EPITOMARIVS IN EPISTOLAS INDEX
LECTOR, seu tu unus e magna es crudito & turba: seu mordaculus tabula: nesclo an mihi laboris plus sit allatum ex te dum morsus conor effugere tuos q omni ex operis cócinnatio ne plaeriq; omnes estis procariores maledici dum uestrum praeclarum ingeniú ptendere atq; ipsi suscipi in populum solo uerború periculo annitimini. Iam uideor quassanté te nares intueri: neq fers intendere his oculum epitomatibus. Fuit hoc arbittii nostri sic conscri bere. Et quae mea est: una uoluptas in communi non discretim & uni tibi qui tua ogganis proteruia consulere. Campani epistolae rerum sunt adeo locupletes ut contrahi in arctú nó prossint sine iniuria Vbiq densus ut nó cóstet tibi ratio magna in paruis susa in angustis co gendi amplumq rerum aceruum archula cóponendi. Ego id conatus sum ut epitomatis specie indicem habere te magis arbitrareris (& quod aiút) repertoriú. Ne quaeso date uitio quod ue stri studiosus ingenio tam liberali edo Ne me sensim (ná sum natura totus spiculo sus ubi in solertia desides lacessunt industriumq inertes citant) eo perducatis ut inclamem rabidos uos canes: ut sunt deterrimi hodie mores: alièná lacerare plus q immaniter samam ipsos tamen quo uestra illa praecelsa ingenii acuties dispici possit nihil unq edere prouoco igitur ad aequissimum censorem Senen. Cardinalem cuius gratia spero tutum me sore.
Sis sospes quisquis es: nam omnes una charitate complector: atq haec ìmo iam plege.
LIBER PRIMVS.
Percurri nup. Papieñ. Iuditiú psert cô ométariotú Pii & historiae Germanicae a se illius iussu pcurso. Inde multra de Pii uita & opibus ab eo conscriptis quo laudes psequit Vna epistolarum omnium elegantissima & longissima.
fo. i
Varie undiq multo. Ad Secundinú. Re sert cõmoda & icómoda quae cõseqt ex epa tu eidé a Pio tardito: & qúo iscius creat fue rit: & cómemorat laudes Pii de se: & laudes. Crotoniatú gentisq; uetustatem. Demú quã tum & Pio & Papieñ teneatur explicat: pléa multa cognitione dignarum.
fo. ii
Nisi eum te esse. Ad Papieñ. Enixissime ro gat sibi defendi bona pdefuncti epi cui suffe ctus ipse erat & commemorat in se collata beneficia.
fo. iiii
Petis ut ad te. Ad Papien. Valitunidé suã admixtis carminib iocosissime explicat Tú Teramú describit & quãtam inde capiat uo luptatem longa est notione digna.
fo. eo
Suades pro pietate. Ad Papien. Ostendit iá oía sua studia psuasu illius ad ecclesiasticá cognitionem spectare & caetera damnat, studia: religionis & eruditionis plena epistola eademq longa.
fo. vi
Quo in statu Ad Nicolaú Lucensem. De scriptio Tyburis pulcherrima.
fo. vii
Magna me libido. D. Matthaeo Vbaldo. Deurbe Roma olim splendida: nunc illuuie & omni pudose defoedata.
fo. vii
Caldarine mi. Caldarino. Desitu & pulchritudine urbis Veronae.
fo. vii
Quod Neapoli Cerillo. De urbae Neapoli tana.
fo. vii
Quod tibi Saluiato. De urbis Florentiae pulchritudine.
fo. vii
LIBER SECVNDVS.
 
Quo in stato. Ad. P. Siculú Explicat quãta cum gloria habuerit orationé apud Perusi nos initio studii. mox concludens excusat se curita gloriose laudes suas ad eum perscripserit.
fo. viii
Litteris tuis iocúdissimis. Ad antoniú. Do let ad ornatioré epistolã conscribeñ. tép sibi no esse inde corrigit quaedam in sua oratiõe emendariq postulat a qnodam uiro docto siqui alii sint errores ad calcem commendatio nem factam refert amice.
fo. viii
Ego te ob fingularé. Ad Perinú Pulcherri ma ad excitandum iuuené ad studia literra ex igenii bonitate & maio exemplo.
fo. viii
Pridie Kalé. Nouébris. Ad Almeriu. refcri bit nihil se illius oblitúcum uirtute tú natura sua. Admonet qúo se gerat in custodiéda arce sibi credita: explicat fabulá Mineruae & de bona ualitudine cuiusdam pauca subiicit quempetit litteris illius hortari ad studia bo narum artium.
fo. ix
Quid tu hoís. Ad. P Repetit libellú graecú suú: gratas resert suisse lias: , Sulmoneñ. nõ sit abscessurus monet. Inde policet operã ut ipe sufficiat Indoctissimos doctores car pit & Theocritú petit ad amicum remitti qui illi spem fecerat exscribendi
.fo. ix
Postulas renúciari. Ad uiuá. Iocosa respõ sio rerum quae gerant Inde deridet quédam mathematicú: quenda. M. ibalneis eé resert cura pro eo habitam significat: mox monet scribat crebrius ad suos qui de se queruntur memoria aboleri.
fo. ix.
Et si litteras meas. Ad Trebatiú. Initurus amiciciã cum hoc scribit quanto iam tempo re coeperit illum obseruare. Quid deide deillo ad maximá suá laudem pdicarit secum Sulmontinus. Aclaudes sulmontini prosequens adeptam gloriã in disputatione habita cú quodam mathiolo resert. Mox subdit bina epigrámata sua: & ad mutuá beniuolé tiam dictis incédit aliquátisp longa.
fo. ix.
Nó est cp succenseas. Ad iustú. Refert impediméta qbus neq; scripserit neq; ad se acce dere potuerit: & pfidiam cuiusda narrat qui i emédis libris auunculi illú anteuerterat & reddita pecuniã rursus in iuditio repetat. eo. Saepe me hortatus. Ad. P. Cú effet.
fo. xxiii
Anno coepit studere graeco nactus pcepto rem Demetrium: petit igit librum ab eo quo graeca latina uerba absoluunt.
fo. x
Hominem cauillantio rem. Ad. P. Maxía uerbo licétia qualis ferrí ab amico intimo debuit: accusat nó mutuet sibi libellú graecum. Inde de Demetrio laudes non sit illequem arbitretur est Platonicus eo sibi ac ceptior.
fo. xi
Audio nó frustra. Ad Grisum. Gratulaturp adepto Romae beneficio hortat ad uirtutem & dolet cuin eo non posse petere Neapolim quo iile tendebat & ipse idé cupiebat.
fo. xi
Tota erras uia. Ad Iacobú. Cú caeteros amet hune maxime in quo causa minima non existat & docet in amicicia nõ esse spectandam utilitatem sed nec desperandam.
fo. xi
Reddite mihi funt. Ad Lucium. Ioatur ad interrogaca uellit ne quopiam pficisci. Inde reset Patauium se uturú mox de hircis ludit ut se abluat quobene olens amplexu-suo se conserre possit.
fo. xi
Ex obitu parentis. Ad And. Cosolatoria de obitu mris illi me hercle breuis & aurea.
fo. xi
Quale noluptaté. Ad Peirú. Quãta uoluptate te affectus sit q quidã. P. dignat sit apud eú discúbere: & qm ille minatus erat rursus non uentu ad tam laùdatum conuiuim iocose se aridum conuiuium parasse explicat quolibentius ille accedat.
fo. xi
Quaeris ex me Hercle. Ad Antoniú. Quae ri illum iniura docet cui saepe ipse scripserit: doletítercidisse epistolas quas simillimas dicit esse statuis ímo anteponendas Tum arguit eum prauitatis qui eo diffidentiae uenerit ut suspicet excidisse illi momeria. Ac sub inde demonstrat. Ar. puellam quae mortua cratinter ulnas amantis foelicissime expliras se. Ideoq commemorat qui & quae ob amo ré cú uiris & puellis occubuere suis fabularis & historiarum plena cuius cardo est oia cupere in rem amatam se trasserre.
fo. xi
Cur ego te serreú. Ad Philip. Potécissima ad excitádú negligenté ad rescribédu.
fo. xii
Vereor ne surdo. Ad Fuscú Efficacissima ad excitandú negligenté in rescribédo.
fo. xii
Cupio ut nihil supra. Ad Linù. Cope se irc ad cos ubi possit uidere suum Galienú quen dam.
fo. xiii
Hunc literra mea. Ad Tutium. Comé daticia eadeniq uehementissima.
fo. xiii
Ego sulmoneñ. Ad Sicú. Respodet ad pau ca quaedã: & Sulmoneñ laudat Inde excitat ad curañ. negociú suú & comédat qnda.
fo. xiii
Casteluti. Ad Mariú Accepisse se aquod qtae eruditois ille sit & mira lepiditate dú sin gula negat iiiius uirtutem extollit.
fo. xiii
Periocúdae mihi. Ad Galutiú. Gratulat p decanatu: hortat, ad iurtuté doces qtú conducat hoibus i iurtute pcellere hortat etiam ad obsquendum episcopo suo de quo multa saciunt ut possit bene sperare.
fo. xiii
Guidus tuus. Ad Venturã. Scribit de amo re cuidam in puellam a q elusus ille mirifice extitit dú periculú de illius in se amore ardé tissimo cú socio noctu sacere nitif.
fo. xiii
litteras accepi. Ad De clamitatibus regionis fuae & pdigiis mox affigat p morre Nelli Balionii heri sui: & refert orationem i sunere illius habitam qua amplissimam lau dem est consecutus.
fo. xiii
Videns hunc ad te uenientem. Ad Cómendaticia est & efficacissisma.
fo. xiiii
Innitus me Hercule. Ad Mira libertas cú amico ad qué nó erat scriptur nisi tractus a quodam alio pallio suisset iratus qmil le raro scribat Ind monet de negotio.
fo. xiiii
Maximo tibi. Ad Nulla diuinior episto la litteris aureis mea snia scribéda ad excitan dú ad studia cos qui nihil magis oderunt q disciplinas & litterarum scientiam
fo. xiiii
Littere tuae. Ad Tota spectat ad nego tia huius cui scribitur & uatia.
fo. xiiii
Nisi te in meis. Ad Montia istius policet obseruare accipitq; qm ea cogifoscit ab ardétissimo amor pficisci q nisi ita acriter re phéderet, uehemeter amar credi ñ posset
fo. xiiii
Credo renúciatú. Ad Gilisorrú thesaurariú Pulcherrima plena spei ex iurtute cõcepta in qua querit de stipédio: notat perusinos & petit sibi fieri potestatem abuendi.
fo. xiiii.
Audio & quidé. Eidé. Quantú laeteroratio né suam ab eo laudari qñ efficiatut dignum eum laudibus caeteri arbitrent.
fo. xv
Moriturú ais. Symoni philosopho Sapiétes contemni hodie & irrideri.
fo. xv
Ecqd agis tu = Tarqno. Ardentissimú docet in illum amorem illi niaximis beneficiis & uirtute conflatum.
fo. xv
Scripsi ad té. Americo. Explicat qtas difficultates patiat dú diffugiút pesté & calamitates Vrbis obeútiúq laniétantiúq memorat utq; sibi pspiciat uitamq tueat rogat.
fo. xv
Litteras tuas. Eidé. Cur nõ ante scripserit: ualitudiné ostendit de reb suis de salubritatis speonue ex ca solitudie Intelligere quátú suauitatis habeat hominú frequéria.
fo. xv
Lfis tuis lectis. Io. bap. alfonso. Qdiuuerit amicú sibi ab eo comédatum.
fo. xv
Mitto ad te pété. Carolo Fortebra; de bra cii pris sui historia ab eo scripta quá illi dóo presentat
fo. xvi
Fateor hoíem. Oddói. Deputare ad bonã fortuná historìa brachiana césurae sue subi iciat a quo malit rephendi q ab aliis laudati & pauca attigitin laudé eius historiae
fo. xvi
Cui tardior. Ad Lucétinú. Festiuiss ia eplã in q mira arte maxìaslaudes suas attigit. qto ho nor except sit ubi sperti a sigismúdo qud í reditu iter é factur attéde finé qué ñ suo testionio sed ppria laboratusi uï eo qtouis honore dignú nõ existíer ostédit ptïaci e.
fo. xvi
Liver tertius
 
Scio te plurimú. Papiñ. explicat oé ai isti tutú suú qo studiis aduigilari captataq mito igenio gra rogat ab eo cui not nodú erat apd nepoté põtificis túc Cardinalé creatú se collocari clausurus epistolam spectare ad po tentes semper auxiliari ostendit
fo. xvi
Plãe itelligis. Io B. Crispoli. Iocat ptio accusãdo cp nihil scribat: iñ d quodã Vetura: P oftréo d urbe roma q illú prio aduétu osudit. Nõ mediocri. Carolo sortebra. Oñ dit laetari se plurimú cp amore eú absenté nõ desti tuat ac hortat ad studìa ciuilia
fo. xvii
Magna suit. Sigumudo. Cotétios sermo hitus de eo Vrsat qda ptes illi defédit: acerrime cui uel ob id debeat plurimú cp cu fortuna no mutatus in prioti offo pftitit
fo. xvii
Fortuae ego. Papiñ. captat beiuoletiá: qd iter sit factur: in scite cupit an du potifici illu comediarit eu solú esse ex oib ondit q de eo iudicare & iuuare illu maxïe proffit
fo. xvii
Quae pria Sigismúdo fatissactut iussis scri bit d red ta & si leuib: qrit maxie de itinere molestiss io: dolet itermissa ftudia qd blan diri & assétari ia icipiat comeorat fluctuatio nes curiales & magno se aio pnauigaturum spem facit
fo. xvii
Amitá tua Mario, defédiffe se amita suá & luftis de cais cp amita & foeiam pbatá eo. Nechis qdé. Arditio Qd abnté sp cemat & qtú amet illú Gentiles icómoditates pari se multas locorum refert ac pperatu quo illi maturius iungatur
fo. xvii
Putasne. Filoco. Nittere se carmia: exclusat se q iussus fit pingere ré nu ante agnitam: in quo ostendit fatissecisse officio benìuolétiae haud ita fortasse illius cupiditati
fo. xvii
Ex lrìs Cusini. P. Beutio. Non eé uulgaris beniuolétiae tanto studio íllius Iras deposce re caete illum in se esse multo negligentio rem hoc genere pulcherrima
fo. xviii
Aliqdiu mecú. P. canonico. Laudat igenium & spé ex illo maximã monet a uoluptatib cauere: & qb hórtat ad Itas i pría studio rum altrice.
fo. xviii
Eú termoné. Lucio eqti. Summa capita libelli de regédo magistratu p eú cõspositi:
fo. xviii
Ne nnú quidé. Cosmo. M. Iocosissima q contendit epitetis Inde quaerit de amicis comunib uti sit naulgatur ad Sigismundú qué laudibus effertiattende finé: quia nauiganti pendula erit signum i puppì sormica.
fo. xviii
Litteris tuis Papieñ Decernit tandé flucti bus curiae illi fretum se pmittere.
fo. xviii.
Cum Antonio Stephano. Quantú teneat Antonio a quo latronib elapsus multa charitate fuerit adiutus.
fo. xix.
Sin quãntú. Papieã. Inuitat ad balnea: qué habeát medicú q ficedulis interdicát ipse ard piat: qui illú expectent: cur rato scribat qa nõ habet amplius quod petatisalib pléa.
fo. xix.
Cú a te. Papieñ. Conet cq cõaturã se pollicit etat attede principiú pmissa, p oraculis hñda e. Gétiles reqres tu. Ad Gentilé locat exponés omnem itineris cursú ut sp Gentiles animo exciderat núc demum subiens cum & picula cessarint & conuluia.
fo. xix.
Si p & belli. Collegio Suessáo. Excusat cur nó possit accedere ac se proinde exhibet. In quo pulchra mihi est uisa epistola.
fo. xix.
Iá uides. Setio. Iocat prio mox rñdet adré amici. Inde pponit qd dici in cã pricipi noie suo uelit: cuietiã litteras mittit: attéde ubi oñ dit esse periculosum musis adueríari
fo. xix.
Ita ne est. Tutio. Derider hoiem & duae res í publicú usum & exercitatoné exposite caete ris pstent eo modo cosutans in se obiecta & Gentilé ludú litterarium exercuerit.
fo. xx
Binis tuis lris. Braccio Excusat tarditatem scribédi & cur núc ea scriberet oñdit. Inde io catd du riss ío capite & dulciss io du sciat bladis uerbis puersa saepedesignari.
fo. xx
Qui me mortuú Petrucio. Rectius illum: mortuú dormienté appellasse & curádis rebus suis nõ dandis litterris se uiuere reserens quantum effecictcp.
fo. xx
Núc illud tps. Iacobo aniãt. Explicat sua quaedã negocia & litteras reddi nõdum obsi gnatas ubi eas legerit quo cosulti ré pagate. Gaudio é mihi. Ad Neriú placet secessisse illú uer monet credat se nisi locis muitis ne latroes eú iudãt uir oím iuditio pecúiosú Mitto tibi orationé. Ad sinú. Composuerat orationem pro hoc cui mittit.
fo. xx
Mel mihi fuerut. Ad Mariú. Iocat de reb' nobis haud intellectu facilibus.
fo. xx
Quid agas tu. Ad Marc. Mordacissima & breuis epistola ad eú qui núc scripserit.
fo. xx
Ex Diamãte Ad Vrsú itelliget qd imoret adnétú suú. Erat Diamas sr Surianae,
fo. xxi
Vbi Bononiá. Iacobo agút de secretisioco se quaerit de ualitudie quordá signat ide de stine suo ut paret se ad excepien. illu & cõmé dat suu queda hylarater scripta epistola.
fo. xxi.
Breuib' litteris. Morando. Cauillat cõtra tu qui accusabat qiturnuisset acceffioe fortunae ubi diserit sup dicto Aristotelico aduersari fortunam amiciciae
fo. xxi.
Accepi litterast uas. Ad Mapheu Quae demorent desiderium illius cõueniedi
fo. xxi.
Memoria teneo. Ad Viriatu. Cognoscere se quantum illi debeat: nota sinem.
fo. xxi.
Accepi his pxis dieb' Ad pná. Cognoscere amore i se & quatu illi teneat que ita amatut i multis supatus i hoc caeteri uincant.
fo. xxi.
No ego pgratus. Ad In negocio amici q obliuiosus ad couiuia méoriosus. ide de scable articulis & fardo illis cognita: mox de satcina liuiana. Et bellante ad sudoré simia.
fo. xxi.
Est ita ut dicis. Petrucio. Quaerete ex se alium quendá qd ille agat cú imo ad eum scribere ipsep amicicia debuerit.
fo. xxii.
Ego hic tabellariú. Scipiõl. de Libro ut eú escribi faciat & uitia i sert poscitiq iuditiú
fo. xxii.
Binis in litteris. Mario. Cutatu se illi iue niat bon' locus: tantú i pñti ne acceleret qiñ cum suerit tempus admonebit.
fo. xxii.
Scripsi ad feudum. Nicolae. Petit curari iñ sum Iris & docet qd suspicet de illo qdã de uxore.
fo. xxii.
Quid tibi tei. Tachino. Inuidet q quidã quo ipse frui cuperet fit apud illum
fo. xxii.
V et' est puerbiú. Victorio. Quáta obsernantia illú psequit a quó cum maxima beneficia acceperit maiora pollicet indies.
fo. xxii.
Gratissimae suère. Frãcisco. Post mese graues quidé lras esse redditas. Inde de suis quae dã defúctis: de decis: de basileo: de Surianae, Significasti. Gilardo. Oium sibi iocúdissimu suisse curata sua diligéter negocia & rarã i se pletate co iocundiore ostédit esse.
fo. xxii.
Mictabellarius. Dulcio. Hortat ad uirtute Gadmiret facere se ita debere: pinde qd faciat quibus caueat perscribit
fo. xxii.
Audio illustrissimú. Nicodemo. Esse hui' familiae Colúnesi doctis benefacere eu se illí cõmedate rogareq ante principis recessum historia diui Fracisci sibi scribéda deserat eá q ob causam Nicolai gesta Picinini reppulisse rönibus quas refert
fo. xxiii.
Quatu repetere. Ottoni. Affici'magno dolo re q nõ uiderit húc: & d oratöe habeda corãduce p Baptistã nõ hita eo abñte. Mox pseribit qd cöposuerit usq i illu die: & de historia Brachii multa i laudationé: petitq historiã Ducis Fracisci scribendã ad se deferri
fo. xxiii.
Q d scripsisti. Dulcibõi cõsulei locose reci piat salubriori Getile seq describit i quo cõuenaita quoq differant. Iocaturq unde tanta aio cõueietia hortat Matua ad sc ueiat.
fo. xxiii.
Si tardi'. Roscio. captat ex ioco epistolae scriptõne cu ia qd scribat alid no heat sie cui magna desut leula colectet necesse est.
fo. xxiiii.
Torsiano. Dulcio. Incomoda quae ppertiut fugientes pestem
fo. xxiiii.
Adoard' uester. Charistio Cogitati cui scti beret hic i mété ueit cui' reseit bnficia: & de ide cõmendat uehemeter quendam que ait esse uerecúdiae maximae in postulando eoq promptius petit adiuuati1.
fo.xxiiii.
Varii nutii. Hautophilo. Nõ lachry mari se q de quod est muliecx aduersa nalitudie isti sed tñ mirifice excruciari & refert uñ illi tatú afficiat mea finia efficax & pulchra
fo. xxiiii.
No potui i discessu meo. Eidé. Dolet I discessu no potuisse uider: & rogat i aduetu Potificis illi sit auxilio. Et qd caeteri cõaturi sint: & eu i eo totu icubene qcquid expediat sol' no uit breuis in hoc genere pulcherrima
fo. xxiiii.
Libero te. Calandrino. Nece Pandulsi Balio nii & alio doluit acerbissime & petit eam plagam iris nõ renouari q ille sibi se exhibe at perspectu id sibi semp fuisse
fo. xxiiii.
Campan' saluere iubet incudé. Baccio. Incudem eu appellat cui nõ desinat postulator iprobus esse & refert multa quae exercitatioe pstabiliora siut: & ludit qm hui' crimis cam sit acturus apud eum iudicem quo secúdo in luditiis nihil foelicius.
fo. xxv.
Placet iocari. Gentili. Qualia esse debeant panegyrica poemata atq solutae oratiois epigramataq: hac epistola doceris huberrie eo. Erras si existimes. Senen. Incognita nobis p scribit: uti gesta sint oia: quae spes: & qnta ho mini constanti in aduersis gloria.
fo. xxv.
Accusa tu quaritú. Distulisse se respondere su is litteris quib' in amicicia recipi postulabat quo stabiliore sibi cuctis exploratis eu faceret amicu. Laudat deide ingenium.
fo. xxv.
Nõ sine robore. Phyleo. Dignitatis accessioe nihil elatu fedute quide accusari posse & statim no scripsit neq prius fuisse munera expectanda: ue distulisse ut peractis certis reb' solidius gaudium posset asserere.
fo. xxvl.
LIBER QVARTVS.
 
Miraberis pstatissime. Antistiti Magutino. Hortatur' ut ueiat Roma a uirtutibus suis or sus laudes getis fuae psequit. Inde laudat Italia ide. Romã. Demu on dit studiu Card. Senen. i illu. Memorat postremo aliquos q specatdae. Italiae & requi orbis gra editissima lo ca coscedere. Quae oia itapscripsisse cocludit qm existimauit sungi officio, pbatissumi uiri eu ad gloriã sui icedere qua uno hoc aduetu maximã cerneret illu consecuturu esse.
fo. xxvi.
Here mi. Senen. Fulgineant profectus remit tit equos scribit täta libertate ut no possis obstupere.
fo. xxviii.
In capu expedieda acies. Papien. Rudens epistolae Papien. ad se scriptae in q iocose ille couiciat' erat: cofutat obiecta Cäpan' spicula aq retorquet tants libertate ut ide costet mal feste colunctius nihil oi hoium memoria Capano & Papien suisse. Hanc quicuq Campani acutiem ingenii leporem & simul illorum incredibile familiaritateem demirari ui s abjecto lege supercilio.
fo. xxviii.
Ego si rusticus nat' Eidé. Capi se nulla delectatioe turdo capiedo neq ea gula sibiplacere delectari se ia tande cosuetudie urbis odisseq rusticatione laboriosa: neq eu se putare lauta coena ante quá op' sit desudare
fo. xxviii.
Laeticia. Loysio. laetat ex spe sobolis petituru se patriatactu gratias Regi, p imunitate domui suae ca donata. Quid significat ce to: mittit graniniata. Laudat Papiesent quo familiarissime utatur
fo. xxviii.
Extorserat mihi. Gétili. Ad lras Getilis qb' petebat ille i filiolu accepi tanta huanitare rescribit ut ondat optatissie sibi otigisse ut amicicia iter eos foret & eu hortat ad se laudan. qd icepiti& qm tati uiri comedatoe delectat Pericula igenil exhibet sui Deiq tota est mutuae charitatis plea. attede in ea pulcherrimu athletá placere Herculi mimú Roscio.
fo. xxx.
Stuera Petre. Petro. M. Plutimis isinuatoi b' & multo ambitu deposcit qnda patrie ted di Maxime Petri laudes complectet.
fo. xxx.
Minutule ut faciá tesapiété; Minutulo: De tebus uariis ueret uitiatu testamétú quoddá coheredú mendicitas solat postea ad calcem sales exercet eis folis intellectos
fo. xxxi.
Vbi latitas. Seneñ. Struit pugná tutusq cú hero in iocos pfunditur & funt icognita nobis refert. Ite laboriosam uéationé & ide de praeda perstat in iocosis.
fo. xxxi.
Infania nulla maior. Papleñ Ficus digytales qdragas centu no salute imprecat. ostenditq illi q suo piculo eum eo. Conficit mox pacem & deniq cuncta salibus aspergit ut solet ad Papiensem semper
fo. xxxii.
Montainae sororis. Senen. cösolatoria de obitu sororis mea sententia pulcherrima eo. Instat Monachus papieñ. Importuni iportunam importunitaté explicat monachi mira cum actimonia & gratia ut is ipsi uideatur diabolus q monachus
fo. xxxii.
Redii tande. Eidem. Inuitat ad prima missam in epatu suo
fo. xxxii.
Dolenter & acerbe. Iuliano Medi. Cösola toria de morte Cosmae culus explicat i se bei uolentia & refert ulrtutes & hortat ut obsequenté se Laurentino praestet si manibus patris gloria cupiat concumulare
fo.xxxii.
Floriano. Laurentio. Commendaticia sed talis quae efficacissima
fo. xxxiii.
Sex totos dies. Quarqualio: He iuenisse scribit utq uerat togatus subnuit .
fo. xxxiii.
Comendauera tibi. Papieñ. Comédaticia Saluiati ut caeterae suae efficacissima.
fo. xxxiii.
Ego te oratore. Señ. qdá cogita illis: de morte patruelis & miterae suae apud quos orbat' pre educat' fuerat: & petit & se cosolari ut salte pstet se oratoré osoládis alcis si pa astrologus repiat tépestatibus pnoscitadis.
fo. xxxiii.
Antoniú tuú. Fracisco suo. Vidisse studio se.q eú maxie referat: horta q Romá remit tat ubi psicere & iprobu ui euadere possit. Minutole Laureti' tu' Minutolo, de lite q dá: de falso rumore psecturae: de testamento corrupto & scriba quaetit ad calce papiñ. eu diligere cui ipse illu comendauit
fo. xxxiii.
parauera. papieñ. Longeliae depierunt & Liuli in psios reciderunt quia interceptus tabellarius querit reuocata donatione & ioco sa eis cognita ad calcé qué attende
fo. xxxiii.
Marcu Tulliu. Senen. de oratoribus Cice ronis & philipicis iuditium.
fo. xxxiiii.
Qué tu. papie. Flexisse durissimu caput astu laetari q hitur' sit apd Fulgineá sratre suú & q successit cubiculo suo succesurus & pileo expectat Bessarioné. Et d Sutrio idé setit qa pt nõ ce nõ pb' q sit illi' ad calcé iocat e. plurib' Iris. Senen. Min' diligete se in scribédo suisse q cerneret nõ op' eé: & de curia uicina ac de calcide q ferant a Turcis
fo. xxxiiii.
Ego iter. Antonio Vrbeuetano. Explicat qs iternater delitias ut nihil pter eù desit
fo. xxxiiii.
Beatissime pr. pio. ii. Dolere se q non possit ire deosculandu illius pedes ante abscessu pressum infirmitate: consecuturum tamé cu licuerit per ualitudinem.
fo. xxxiiii.
Liber quartus
fo. xxxiiii.
Magnu iiecisti. paulo.ii Laudes historiae coplexus hortat paulu ad cura adhibendam historiae de se scribéde exemplo multorum q res gestas a se du uixerut iris mandari pcu rauere. Epistola est eruditionis plena & ornatissima & laudu pauli plena
fo. xxxvi.
No i pua. Regi Ferdinado Hortat Ferdinadu rege ad bellu contra, Turcos quo exponit imanitate & clades illatas: multa d potificis pauli laudib'. multa de regib' Apuliae & calabriae q p side pugnarut & ostedit nota utile & honestu ueruet necessariu p piculis & gloria ab illo' sorti eé in aio obeudum. Lucis eruditionis & elegantiae plena
fo. xxxvi.
Si curae tibi su. papien. Ad bona ualitudine reductus sestiuissima epistola prio qua be ne ualeat oftedit i de uenationes papiesis explicat. Mox qtu affectus sit morte pii: postremo quo gloria pii cu paulo iunxerit: ad finé rogat in pauli gram imitti: ubiq carmé mirando depore admiscet
fo. xxxvii.
Hodie. Eidem. De improuiso & comendatitia efficacissima: attende cum ait nescite se in praecipiti.
fo. xxxvii.
Dispi fortua. papien. Ex itiere captat beniuoletia q ille comitet eos cu no moueat bachano trafeutib' acclamat' in tergu Turcns ro itineris. Valitudo melior dni Sen. de epistola papieñ. ad getes &c. De stilo illius dicedi notanda. Ad calcem caue intelligas uerba interpraetata mihi foli cognita
fo. xxxvii.
Anteuertisti, pperante. Minutolo Desuisse tabellariu secudu archanula sua: sidere plurimu illi. papieñ sp auxiliatore quo sine nunqbene nauigauit. agit in de sales. De Volaterra ni ualitudine: aestiua Romae quae tépota atq uti uitäda: dolet ex obitu amici: philosophaturq: inde redit ad iocos. Fuit cu hoc mita sa miliaritas & ad nut' mutua itelligetia.
fo. xxxix.
Sero quide. Philiberto. Nihil iuuenile i illi' epistolis: sero sed aliquado tn accepit. Laudat eloquentiam quantu pio teneat cui' memoria pollicet scriptis mandare
fo. xxxix.
Et tepus admoet. Senen. statuere se apud eu degere cuius maxima in se suerint beneficia quoru tesert aliqua ut ea fruatur salte delectactione quädo uideat referre se nö posse: De itinere perusiam usq: inde ad eum.
fo. xxxix.
Quantum suauitatis. Cornelio. Neapolitanum lambere in morliu: no opus suisse uisitatione indiscessu Iocatur monetq ne secu certet qnia morum fuerit.
fo xl.
Quod tenearis studio. Eidem Cupere ho mines hoc falli ut eu beniuolentia dignum arbitrentur: pulchra argutula.
fo. xl.
De amore Gentili. O ciosa amicicia nisi ex erceatur: no contulisse se quidem bnficia sed paratu conserre suisse: attende finem.
fo. xl.
Litteras tuas. Roberto. De ptura quam petit Senis iocatur q salaces poetae quibus praeturae non coueniant: ueteri hoc ciues: sed habere eum uxorem ubi referiat: ideo no desperare: sacturum oia se officiosissime.
fo. xl.
Venit istuc. Leonello Referta rebus mille scitu dignis breuis: inuidet de societate Graecis latinos anteponit: quibus laboret morbis qui uxorem ducit. Commendat Montanu ueteranu insigné uictoriis. Imitari illum milites. Carmina: q praestet cito nec dicere facia nota stulti fortunati durissimu imperiu.
fo. xl.
Hic a quo. Laurentio. Comendaticia effi cacissima Saluia ceruici. Saluiato. De saluia cu psit caeteris articulis psit an & testiculis
fo. xl.
Dat mihi. Getili. De frontino de aquaeductib' corrigendo.
fo. xl.
Tristislacerbaq. Senen de morte patris & filii miserabili: longa lectu pergrata.
fo. xl.
Res est Quarqualio. de contentione copetitorum & alia pauca.
fo.xli.
Ego quidem. Achilli petrucio, pulchra q; huc maxie coluerit ppter uirtute: hortat ad contentionem scribendi suscipiendam
fo. xli.
Audio F. archiepo Florentio. pro Syrenula ut egrotanti canonico sufficiat.
fo. xli.
Saluiate uigila. Saluiato. Exageratissima breuisq epia q ipedit i negocio pcurado
fo. xli.
Scripseram proximis. Venturae. Nuila pulcid or utiliot ue ad dignoscenda qd egloga. qd Satyra quidq elegia exigat: & quae sit iter cas differentia. & primo iocatus erat scripsisset min' aglolice & rettulit oper am exhibitam amico: & quo sit in eo studio q maxio.
fo. xlii.
Quaeris qd gen'. Seneñ. Quod epistolaru genus probet ipse: qlesq sua snia ce debeat.
fo. xlii.
Amisisti parente. Caelari Crispolito. Oportere eu sua uirtute erigl mortuo sre: hortatu: ad studia: parentis se exhibet loco.
fo. xlii.
Veni hodie. Donato Actiaiolo. Factu se p. priore Gentili ueru uti olim garrulitate illusuperanit nunc quoq quando ille ad se nonscribit siletio superatu. No infaceta est.
fo. xlii.
Nec respodes. Xancto. De stimulis & freno nusd lepidi' ipsa se breuis explicat legeda
fo. xlii.
No scripsi. Ant. Vrbeueta. Factus archipsby ter sci Eustathii Romae Iocat: notat nam cuiusdá q sibi eripi putat qd allis datur
fo. xlii.
Exigis rone. Domitio secretario Bessariois In secessu qd fecerit post iocos on dit qta excelletia Bessario iudicauerit Platone atq; Aristotele dum utriusq uita & scripta percenset epistola luculeta certamis & glorie. B plea
fo. xlii.
Fixus ia clau. Papieñ. De se an de illo haud liqt dicat in principio de dsignatis Terami ma gistratib': attede elegantiam ad fine.
fo. xliii.
Caetera quidem. Ferufino; Certis icerta no esse anteponenda Romae omnia esse incerta: agit gratias, p munere: & hortat ad officinn: in amicum praestandum.
fo. xliii.
Ego pro ea. Laurentio. Qua tu dilexerit Sy renula hac dat dispici. Sup sructib' beneficil illius ex iure & gratia: attende fine
fo. xliii.
Vide quid tua. Gentili. Capta beniuoletia rogat celeritate uide quia arguta ad calce
fo. xliii.
A perui tibi. Ruffino. Postle illu ueire Roma na sibi parauit locu sed ee prius cogitandu tagit mores curiae: heu ergo sic semp illa fuit.
fo. xliii.
Vide q statim. Eide. Agnoscit hui' i aliu sui causa collata officia quae ita comemorat ut itelligat debere seilli q maxie: est pulchra.
fo. xliii.
Egrotaui hos. Papieñ. Iocat de trebiano: & comedat quenda. argutiam ad calce nota.
fo. xliii.
Aquamellata. Cosmae proto. Credo iocar Tute Apollinem praesta.
fo. xliii.
Acerbe me affecit. F. Petrucio. Dolet de obi tu patris explicat familiaritate cu illo & mores qbus cum laudandus suisset durior est habitus I siliu & caeteros & maledicus accusat' qui libere q no placerent: iprobaret: ita refert i quo damnet ut in eo semp illum probadu suisse ostendat: attende finem.
fo. xliiii.
Ego petre. Petro Me. Caprata beiuoletia co medat quenda ut pmittat illu colere ag de quo e cotetio cuius in sinibus sit cu uade daturus sit p uectigali ubi adiucatu fuerit & do cet poscere rem hostesta cu nesas sit phibere rellure colli qõ sanctae leges omni studio curauere hér eruditionéi attende qa accuta.
fo. xliiii
Scribo ad. Gentili. qd uelit eú apud. P. curare petit lias quas cú accipit lachrymas. Inde cõmédaticia & cõuenta p illú pstaturú se ait.
fo. xliiii
Scio nõ ingratú. Eidé attende quo ingenio cõmendet iudici causae actoré pri'iocat'accu sando j nõ scriberer: tota ediscentia.
fo. xliiii
Romã redii. G. Teramno. Attende q efficaciter postulat confici rem ad uotum amici qué sibi duo Car. cõmendassent.
fo. xliiii
Vereorne. Falconi. Querit ne q rescribi ne q exaudiri: & qrit d papien. tota ppe epistola ui de q licétia & quata acredie ná & pulchata & acuta. p'discenssú. Senen. q gesta sút i cã Polosi mõachi pterui; de illius fuga: libellos i se por rectos & aliq ad eá ré. Si accedat petitur'ueni am sit apud se: & subiicit aliqua alia.
fo. xlv
Prioribus Iris. Eidé. In causa pilosi qd agit. qd dixerit ille mox in fugam dederit se Laudat Vicariú nouú & pilosi, pteruiá explicat.
fo. xlv
Scripsera. Eidé. de piloso qd adhuc fietq i cã Et demú qm ítelligat illú affligi morte cuiusdam arguit illú qsi nihil pserint Tusculane & reliqua philophiae studia quibus potuit edoceri nó effe uiri mortem deplorate.
fo. xlv
Plurib'iã. Eidé, de poloso pauca postea mõet qd actú i aduétu Cardinalis minorú ut allocut' cú fuerit: occurrerit & amiciciã suffricuerit arte & ígéio mox quõ ad se sit uéturus.
fo. xlv
Minister Mino. gétili. gratã habuisse salutationé suo noie facta & caeterosse cõténer unú papieñ colere: hortat scribat ad papieñ. ñ de locosis & docet se affuturú p'triduú.
fo. xlvi
Longú effet pscribere. Papieñ. celebraturus i épatu suo conat allicere húc Teramú spe iniecta lustrãdi amoenissimi itineris. Inde d catel la iter iocos serio púgitiad calcé epigrãma.
fo. xlvi
Vellé initiú. Stephano. Cõsolatoria de obitu filii tota fui similis & philosophiae plena.
fo. xlvi
Est ne imperiú ullú. Papieñ. Cõmedaticia p magistris Herculano & Dominico fratribus Augustinensibus studii & iperii tota plena.
fo. xlvi
LIBER SEXTVS
 
Lã plane uétú. Gétili. e germãia ad gétile epistolá hac scripsit tata igenii acutie quáta ad miraberis si legas: psani carminib'hisq uariigñis admiscet mira uéustate & lepore nisi de gustes icredibili. unú uel primu utilitatis hét q oés uiros ei'aetatis doctos pcenset.
fo. xlvii
Ad. xiiii. klen. Papien nulla lepidior aqlae adgrué redierút Mortui in Germania aiuút & ibi u uere est biberciattende epigranima & sinem nõ cõtinebis risum scio.
fo. xlviii
Litteras tuas Eidé. reddit roné pacti itineris ï germaniã de magútino ãtistite. de marchio ne Brandeburgen í laudé multa scribit q cõ ueneríntiá & pollicer quae ad dié fient.
fo. xlviii
Viuimus si nõ. Eidé. Viuit si uita é; iter barbaros: expectant caesaré i quo salus ois si uolet: factiosa germania & diffidet Boemi.
fo. xlix
Miraris q pauca. Eidé. pauca i cõuétu fieri magna cogitari expectàt caesaré reliq uéturi spantur ubi is appulerit qué audiút danubio anar & d boenilcis sbdit aliq quo qsq respiciat.
fo. xlix
Cú scribat. qd legat'qd ipse i honoré & utiliraté conet: expectát Caesare & refert incõmoda quae pserút & captat i eo beniuolétiam & latrociniú totam esse germania cõtédit.
fo. xlix
Quotiens de te. Eidem. Medio lunio frigent recordatur delitiarum Italiae: horret ad curandam ualitudinem.
fo. xlix
Culpim' abo. Eidé. Italiá Italiá sp cogitat Italiá: augeri cóuétú. Atrox facinus púnitú. d boe micis q musae domiút. Sacerdoti execta a pu ella lingua dentib' & nota heu q nõ caesar.
fo. xlix
Pendemus i oduentú. Cõpatri. Electores imperii iã aduentasse no posset Imputoré differri de germania icomoda oia mala uide si tibi nondum bene nota germania est.
fo. xlix
Domitio meo. domitio. accusat qd solus nihil scribat: cur nihil scribat bessarioni piono suo Cardinali niceno: q parú spectet de cõuétu in quo segnitersiant oia attende fine.
fo. l
Hominú q uiuant. Saluiato nihil de eo itelle xiffe tanto tpe: & copiam & inopiam Germaniae scribit notione digna epistola est.
fo. l
Perseripserá tibi. Papieñ. Explicat p' aduétú Caesaris q acta Tridentiú epmp Caesare gias egisse; recensuisse clades: & multos cõuentus ne quicq factos repetiisse. sequéti die orta cõ trouersia iter electores & oratores burgúdos de pcedentia: ea sublata Burgúdos ac Venetos orasse: Aystateñ noie caesaris proposuisse nõ placere legato pposita: oia posse cõfici se p curet cõcordia Germaniae factú esse delectú eo q pposita curent: polliceri oia Caesaré & Cõuentú esse q maximú. x. miliú equo.
fo. l
Postridie noñ. eidé. quo die credebát pfectoscurae cogédi exercit'dbere reserre qrelis & tu multu oia agitata: ppositú scelus d fré q frém i uicula teneret. uetitúq Spireñ. sedé iter electores lectasq Iras de cladibus Turcarú ad q dormit egregie Caesar. ad calcé de boemis & Húgaris. Quae añ noñ. Eidé. uéisse Saxones principes agi d tollédis discordiis palatini & héri roné reddituú ad cõtribuédú stipédiis: principes accipere cõdiciones: sperare bñ.
fo. l
O solis o coeli. Eidé. Aurea gémis consita adeo carpit Caesarem germanos & tempora Desideririm Italiae primo: postea transfert cõ uentus: causa palatini interturbat Vidit coronatum Caesaré: de thyra qualis sit.
fo. lii
Scripsi ad oém. Eidé. Desiderium illius nõ scribere quoniam alloquet hos qui interfuerunt. Oratores Húgaros. Boemos: polonos adesfe. Turci redierunt maiore manu: ipli ét dormire inter querclas.
fo. lii
No scripsi. eidé cognila illi nescio q scomosa & mauult pir q iter barbaros diuti' morari.
fo. lii
Fuifti hactenus. Cosmae cura ut reuocer cura ut reuocer. In Germania nolebat amplius esse acutiei plena.
fo. lii
Quid tù de me. Domitio. quanta ac q ne cessaria sit in. B. sua obseruátia: hicnq isinuat petitionem praesidatuú postea q redierit.
fo. lii
Crucias me. Eidé. Accepisse ex aliis gesta Romae: pponit spé in illius amiciciá suam: & iocat de gladeo & cantu: & stulticiis suis.
fo. lii
Si meú cósilium. Andreae Lucentino. si ex cósilio suo actú: demigratum Germania fuisset iam pridem. Postea de suis & illo litteris ultimo queritur iam nó pudere peccare.
fo. lii
Nisi ex Iris. Car. rauenati. Pulchra excusatio qú nó uoluimus scribere ea quae scimus illum ex aliis scire. B. tamen resert aliqua gestorú in cõuentu ut credas quicqd ï aliis sit lati' fusum hic fuisse collectum. De turcis: de lentudie Caesaris. de discordiis palatini: de rõne cogendi: de translatiõe cóuétus.
fo. lii
Sum tibi pximus. Grifo. quaedá cis cognita: sed attéde pricipiú & p coclea laterná.
fo. liii
Debeo perusinis oibus. Papieñ. legato. comendatarus uirú perusinú cömemorat in se maxima perusinorú bñficia uti donarint ciui tate psecerint maneribus ciuitatis & alia.
fo. liii
Laeticia incredibili. Eidé: gaudere se ex honore & glotia quam cósequat ex administratione puinciae factionsiffimae.
fo. liii
Ne cesariano qdé. Papieñ. nouo amico parú deberi Valerianos cõmendat: mira in pusinos charitas quorú parietes uallet sua cá nedum homines esse cõmendatos. Et pinellum Cõmédat in psectura qué laudat. & qui mortuus illi nunciatus erat: lá faciet ut intelligat se uiuere crebris cõmendationibus.
fo. liii
Quod primis. Papieñ. ex ratispõa Norim bergããnde ad Bambergã: pinxisse Caesaré ni hil sculpsisse: pacem puunciauit omnib': nulli dedit: cú faciat oï facit nihil. Cupe nilaliud q Italia. inde delegatione perusina ex qua est sollicitus causis quas refert.
fo. liii
Ociosa beniuolentia. dãnat ociosà beniuolétiä & aeque est in benificentia pstare: ac çú nõ possis cupere: mox querit se tá latinú hominé p mittit inter barbaros cösenescere: rogat agi p rediti apud. B. quãuis conditone qñ nõ poterit esse nisi ápla ex dignitate ill'.
fo. liii
Adillam. Bessarioi petiturus nt reuocet illú ex germani i Italia: Insinuat laudes & rogat ut reuocet illú ad aliqué locú dignitatis non taq ab exilio reducat: & quidem artis plena est.
fo. liiii
Tam gratae ferunt. Terameñ gratias suisse litteras de ppositura illius in qua fút optima uina. de conuentu & mutatiõe illius Norim bergam Etiocatur ad ralcem.
fo. liiii
Ecce sperabim'. Bessarioi. philosophat sollicit' de morte potificis. Iaborï confirmandis animis germanos potifice mortuo: diligétia Caesaris ad tollédas discordias. Cupiút potificé studiosum huius pugnae: illú uenerant & cupiút Paul i insunt laudes non modicae.
fo. liiii
Céses ausú. Domitio. prae ueneratiõe nihil ausum scribere. B. & desiderio tenet maxïo creetur papa & ostédit quantú id ét caeteri orbis populi cupiat: & rel coduceret christianae affectú se laeticia icredibili cú audisset oratoré Venetú illu nominanté ad qter: in oratioe Tota applaudit Bessarioni.
fo. liiii
Ita ne abñtes. Minutolo. agitsemp cú miutolo de reb' abstrusis: crede cos uestales non meditari pudores nota uersus. dat fortúa manus quibus e nocitura &c.
fo. liiii
Durú qdé. Nico. epo. Mutiñ. Ardete se uidere illú tanto tpe non uisum. uiuendú i tristib' ut ad laeta pueniri possit: effecisse postulata. Fingat egrotum dú non erat quo papa statuit. Tota studii & amoris plena.
fo. liiii
Scripsi ribi. Eidé. cõuentus ad finé respicit resartier negligétiá: epistola elephantina.
fo. liiii
Lucétine iusta. Lucenrino. Lucentinus iste est spectatus uirille Aquilanus. D. Andreas in domo Seneñ. ad qué scribit de austoritate & gratia legati & petit utinstet reuocari.
fo. liiii
Litterrae tuae hoc. Fabio lucérino. Attende chantatis plenam epistolam ï q cú sit iuuenis hortat ad uirtuté sectandam. Nihil hét tantae cõmendationis quantú ipsa é sniarú & paternae admonitionis plena.
fo. lv
Sum' lã. Papieñ. Herbipoli cedút. Caeráp reditu: ophym sentiet ex Iris si olfecerit.
fo. lv
Nihil. Hieronymo Terãno. laeticia dolore sumul ex Iris affectus: ignoscat breuitati.
fo. lv
Diomedé. gentili. non potuit efficere in amlcú quod par erat Papieñ. perdit illú Occupatissimus ex diomede intelliget omnia.
fo. lv
Anime mi. Cherubino. Occupatissimus.
fo. lv
Alter ego. Gentili. vidé principiú lepidú Vicinior Scythis q tibi: uicinior ponto q Tyberi: Vicinior Meotidi q Trasimeno. & epigrãma concinnú. Inde ad Papieñ. & petit comédari se & comendat Syrenulam.
fo. lv
Viuo sed inter. Papien. nota uim uerború & mutus & surdus & Italiá oïno petit reuisere.
fo. lv
Leonelle mi. Leonello. Viuere Iter barbaros aliquanto minus est q uita.
fo. lv
Quae gyrant. Galderio. Petunt auxiliú ipi q dem non Italiae pollicent.
fo. lv
Cum ad te rediero. Moroni. Iubebit illum lauari cum redierit septies & setorem explicat Germanum.
fo. lv
Sinolphe. Sinolpho. Ira in misericordiá ubi accepit febrim obstitisse scriptioni.
fo. lv
Stacolo meo. Stacolo. scire cupe de plore ut reuertentius tanq patré familias appellet.
fo. lv
Fabï cú scribant. Fabio Mathatostae. Petit ut scribat saepissime uel excolédi igenii causa In de de pomponio mire laudes eruditiöis.
fo. lv
Scripsi ad te iam ter. Domitio. Nota quibus careant in Germania quae in Italia abundant illic mitaculi modo sunt.
fo. lv
Iniuste quereris. Siluestro. Ab astris oïa ergo in cassum mortalibus oïs cura de papa creando & laudat patronú istius & nota uirtutes quibus imperio illum cöueniri ait.
fo. lv
Cum nönullas. Sisto. iiii. Candidi ad Victorinum de diuina generatione liber que mittit ad papam diiudicandú dignus sit ne edi: In Germania inuentus: nota siné: Victorinus pceptor diui Hieronymi.
fo. lvi
Redimus in Italiá. Narciso Meliteñ. post retum in Italiá: Iturú se ad epatum suú: inde ad regem Neapolim ïuisendum quod ïpeditus nodum fecit per ea quae refert. nota. Quotiés nö facimus quod cupimus & calcem.
fo. lvi
Cú ad Ratisponà. Papieñ. Cú puenerit Ratispona scripturú oia tabellarius istat. nescitnili gaudia ordiri. ét absens iperiosus est.
fo. lvi
LIBER SEPTIMVS
 
Ruimus ruim'. Papieñ. Ex Tuderto cui pside bat mira libertate deplorat ruinã niam cú hino occurrát piculis q maxie deberét factiões & negligétia accusat patrú qui sactionú capita romae cofoueát i puicia iterea cúcta ferro agunt. Enixú se quátu & dbuit & potuit. Caetera illi curret elegas & pcelsa epistola.
fo. lvi
Dura mihi decreta. Eidé. Laudat retentioné praedae factam: rogatq pseueret & pdonibus auxilia subducat.
fo. lvii
Qd mihi grauissimú. Io. Frá; pto. Vrbinati Dolore q, nõ potuit i discessu couéire: qb're b' cocordiae spes sublata é: expetit adesse Domitiú cú quo iocúdaret: addit epigrãma.
fo. lvii
Nihil dat. Saluiato. Nihil occi dastractus a studiis An nödum intelligis. Iaco. Volaterrano. Perdidit illum Papieñ. meditat arma excampo Hercules futurus.
fo. lvii
Diuina. Papieñ. Gratias agit q, succurrit Tudertio calamitatib' mirãda epistola breuisnota finé: gloria pñtib' memoria posteris.
fo. lvii
Vide q mesere. Eidem. Afflicto ex calamitatibus subditorum.
fo. lvii
Sené. Io. Bap. Pto. Sabellio. Caput exitii cognoscit dabit aliqd cömédatioi suae: ignauia potificis: sua solertia: abhorrés a sactioib'.
fo. lvii
Res codé est in statu. Car. de Vrsinis. Canat' Matthaei & auxilia sua: esse accelerandú propter proximam messem.
fo. lvii
Dusanctú. Seneñ. Nihil ptermittere ad expugnationé Dusancti: de Tragula & caede facta & cruciatu qui fit ab hostibus dú dentes sagittae alligatos acri aictu euellunt.
fo. lviii
Ego nulla ex pte. Epo pisaurieñ. Thesaurario Cöparandú seilli minime: a mare se Andreá: Vérú q adheserit Matthaeo hosti no posse eúnó pseq: multa talia: nota principú & finé.
fo. lviii
Redit Thesaurati'. Papien. Cerne ïdignationem maximam ut prorumpat usq ad merdã est non negligenda.
fo. lviii
Quantú licet comicere Senen. Abdicatum iri se psidatu Tudertino cognoscit: de psecto & oratoribus ad papam & ciuium ad se concursus: queritur fieri iniuriam & se cömendat: nota supplicem epistolam.
fo. lviii
Habes iam mitram. Epo Pisauren. Thesau de mitra & auriculis: suadet secessum nihil nouit egit beniuolentia: comendari petit expeditiöes suas médicat mercedé labo suo. De ualitudine cuiusdam. Cautelam reseruat plena rerum & leporis.
fo. lviii
Plus q dimidiú. Saluiato. Quib' in discriminibus uerset extra urbé & in urbe Tudertina factionibus occurrit: attende principiú.
fo. lviii
Quod egisti. Natinben. Rebellio Matthaei quanta sit rogat certú in locú mittat qui prae dam adoriant & auserant: nota finem.
fo. lviii
Gratissima quae. Senen. Poulú iã deniq caedé maximá edirurú quando cernat nihil pareri breuibus & hosté foueri se abiturú. Inde nisi accurrat: petit ignosci sibi.
fo. lix
Rumorhic. Eidé. Rumor admoueri eú & castellanú quo urbs tota expauit: petit scribi uerú manu sua: dolore se urbis causa nõ sua.
fo. lix
An nödum sentis. Senen. Cosolatoria de obitu cuiusdam miranda.
fo. lix
Agapitus. Syponrino. Titilatio de illius & Bessariois memoria Matthaei exulis explicat nesanda gesta uti nõ possit appulsare imurias oppido quodá egressurus illud uastauit.
fo. lix
LIBER OCTAVVS.
 
In myropolio. Iordano spole. Fulginéae uitam Lysandri cupit habere per horam: nota finé: obligatior quo prior.
fo. lix
Nõ q te. Remboto. Neminé cõtemnit. Rébotum magnifacit.
fo. lix
De sacerdotib'Vicario aprutïo. Istaces uides qua uia cõprimenda audecia de subdito turbulento.
fo. lix
Here salue. Senen. sacerdotes mitti Phrygios ab itestato morituros: pscribit quae dono mittat & ridet quö opidare i puicia uiuat.
fo. lix
Nõ é q multis. Hieronymo eugubi. supellectilem resupinauit totam: commendant quosdam arctissime.
fo. lix
Quae de ser Marioto Vicarlo. Quid agat qd pstet tallia in tota.
fo. lx
Emiliäo tuo. Grifo. pstitit qd unú potuit froté laetá amico disticõ: mométa puiciales uocat: nullá uult sibi ipetrari ãplius puinciá.
fo. lx
Falconéses. Archiepo spole. de Falconen.
fo. lx
Si quod aliud Numen. la. Minulo epo Nucerino. Tyndaridas tergeminos interpretetur Apollo sic semper ad hunc.
fo. lx
& captata beneuolétia se comédat: reddi Capaiae postula: spectat hoc ad petitioné Théanen. In qua tanq domi & in patria quiescere desiderat.
fo. lx
Hoï cordato. Andreae graffo Lucano. Breuis epistola uolumen magnu aut amicus aut proditor: prestet in amore.
fo. lxvi.
Pietaté i me tua. Antonio Petricio. Cur tantopere Theanen. cuperet ecclesiam.
fo. lxvi.
Priuator hoim. Regi Ferdinando. Principu esse q plurimis pdesse. littera credentiae sicut nulgus nuncupat.
fo. lxvi.
Non adeo accusari. Antonio Gazo. Virtus semp elucet: afficit ad supmu: breuis sed hoc genera rara.
fo. lxvi.
Ex Petino. Senen. Excusat se ab accusatioe paucoru nouatoru q illu isimulabant q magistratu octo uiroru Fulgineae amouisset. attende finé qua gratia habitus ubiq nunc primum indebite accusetur.
fo. lxvi.
LIBER VLTIMVS.
 
Veni Tysernu. Senen. Venisse Tysernuaccepisse omen ex uexillo Pii inscripto insignib': unius ciuis naturam oimq ciuiu i illu obseruatia explicat: subdit de Theanesi. Pulchra mihi uisa epistola: Tyfernu describit.
fo. lxvi.
Tudertu fiue. Patriarchae. Gaudet illu Tudertum uenisse: sed iprobat cosilia huius q nuncetiam cupiat in piculis se obiectare flammas & Tuderti coponedi diffultates exptus ipememorat: & oi rei quieté esse pponen. q ipe deniq cupit sacereigrauissima epistola la consilio & patientia plena.
fo. lxx.
Minutolo meo saluté & fortuna. Minutolo. Exarsit illius desiderio ubi pprior factus est: de Tudertino statu suo: & Tysernatib'.
fo. lxx.
Haec ciuitas pr. S. Sixto. illi. pont.Fatalis epistola in qua du quae sentir recte libere et scribit odiu ppetuu contraxit quo no libertus est donec interiit. Par Philippice Ciceronis quae illi morté ficut huic exihu: & deniq calamitosum exitu ui eloquentiae & libertate bouis oibus laudanda attulit.
fo. lxx
Attulit mihi ferenitatis Terami. Duci Calabriae. de deligentia & laudibus huius in com ponendo Teramo.
fo. lxx.
Anceps iusticiae uulutus. Antonio Gazo. Vide quanta arte comédat huc q male dixerat de principe. Cautissima epistola & quae semp p honestate mira gratia depugnat.
fo. lxx.
Amantissime Saluiate mi. Saluiato. Causae receffus sui ut eidé augeat gram comitis Hie ronymi scribit qd actu in leniédo potifice: libertate linguae accusat fua du uidet uera scribere: nõ posse in odio pontificis uiuere q sibi tot contulerit merita q explicat: a quo audit pbiam Perusiae. De Nicolao Vitellio pricipe factionu Tyferni q Roma pfectus crat: agutcu illo & cu Comite sicut sibi in ré suam melius expedire uldebit.
fo. lxx.
Incosiderati erroris. Sixto. illi. pont supplicat Sixto ueniam sibi darl icosiderati erroris cosideratissima p sua claementia & memorat in se officia.
fo. lxxviii.
Benignitate tua. Car. Matuano. Incosiderate celeritatis uenla fua itercessioe petit ipetrari. Erroré meu intelliges. Epo Mutinen. Petit auxiliari in ré quam hic sibi lator expoet.
fo. lxxviii.
Vetus amor. Eidé. Comendat patruelé suu nota pricipiu & ad qd amici si no aliqn psutu ri breuils é tota ipa qdé hoc genere aurea.
fo. lxxviii.
Quarquali salua. Quarqlio. Neapoli euenisse quo susceptus & q spe rogat opé suam ad q pstandam tenet: attende uim igenii reb'i certis quo explicant oïa uéustate mirada.
fo. lxxviii.
Quid audio mi Saluiate. Saluiato electio Pisano. somniat: an euere audit esse eu epm Pisa nu electum. Inde de se qbus scripsit q leue cri men suump: p mortali pco imortaliter plectit Quid agat docet. despertus est: minat: incé dit: comendat Fran. una mihi caeteras uisa é superare sed in singulis sic euenit haec tamen ardeutiffima.
fo. lxxviii.
Quid scribam. Nucerino. Explicat quo cotigerit q tam ardéter & icaute scripserit ad potificé: Vnde tantopere pléctit rogat opé: Insigné contumeliam ostendit.
fo. lxxviii.
Grife mi qd enim. Grifo. De fide & caeteris Grifi uirtutib': quo suscptus Neapoli: comé dari pedib'papae rogat: nota finé: dtrahit pricipi q de claementia desperat.
fo. lxxix
Aio destinato. Staccolo. No sua negligetia sed instructoru historia Comitis Hieronymi psecta no esse: quae spes in Neapolitanis: satis ex curia mercedis cosecutus: prae caeterus corona sibi iusiticiae. attéde prinipium.
fo. lxxix
Officiosa diligetia. Lucae Lucesi. Quaedam haud fatis explicata. nota principiu & finem. Officiola diligetia: & docti doctos.
fo. lxxix.
Ego litteris. Antonio Petrucio. Grauatus familiola dum expectat Neapoli effici pmissa crateres abalienat: rogat opé celeré. Vide ho minu fata. O litteras: o tempora.
fo. lxxix.
Neapli ueni. Duci Vrbini. Qua insigniter iuidia aulicor fit elusus Neapoli. Nihil pfecis se illi' coméndatione quo magis dolet: redit Teramu Petit suplementu historiae fuae ad se mitti: na: oino é pfecturus: nata pulcru obiice re uirtuté piculo. querit de fortuna & colloquium cum rege inopinatu.
fo. lxxix.
No possu. Illis. Duci Io.de Aragonia. Desideriu sui coparatu. Dolore uo posse uerfari apud cu de cane carmen heroicu.
fo. lxxix.
Cupiebam qd tu. Cofessori eiusdé Ducis. Dolore no potuisse apud cum principé esse i quo spé oém sua Iocatat Carmina & comédari petit addi de cane sagaci.
fo. lxxix.
Numen meu. Papien Quo oia in bona parté accipiat a Senen. in re Francisci sui de Archipsoyteratu ici Eustachi. Laudat Fran. cui ob uirtutis & futurae spé pbitatis mun'id cotulit ne uirtuti desit auxiliu. Quatu despet Neapolitanis. De duce Aragoniae uti de se multa cu illo in laudé collocutus fit: illi' mores & naturam explicat. De rubus aliis Curiae scitat: & de litteraru fasce reddédo dur de patria illa nihil scribat: texta rerum copia & ele gantia incredibili.
fo. lxx
Fabi mi salue. F. Lapio Tempus: aetas: fortuna: uirtus: oia possunt: rogabit aliquado ac cipere quod nuc cosequi no pmittif.
fo. lxx.
Ad singula. D. Io. de Aragonia. Sola uir ruté foelicissima facere principe: attende quia Mortalis de cane epigrama.
fo. lxx.
Queris cur sibi uerba imerito tata data sint'. mordet & demulcetl rogat amouere milites ex certis hibernis: redit teramu quia nihil habet ad se diutius sustentandum.
fo. lxx.
Dum hic Neapoli haereo. Lucae Lucensi. Quantu debeat huic: Qua insigniter a secretario elusus: Petit Teramum Inde Roma ufurus aliena claementia quam inter fuos non in uenit.
fo. lxx.
Ad hunc usq dié. Antonio Gazo. Abscedere se iam tandem Neapoli ubi praeter magnificas pollicitatios nihilé cosecutus. Dolere no posse inferuire dno Io. de Aragonia. Inuisuru comatre & alia eiusmodi.
fo. lxxi
Accepi litteras. Saluiato. Dolet de cotro uersia Pifani epatus & indebite illu repudiari ostendit de oratioe: petit dié scribi ut sciat quid facere.
fo. lxxi.
Scripsera proximis. Duci Vrbini. Vti elu sus sit Neapoli narrat: de documentis pro historia mittendis.
fo. lxxi.
Posteaq. Archiepo Amalsitano. Hora noctif tertia uigiliae natalis dini appulit Teramu multis hic difficultatibus uexatus: Venatione instituit. Nasutum cané tot ineptiolis petitu petit & se comendari.
fo. lxxi.
Causa haru Iraru. Car. sci Petri ad: uincula. Comendatia doctoris Vicarii.
fo. lxxi.
Fui Neapoli. Papien. Numini psentaneo suo Papieñ. Qua fortuna accept' Neapoli de moribus filioru regis: ubi futurus fit.
fo. lxxi.
Quatu doluerim. Pinnen. epo. Cosolatoria de obitu fris istius: subiicir alia pauca.
fo. lxxi.
Ego si qd. Ad aurentiu Medicen. Susce pisse se semper defesenionem honoris sui nu per Neapoli ubi sermo contigit de illo & uirtutef refert & hortat ad bnsicétia. De Saluiar cotroueris sup Pisao archiépatu & talia.
fo. lxxi.
Here mi falu' sis. Senen. Teramu e Neapolitais rediisse qd illic psecerit. De archipsbratu sci Eustachii & Syrenula sua q merito diligit causam cora explicaturus.
fo. lxxii
Meoru qfqs. Papieñ: Leuatio aduersitatu qrela prot'su'Papein. & comédat quéda.
fo. lxxii.
Mitto nuc. Federico. d. Angeli d Vrbino. Comedat qué da: de istoria Vrbinatis se idignu scriptoré: sed testé tépor & admiratoré futuru: de libertate calami & errato suo alios nocentes Impunes carmina codidisse: seuero nulla culpa plecti indigne.
fo. lxxii.
Ia diu nihli. Queft' q nihil scribat de fortuna sua comendat quenda.
fo. lxxii.
Male mihi igif. Fran. d Castello. Pugit neceffariu fuu excitatqs ad sua negocia curada: spat de se amica fortuna. Comedat queda & Quarqualiu falutari petit.
fo. lxxii.
Clamo coelu. Saluiato. Cuncta agitat auxiliuq deposcit nemo succurrit: de reb' syrenulae: de caeteris: tot' incubit i comitté.
fo. lxxiii
Dolent amatiffine. A. Lucetino. Cosolatoria de obitu uxoris epitaphium addit pulcherrimum.
fo. lxxiii.
Thesaurus. Archiépo Amalfitano. Thesauri loco Iras suas habere: agit gras p his q se sa cturu polliciet Coficiat orat Comite Mathaloni niiris laudib'psequit Curet ne intercidat lrae Papieñ. ad eu Neapoli missae: successuiffe p denegato caue: quantu aduigilet. A. i scribédo qd iussit. Venatioes meorat: despicit curia cacat'excacat icacat: het multa pulchra.
fo. lxxiii.
Clarissimae dnae. Ant. Gazo de egritudine sua Vertigis ubi cotracta: & d populoru oim medicis ad se missis: quo pass Neapoli.
fo. lxxiiii
Sero qdé. Duci Calbtiae. pmissum libru mitti q emendatiffimu euersas bibliothecas & copia in Germania libroru q maxime obseruant & de morib' eoru qui de se ad singula nostra colloquia loqui putant.
fo. lxxiiii.
Vere accidit. Antonio Gazo. Comendat q diligentissime amicu qui cupiebat Neapoli in Iudicem deligi.
fo. lxxiiii.
Cu scriba. Saluiato. Crudelissimu appellat q nihil scribat. nota finem & de tempore rerum omniu uictore.
fo. lxxiiii
Numimi meo. Papieñ. Comendaticia qua nulla potentior.
fo. lxxiiii.
Cu secudiores. Papieñ. pro beneficetia & argento misso gratiae: habituru se epigramatu delectum sicut cupit. De Cauellis & Senis scomata & disticon.
fo. lxxiiii.
Quae cupia. Saluiato. Ex Antonio Senen. itelliget oia, que mirifice laudat: de epistolis quoru uolumé crescit: nota finem q ex mora crescit usura.
fo. lxxiiii.
Grise uales. Grifo. Huanitate sua factu ut il lius pinde acppriis utat rebus. Comédat Antoniu fuu enixissime.
fo. lxxiiii
Illis.dnae. Duci Vrb. de historia sua pfecta: & laudes coplectit illi' quatu sert epistola: di uinasq extollit uirtutes.
fo. lxxiiii. Finis.
Vnicu numen. Papieñ. Gloria Papieñ. ex gesta puicia: factides suffumare Tepor cé uitia Successit illi: si uirtutes Papieñ, dsiderat i eo: Integritas praestatur.
fo. lxxiiii.
No dubito. Eidé. Vna labes puincia tota co uoluet de mestruis aureis q sibi soluunt p Papieñ Tot proni unu cliété no substiebut: fine culpa Fulgiatu magratu abdicabit & talia.e. Cum proxime audierim Car.sci Sixti. Lega to se comendat ne abdicet psidatu omnis ex cso fortuna dependet.
fo. lxxiiii.
Saluiate misi saluu. Saluiato. Quata iniuria sibi fieret si psidatu abdidaré nota fidé: ubiq terratum. notu esse se & sua legi scripta.
fo. lxxiiii.
si dignatioi tuae. Car. sci sixti. Agit gras legato de amplissimis pmissis illius: laudes complecti elgans sublimisq epistola qua maxi me sprincipis laudat beneficentia.
fo. lxi
Saluiate mi ne quere. Saluiato. Prae est puinciae qua dubitarat amoueri. De epigramatib' nihil ualere nisi sint mordatia Iturus in Aprutium Inde ad Aquilam: comendari & litteras reddi petit.
fo. lxi.
Graui me dolor. Epo suessano. O ndit quo n sua negligetia sed culpa sul coq iras no accepit: subiictit de pactioe facta certoru bnficioru cotrouersia & transctio e exinde facta ibit ad épatu suu exhibet se totus illi deuot'.
fo. lxi
Cruciant me.Papieñ. De toxicatis qbusdam & auctoritate necato ex Capano Ceturio.
fo. lxi.
Cu haec scripsissem. Papieñ. Inditium cé sibi dissimulandu de idustria prorogatio specturae saluté ad semestre p quodam: attende efficatiam petendi ad finem.
fo. lxii.
Est spoleti Iordanus. Eidé. Pie Numé ifumé no thure numen in odoré In Iordano de fende Campanum Vna est oim comendaticiaru efficiacissima ea demq lepida.
fo. lxii
Ludouicus hic. Car. sci Sixti. Aduerte q reuerétia scribit no audet plane necessitaté latina seruare utif uos p te: artis & reueretiae plena. Loquitur de exole spoletino uiro bono: & de insolentia plebeoru.
fo. lxii.
Egos si qd seci. Cat. Papieñ. Car.Papieñ. Captatoria uerba beniuoletiae. Inde ludit de secessu & pietinis celatiis qb'siti sua comédari petit.attéde finé sup epigramate de Platone & Roscio.
fo. lxii.
Salue mi fr. Gregorio.d'exule spoletio cui remitti deposcit exiliu si ex rep.eor fit: ardenter loquit ut ualere spoletinos ia dicat: epistola officio quidé plena cu amicu ausit appellare proditorem si no amantem.
fo. lxii.
Dulci meo. Dulci.Ho iportun' sed officio fus: aius fortua: aio sides maior. d'exule spoletio uide Capai i amicos suma charitate nulus illi amicus mediocris qui amicus.
fo. lxii.
Fratris tui fic acta. Papieñ.prorogata puinciam quantuq sit fuus Legatus: & uota in se puincialium ulrifica nota.
fo. lxiii
Here salue spo. Senen. d brificeria legati.
fo. lxiii.
Cerasi mi salue si putas. Sancto ceratio. Ifte fuit i psidatibus secretarius: Iudit de amore & lucerna & epigrama uacuum curis oportere esse uatem & petit se coméndari.
fo. lxiii.
Capanus getili meo. Gentil. Quanta fuit cu Gentile beniuoletia: quot subiturus ille fit ex mitra icomoditates. d papien. q Romae n é is q é: epigrama: pdit laboré. de libertare uenandi an mira illi erpeta. de reb'abis deinder attéde principiu de eudoxo & Vlyxe.
fo. lxiii.
Maluissem. Honofrio.de pôte edificando ostédit ex oib' accipere illu aduersari idebite & multa i hauc ré multu cofidenter.
fo. lxiii.
Rettulit mihi. Gentili spoletino. de multis huis causis in quibus nihil terminauit quo ex snia illius oïa peragant. Iudiciis ad parté epistolam attende.
fo. lxiiii
Binas litteras. Ant. Pistorieñ. de pedagogo petit ingenii pericnlu. Quibus rebus moueatur populus.
fo. lxiiii.
Numen meu longu interuallo. Papieñ.de morbo comitiali suo. Poeta oli porro platus futurus. De liis & negligétia ex securitate de Senen. cõgratulatio: de exhibita opa de reb'alliis mirada epistola digna memoria.
fo. lxiiii.
Ad caetera tu quidé. Eidé. de Theanen. aut Tricaricen. episcopatibus quos petebat obtineri: debes existimare ingenii hic eum uires omnes adhibuisse. Tu eam lege.
fo. lxiiii.
Animo cupieti. Papieñ. de Theaneñ épatu refert beneficia in se multa. Solidum petit: disticon. Vehemens & affectata.
fo. lxiiii.
Dominu filuestrum. Eidé comendat quédam quem locat in domo Papieñ.
fo. lxiiii
Praedixi tibi rabie. Eidé. Amotus psidatu Fulgitteo mittit Tyfernu pfagit fatu fuu: dolet destitui a pientinis: frigidus Papien.egrotus Senen. caeteri sua quisq studia sequuf: aduersant etiam nonnullir: Vallete pientini: mésurnos petit: & minatur.
fo. lxiiii.
Eximiae pietatis. Grifo. Agere se minime posset pares gratias. de beniuolentia ise Cardinalis sci Sixti desuncti. Grifum in illius suc cedere locu studio in se se & diligétia amicicia ociosam & tota elegantiffima.
fo. lxv
Non adhuc possum. Ferofino. Centre eloqué tia cerne ingenti dextritatem: dolet ex morte Car. sci Sixti. Captat beniuolentiam ex fratre cui huic foelicissime contingit inferuire. memoriampollice: scriptis celebrare.
fo. lxv.
Breues q dé Papieñ. Speiplenas accipit litteras ab ipo amicoru oium priuario quicqd id sit confici postulat.
fo. lxv.
Q d Assisiatib'. Papieñ. Habet gras q affuerit Assisiatib' fuis quoru urbe & mores descrit bit ut digni uideant oium hominu ope.
fo. lxv.
Breuil interuallo. Alfonso duci Calabriae. Respondet uirtutes i illo maximas comemoras.