INDEX RERVM PRAECL
puarum,quae in hisce commentariis
continentur.
LIBRI PRIMI.
A
 
Affectus quot modis fertur
com. 1. fol. 1
Ad vrinae suppressionem dignoscendam quae rimanda.
6. 10
Artificiosa coiectura an compendiosa
8. 15
Actio si laedatur vtrum etiam eius instrumetum laedatur & exaduerso
13. 24
Affici p essentia & p consesum quid sit.
14. 27
Actio an adurseturn non, aduersata sede ipsam concitante.
17. 32
Affectae sedis agnitio, quod commodum gignit.
21. 38
Alterationis mensuran modus, & materia ex qui bus decerpitur
23. 44
Absyntium & hiera picra an calorisicam euer tant dispositionem
23. 44
Affectus & causa ex quibus denudatur
25. 47
Affectus, sedesq affecta ex quibus & quot dete guntur.
26. 49
Affici per consensum quid sit
28. 54
Angina quid sit
30. 59
Actio cuiuscunq refragata, an actionenm & fede esse oblaniatam indicat.
31. 63
Actio an obluctari possit, particula incolumi vigente:
34. 72
Animatae, naturalesq sedes an arteriis & venis indigeant.
34 72
Libri secundi.
 
Affectuum abhorrentia an ex causarum varietate germinet
7. 90
Arteriae, venae cum apostemantur an a connulsione detineantur.
13. 106
Archigenis de neruorum passione sententia an vera.
13 106
Affectus vt dignoscatur quid requiritur
21 129
Apostema calorificum prope cor congestum cur febris consequitur
22. 133
Apostema calidu quodcuq; vnde inascitur.
22. 133
Affecta sedes ex quibus dignoscitur.
23. 137
Anhelitus deprautio an moliri possit sine eius instrumentorum iactura
24. 140
Actio virtutis rigitiuae an aduersari valeat sine suae partis dispendio
24. 140
Actio propria quae nominanda
24. 140
Animae pars quomodo sua in sede locatur
24. 140
Animae pars si cruciatur qualis cognitio, & ipsam laedi quid indicat
24.140
Affectae sedis scientia per essentiam vel per consensum an curationi subueniat
25. 144
Affectus nitentia quid exposit
25. 144
Affici per essentiam & per consensum quid sit
26. 146
Libri tertii.
 
Archigenes an aliis laudabilius de locis discepta uerit affectis
1. 148
Affici per consensum quot modis
3. 151
Actionem laesam quae denudant.
6. 158
Archigenes quid de sectae contradictione autumat.
10. 173
Affectus qs vera excogitabit curatione
12. 182
Alienatio quaelibet an habeat cursum.
15. 195
Ad cranei fracturam quae sinthomata prosequutur.
15. 195
Atrae bilis in corpore redundantia ex quibus & quot prodeat
16. 201
Affectibus in melancholicis in sanguinis missione quae contemplanda
16. 201
Animae facultates an temperamentum corporis imitentur
18. 211
Apoplexia vnde germinat
20. 220
Anhelitus cuius actio
20. 220
Anhelitus iactura vbi esse incomodum enunciat
20. 220
Anhelitus an perpetuo laboret.
20. 200
Affectiones stupidae vbi locantur
20. 200
Affectus scotomaccius an vertiginosus nuncupandus.
21. 224
Afflictionem per essentiam & per consensum quae portendant
21. 224
Affectae sedi quando nomen affectus condonari debeat.
21. 224
Accidentium, accessionuq magnitudo quorsuria in cephalea pullulat.
22. 228
Actio vniuersalis neruorum affecta que locum esse perturbatum indicat.
23. 232
Libri quarti.
 
Alienationis quot extant differentiae.
4. 250
Apoplexia, morbus comitialis, sopor quem succum pro causa possideant.
4. 250
Apoplexia per quam partem vt plurimum terminatur.
5. 258
Angina ex spodyliu tortione an salubris.
8. 265
Angina ex spondylium occasione cum febre an pauenda
6. 269
Ad anhelitus temperatam maioremq indigetia quaru corporis partiu actio imploratur.
6. 269
Angina quae nuncupanda
11. 275
Angina quot coplectitur species
11. 275
Ad spirationis alietatem quot accedunt instrumenta.
12. 282
Anhelitus magnitudo quando ex virum imbecillitate prodit, argumenta nota
12. 282
Ad uniuersalem vel particulare lecertorum thoracis affectionem an cunctae eius parte dilatentur.
12. 282
Actionis priuatio quam sedem esse affectam in dicat.
13. 286
Accidentia causaq, procarticae an in partis perturbatae agnitionem ducere queat
13. 286
Actio quando contristata sentitur
15. 298
Apostema gutturis an angina appelandum
15. 199
Anhelitus eximius quid testatur
15. 205
Anhelitus immesus ex viribus dcfititutis quibus coniecturis diiudicari potest
15. 205
Anhelitus magni tres differentiae vt ex uirturis defectione, ex spiritualium instrumentorum angustia, & nimio calore an vna associari queant.
15. 205
Anhelitus iniquus ex ingeti calore quibus agno scitur notis
15. 205
Anhelitus immensus ex instrumentorum angustia quibus suspicionibus sciri potest
15. 205
Anhelitus vehementiam tolerantes quid optant.
15. 205
Anhelitus magnus quot modis
17. 310
Anhelitu iniusto febribus in ardentibus uigente an aeris inspirati quantitas magnitudini dilatationis thoracis proportionatur.
17. 310
Anhelitus magnus quis existit
17. 310
Anhelitus summus quomodo
17. 310
Anhelitus paruus si rarus quid, si frequens quid aliud enunciat.
17. 310
Animal sine anhelitu an vitam habere possit.
17. 310
Aeristingressus & egressus vniuersum p corpus uirtute cuius fit
17. 310
Anhelitus difficultas paulatina cum uoce & sine voce quomodo varia portendit
18. 316
Anhelitus difficultas inopinata accedens quid diiudicat.
18. 316
Aqua gelida an venas frangere possit
19. 322
Libri quinti.
 
Apolexia cur anhelitui aduersatur & festinam nacem inducit
2. 332
Anhelitus actio an a thorace opituletur.
2. 332
Appolexia si anhelitui oppugnat & eum non dissipat.
2. 332
Anhelitus an non thoracis dutaxat immo & affinituim partium passione refragetur.
4. 342
Anhelitus si impediatur etiam q thorax in sua persistat simetria.
4. 342
Arteriae in pulmone residentes an cordi spiritu impartiantur.
6. 354
Apostema an in extremitate gutturis articriae ad pulmonem accedentis congeri queat
6. 354
Anhelitus actio an thoracis vel pulmonis suffra gio perficitur.
7. 360
Alienatio septi transuersi an phrenitidi proxima.
8. 367
Libri sexti.
 
Apostema renum quae denudant
3. 445
Apostema renum quid praesagiat.
3. 445
Actio per aluum vel vesicam excludedi an voluntaria:
4. 458
Apostematis eruptionem quae portedut.
4. 458
Anhelitus cur a natura costitutus.
5. 465
Affectus ex consueta euacuatione suppressa innascens, quomodo dissipatur.
5. 465
Animalia frigidae crafis in hyeme, qua respiratione funguntur.
5. 465
Animalia quomodo ad coitum concitantur.
6. 470.
Animalium quod ad rabiem aptitudinem habet.
6. 471
Anhelitus spissior ex quibus germinat.
7. 476
Aborsus in tertio aut quarto mense inductus quorsum pullulat.
8. 487
Actiones vnde innascuntur.
11. 503
Arteriae an vniuerso in corpore eadem sungantur actione
11. 503
B Libri primi.
 
Bronchio an ad deprauatione disponatur.
2. 4
Libri quarti.
 
Biliosi succi an vaporabiles
4. 250
Libri primi:
 
Cognoscere sedem in interioribus asse affectam ad quem virum spectat
1. 2
Cur liber de locis nucupatur affectis.
1. 2
Cartilagineum corpus qd homines pcipiut.
2. 4
Cerebri apostema quid testatur
5. 9
Causa quae reputanda
14. 27
Cibi corruptio quibus ex causis innasci solet.
20. 37
Ciborum deprauatio si assuerit cui crimen imponendum.
22. 39
Calorifica dispositio quomodo, & quibus dissipatur.
33. 44
Cura veredica a quibus lactatur
33. 44
Cor an sustineat apostema
27. 52
Colli refrigeratio quid gignere potest
30. 59
Libri secundi.
 
Caro in medio lacertorum congesta, an sit vera caro.
2. 79
Colica passio quid sit
7. 9
Carnis dolor qualis existat
16. 116
Cerebri supuacua qbus viis excludutur
22. 133
Color corporis linguae cmmutatus quid praesagiat.
33. 137
Curatio an proba sine sedis affectae agnitione moliri possit.
25. 144
Cerebri eiusq; membranarum affectus an pari ter tractandi.
25. 144
Causa alterationis, vti alteratio ipsa a medico excogitanda.
25. 144
Causa calorifica & causa hyemalis quid producunt:
26. 146
Libri tertii.
 
Curatio uniuersi corporis si pponenda.
7. 160
Cucurbitulae ad quid vtiles.
8. 164
Cucurbitulae quando vtiliores
9. 168
Carebri inteperies ex qbus dignoscitur
12. 180
Cognitionem causarum, affectuumq; quae indicant.
12. 180
Cerebrum an neruorum origo existat.
13. 187
Cerebrum an multisariam succo ab atra bile affici queat.
19. 201
Causae agnitio vbi resider, si curationi fubuenit.
19. 201
Cutis corporis a veneno alterata an uniuersum inficiat corpus ac necem inducat
19. 216
Conclusio quae morbum concomitari comitialem solet.
20. 220
Corpus a motu priuatum quid enunciat.
20. 220
Caput quae replent
22. 228
Caput alicuius cur vaporosa tolerare neqt.
22. 228
Libri quarti.
 
Cartilagines asperae arteriae quomodo dissesctores appelant
18. 316
Libri quinti.
 
Cor an sit quasi fons caloris innati.
2. 332
Cordis remperamento vitiato an necesse sir aliorum corporis locoru actiones vitiari.
2. 332
Cor quotuplici affectus genere laborat.
3. 338
Cor an apostema tolerare possit.
3. 338
Cordis passione an syncopis cosequatur.
3. 338
Cor an perturbationis incrementu per effentia anteq homo necatur substinere possit.
3. 338
Cordis afflictiones quorsum germinet.
3. 338
Causae passionu cordis quomodo quandoq per niciem, & aliquando pulsus cordis excitant.
3. 338
Cordis capsula an humorem continere possit, eu dilatari reluctantem.
3. 338
Calorifico cordis apostemate detenti, an festina vendicent perniciem.
3. 338
Cordis vulnus an necem festinet.
3. 338
Cordis titilatio quibus aduenit, & quomodo dissipatur.
3. 338
Cordis capsula affecta quando perniciem impellit.
3. 338
Cordis discrasia quid indicat.
3. 338
Cordis ex quibus pullutat.
10. 382
Cococtio qua in pte vetriculi molitur.
10. 382
Color corporis eruginosus an veneni epotione testeur.
12. 398
Libri sexti.
 
Colica et neuphretica passiones in quibus dissentiant, confentiantq, ac quae exponuntur argumenta geminam portendentia contristatiotionem.
2. 432
Colici & neuphretici ex quibus oblectametum vendicant.
2. 432
Colica & neuphretica vexationes in quibus abhorrent, vnanimesq, extant.
2. 432
Causar vehementiae acerbitatis in colica, & renum lapide quot annotantur
2. 432
Colicae crudelitas cur prorogatur
2. 432
Caninus appetitus an accidens naturale sentitur.
2. 432
Carunculae in lotio eminentes quid enarrant.
3. 446
Corporis superuacua quomodo diuer simode expurgantur.
4. 459
Coitus vsus quae accidentia commouere assueuit.
5. 465
Corpus an minima ex revel iniecta vt de aranea vel per tactum saeuapati accidentia, ac eximia alterationem possit.
6. 470
Canes soli an deprautos possideat succos it a vt eorum saliua mortales ad rabiem impellat.
6. 471
Colis vlcus quae enarrant.
9. 491
Colis vlcus vesicae vlcere quae secat.
9. 491
Colis extensio ex quibus pdit causis.
10. 495
Coitus ex quibus solicitat.
11. 503
D Libri primi.
 
Dysenteriae quae nominanda:
15. 29
Dysenteria qualis causa extat
15. 29
Libri secundi.
 
Dolor stupidus cuius pprius
2. 79
Dolor quid sit
2. 79
Dolor stupidus in particula psagiat
2. 79
Dolor pulsatiuus ad que attinet
3. 81
Dolor pulsatiuus quorsum germinat
4. 83
Dolor pulsatiuus in apostemate quid portendit.
4. 83
Dolor renum qualis sit
5. 84
Doloris species quae & quot extat.
6. 86
Dolores qui seuiores crassorum an subtilium intestinorum.
7. 90
Dolorcolicus a lapideo quomo discernit.
8. 94
Dolor intestinorum validus, & leuis quid indicat.
8. 94
Dolores pungitiui quorsum pullulant.
8. 94
Dysenteria quales succi pcedut & gignut.
8. 94
Dolor pugitiuus ad qua sede pprie attinet.
8. 94
Dolor rigidus quibus socis peculiaris imponitur.
9. 96
Dolor vlcerosus ad quas corporis sedes protrahitur.
17. 119
Dolor pruriginosus vbi repperit.
17. 119
Dolor pugitiuus cuius peculiaris
17. 119
Dolores diuersi quomodo diuersas corporis partes perturbatus esse secundum Archigenem portendant.
18. 120
Dolor iecoris qualis quae ipsum associantur.
19. 124
Dolor grauis quibus codonandus
19. 124
Dolor cogelatiuus an ad particula spectat.
19. 124
Dolorum abhorreantiae an consueta per nomina nominari debeant.
20. 126
De doloribus quae interptatio fructuosa & quae infructuosa
20. 126
Dolorum proprietates quis scribere pot:
20. 126
Dolor pungitiuus cum tufflex quot innasci potest.
23. 137
Libri tertii.
 
Dolorù absurditas quorsum germinat.
17. 208
Dolor capitis vsq; ad oculorum radices extensus parté capitis pturbatã essenarrat.
22. 228
Dolorum abhorrentiae quorsum pdeãt.
22. 228
Libri quinti.
 
Diafragma seu septum transuersum quod nominandum.
8. 367
Delirium quot modis molitur.
8. 367
Diafragma cum afficitur an necesse sit spirationem refragari.
8. 367
Delirium per essentiam, & per consensum quomodo machinatur.
8. 367
Deliri indicia: & quando a septo transuerso quã doue a cerebro emanet.
8. 367
Doctrinã vniuersalem an medicus animo reuocare debeat.
14. 415
Libri sexti
 
Dysenteria quid sit.
2. 430
Dysenteria quot species sub se cohibet:
2. 430
Diabeten quid site.
3. 446
Diabeten si ad vetriculu spectat.
3. 446
Diabeten cuius familiaris existit affestus.
3. 446
Dyssuria quando accidens, & quando affectus.
4. 458
Dyssuria ex acuitate vrinae ex quibus germinat:
4. 458
Durities sensus, neruorum, vesicae, an vrinae im pedimentum producere valeat.
4. 458
Dyssuriam ex sanguinis coagulatione an oximel curat.
4. 459
Diogenes in coitus abstinentia an validissimus fuerit.
6. 470
Diogenes ac alii modesti viri qua de causa fungebantur coitu.
6. 470
E. Libri primi.
 
Efficiens causa quotuplicem excitat affectum.
13. 24
Eructatio fumosa aut acetosa quid portendit.
22. 41
Libri secundi
 
Experimenti iudicium quomodo.
10. 98
Exercitia fortia quos excitant dolores.
10. 98
Exasperatiuus dolor quis
16. 116
Libri tertii.
 
Empericorum decretù quod
10. 172
Etas puerilis & sentilis cuius redundantiam cohibét.
11. 177
Epylaepsia an vniuersalis conuulsio.
14. 190
Epylaepsiae velox recessus cui succo inhibendus:
14. 190
Epylaepsia quibus ex succis pullulat
14. 190
Epylepsia atra bilis si in melancholiam conflecti possit.
16. 201
Epylaepticorum quod cômune
16. 201
Emicranea quã capitis parté possidet.
22. 228
Libri quarti.
 
Epylaepsia aliqua an in resolutionem festinari possit.
5. 258
Empici an aereùm plangunt calorificu.
16. 305
Libri quinti
 
Erasistratus de sanguinis liberatione a magna vena circa pulmonem an accusandus videatur:
5. 347
Empimaticos an cunctos deplorare per opus sit.
6. 354
Eiiecta absurda per aluum quid testant.
13. 405
Egestio aliena quid diiudicat
13. 405
Egestio concocta, saniosacum iecoris in columitate quid arguit.
14. 415
Libri sexti.
 
Exiecinore, lieneq contristatis quae regia magis pdit perturbatio
1. 421
Egestio quae iecoralis, quae ve intestinalis nuncupanda.
2. 430
Egestionis, vrinae q liberationes an nudae naturales an ve voluntariae extent.
4. 458
Excrementa per aluum & colem deiiecta quid cnunciant.
9. 491
Libri primi.
 
Fistula vrinae quot modis obstruit.
7. 14
Libri secundi.
 
Flegmonem an perpetuo dolor associatur repercussiuus.
13. 106
Flegmonem quot & quae accidentia commitantur.
13. 106
Fracturam ossis in capite quae synthomata insequuntur:
24. 140
Libri tertii
 
Fides quando alicui adhibenda
5. 155
Frigiditas cum excedenti humiditate & sine quid subministrat.
11. 177
Libri quarti:
 
Fraciei sedes quibus de causis sensu motuq; orbantur.
7. 261
Facies si afflicta vbi iactura viget:
7. 261
Facies si sospes, aliae corporis partes vexatae quo in locodispendum residet.
7. 261
Faciei lacertum vel neruum refragatum quid côsequitur:
7. 262
Libri quinti
 
Facultates quibus animal patrocinatur quot existunt.
2. 332
Febres ventriculi, aut iecinoris causa an omniù acutissimae.
11. 393
Febres an supradictorum viscerum erratu concitatae, infixas conflectuntur.
11. 393
Frigiditas viscerum an venas in iecore compaginatas refrigerare potest
11. 393
Fortuna qui suggerit.
13. 406
Facultates quot quacùq in corporis parte conseruntur.
14. 415
Fel vnde imbecillitaté védicat:
14. 416
Libri sexti
 
Foeminam côcepisse indicia
8. 486
Libri quarti.
 
Gustus an saepius q tactus patiat
5. 257
Gulam quid percipit Galenus
11. 275
Libri quinti
 
Gula quae nûcupanda.
9 373
Gulae .
9 373
Gula quot cohibet tunicas
9 373
Gula quotuplici affectu laborat.
9 373
Gulae angustia ex quibus, & quot moliri potest.
9 373
Gulae angustationis vniuersale argumétù.
9 373
Gulam calorifico ab apostemate detentam quae testantur.
9 373
Gulae afflictionem si ab intemperie vel ab apostemate congestam notas actende
9 373
Gulam calorifico ab apostemate vel rigido correptam suspitiones percurre.
9 373
Gulae defectionem quae diiudicãt.
9 374
Gulae apostema qd necis vel salutis psagiù.
9 374
Gulavsq qué ad locum extéditur.
9 374
Grauitas dextro in in latere quid portédit.
11 393
Libri sexti.
 
Gonorrhoea quid sit
9. 491
Gonorrhoea si vasorù vel colis affect'
10: 495
Genitales corporis sedes si doctae extant, vt earum dignoscant actiones
11. 503
Libri primi
 
Homo si a voce priuatus guctur ab aere prohibetur.
29. 57
Libri secundi.
 
Humores acres quot modis acerbitatem excitant.
6. 86.
Humorum quis vehementiorem producit dolorem.
7. 90
Homo si excogitatur cunctas corporis sedes per turbatas cohibens
10. 98
Homo an repperiat qui omnescrudelitatis speties passus fuerit necnon cunctas particulas vexatas possidens
10. 98
Heparcum apostemate detinetur quorsum dolor germinat.
15. 112
Hepatis obstructi aut apostemati idicia.
21. 129
Libri tertii
 
Humor atrae bilis & melancholia an conflectantur.
15. 195
Humor pituitosus quomodo variis in cerebri par tibus diffeminatus alienas passiones inducere possit.
15. 195
Libri quinti
 
Hepatis apostéa an tactu dignoscibile.
11. 393
Hepatis locus
11. 393
Hepatis indicia flegmone vel hery sipela laborantis.
11. 393
Hepar a quot cingitur lacertis
11. 393
Hepatis apostemate cruciantis tam in parte gibba q concaua note
11. 393
Hepatis apostema an vtrûq cruciet latus.
11. 393
Hepatis ab apostemate detenti cur eius magnitu do sensui denegatur
11. 393
Hepar cum duro laborat abscessu an loca que super eum resident, imminuuntur.
11. 393
Hepatis actio quae existit.
11. 393
Hepar an gelida ab intemperie detineri possit.
11. 393
Hepatis vasasi apostema cõpatiant, an plenitudinales pturbationes inducant.
11. 393
Hepatis obstructiones aut tumores praeternaturam an sanguinem ad ventriculum transmittere instent.
11. 393
Hepar an hyemali ab intemperie conuictum vtilé cruorem producere possit.
11. 394
Hepar an quomodocunq coinquinatum hydropisim inducere valeat.
11. 394
Hepatis rigiditas an totuis venas refrigerare potest.
11. 394
Hepar salubre existens an regiam gingat perturbationem
12. 398
Heparcuma suis desistit partibus quos producit succos.
12. 398
Hepatis actio quae
13. 405
Hepatis intemperanciarù indicia.
13. 405
Hepatis igneum apostema quae testãt.
13. 405
Hepatici fluxus indicia cum ex intemperie germinat.
13. 405
Hepaticus fluxus quibus ex causis germinat.
13. 405
Hepatici fluxus quas in sequuntur afflictiones.
13. 406
Hepatis attractina affecta quid opatur.
14. 415
Libri sexti
 
Hepar an alimentù ex vétriculo inescat.
3. 446
Libri quinti
 
Hypocùdriaca passio quae fert.
10. 381
Hydrops an congeri valeat, iecore haud affecto.
11. 394
Hyposarchia an vniuersum possideat corpus cruore repletum.
11. 394
Hydropicus ancum eiiectis aliquid cruentosum repeliat.
11. 394
Hydrops ex quibus germinat.
11. 394
Hydrops an exinten pestiuae aquae glacialis potione congeri possit
11. 394
Hydropici qui validam alimentorum cupiditatem compatiuntur
11. 394
Libri sexti
 
Hydrops acutis in perturbationibus quorsum prodit
1. 421
Hydrops ex aquae hyemalis potu quomodo congeritur.
1. 421
Hydrops ex aquae brumosae potione inducta, an citra iecinoris rigiditatem machinari. potest.
1. 421
I Libri primi.
 
Intestinorum vlcus si intenuibus aut crassiorib'congestum, quid enunciat.
3. 5
Imagines oculorum quorsum vt iugiter pullulant, ac quibus occurrere assueuerût.
13. 24
Ingenium a subenientibus & refragantibus in escatum quomodo medico côducit.
23. 44
Intestinis pharmaci malicia qualiter quandoq obluctatur.
24. 46
infernae, supernaeq sedes quomodo diuersimode compedium expsidiis lactãt.
24. 46
Intestinorum vlceratio ex quibus denudatur.
25. 47
Instrumenti actio an extingui possit sine eius dispendio.
28. 54
Libri secundi.
 
Inaequalis intemperies an acerbitatem solicitare valeat:
6. 86
Libri tertii
 
Inuestigatio quae vsum transcendit naturae, ad quem spectat
1. 149
Idem diuersimode nominari ad quem attinet.
8. 164
In neruorum vexationibus vbi praesidia inhibenda.
12. 182
Incôuulsione quot peculiaria.
14: 190
In aliqua corporis sede an talis prauus succus gigni possit, vt reptilium veneni vim obtineat.
19. 216
Immoderata piperis quantitas an singultum cómouere queat.
20. 220
Inspirandi prohibitiocuius passionis naufragiù praesagiat.
20. 220
Libri quarti.
 
Insania quotuplex
1. 238
Imagines oculorum quorsum pdeunt.
4. 250
Insopore, morbo comitiali, apoplexia qui cerebri venticuli magis laborét.
5. 258
In congelatione seu litargia quae cerebri pars perturbatur.
5. 258
In morbocomitiali, apoplexia, sopore quomodo cerebri partes diuersimode afficiût.
5. 258
Instrumentis vocis oppugnatis, an ipsam etiam oppugnari popus sit
15. 299
In peripneumonia, asthmate an virtus neruosa permanet:
16. 305
In iniquum anhelitum qui labunt.
16. 305
In pulmone apostema congestum, an eximium inducit anhelitum.
16. 305
Libri quinti.
 
In morbo comitiali an hiera picra salutifera.
10. 381
Iecur quo genere morbi dilacerat.
11. 393
Libri sexti
 
Intestina an ex iecorali biliosaq purgatione patiantur suciti in renali & vesicali
3. 446
Intestinorum vlcus quae portédunt.
2. 430
Intestini vlceratiagnitio an curationi patrocinatur.
2. 430
Iliaca quid sit
2. 431
Iliaca quae laetalis.
2. 431
Iliaca passio ex quibus germinat.
2. 431
Instiméta animantiù an docta extãt.
10. 495
Ignauia quid opatur
11. 503
L Libri primi
 
Lapis in corpore quid psagiat.
5. 9
Lapis quibus in locis gignit.
27. 51
Linguae nigredo quid portédit.
27. 51
Lacertorum inter costas situatorum refragatio quid operatur.
29. 56
Lacertorù affectio quid suggerit.
33. 70
Libri secundi
 
Locus quis prius a medico pquirédus.
25. 144
Libri tertii
 
Loci affecti, succiq affectum producentis, ac variarum causarum agnitio an curationi subueniat.
14. 190
Lingua an edé péneruù & virtuté gustãti & moduendi suscipiat.
5. 257
Libri quarti.
 
Lingua a quo neruorû pari suù védicat motû.
5. 257
Lingua quot modis per essentiam afficit.
5. 257
Lingua quorsum motû lactat.
5. 257
Lacerti temporum, masticatoria, pinnae narium quorsum sensum motûq vendicãt.
7. 262
Loci affecti agnitio an dissipandi semitam subministret.
13. 286
Lacerti gucturis particularis passio an voci detri metium porrigat.
15. 298
Lapides an cum tussi screari queant:
20. 325
Libri quinti.
 
Lacerti thoracem ad anhelitus operationem dilatantes a quibus facultatem adipiscuntur motiuam.
2. 332
Locos ab apostemate correpto an in cius motu vel quiete dolor emergit.
9. 373
Libri sexti.
 
Lienis lacerationes an futiliter dignosci queant.
1. 420
Lienis in escatiua sidestituit qd excitat.
1. 420
Lien cur a natura institutus
1. 420
Lien si atram bilem cruorem non excludat, quid consequitur.
1. 420
Lienetica passio an appetitus incrementum aut decrementum solicitet
1. 420
Lien quot modis aquam inter cutem excitare potest.
1. 420
Lapides an per aluum emittit queãt.
2. 430
Lienteria ex quibus germinat.
2. 430
Lienterie renù cuius sedis passio sentit.
3. 446
Lienteria cum prodit an ventriculus ac intestina aliment a potusq retinere possint.
3. 446
Lienteriam intestinorù patiens an cum festinatione cibù, potùq repellat.
3. 446
Lienteria renum ab intestinali in quibus dissentit.
3. 446
Lienteria renum, ventriculiq qualiter molitur.
3. 446
Lienteria renum cum intestinali in quibus conuenit, necnon aduersatur.
3. 447
Lacerticollum vesicae circum ambientes quando vrinam liberari permittunt, & quando minime, idem de lacerti rectum cingnentibus intestinû côiiciendu
4. 458
Locum vlceratum quae denudant.
4. 458
Lumborum calefactio an colem extendi impellat.
11. 503
M Libri primi
 
Musculi actio qualis exstat.
7. 14
Morbus siue pturbatio quando nominat.
16. 31
Motus quâ molé virtutis excipit.
32. 66
Motus voluntarius cû quo pficitur.
32. 66
Libri secundi
 
Medicus anteq ad particularem descendat operationem quae rimaridebeat
1. 74
Morbus lateralis cuius sedis est peculiaris.
4. 83
Motus an eximiorem quam quies commouet a cerbitatem.
7. 90
Morbus quis annotare debet.
10. 98
Medicus quae eligere psequiq; debet.
11. 100
Membranarum dolor qualis
15. 112
Membranae cur gelidis ab afflictionibus leuiter inuaduntur.
15. 112
Membranarum' dolentia qualis ab Archigene fertur.
16. 116
Musculirú fubfta ex qbus costituif.
16. 116
Libri tertii
 
Morbus in interioribus qua via perquirendus.
6. 158
Morbi partis'q; affectae agnitio quid suppeditat.
6. 158
Morbis in quibus sedem dignoscere affectam sit facile, inqbus vero laboriosum
10. 172
Memoria & ratio in quibuscosentiút.
11. 177
Morbicalorifician vigilias, & glaciales fomni grauitatem excitent.
11. 177
Memoriae detrimetum quamintemperiem in ce rebro redundare portendit.
12. 182
Medicus quam partem primo vexatam demoliri debet.
12. 182
Medici in quibus tempus conterere minime debent.
13. 187
Melancholici succi coptofa geniratio vnde innascitur.
15. 195
Mirarchiam passione quae consequuntur.
15. 195
Materia crassa absurdis in partibus cerebrilocata quomodo varias perturbationes excitare potest:
16. 201
Melancholiae tertium genus quorsum dependet.
17. 208
Melancholicis quae & quot comunia.
17. 208
Moesticia ad quid melacholicos disponit:
17. 208
Morbus vnus an varus respectibus complura no mina consequrpotest.
18. 211
Melancholia peressentiam an ex causa valida calefaciente pullularivaleat.
18. 211
Melacholiae geacra quae & quot.
19. 216
Morbicomitialis quot extant genera.
19. 216
Morbicomitialis tertia species quae est pconsen sum quomodo molitur.
19. 216
Morsum fuisse scorpionis quae portedut.
19. 261
Libri quarti.
 
Medicus vt tuto operetur, quibus mediis fungi debet.
1. 238
Musculorum, temporumq; passio, acutaq; febris an soporem comouere soleat
5. 258
Morbus comitialis inter apopleciam & stupore an mediú obtineat.
5. 258
Mebra in sensus, motusq; operatione reluctats an varias sedes esse ptubatas testetur.
7. 261
Magnus anhelitus quid testaf.
12. 281
Magnae spirationis causae indicia.
12. 281
Libri quinti
 
Mors an citra cordis iactura excitaripot.
2. 332
Mors festina ex cordis eucra sia deprauata, necnon aliarum corporis sedium an sosicitaria assueuit.
2. 332
Membrana cingens costas si cum dilaceratur: et & lacertos dilacerari per opus est.
4. 343
Materiae ascensus a thorace ad pulpune de Era sistrati sententia quomodo machinat.
5. 347
Mulierú iniqua appretentia qd psagiat.
10. 382
Musculi ventris quot.
11. 393
Medicus pbe iudica quae pscire debet.
13. 406
Morbum & locum morbificatum quae associantur.
13 406
Medicus quae percunctaricogitur.
14. 416
Morbus regius quot cignit species:
14. 416
Medicus vt tedium vexationes, secesq; vexatas dignoscat, quibus infiftere copescit.
14. 416
Morbus regius fellis impulsu, ex quibus pullulat causis.
14. 416
Medicus regia in contristatione quae rimari debet, vt sedem intus noscat cotristata:
14. 416
Libri sexti
 
Medicus passionum resicae honeftam consequi notitiam cupiens, quae speculari compellatur.
4. 458
Medicus quibus insudando & non insudado copendium sentiat.
5. 465
Matricis passio quomodo perhibenda
5. 465
Matricis siffocationis si aliene excogitatur differentiae.
5. 465
Mulieres a suffocatione vteri detentae, quam ro spirationem cohibent
5. 465
Matricis afflictio quibus pcipue obuiat.
5. 465
Matricis suffocatio quorsum innascif.
5. 465
Matricis accidentia an ex semine suppresso q cruore seuiora pdeat.
5. 465
Magnes an elidat ferru
6. 470
Materia an in corpore venenosa, letalisq; congeripossit.
6. 470
Mortiferam deuoratam potionem quae indicant.
6. 470
Materia praua an in corpore congeri queat, ita vt gradatim sedes pcutiat principales.
6. 470
Matricis accidentia quorsum pdeut.
7. 476
Matricis aliqua pars an supius ascedat.
7. 476
Matrixam ad ventriculum vel septum transuersum ascendat.
7. 476
Matrixan humectationis cupiditate superius saliat.
7. 476
Matrix an animal existat.
7. 476
Materia aduersa in vtero conducta, quae impellit accidentia.
8. 486
Mensales reluctatas quae indicat.
8. 486
Mammarum extenuatio an aborsum praesagiat.
8. 487
Mares, foeminae'q; qua magis in parte resident.
8. 487
Medicamenta spiritus halitosi productiua an penis extesione excitare queat.
11. 503
Mammae & penisex quo inminuuntur & astruuntur.
11. 503
N Libri primi
 
Natura quando medicaminum suffragio indiget.
16. 31
Netui vocales si incidantur, quid opant.
31. 62
Nerui lacertorú digitoru & cutem ambientes si obluctantur quid innascit
32. 66
Nuca cum afficitur, quid subministrat
32. 66
Nernorum passiones vbi connecti praesidia exposeunt:
33. 70
Naturalia membra in quibus ab animatis dissentiunt.
34. 72
Libri secundi.
 
Neruorum dolor qualis
14. 108
Libri tertii
 
Nitrum an calefaciendi eximiam cohibeat vim.
9. 168
Nernosam partem apoftemate detentam an delirium cosequitur.
15. 195
Nerui vnde primo & quorsum secundo germinant.
20. 221
Nuca qd agitvirtute cuius agit.
20. 221
Nomen passionis an passionis essentiam quandiq; detegit:
21. 224
Nerui thoracem mouentes quorsum prodeunt:
23. 232
Nucae substancia varie dilacerata quo pacto-cor poris sedes a sensu, motuq; enudat.
23. 232
Nerui faciei qua ex parte pullulant.
23. 232
Libri quarti.
 
Nerui gustanditagendiq; vim linguae impendetes a quo neruoru pari innascunt.
5. 257
Nerui ad facie disseminatinecno & nerui ad lin guam destinati quorsum germinant.
5. 257
Neruorú tertiú par cú afficit, quid aliud etiam affici oportet.
7. 262
Nucae partem vexatam quis degneseit.
8. 265
Nuca diuersimode oblaniata an copluribus cot poris partibus obsistat
10. 273
Nucae secundum aliquem spondylium contot sio an infernis impartibus iactuta portigat.
10. 273
Nucae angularis repentinaq; contor sio vel paulatina au inferioribus in locis dispendium fuggerat.
10. 273
Neruorum extensio an conuulsionem, constrictiovero resolutionem comoueat.
10. 273
Nuca, nertuq; ab ca germinates perturbati an la certos in motu pturbari opussit.
10. 273
Nuca quorsum imbecillitatem vendicat.
12. 281
Neruorú affectiones ex quibus futiliter demoliu tursuffragiis.
12. 281
Nerui vocales cum ex glacialibus conexis vexat an voci in comodu porrigere queat.
15. 299
Libri sexti
 
Neuphraetica passio quam germinat acerbitatem.
3. 445
Neuphretica afflictio quod indicium a colica distintiuum cohibet.
3. 445
Neuphraetica passio quid praecipue portendit.
3. 445
Neruorum a nuca innatorum in comodum, nec non & spinae iactura an stranguriam excitari queant.
4. 458
Nuca aut nerui per quos animata facultas ad lacertos, collum vesicae, rectumiq; intestinum circundantes distribuitur, quado afficiuntur, an vrina, egestioq; praeter voluntatis imperiú liberentur:
4. 458
Natura si in animato corpore absq; doctrinae au xilio operatur.
10. 495
Narura quid perquirit.
11. 503
O Libri primi.
 
Oculi visiua facultate orbati ex obstructione in obticis innata si substantiae, virtutisq; consuetus de fluxus reluctatus, necnon in alterius
 
Pus in pulmone cogestú an p vrina, egestioneq; mudificari valeat:
4. 459
Per stomachú qd Galenus sentit.
8. 486
Priapismus qd sit.
9. 491
Proprii officii exercitatio an robur ad augeat.
11. 503
Priapismus quorsum germinat.
11. 503
Q Libri primi
 
Quaestiones vtiles ad que attinet
9. 17
Libri tertii
 
Quis succus seuiorem commonet alienationem.
15. 195
Qui a singultu facile detinentur.
20 220
Libri quinti.
 
Qui futiliter necemconsequi queút.
2. 332
R Libri primi
 
Rigor intempestiuus in tebre quid portendit.
27. 52
Libri secundi
 
Refrigeratio absurda qd denuciat.
2. 79
Libri tertii.
 
Resolutio vniuersalis cum facie & sine quid indicat.
23. 232
Libri sexti
 
Respiratio quotuplex.
5. 465
Retetio an meatuu obstructione excipiat, expulsio aut aduersum
9. 491
S Libri primi
 
Sedes pturbata ex quot internosci pot.
26. 49
Libri secúdi
 
Stupor quorsum germinat.
2. 79
Stupor quid sit.
2. 79
Stupor cuius extat indicium.
2. 79
Sanguis copiosus & syncerus per inferius repulsus quado copendiosus & quadocotra.
8. 94
Libri tertii.
 
Stultitia quando laborat.
11. 177
Somnus & vigilia vnde excrescentia & decresce tiam vendicant.
11. 177
Stultitia quorsum innascit
12. 182
Sedes vexata p essentia exqbus agnoscit.
12. 182
Sanguis atra bilis quando venae sectionemrequirat:
16. 201
Libri quarti.
 
Sopot aneximio ex dolot excitari possit.
5. 258
Spinae tortio quid operatur:
5. 258
Sedes percussionem passa an imbecillitatem renunciare possit.
12. 282
Sensui, motuive quata virtus sit oportuna.
12. 282
Sanguinis per os liberatio quibus viis moliri potest.
14. 291
Saguis p os explicatus an absurdas corporis sedes esse afflictas portendat.
14. 291
Sanguis spumosus cu tussi egredies que locú esse perturbatum significat.
14. 291
Sanguinis a pulmone emanationem an aliquis consequetar dolor.
14. 291
Sanguinis exitus a thorace indicia:
14. 291
Sanguis an a spiritualibus aliteq cum tussirepad li possit.
14. 291
Saguinis exitus exhirudine indicia
14. 291
Sapflui caloris spiritualiu qd peculiate.
16. 205
Sedes affecta quomo acerbitate excitat.
17. 312
Socci durum commouentes anhelitum quibus in locis refident.
17. 312
Socci tam crassi q tenues an concoctionem exposcant.
17. 317
Spirationis difficultas cum grauitate, angustia, febre acuta conexa, quid denticiat:
17. 317
Libri quinti
 
Spirationis actioni quae opitulatur:
2. 332
Sanies ex thorace quomo liberat.
6. 354
Saccus in thorace contentus, quo tempore vel in spirationis aut expirationis ad pulmonis cannales repellatur
7. 360
Septum transuersum quod commodum subminiftrat.
8 367
Sonia pessima in somno qd psagiat.
10. 385
Styrrhum an hydrops insequat.
11. 394
Sanguis a ferarum morsu corruptus que affecta in corpore gignat.
12. 398
Signa epotiveaeni an venenum deserasse perpetuo portendant.
12. 398
Libri sexti
 
Sanguinis egressiocu vrina qd psagiat.
3. 446
Sitis quorsum insurgit
3. 446
Sanguinis coagulationemextra vasa sua quae cosequntur accientia.
4. 459
Sanguinis mensalis copleta aut incompleta euacuatio quae copedia aut dispedia parit:
8 486
Saguinis inteperatum exitu quae cofectaf.
8 486
Sanguinis in mensalis excessu an natura totum corpus per vuluam expurget
8 486
Sanguinis exitus in vtero gerentibus quorsum germinat.
8 486
Superuacua cuiuscun'q; quot modis excluduntur:
9. 491
Spiritus vaporosusan priapismum excitare possit.
10. 495
T Libri secundi.
 
Tussis cur congesta
22. 132
Tussis auctio quid testatur
23 137
Libri quarti:
 
Thoracis eximia raraq; dilatatio quid prognosticat.
17. 311
Thoracis grauitas parte inconcaua quid diiudicat.
18. 317
Tussis vehemes quid denotat.
18. 317
Toracis costrictio an sine tussiexcogitabilis.
18. 317
Libri quinti
 
Thorax si quacuq; passione afficiat, anhelitus de necessitate refragat:
4. 342
Tussis, sternutatio, nausea, singultus, vomit'an naturalia asserenda accidentia
4. 342
Tussis vt laboret quid requirit.
4. 342
Libri sexti.
 
Tinesmus quid sit:
2. 430
V Libri primi
 
Vesicae vlcus quid denunciat
3. 5
Vox rauca quorsum.
3. 5
Vrinae suppressio cuius erratu inascisolet.
6. 10
Vesica vrma exundante cur ea no abigit.
7. 14
Virtus expulsiua quando laborat.
7. 14
Vesicae actio qualis
7. 14
Vesicae actio quo pficif, quadoq; inutilis.
10 18
Vomitus quibus denegandus
22. 41
Vocis materia & elementum, instrumentumq; qd extat: & quae ipsam gignat
28. 54
Vt coturbatio, locusq; coturbat'& dispositio in tus noscantur qbus insistedu
33. 70
Libri secundi
 
Vigiliae, alienatio, stupor, somnoletia vnde ger minant.
25. 144
Libri tertii.
 
Ventriculus si capitis iacturam & contra consequitur.
15. 195
Venenú reptihu an corporis colore coslectere, necemiq; excitare possit & qualiter.
19. 216
Vertigine quae comouent:
21 224
Vertigo quae de cius essentia cotubet
21 224
Vertigo quibus quandoq; dissipaf.
21 224
Vertigo an ex inteperie germinat.
21 224
Libri quarti.
 
Ventriculus primus cerebri si afficitur & medin affici sit necesse
21 224
Vox ex quil us afficiatur.
21 224
Vocis instrumenta quae.
21 224
Venaru apertione quae excitare possut.
19. 322
Voci quot actiones cotingunt.
19. 322
Voce q variat, quae veroei opitulant.
19. 322
Libri quinti
 
Vires quae psternunt.
10. 382
Ventriculus vehemeter sensibilis an comitiale comonexe potest perturbationem.
10. 382
Vinum album an capiti obsistat.
10. 382
Virtutes quot quacunq; in corporis sede locantur.
13. 405
Libri sexti
 
Vrina cruentosa mactatae carnis confimilis quid tastatur.
13. 405
Ventriculum rapacis sitis impulsi aqua repletu, quaeconsequuntur.
13. 405
Viues an spirationem cohibere cogit.
5. 465
Vuluae accidentia quid excitat.
8. 485
Vicriclansura cú duritie qd portedit.
8. 485
FINIS.