INDEX RERVM
MAGIS MEMORABILIVM
A
ACETUM neruis obest
46. a
Actionum corporis quaenamprius & quae posterium in macie offendantur
18. b
Actiones naturales beneficio natiui caloris fiunt
18. b
Actionum cerebri animalium tria genera
48. a
Actio cerebri motrix tribus modis vitiatur
48. a
Actio animalis dupliciter laeditur
48. b
Actiones naturales laesa partis laesionem praesupponunt
48. b
Adstringentia aluum
23. a
Adolescentes ebrij cur magis meiant quam senes
80. a
Aetatum varia diuisio
1. b
Aetas puerdis 14 annorum termino finitur
1. b
Aegyptus plena Medicis
1. b
Aegyptij puerorum Medicis caruere
1. b
Aetas puerdis neruos maximè infirmos habet
46. a
Aes constringit & glutinat
15. a
Aer vel substantiahter corrumpitur, uel vitio aquarum, halitum terrae, & cadaverum
5. b
Aer calidus maciei obest
24. a
Aethiopes natura sunt graciles
17. b
Affectus idem praeter naturam morbus esse potest & symptoma
18. a
Affectus à caussis externis producti facilius curantur
81. a
Affectus animi lac nutricum corrumpunt
22. b
Albertus Magnus falsi crimine notatus
3. b
Alexandri Petronij de uariolarum origine opinio refutatur
8. a & 8. b
Altimari oscitantia
70. a
Alimentum à natura secundum temperaturae dignitatem animalibus traditur
8. a
Alimentum putre non potest fetur in vtero esse familiare
8. a
Alui fluxus in uariolis perniciojus est
14. a
Alui solutio maciei inimica est
22. b
Aluum in pueris quae caussae adstri gunt
86. a & 86. b
Alui magis bieme quam estate adstringuntur
86. a & 86. b
Aluum fiudam habentes morbis acutis non corripiuntur
86. a & 86. b
Aluus fluida iuuene, adstricta in sene melior est
86. a & 86. b
Alui adstictae signa
87. a
Alui adstrictionis curatio
87. a & 87. b
Alui fluxus à quibus caussis excitetur in pueris
88. a
Alui fluxus absque febre si intra septimum diem finiatur salutaris est
88. b
Alui puerorum fluxus curatio
88. b & 89. a
Allium appensum collo puerorum effascinationes arcet
23. b
Amaera cur maxime noceant infantibus
14. a
Alui adstrictio spasmum in pucris excitare solet
53. b
Alyssi ad finiendum singulium efficacia
78. b
Anima pueri nihil differt ab anima belluae
48. a
Animi affectus balbutiem niducunt
60. b
Animalia lati pectoris ad umitum propensiora sunt
79. a
Animal tactu animal est
17. b
Animi vitium corrumpit spiritus
20. b
Animalia cuncta excepto homine perfectis ossibus in lucem prodeunt
16. b
Animalia cornigera carent altero ordine dentum
35. b
Apollon us corpora emaciata sale impinguabat
19. b
Apoplexiae & epilepsiae eiscrimen
48. b & 49. a
Apoplexiae non tentantur pueri, & quae sit ratio
55. a & 56. a
Apoplexiae maxime fit à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum
55. b
Apoplexiae potissimum sit bieme
55. b
Apoplexiae & epilepsiae materia secundum magis & minus differt
55. b
arohiazcaianajtiaz discrimen
58. a
Aphtarum definitio
71. b
Aphtarum in pueris caussae
71. b 72. a
Aphtis potissimum infantes sollicitantur, & quae sit ratio
72. a
Aphtarum differentiae & signa
72. a
Aphtas benignas à malignis discernendi modus
72. b
Aphtarum curatio
72. b 73. a
Appetitus in impinguatione necessarius est & quo pacto sit excitandus
24. a
Aquae lacustres melancholiam gignunt
19. a
Aquae frigida vsus pinguesacit
25. a
Aquae mineralis potus vrinae difficultatem parit
89. b
Aquae maximè nocet auribus
69. b
Aquilonis flatus aluos adstringit
86. b
Aristotelis locus ubi azionstonarto legitur, correctus
3. b
Aristoteles errat
17. b
Aristotelis locus explicatus
54. a
Aristotelis in describen do torpore torpescit
56. b
Aristotelis sentectia reiecta
79. b
Aristoteles hominem primo septenario perfici statuit fol. 1. b de laborium vsibus nimis iciunè locutus est fol: 35. b epilepsiam & somnum eodem modo fieri asserit fol
49. b
Aromata caput tentant
33. b
Mulieribus nocent
33. b
Aromata coctionem adiuuant
24. b
Arabum circa cibos in variolis accommodatos sententia
14. a & b
Arabes in seconda vena audacissimi
14. a & b
ascarides in iumentis familiares sunt
99. a
Ascarides cur silucrit Hip
99. a
Ascarides cur iumentis potius fiant quàm in hominibus
100. a
Ascaridum in pueris signa
102. a
Ascarides cur caeteris lumbricis minus praui sint
103. a
Ascaridum curatio
106. b & 107
Ascarides cur uchementioribus egeant remedijs quàm vllum aliud lumbricorum genus
106. b & 107
Auerroes fallitur
11. a
Auctoris libri definitionum medicarum deprauatus textus corrigitur
26. a
Auenzoar filio suo trium annorum sunguinem minuit
14. b
Aueuzoar reprehenditur
13. a
Auenzoar de caussi variolarum & morbillorum sententia
5. a
Auicennae & Arabium de ijsdem opinio
4. b
Auicennas Razi conciliatus
12. a
Auicennae locus explicatus
13. a
Auicennae sententia exploditur
15. a
Auicennae erratum
24. a
Aurium un variolis dolorem curandi ratio
15. b
Aurium dolor vnde oriatur in pueris & quae ratione curari debeat
68. b & 69. a & b
Aurium dolor in pueris à vermibus excitari potest
68. b
Aurium excrémenta amara sunt
68. b
Aurium doior periculosus est
69. a
Aurium doloris caussae signis inuestigandae sint
69. a
B
Balbutieitres species
58. a & b
Balbuties à quibus oriatur caussis
59. a & 60. a & b
Balbuties naturalis à sola humiditate oritur
60. a
Balbi siunt melancholici
60. a
Balbutiei signa
61. a
Balbuties interdum aetatis progressus curatur
61. a
Balbi cur alui prostuuio tententur
61. a 61. b
Balbi cur melancholici sint & melancholicis morbis infestentur
61. b
Balbi cur bonis sint moribus
61. b
Balbutiei curatio
62. a & b
Balbutiei uocis exercitatio prodest
63. a
Balneum siccis conuulsionibus accommodatum
55. a
Barbarorum infantes cur celerius sua membra exerceant quàm nobilium
57. a
Basilisci in interimendis animalibus celeritas
20. b
Balnea in sicca totius corporis intemperie accomodata
 
Blaesi quinam divantur
58. b
Boues cur hieme emaciertur, oues verò minime
35. b
Biis in corpore humano vsus
86. a
Bruta omnia sanguinea menstruas purgationes habent
6. a
Bruta variolis non tentantur
6. a
Bruta cur nun quam ferè vomant
79. b
Cur non eructent
79. b
Cur vesicae calculo rarissimè laborent
83. a
Cur cibis potius quam humidis vtantur
99. b
Butyrum à caseo quae ratione separetur
5. b
Butyrum ad inungenda corpora loco olei in vsu fuit apud veteres
23. b
C
Calculus vesice homini peculiaris est
83. a
Calculus vesicae cur pueros frequentis sime insestet puellas verò minimè
83. a
Calculi vesijae duplex generatio
83. b
Calculus vesijae à quibus caussis prodicatur
83. b & 84. a
Calculii vesijae signa, & curatio
83. b & 84. b
Calculo vesijae remedia calida & tenuium partium prosunt, quaeque sit ratio
83. b & 84. a 84. b
Calida capiti offusa cejalulgiau tollit
61. b
Canis rabidi venenum latere potest in corpore ad multos annos
6. a
Capitis arcta magnitudo quando morbosa sit appellanda
25. b
Capitis aucta magnitudinis quae sint caussae & quot species
25. b
Caput attractori in vim habet porentissimant
27. a
Caput ventrisuperposicum est tamquam cucurbitula quaedam
27. a
Capita augescentia sana sunt
27. a
Capitis tumor flatuosus quo pacto gignatur
27. a
Rarius in fetu contingit quam hydrocephalos & quae sit ratio
27. b
Capitis sudor cur exiguus sit in infantibus
27. b
Capitis inflatio cui aluifluxus succedit, ferè irremediabilis est
28. a
Capitis inflationis curatio diaeretica
28. a & 28. b
Capitis flatuosi tumoris tum infantibus, tum in adultioritus curatio
28. b
Capitis aquosi inmoris in adulioribus curatio
28. b 29. a
Capitis aquae ab internis partibus ad externas propulsi quando curari possit, & quando non
29. a
Capitis aquae in externis partibus consistentis curatio
29. a
Capitis aquae copiosa extra oraneum existens quae ratione curanda sit, & quae in eius curatione obscruanda
29. b
Capitis aquae intra cutem & musculos temporales consistensis curatio
29. b
Capitis inmoris ab ichoribus humorum excitati cura
30. a
Canibarides in pueris fugiendae sunt
33. b
Cardinus allucinatur
61. b
Carnes in macie consumuntur
17. a
Carnium in corpore nostro vsus
17. b & 18. a
Carnium triagenera
17. b
Carnium quaenam prius in macie, quae posterius consumantur
17. b
Caro consummi potest actione tactus illaesa
18. b
Carne consumpta vel diminuta calor natiuus offenditur, & quae sit ratio
18. b
Caprae pinguescint cicutis
24. b
Caseus receus pinguefacit
24. a
Calaza morbus suilius
3. b
Cerebri intemperies maxime epilepsiam gignit
40. a
Cerebrum vel per essentiam laeditur, uel per consensum
48. b
Cerebrum radix est omnium morborum
25. b
Celwus à Graecis discrepat
37. a
Celsus falsò flatuosam herniam curarinon posse asserit
37. b
Cibi propria natura maciem inducentes
20. a
Cibi nutricibus conuenientes in lactentium macie
22. b
ciborum pinguium vsu quae ratione alias pinguefiant corpora, alias uevò macresiant fol
24. b
cibis frigidis qui pinguefiant
25. a
cibos partibus emaciatis effigendi ratio
24. b
cicatrices pilos non admittunt, & quae sit ratio
10. a
cibi laxantes variolis obsunt
14. a
cibi in variolis accommodati
14. a & 14. b
cibus corruptus n ventriculo insomnia terrifica parit
64. a
corallus ruber ventriculum corraborat
64. b
corrarij erratum
26. a
Cornarius fallijur
32. b
Confectio nutricis lacti vim flatus discussoriam largiens
28. a
Corpora collumbreue habentia cur strumis facile tententur
31. b
Corpora frigida quiete, calida motu matresiunt
19. b
Corpora longo tempore extenuata longo tempore refici debent
31. b
Confectio extenuatis corporibus accommodata
24. b
Corpora calida & humida putredini maxime obnoxia
2. b
Corruptela alimentorum tanto deterior quanto ipsa suerint meliora
8. b
Conuulsionis & motus voluntarij discrimen
49. a
Conuulsio folius morbi opus est
49. a
Conuulsio duplex est
49. a
Conuulsio ex elleboro letalis est
54. a
Coryza effectus est destillationis
66. b
Coryza cur veterum tempestate non ita innotuerit
66. b
Crisis aeque bona at que mala dicitur
12. b
Cucurbitulae pueris apponendae non sunt ante exactum aetatis annum
46.a
Cucurbitulae pueris adbiberi possunt tribus conditionibus obseruatis
46. a
Cucurbitularum forma in febribus puerorum conueniens
47. b
Cucuabitulis os strictum babentibus quando vtendum sit
47. b
Cuenrbijulae lati oris quando usurpandae
47. b
Cutis infantium rara est
27. b
Cura Graecis melelvnh dicta, & quae sit ratio nominis
19. b
Cutis dupliciter accipitur
4. b
Cutis quae ratione possit esse morbi subiectum
4. b
Cutis est veluti cloaca totius corporis
4. b
D
Deambulationes tardae pinguefaciunt
24. a
Decoctum ligni materiam euacuat in ambitu corporis existentem
105. a
Demosthenes balbutiem voris exercitatione im perauit
63. a
Dentitio quid sit, & quo pacto siat
74. b
Dentes ossa sunt sentientia
74. b
Dentes igne cremarinequeunt
75. a
Dentes quo pocto ab ossibus differant
75. a
Dentes cur a frigore magis laedantur quaem caro
75. b
Dentium vsus
75. b
Dentes cur neruis mollibus a natura donati sint
75. b
Dentes cur brutis in materno vtero nascantur, homini verò minimè
75. b
Dentes cur foli inter ossa ad finem vsque vitae angeantur
76. a
Dentes quam ob caussam decidant as denuo renascantur
76. a
Dentes quibus ante debitum tempus oriantur
76. a
Dentes tot sunt mulieribus, quot viris
76. b
Dentium ordo
76. b
Dentitio cur tot cruciatus in infantibus pariat
76. b
Dentitionis morbosae signa & curatio
76. b
Dentitio cur alui fiurum in pueris excitare soleat
88. a
Depilationes in morbis perpetuae quae ratione oriantur
10. a
Destillatio quid sit & quas habeat species
66. b
Destillatio in pueris rarò raucedines parit, & quae sit ratio
66. b
Destillationum in pueris caussae & signa
66. b
Destillationum curatio
67. b
Destillatio mater est omnium agritudinum
67. b
Digitorum breuitas paruitatem iecoris indicat & Auic. & Rasis sententia
10. b
Dolor magnus sensum requirit egregium
90. b
Dolor in homine clamorem, metus verò silentium excitat, & quae sit ratio
91. a
Dulcia variolis nocent
14. a
Dulcia cur facile corrumpantur
96. b
Dulcium vsu lumbricos parit
96. b
Dysenteriae puerorum curatio
89. a
E
Ebrietas assidua locutionem impedit
60. b
Ebry cur balbutiant
59. b
Effascinatio in infantibus quo pacto contingit
20. a & b
Effascinatio tribus modis sieri potest
20. a & b
Effascinationes arcendi modus
24. a
Empedoclis de osibus opinio
11. b
Emplastra variolis non conueniunt
16. a
Elephantiasi laborantibus labia crassissima sunt
35. b
emjushmacejalh
25. b
emjushmatos materia quae sit
27. a
Epilepsia cur pueros frequentissime interimat
48. a
Epileptiei cur lunatici dicantur
48. a
Epilepsia quid sit
48. b
Quo pacto ab alijs conuulsionum generibus differat
48. b
Epilepsia symptoma est in genere motus deprauati
48. b
Epilepsia cum motis est euidenti
49. a
Epilepsiae tria tempora
49. a
Epilepsia quae ratione motus praeter voluntatem dicatur
49. a
Epilepsiae per consensum immediata caussa
49. b
Epilepsiae caussarum series
50. a
Epilepsia interdum sit per consensum ab aliqua parte interna affecta
50. a
Epilepsia quasi per haereditatem acquitirur, & quae sit ratio
50. a
Epilepsiae signa
50. b
Epilepsiae signum futuram accessionem demonstrans
50. b
Epilepsia cur exitialis sit in pueris
50. b
Epilepsia semel curata in pueris si aliquam partem deprauatam reliquerit, non amplius reuertitur
51. a
Epilepsiae duplex generatio
51. a
Epilepsiae congenita sponte aetatis mutatione curatur, & quae sit ratio
51. a
Epilepsiae quae post aetatis mutationem contingit cur difficillima fit curatio
51. a
Epilepsia pueris frigidas plagas inhabitantibus familiaris est
51. b
Epilepsiae diaetetica curatio
52. a
Epilepsiae est veluti quidam somnus
52. a
Epilepsiae per essentiam difficilis est curatio
52. a
Epilepsiae curatio pharmaceutica
52. a & 52. b
Epilepcicis posteriorum capitis vstio confert
52. a & 52. b
Epilepsiae veb mentia conueniunt remedia
52. a & 52. b
Epilepsia interdum diu latere consueuit & tandem reuerti
52. a & 52. b
Erysipelas morbus est & symptoma
18. a
eciiouenex
39. b
ezanihtata, seu ectvmata Latini estorescentias, ac tubercula transferunt, & quae sit ratio nominis
3. b
Exanthemata quaratione oriantur
3. b
exantumc Aristoteli vitiligo dicitur
3. b
Exanthematum nomen multis communc est
7. b
Exanthematum duo genera
7. b
Exanthematis alti & lati discrimen
7. b
Exanthemata siunt abundantibus ichoribus
9. a
ezomqclv quo pacto ab umbilici tumore inflammatorio differat
37. a
ezomqclv quot sint species & quae generatio
37. a
ezomqclv specicrum signa primo ex Celsi, deinde Arabum, & Grecorum sententia
37. a & 37. b
Excrementa latis lumbricis laborantium cur seminibus cucurbitae similia appareant
fol. 100. b
F
Facultas animalis oculis distribuitur per spiritus
5. b
Facies cur maiorem patiatur humorum putraedinem quàm aliae partes
11. b
Facies cur naturalem facultatem habeat imbecittem
11. b
Febrium synocharum ortus ab ichorum sanguinis ebullitione, vel putredine dependet fol.
9. a
Febris pestiferae signum
13. a
Febrium reditus quae sit ratio ex Galeno
32. b
Febris puerorum vel dentitionem sequitur, vel sponte oritur
45. a
Febris puerilis omnium est generum
45. a
Febrium quae maximè pueros infestet
45. a
Febris synochos in quibus potissimum siat corporibus, & cur pueros maxime innadat fol.
45. b
Febres quartanae extra vigesimumquintum & quadragesimumquintum annum admodum breues esse solent
45. b
Febres in pueris quibus de caussis excitentur
45. b
Febres puerorum cur ferè semper salutares sint
46. a
Febris maxime laedit actiones naturales
46. a
Febris puerorum curatio
46. a & 46. b
Febris incendium quae ratione in pueris matigari possit
46. a & 46. b
Febris puerorum praecipuam iecoris & ventriculi curam postulat
46. a & 46. b
Febris synochus cum putredine quae ratione oriatur
47. a
Febri synocho cum putredine quae in pueris conueniant remedia
47. a & 47. b
Febris synochi pucridae praestantissimum remedium est sanguinis euacuatio
47. a & 47. b
Febris praua & magna spasmum inducit, hectica verò minimè, & quae sit ratio
53. b
Fernelij de morbillorum & variolarum origine sententia refellitur
7. a
Fernelius sibi ipsi contradicit
7. a
Falsò exanthmatacaiectumata diuersa esse statuit
7. b
Fernelius follitur
7. b
Non rectè H p. auctoritatem in suum vsum detorquet
7. b
Fernely erratum
83. b
Faeces spumosae capitis affectionem indicant
fol. 88. b
Fedus in vtero nutritur sanguine purissimo
5. a. & b
Fetum ali sanguine menstruo qua varione dixerit Galenus
5. a. & b
Fetus cur contracta labe non etiam in utero aegrotet
5. a. & b
Fetus interdum impuro sanguine nutritur in vtero ob inopiam
8. a
Fetus cum sanguine puro nonnibil etiam impuri attrahit
5. b
Fetum natura tribus modis ab exrementorum illuuie vindicat
6. b
Fetus si uitioso lacte vescatur, exitiales morbo subit
8. b
Fetum putri alimento non nutriri in vtero oftenditur
8. b
Fetum in lucem editus reddit copiosius excrementum quam pro magnitudine ipsiur conueniat
8. b
Faetus recens editi si vlceribus capitis agitentur, immunes cuadunt ab epilepsia
 
Fetus interdum variolis inquinati ab vtero prodeunt
7. a
Fecus in utero per venas umbilicales nutritur
26. b
Fetus extra vterum saepe gestat esculenta matris, est quae sit ratio
27. b
Latus in instatione cerebri quo loco colligantur
27. a
Fricatio pedum & corporis qua ratione variolis profit
14. a
Frigus tribus de caussis locutionem impedit
60. b
Frigidum inimicum est ossibus & dentibus
75. a
Frigus externum alui feces indurat
86. a
Fructus pinguefacientes
24. a
Fuchsii variolarum & morbillorum origine sententia refellitur
7. b
Fuchsii & Arabum discordia
7. b
Fuchsii duplex erratum
8. a
Fuchsius Arabas non itellexit
8. a
G
Galenilocus explicatus
5. b
Galeni de macie contradictio sublata
18. a
Galeni locus animaduersus
14. b
Galenus epilepsiam singuliui comparat
48. b
Galenus sibi ipsi conciliatur
86. a
Galenus Auicennae conciliatus
96. a
Galenus Hippocrati conciliatus
97. a
Gellinae antiquae ius aluum adstringit
89. a
Gaza in vertendo Aristotele fallitur
30. b
Gaza Aristotelis locum pessime transfert
17. a
Glandularum linguae vsus
70. a
Glandes nutriuntur sanguinae pituitoso & frigido
31. a
Galdule sedes sunt excrementorum
31. a
Gracilitas corporis siccum temperamentum arguit
19. a
Granatorum acidorum succus a putredine conseruat
73. a
Gulielmus placentinus fallitur
27. a
H
Halius effascinari corpora quo pacto contingat
20. b
Hernia flatuosa medicinata amittit contra celsi sententiam
37. b
Herniae canerosae sine maximo periculo tractantur
38. a
Hipp. Gal. & Celsi de strumarum materia sententia conciliata
31. a
Hip. & Gal. contraditio sublata
24. b
Hiemi siccae uel succedons humidum sebres in pueris excitat, & quae sit ratio
45. b
Homo iuperfectis offibus la lucem prodit, & quae sit ratio
26. b
Homo omnium animalium calidissinius est
99. b
Hydrocephales quid sit in infantibus, & quae ratio nominis
25. b & 26. a
Hydrocephali materia semper aguosa est
25. b & 26. a
Hydrocephali materia guibus in locis colligatur
25. b & 26. a
Hydrocephalos i santious familiaris est
25. b & 26. a
Hydrocephalea intra craneuune perniciosissima est
26. b
Hydrocephali materia quibus de caussis in capite potius quam in alÿs partibus colligatur
27. a
Hydrocephali definitio
27. a
Hydrocephales quo pacto intra craneum ociatur
27. a
Hydrocephali curatio secundum Graecos & Arabes
28. b & 29. a. & b
Eiusdim secundum Celsum curatio
29. b
Hydorocephalos quo mode ab alui fluxu vindicandus sit
30. a
Humores in plenilunio augentur
32. b
Humiditas copiosa relaxat membra
28. a
Humiditatum per nares ct palatum excretio naturalis est
68. b
Humiditatum ex auribus fluentium retentio perniciosa est
69. b
Humor in corpore dominans ex super ficici colore cognoscitur
21. b
I
Iecoris & manuum pedumque sympathia
10. b
Ignis nullum animal generare potest
94. a
Imperforati quo pacto superuiuere possint
40. a
Imperforationis curatio
40. a 40. b
Inedia caput replet
51. b
Ineubes antesrgnamus est apoplexiae
64. b
Infans in vtero per vmbilu um nutitur
23. b
Infances cur caput maguuir habeant
25. a
Infans cur maxima ex parte dermiat
63. b
Infans in fomniorum memorium non consernat
64. a
Infantes facile à quonis importuto remedio offcuduntur
28. b
Interpreum Gale iorer
34. a
Intertrigo quid sit in pucris, & à quibus oriatur caussis
42. b
Interirigiuis signa & curatio
42. b
Intestinorum vsus
2. b
Intestina cur homini flexuosa natura creauerit
2. b
Intestinorum sunctiones dupliciter vitiantur
2. b
Intestina cum sensu sint obius cur exinios cruciatus sentiane
90. b
Intestinorum tormina à quibus oriantio caussis
90. b
Intestinorum dolores à vermibus exitiales sunt
91. a
Intestinorum doloris curatio
91. a & 91. b
Ira humores ad corporis superficiem propellit
14. a
Ira varriolarum curationi opitulatur
14. a
Ira corpori confert
24. a
Ira balbatiem parit
62. b
ab imbecillitate musculorum laryngis eritur ob caloris diminutionem fol.
60. a
iscnejuniaV à calore diminuto ortae signa
61. a
iocnohToVcaia rohlus discrimen
18. a
Iuincata casirata non teutantur firumis
31. b
L
Labiorum scissura quos potissimum laedat actiones in pueris
35. a
Labiorion vsus in homine & brutis ex Aristotelis sententia
35. a & 35. b
Labia quibus de caussis sdvitur
36. a
Labiorum scissurae cur pueris familiares sint
36. a
Labium inferius cur metuentibus ac iratis tremat
36. a
Labia cur frequentius à frigido quàm a calido uento exulcerentur
36 a
Labiorum scissura quando exitialis euadat
3. b
Labiorum ulcera in fcbribus salutaria sunt
3. b
Labiorum exulceratorum curatio
3. b
Labiorum exalceratorum dolori quo pacto occurrendum sit
36. b
Lactentes pueri medicatione nutricum curantur 13.a. necnon
51. b
Lac est sanguis optimè concoctus
21. a
Lac sanguinis qualitates in serecipit
21. a
Lactis vitiosi signa
21. a
Lactis tenuitas & crassities duobus signis cognoscitur
21. a
Lac nutricis pharmacum capientes expurgata infantem
22. b
Lactuca sanguinem feruidum & tenuem corrigit
23. a
Laganorum vsus lac capiosum in nutricibus gignit
22. b
Lentium ius laxat aluum
14. b
Lentium facultates ex Galeni sententia
14. b
Lentes in aceto coctae variolis prosunt
14. b
Leprosi siunt qui variolis numquam tentantur
3. b
Leprae seminarin in corpore oer plures annos latent
6. a
Leonicenus non rectè inter nullam esse differentiam asserit
58. b
Lienis & cae'crorum corporis membrorum antipadqeic
19. a
Liene laaborantibus cicatrices vlcerum turpissimae siunt
10. a
Linguae innaturalis cum subiectis partibus collegatio loquelam impedit
59. b
Linguae tuniccam habet communem cum ventriculo
61. b
Linguae puerorum cur incontinens sit
61. b
Locacaua citius à grauibus replentur corporibus quam à leuibus
49. b
Locutio tribus modis in bomine viiari potest
58. a
Locutio quo pact in grauissimis cerebri intempericous laedatur
58. b
Locutionis instrumenta
58. b
Locutio vitiatur vel ob facultatis imaginatricis, vel ob instrunsenterum suorum laefieuin
58. b
Locutio emitti potest salua voce non contra
59. a
Locutionis ob nimiam siericolligantiam vitiatae curatio
62. a
L quendi impotentia morbosa non est in infantibus ante debitum tempus
58. a
Lumbuici qua ratione maciem inducant
19. a
Lumbricus morbus est in numero
93. b
Lumbricorum caussa effectrix
94. a
Lumbricos in febribus generari quo pacto dixevit Herodotur
94. a
Lumbrici cur in lactentibus non gignantur
94. a
Lumbricorum caussa formalis & finalis
94. b
Lumbrici qua ratione siuem habere dicautur
95. a
Lumbricorum mur di unior est utilitas quam lumbricorum bominis
95. a
Lumbricorum caussa materialis
96. a
Lumbriciex quibus potissimun ibis gignantur
96. a
Lumbrici cur pucros potissimum insesient
96. a
Vnde varios colores acquirant
96. b
Lumbricorum caussae
97. a
Lumbrici veri in intestinis dumt axat gignantur, & quae sit ratio
98. a
Lumbrici cur in autumno potissimum gignantur
98. b
Lumbrici in famelicis corporibus acerbiores cuadant
98. b
Lumbrici cur tempore pijlis quamplurimi cospiciantur
98. b
Lumbricorum quoad figuram tria genera
99. a
Lumbrici rotuucti duas habent conditiones
100. a
Lumbricus latus cur rarissimé siat in homine
100. b
Lumbricorum tres differentiae
101. a
Lumbricorum differentiae à coloribus desumptae
101. a
Lumbricorum signa in tres classes diuiduntur
101. b
Lumbrici quas in homine actiones laedant
101. b
Lumbrici qua ratione appecitum caninum excitent
101. b
Lumbrici rotundi quibus signis innosescant
102. a
Lumbricorum laterum signa
102. a
Lumbrici quomodo à similibus passionibus discernendi sint
102. b
Lumbricorum signa prognostica
102. b
Lumbrici lati qua rntione sint deteriores
102. b
Lumbricos vtrum melius sit vinos exire, an mortuos
103. b
Lumbricorum curatio dioetetica, & praeferuatoria
104. a & b
Lumbrici prius quam è corpore expellantur, interimendi sunt, vel stupefaciendi
104. a & b
Lumbricorum curationis siopus praecipuus
105. a
Lumbricorum vniuersalis curatio, & quae circa ipsam obseruanda sint
105. a & b
Lumbricorum rotundorum curatio
105. b & 106. a
Lumbricorum liturum curatio
106. b
Lumbrici lati cur vehementioribus indigeant medicamentis quam rotundi.
106. b
M
Maciei definitio
17. a
Macies quas corporis partes prius & quas posterius confumat
17. a
Macies naturalis non facile emendatur
17. b
Macies duplex est
18. a
Macies vtrum morbus sit, an symptoma
18. a
Maciei caussae duum sunt generum.
21. a
Macies primo actionnes naturales laedit, & quae sit ratio
18. b
Maciei caussa immediata & interna duplex est
18. b
Macieii ternarum caussarum series
18. b & 19. a
Macies antiqua recoris aliquem affectum praesupponit
19. a
Macies natina temperamenti siccitatem requirit
19. a
Maciei caussae externae.
19. a & 20. a.&b
Maciei caussae quibus signis inuestigandae sint
21. a
Maciei propter alimenti defectum signa.
21. a
Maciei ob prauom lactis qualitatem ortae signa
21. a
Maciei ob virium resolutionem signa
21.b
Macies in febribus subitanea cur exitialis sit.
21.b
Macies subitanea non semper letalis est
21.b
Macies quae melior sit obstitate, & quae peior
21.b
macies aduentitia cur in pueris quam in alijs quibusuis deterior sit.
21. b
maciei prepter lactis vitium in pueris curatio.
22. a.&b.&23. a
manardi error
4. a
manus & pedes cur potissimum insestentur à variolis
10. b
matres non rectè figmentis & fabellis silius terrent
51. b
medicamenta vebementia nutricum lac sua qualitate inficiunt
22. b
medicamenta lac & sanguinem attenuantia
23. a
medicamenta repellentia in parotyd bus fugienda sunt
34. a
medicamenta purgantia febricitantibus pueris adhibere periculosum est
46. a
Medulla spinalis cur cerebro à natura supposita fuerit
50. b
melancholia quo pacto balbutiem pariat
60. a
melancholici celeriter imaginantur
61. b
membra quaeque ratione similitudinis iuuant similia membra
81. b
membranarum generatio
31. a
Mictio in pueris dupliciter vitiaiur
80. b
Mictio partim actio est naturae partim animae
80. b
Morbillorum descriptio
3. b
Morbillorum & uariolarum discrimen
8. a
Morbillorum materia subtilior est quam variolarum
10. b
Morbilli numquam in vlcera desinunt
10. b
Morbi definitio
4. b
Morbus vt effectus suas habet caussas, vt caussa suos effectus
4. b
Morborum qui ab acre oriuntur conditiones
7. a
Morbinoui siunt à victus mutatione
8. b
Morbibaereditarij qui sunt
8. b
Et quomodo siant
9. b
Morbihaereditarij statim curandi sunt
9. a
Morborum puerilium diuisio
2. b
Morbi plerique nouitandem desinunt
11. a
Morbiacuti characteres
12. b
Morbiin vtero contracti interdum latent per plures annor
27. a
Morbus qui in medulla sit, exitialis est
54. a
Morbus aegrotantis complexioni dissimilis periculosus est
54. b
Morbiatroniti à melancholia siunt
55. b
Morbi omnes à Christo curati difficillimi fuere
56. b
mogilalia quibus signis cognoscatur
60. b
Morbus idem sub pluribus generibus contincri potest
83. b
Montani error
94. a
Montanus grauiter allucinatur
99. a
Mulieres menstruatae infantes visu corrumpunt
20. b
Mulieres cur facile iniurijs exponantur
20. b
Mulierum in curandis variolis error
16. a
Mulieres marime lumbricis infestantur & quae sic ratio
97. a
Mulierum in abluendis saepe balborum capitibus error
63. a
Musculi obediunt voluntati
48. b
Musculorum vsus
49. a
Mutitas soli homini conuenit
59. a
Mutitas quid sit, & quo pacto gignatur
59. a
Mutitatis natiua propter surditatem signa
60. b
Mutitas surditati coniuncta incurabilis est
61. a
Mutitas ab humiditate orta interdum sponte naturae soluitur
61. a
N
Natura perfectè mouente nibil agere debet Medicus
15. b
Natura semper à sine suo frustrari nequit
6. b
Natura non intendit morbos
74. a
Nerui non mouent partes, sed musculi
48. b
Nerui quid ad mouendacs partes praestent
48. b
Nerui à cerebro oriuntur
48. b
Nerui in conuulsione vel replentur, vel exsiccantur
53. a
Nerui duabus de caussis contrahuntur
53. a
Nicolai Florentini erratum
15. b
Nuces piaguesaciunt
24. a
nucum esus puerorum loquelam vitiat
60. b
Nutricum optimarum notae duplices sunt
22. a
Nutrices optimas ex habitu corporis cognoscendi ratio
22. a
Nutricum stomachus in puerorum macie vomitu tutius quam medicamentis expurgatur
23. a
Nuuricibus puerorum febricitantium à vino abstinendum est
46. a
Nutrices perperam infantibus frequenter mammas praebent
72. a
Nutrimenti absumptio maciem inducit
18. b
Nutrimenti accommodati carentia triplex est
18. b
O
Obesitas equaliter perseuerans melior est immodica macie, & quae sit ratio
21. b
Ocudi mirificè iniurij externis resistunt
10. b
Oculi non rigent, nec gelutentantur
10. b
Oculi cur magis in variolis infestentur quam in morbillis
10. b
Oculos in variolis praeseruandi ratio
13. b
Oculi cur copiosissima capitis humiditate claudi nequeant
28. a
Olea cur variolis inimica sint
16. a
Olei vsus externis erysipelatinocet
16. a
Oleum infecta necat
105. b
Opiata frequentius ore sumpta ingenio puerorum obsunt
65. b
Oribasii & Montani de lumbricorum materia error
95. b
Ossa semel è corpore exiracta numquam renascuntur
75. a
Oues epilepsia tentantur
49. b
P
Panis repletio cur omnium sit deterrima
8. b
Papulq ab Actio relatae à morbillis differunt
4. a
Paralysis à torpore secundum magis & minus differt
55. b
Paralysis cur ex toto partis motum impediat, torpor non item
56. b
Paralyseos & torporis caussa continens
56. b
Paralyseos & torporis discrimen
56. b
Paralyseos & torporis caussae, & signa
56. b
Paralysis vetusta aut incurabilis est in pueris, aut curatu difficilis
56. b
Paralysis torporis si sebris, superueniat aut tremor, optimum est
56. b
Paralyseos & torporis curatio
56. b.&57. b
Paralysis maioribus indiget auxilijs quam torpos
57. a
Parentum imprecationes eur formidandae sint filijs
20. b
Parentum ira cur siliorum corpora & animos corrumpat
20. b
Paullus aegineta fallitur
67. b
Pecora saginantur sale
19. b
Peritoneum quibus potissinum de caussis rumpi in pueris aut relaxarisoleat
37. a
Periconeum discissum in corpore duriores non coalescit
88. a
Peruio quid sit & cur pueros potissimun infestet
43. b
Cur manus & pedes potius inuadat quam alias corporis partes
43. b
Pernionum caussae & signa
44. a
Pernionum curatio
44. a.&44. b
Perniones à summo calore curantur
44. a.&44. b
Petri Aponensis error
44. b
Petrus Aponensis allucinatur
98. a
Phantasmatum multitudo balbutiem parit
60. a
plirenitis quo pacto balbutiem ignat
59. b
Pingerdo concrescit à frigore
17. a
Pinguedinis in animalis corpore vsus
17. a
Pisces in mari non nutriuntur aqua salsa
19. a
Pinguefactionis modus & ratio
22. a
Pituit a puerorum varia est & flatulenta
56. a
Pituita duplex est
85. b
Planre non nutriuntur rebus salsis
19. a
Plinius fallitur
79. a
Plinius non recte Diosioridem damnat
81. b
podagra cur dolores acerbissimos pariat
68. a
procidentia anicus pueri potissimum tententur
41. a
procidentiae ani caussae, ibidem, & curatio
42. a
pueri cur statim ab ortu varijs morbis obnoxÿ siunt
2. a
pueri cur recens nati plorent
2. a
pueri cur variolis & morbillis magis obnoxÿ sint quam puellae
11. b
pueri plurimo indigent alimento
14. a
pueri collostrati
19. a
puericur facile quasuis iniurias subeant
20. b
puerorum effascinatorum signa
21. b
puerorum corporis habitus difflabilis est
21. b
pueris effiscinatis quae conueniant remedia
23. b
pueri maxime calidi sunt & humidi
45. a
pueri cur vitiligi i obnoxij non sint
45. b
pueri qu'ibus de caussis febre quartana tententur
45. b
puerorum facultas naturalis admodum robusta est
46. a
pueris ex febre quodnam impendat periculum
46. a
pueris lactentibus vinum summopere obest
46. a
pueri actatis inter septimum & decimumquartum annum febre synocho putrida laboyan borantis curatio
47. a.&b
Puero febresy ochio putrida laboranti victus tenuis conuenit
47. a.&b
Pueris ante decimumquartum annum cur secunda non sit venena
47. a.&b
Pueri loco sectionis veux uel birudi es vel eucurbitule applicari possune
47. a.&b
Pueri cur epilepsiae maxime abnoxij sint naturalis senteutia
49. b
Pueri eutropoi maxime conuulsionibus tentantur
50. a
Pueri venas habent angustas
50. b
Pueri facultatem motricem & nevuos imbecilles habent
50. b
Pueri cur prae timore conuellantur
53. b
Pueris antiquitus nomina ante octanum diem non imponebantur, & quae fuerit ratio
53. b
Pueri sub canuulsione ut plur mum perennt ante octauum aetatis diem
54. a
Pueri humiditate abundant aeria & tenui
54. a
P rorum complexio spasmo sicco secundum optitudinem diffimilis non est
54. b
Pieri cur babeant infrimns, bruta vero minimè
57. a
Puerorum nonnulli aluum adstrictam habentes qua ratione sani viuant
87. a
Pueri eur magis quam viribalbutiantur
60. a
Pueri quo pacto ad assumptionem medicamentorum per os cogendi sint
105. b
Puluis pinguesaciens Anicennae
23. a
Pustulas curaudiratio chirurgica
23. a
R
Ranas cur ueteres gastare voluerint
8. b
Ranuncula qualis sit in pueris affectus & quae ratio nominis
73. b
Ranunculae puerorum caussae & signa
74. a
Ranunculae curatio
74. a
Riucedo quo modo siat
12. b
Remedia iecur & ventriculum corroborantia adstrictionem habere debent
46. b
Remedijs relaxantibus in ventriculi affectum semper addendum est aliquid constringentis
23. a
Remediorum effascinationes à pueris arcentium series
23. b
Refrigerantia impense fugienda sunt in pinguefaciendis pueris & quae sit ratio
24. b
Remedia naribus & auribus infusa facile uirtutem suam cerebro communicant
29. b
Rigor sit à succis acribus
9. a
Ruellij erratum
37. a
S
Salita appetitum excitant
24. a
Salitis qua ratione pinguefiant corpora
24. a
Sarcocolla proprietate occulta pinguefacit
23. a
Sanguine puro existente urinae purae sunt
7. a
Sanguis cur citib ime circa ossa putrescat
11. b
Sanguinis in uariolis nutriendi tempus, locus quantitas, at que modus
15. a
Sanguis salus extenuat corpus & maciem inducit
19. b
Sanguis à cruribus missus spiritus ualde non exhaurit
46. a
Sanguis brutorum terrestrior est quam hominis
75. b
Satyrismi significata
85. a
Scroti tumorem cur frequenter incurrant pueri
39. a
Scroti tumoris sex species ibidem &
39. b
Scroti tumoris quis locus affectus, & quae sint caussae
39. b
Scroti tumor in curatione cum bernia umbilica conuenit
39. b
Scroti tumor facilis est curatu in pueris
39. b
Scroti tumoris per testium ablationem curatio perniciosa est
39. b
Seminariae partes vitae sunt fundamentum la macie nou consumuntur
39. b
Semen cannabinum pinguefacit
23. a
Semen ab vniuerso corpore fecedit
50. a
Seminis magna pars à cerebro diriuat
50. a
Sensuum instrumenta à cerebro oriuntur
23. b
Sermo motus & operatio est facultatis imaginatricis
57. b
Sermo granis & tardus moderatum animum arguit
61. a
Senes cur uigilantissimi sint
63. b
Signa praescutis morbi ab affectibus ipsius, futuri vero à caussis sumuntur
12. a
Signa suturam in adultioribus epilepsiae accessionem demonstrantia
50. b
Singultus duos affectus designat
77. b
Singultu cur facillime infestentur pueri
77. b
Singultus quid sit.
77. b
Singultus caussae & signa
77. a & b
Singultus ex inanitione cur exitialis sit in pueris
78. b
Singultus à frigida intemperie oriti curatio
78. b
Singultus vitio lactis facti curatio
78. b
Singultus ex euacuatione curatio
78. b
orbus puerilis est & que sit ratio nominis
65. b
Siriasis cur tempore aestatis postissimum oriotur
60. a
Siriasis caussae ac signa
60. a
Siriasis cur foueam pariat in syncipite
60. a
Siriasis curatio
60. a & 66. b
Somnus longior maciei confert
24. a
Salitis qua ratione pinguesiant corpora
24. a
Sarcocolla proprietate occulta pinguefacit
23. a
Somo cohibentur euacuationes
14 a
Somnus humectat
28. a
Somnus infantium immensus mimine moebosus est
63. b
Somnia vsus
63. b
Somni terrifici quo pacto oriantur in infantibus
64. a
Somni infantium terrifici futuram pilepsiae accessionem demonstrant:
64 b
Somnijs infantium terrificis occurrendi ratio
64 b
Somnum conciliantia
65 a
sodrowgcshrezodctez
76 b
Spasmus ab imbecillitate partium neruosarum oritur
53. a
Spasmus epilepsiae similis est
53. a
Spasmi & Epilepsiae discrimen
53. a
Spasmi differentiae tres
53. a
Spasmis symptoma est in genere motus deprauati
53. b
Spasmus vel à repetitione fit, uel ab inanitone
53 b
Spasmus vel eb entialiter vel per confensum sit
53 b
Spasmi internae caussae
53 b
Spasmus febres pranas & magnas comitatur
53 b
Spasmi externae caussae
53 b
Spasmus in plenilunijs potissimum pueros inuadit
53 b
Spasmi differentiarum signa
54 a
Spasmus a dorso incipens exitialis est in pueris: & quae sit ratio
54 a
Spasmus qui ex sicritate fit consummata incurabilis est
54 a
Spasmus in pueris facilior est curatu quam in viris
54. b
Spasmi ex repletione curatio
54. b
Spasmi à siccitate orti curatio
55. a
Splincteris musculi vsus
41. a
Spiritus triplici modo coinquinantur
20. b
Spuma & stridor in epilepsia quo pacto siant
50. b
Stercora humana cur maximè feteant
96. b
Strigae veteribus quae dictae sint, & ratio nominis
20. a
Strigae cur pueros potissimum & mulieres offendant
20. b
Struma morbus puerilis est, & cur scrophula dicatur
30. a
Struma suibus familiaris est
30. a
Strumae a glandulis induratis differunt ibidem, &
32. a
Strumarum materia diuersa est a materia sanguinie & carnis
32. a
Strumae potissimum in collo oriuntur
32. a
Strumae quas actiones laedant
32. a
Strumarum locus affectus quis sit
32. a
Strume numquam a statu siunt
31. a
Strumae cur interdum folliculum habeant, interdum neu
31. a
Strumarum caussae antecedentes
31. b
Strumarum generationi quae corpora sint aptiora
31. b
Strumis plerumque non tentantur eunuchi
31. b
Strumarum caussae externae
31. b
Strumae cur pueros & fues maxime infestent
31. b
Strumarum differentiae
31. b
Strumae glandulis induratis loco & materia similes sunt
32. a
Strumae quando fiant ex glandulis
32. a
Strumas à glandulis distinguendi modus empiricus
32. a
Strumae iuuenum cur letaliores sint quam puerorum
32. a
Strumarum quae facilius, & quae difficilìus curentur
32. a
Strumis collimale curatis quo modo uocem amitti contingat
32. b
Strumae post curationem iterum atque iterum reuertuntur
32. b
Strumarum materiae visciditas & contumacia
32. b
Strumarum curationis necessitas
32. b
Strumarum curatio in quo consiftat
32. b
Strumarum curationis scopi
33. a
Strumarum curatio diaetetica
33. a
Strumis ira moderata consert, & quae sit ratio
33. a
Strumis aromata nocent
33. a
Strumis peuperum pucri magis tentatur quàm diuitum, & quae sit ratio
33. a
Strumarum curatoris radix est corporis purgatio
33. a
Strumarum curatio phramaceutica
33. b & 34. a & b
Strumis cur vomitus noceat
33. b
Strumis cadebetur curatio quae scirrho & alijs tumoribus induratis conuenit
34. a
Strumis laboranti viperam comedere prodest
34. b
Strumarum materiam dissoluentia remedia trium sunt generum
34. b
Strumae magnae cur neque ferro, neque vllo graui medicamento tractandae sint
34. b
Strumae tutius causticis medicamentis quàm sectione curantur
34. b
Sudoris prouocatio febri puerorum confert
46. b
Suum morbi varis similes
3. b
Suum morbi exitiales
30. b
Sues cur uomant
79. b
Surditas natiua cur mutos efficiat homines
59. a
Symptomata prima quae dicantur Galeno & quae secunda
12. a
T
Tabidis a cibo bibere confert
24. b
Tartari variolis facilè tentantur, & quae sit ratio
12. a
Temperatura humana omnium nobilissima est
8. b
Tenesmus in pueris ex praecedente alui ftuxu oritur
89. b
Tenesmus simper dolorem coniunctum habet
89. b
Tenesmi caussae & signa
89. b
Tenesmi curatio
89. b
Temperatura frigidi & humida lumbricorum generationi obnoxia est
90. a
Temperaturae conseruantur à similibus
96. b
Testiculorum & mammillarum caro glandulosa est
99. b
Theodorus reprehenditur
17. b
Timor perpetuus melancholiae comes
3. b
Timentes balbutiunt
60. a
tumor duplex est
60. a
Timentibus cur sponte fluant feces semen & vrina
62. b
Timor balbutiem anget, trepidatio minuto
63. a
Torpori aqua gelida quo pacto conferat
57. a
Tonsillarum locus affictus
70. a
Tonsillarum in pueris caussae
70. a
Tonsillae cur in pueris potius oriantur quàm in infantibus
70. b
Tonsillae terminari solent in aliàs graues aegritudines
70. b
Tonsillarum curatio
70. b & 71. a
Trepidantibus incalescit pactus & facies
37. a
Trepidatio quid sit
62. b
Tuberculorum porforatio in uariolis quot tempore & quomodo sit administranda
13.
Tubercula inter pucriles morbos relata ab hippocrate
 
Tumorum capitis caub ae antecedentes & externae
27. b
Tumori infantium capitis flatuosi signa
28. a
Tumoris humorosi signa
28. a
Tumor ex aqua intra craneum factus letalis est
28. a
Tyranni duo quibus potissimum trahuntur pueri voluptas & dolor
46. a
V
Variolas & morbillos ignorarunt veteres
8. b
Vari potissimum in facie nascuntur
3. b
& quae sit ratio
10. b
Variolis vnumquemque hominem aliquando tentari necesse est
10. b
Variolas perpetuo aut antecedit aut comitatur febris
12. b
Variolarum febris impetuosa est
12. b
Variolae fere semper in ichorem purulentum finiuntur
12. b
Variolae proprietate quadam oculos petunt
12. b
Variolarum locus affectus quae ratione cutis sit
12. b
Variolarum materia calida est & uiscida
4. b
Variolae & morbilli aeque fiunt quibuslibet temporibus
7. a
Variolarum accidentia à materiae prauitate oriuntur
7. a
Variolae pestis nomine ab Arabibus designantur
8. b
Variolarum & morbillorum caussa materialis & effectrix
9. a
Variolarum materia exiens crassior est quam morbillorum
9. a
Variolae vitio celiprimum ortae sunt
9. b
Variolae quibus de caussis interdum letales sint, interdum salutares ibid.
9. b
Variolis quinam facilius tententur
10. a & 12. a
Variolae quibus de caussis contagiosae sint
11. a
Variolae quibus de caussis genas, labia, & praeputium maxime deforment
11. b
Variolae faciei celerrime suppurantur
11. a
Variolae quam ob caussam colore inter se dissideant
11. a
Variolarum caub ae internae
11. a
Variolarum caussae externae
12. a
Variolae morbi sunt acuti
12. b
Variolarum signa
12. b
Variolas & morbillos cur fere semper delirium comitetur & fecum retentio
12. b
Variolae duplici de caussa ingulant aegros
13. a
Vaiolae cur interdum videantur declinare nec uere declinent
12. b
Variolae etiam verè declinantes quaratione interdum aegros perimant
12. b
Variolarum & morbillorum curatio pane cadem est
12. b
Variolarum curatio
13. b & 14. a & b. 15. & 16
Variolarum albedo quid indicet
15. a
Variolae qua ratione cito exsiccari possint
5. b
Varronis locus explicatus
23 b
Vasorum quibus vtero fetus alligatur, in homine & brutis differentia
36 b
Venarum meseraicarum ob siccitatem coarctatio maciem inducit
18 b
Venus immodica maciem infert corpori
20. a
Venus immodica caluitiem inducit
50 a
Venus immoderata cerebrum, neruos, & locutionem laedit
60. b
Ventriculus non conuellitur
53. a
Vetularum corpora impura sunt
20 b
Vetulae teneros infantes coinquinant
20 b
vigiliae exsiccant mirificè
28. a
Vigilia puerorum immodica unde oritur
65. a
Vuibus signis cognoscatur
65. a
Vigiliae puerorum immodica curatio
65. a & b
Vinum in macie puerorum accomodatum quale esse debeat
24. a
Vinum crassum nutrimenti uebiculum esse nequit
24. a
Vinum pueris & nutricibus interdicitur
51. b
Vinum neruos vehementer percellit
51. b
Vini nigri & generosi potus spasmum in pueris parit
53. b
Vires saepe simul autriuntur & morbus
47. 1
Vitia facultatis ratiocinatricis quo tempore fieri incipiant
48. a
Vitia motricis cerebri facultatis trium sunt generum
48. a
Vita animalium in calido & humido consistit
93 b
Vitiligo sine tuberculo macula est
3. a
Vlcera capitis sponte nata à destillationibus pueros vindicant
66. b
Vlcerum & cicatricum à variolis relictorum cdratio
16. a
Vlcera in partibus siccis facile sanescunt
30 a
Vlcera capitis parum doloris inducunt & quae sit ratio
11 b
Vmbilici tumor duplex est
36. b
Vmbilici tumoris inflammatorij generatio
37. a
Vmbilici tumore cur facile corripiantur infantes
37. a
Vmbilici tumor inflammatorius triplex in se morbi genus complectitur
37. a
Vmbilici tumor inflammatorius ab vmbilico prociduo triplici differentia seiungitur fol.
37. a
Vmbilici tumor quo pacto fiat
37. a
Vmbilici tumorum qui faciles & qui difficiliores sint curatu
37. b
Vmbilici puerorum tumoris inflammatorij curatio
38. a & b
Vmbilici tumor reliquis remedijs non conferentibus vel incidendus est, vel vrendus. fol.
39. a
Vomitus venarum quid sit Hippocrati.
fol. 27. a
Vomitu maxime repletur caput.
33. b
Vomitus in affectibus aurium & oculorum vitandus est.
33. b
Vomitus cur pueris familiaris sit.
79. a
Vomitus & nauseae puerorum causse & signa.
79. b & 80. a
Vomitus puerorum curatio.
80. a
Voracitas ad strumarum generationem maxime confert.
31. b
Vox à motrice & voluntaria sit facultate.
50. b
Vrinae incontinentia quo pacto in pueris oriatur.
80. b
Vrinae incontinentiae in pueris caub ae & signa
81. a
Vrinae incontinentiae curatio
81. a & 81. b
Vrinae difficultas duplex est
82. a
Vrinae difficultatis caussae & signa
82. a
Vriaae difficultatis curatio
82. b
Vrsarum pedes & manus cur esu sint incundissimi
10. b
Vteri calor cibos incoctos attrahit
27. b
Vulnera quibus in partibus difficulter coalescant
11. b
Vulnera inflicta à ferro cur difficilius curentur quam ab aere
13. a
FINIS.