito. Lunæ Februarÿ 1612.
p.655
Calaguritana decimarum. Ven. 7. Nouembris 1614.
p.658
Calaguritana decimarum. Veneris 23. Ianuar. 1615.
p.658
Calaguritana decimarum. Vener. 23. Ianuary 1615.
p.659
Calaguritana decimarum. Veneris 7. Nouembris 1614.
p.659
Calaguritana Beneficij de Arnedo. Mercury 22. Iuny 1622.
p.666
Ciuitaten. Constructionis Capellæ. 20. Februarÿ 1589.
p.640
Compostellana Parochialis. Mercurÿ 20. February 1630.
p.677
I
 
Ianuen. Pecuniaria. Veneris 16. Martij. 1612.
p.653
Ianuen. Pecuniaria. Lunæ 27. Iunÿ 1661.
p.682
M
 
Mediolanen. bonorum. 4. Iunÿ 1597.
p.645
Meleuitana expilatæ hæreditatis. Lunæ 2. Aprilis 1612.
p.652
Meliten. Conseruæ. Mercury 21. Ianuar. 1616.
p.664
Messanen. Baroniæ. 9. Marty 1547.
p.636
N
 
Narnien. bonorum. Ven. 26. February 1616.
p.665
Neapolitana restitutionis in integrum. Lunæ 14. Aprilis 1578.
p.637
O
 
Oueten. Archidiaconatus. Lunæ 15. Decembris 1603.
p.647
P
 
Pamphilonen. Matrimonij. Lunæ 16. Ianuarÿ 1623.
p.667
Perusina donationis. Veneris 12. Decembris 1608.
p.649
R
 
Rauennaten. donationis. Veneris 27. Iuny 1597.
p.644
Rauennaten. donationis. Lunæ 27. Octobris 1597.
p.644
Rauennaten. donationis. Lunæ 29. Aprilis 1596.
p.642
Romana Domus. 17. Aprilis 1577.
p.636
Romana Domus. 27. Aprilis 1541.
p.635
In eadem causa. Ven. 20. Iuny 1578.
p.636
Romana rescissionis contractus. Mercury 19. Ianuary 1575.
p.636
Romana compromissio. 23. Marty 1583.
p.637
Romana donationis. Lunæ 27. Aprilis 1587.
p.638
Romana legitimæ de Vrsinis. Ven. 20. Maÿ 1588.
p.639
Romana Hærediratis maternæ. Veneris 19. Ianuary 1590.
p.641
Romana rescissionis contractus. Ven. 16. Marty 1590.
p.642
Romana legitimæ. Lunæ 16. Decembr. 1591.
p.642
Romana fructuum dotis. Lunæ 31. Ianuarÿ 1600.
p.645
Romana Legati della porta. Veneris 1. Iuny 1601.
p.646
Romana nullitatis obligationis. Lunæ 15. Iuly 1604.
p.647
Romana pensionis domus. Ven. 16. Ianuary 1598.
p.648
Romana Pecuniatia. Veneris 20. Nouembris 1609.
p.650
Romana Vineæ. Veneris prima Febr. 1613.
p.656
Romana legati de Vrsinis. Veneris 29. Ianuar. 1616.
p.659
Romana Curiæ. Lunæ 14. Februarÿ 1619.
p.666
Romana nullitatis obligationis. Veneris 16. Ianuarÿ 1626.
p.668
Romana Tutelæ de Boncompagnis. Lunæ 17. February 1625.
p.669
Romana Tutelæ de Boncompagnis. Veneris 5. Marty 1627.
p.669
Romana nullitatis donationis. Lunæ 3. Iuly 1628.
p.670
Romana Mutui seu pecuniaria. Veneris 14. Marty 1631.
p.671
Romana Casalis. Lunæ 11. Ianuary 1638.
p.673
Romana Casalis. Veneris 1. Iuly 1639.
p.674
Romana separationis dotis. Veneris 28. Iuly 1641.
p.675
Romana donationis. Lunæ 17. Decembris. 1641.
p.675
Romana societatis officij. Veneris 1. Iulÿ 1644.
p.676
Romana dotis. Sabbati 26. Nouembris. 1650.
p.679
Romana fideicommissi de Sorozzis. Lunæ 3. Iunÿ 1647.
p.681
S
 
Signina Castrorum. Ven. 9. Decembris 1616.
p.662
Signina Castrorum. Lunæ 2. Maÿ 1616.
p.660
Alia responsio in cadem causa.
p.661
Squillacen. Abbariæ. Mercurÿ 20. Nouembr. 1630.
p.672
T
 
Terulen. Vicariarum seu concursus. Lunæ 13. Iunÿ 1611.
p.652
Tiburtina Castri Viuarij. Veneris 4. Decembr. 1587.
p.639
Toletana matrimonij. Veneris 27. Octobris 1589.
p.641
Tudertina seu Romana Nullitatis obligationis. Veneris 4. Iulÿ 1614.
p.656
V
 
Valentina illegitimitatis. Mercurÿ 9. Decembris 1609.
p.650
Valentina illegitimitatis. Lunæ 24. Maÿ 1610.
p.651
Vercellen. Archipresbyteratus. Mercury 6. Iuny 1607.
p.648