INDEX RERVM. AC
VERBORVM MEMORABILIVM.
quae in hoc opere continentur.
ABRANIVS Zacutus pertuas condidit ephemeridas
19.b
ciusdem obseruatio circa stellam spicam
19.c
Abscessus, ex febre pestilenti ortus, cum maturuerit, quid agendum
104.c
Absis, quid sit
13.a
Absis, & antabsis, semper ex diametro opponuntur
37.b
Acetum, putredinibus resistit
81.a
Aceti generatio
81.b
Accidentia orbibus, quaesint
5.c
Acerba, si ab alio edantur, cur saliua in os alteri prosiliat
75.b
Achores quibus nominib. vocatae
96.d
quod genus morbi sint; & qua corporis parte oriantur
96.d
Actio non sit, nisi inter contraria
61.d
Actio, & reactio, quomodo fiant
61.d
propter quid
62.b
Actiones spúaliú, quot, & qua sint
51.c
Actioni, quot, & quae potissimum requirantur
65.b
Actio & passio, circa quae fiat
77.b
Actus rememorandi, quinam sint, & quomodo fiant
126.a
Actus memorandi, & imaginandi, qui dicantur
125.d
Adamas, & clectrum, quo pilos & surculos, ad se trahere videantur
62.c
Adamas, cur paleas, & surculos trahat
66.b
Adamas, cur'solo sanguine hircino mollesca
66.b
Adiantum, cur non madescat
63.d & 64. d
Adianthi, quot species sint
64.a
Admiratio, quando fiat, & quid sit
73.c
Admiratio, cur intentio nominetur
73.c
Admiratio, à quib excitetur
73.c
Adolescentibus Suphilide laborantibus qua pacto succurrendum
110.a
Aegri, cur tristes sint
72.b
Aegritudinum progressus, status, solutio, & crisis, ex quibus innotescant
55.c d
Aer, quot modis alteret
82.c
Acquinoctialis, in quot gradus diuisa sit
28.d
Acquinoctiorum anticipatio ab Aplane, quanta sit iuxta Ptholomeum
30.a
& iuxta Albatenium
30.c
curincerta sit
30 d
Acquinoctij anticipatio quanta fuerit à Natali Christi, vsque ad tempora Autoris
30.d
Acquinoctiorum anticipatio, cur nulla quan doque fiet ab Aplane, & quando hcc crit
31.a
Acquinoctiorum lationes, cur semper opponantur
9.a
Acquinoctium, quota die Martij spectabatur, circa natalem domini
30.d
& tempore lulij Cesaris
30.b
Acquinoctiu quadoq; diu duraturuest.
32.b
Acquinoctiu, quib. semper adsit, & quam ob causam
28.a
Aere è soraminib, propulsari densatione aut pondere, cur dici non possit
64.b
Aeris locus naturalis, quis, & quomodo sit ci conuenientissimus
58.d
Aer, quomodo consideretur & eius locus naturalis, quomodo soli coniunctus
59.a
Aer, cur maximè ad suauitatem saporum conducat
68.d
Aer in foraminibus siccorum existens, cur ab aqua propulsetur, & quomodo, iuxta aliorum & Authoris opinionem
64.b c
Aestimatiua, quid sit
135.b
Affectus vnus membri alicuius principis, an alijs communicetur vnus, vel plures specie
70.b
Affirmatio, & negatio, quid sint
125.c
Affirmatio vtrum negatione prior
125.c
Agricole quenam obseruent circa arbores, sata, & vindemiam, sub quadraturis, lune, & quam ob caussam, inxta aliorum, & Authoris sententiam
50.a b
Albatenij encomion
14 d
Ablatenius, quo tempore, & quot annis à Christo, & à Ptholaemeo fuerit
18.d
Alphonsi regis obseruatio circa stellam spicam. 19.b & quot annis à Christo suum de stellis librum ediderit.
18.b
Alyssum herba, Dioscor. & Plin. quenam sit
105.d
Amor quid sit, & quomodo caussam per se gaudij respiciat
71.d
cur brutis etiam insit. 71.d quos hominu maximè, & quos parum capiat
72.b
quomodo à libidine differat
71.d
Amphicyrthos quid
39.d
Analoga, & nõ analoga que dicantur
65.b
Andreae Naugerij mors, & laus
87.b
Angeli, & hominis idem finis, felicitas ipsa, ad quam sunt creati
151.d
Angelorum beatitudo que
151.d
Animae humane immortalitas: ac excellentia
149.a
Anima, quid sit, scam philosophos
149.d
Anima, in bis; que dicuntur viuere, est principium vite
149.d
Anime motu pcipero, est difficillimu
198.d
Animas à Deo creari decens est
159.a
Anima cognoscens quomodo de vno in aliud seratur, in ipso phantasie opere
124.c
A a, cu intelligit, quo pacto moueatur
125.a
Anima, quo componat, vel diuidat
125.b
Anima, quado vera dicatur, vel falsa
125.c
Anima confusa, confundi & memoriam, quo pacto dignoscatur
128.a
Anima est principium agendi, & patiendi
122.b
Anima, est substantia corporis organici
150 a
Anima, quo pacto admirari, & cogitare soleat
134 d
Anima, an semper intelligat
147.b
Anima, quomodo cauere debeat deceptiones
140.a
Anime sempiternitas, Arist. que
151.
Anime immortalitas, sophistica
151.b
Animalium brutorom prudentia, & ingenium
136.d
Anima quot modis bono fruatur
71.b
quot modis malum cuitet
72.a
Anime vegetatiue consensus & dissensus 66.d: & anime cognitricis
67.b
Anime constrictio & dilatatio quando fiat, & quomodo, iuxta aliorum & autoris opinionem
67.c d
Anime motus prim & simplicissimi
67.c
Animalium attractio qualis sit
67 a
Animalium prime motiones quomodo contingant
59.b
Animalium cur quedam reliqua fere omnia odio prosequantur
72 c
Animalia an cordis motum sentiant
69 b
Animam Musicam esse, quid sibi volue it Plato
68.b
Animatum per se & propriè quod nam sit
71.a
Animi affectus quomodo efficiantur
61.a
Anni vnius ac plurium diuersitates
16.c
ratio diuersitatis duplex
29.b c. 31.b
Anni principium quandoque à libraincheatum Aegyptius
32.c
Annua mensura cur varia sit
29.c. 31.b
Annua mensur à quandoque constituetur ex integro quadrante
31.a
Antabsis quid sit
13.a
Antabis & Absis ex diametro semper opponuntar
37 b
Annuae mensurae variae obseruationes ab
Antiquis & ab alijs comperte
26.c d
Albatenij obseruationes
30.c
Annus quid sit
26.b
Annus quomodo ab Antiquis & à posterioribus metiebatur
26.b
quo rectius metiatur à posteriorib.
26.b
Antipathia. t. latens rerum dissensus
58.a
Antipathia contrariorum
64.a
Antiqui quid potissimum circa stellas attenderint & obseruauerint
14.a.18.c
Antiqui cur decepti fuerint in obseruationibus
19.a
Antiqui admodum imperfectam cognitione babuerunt mundi in ferioris
1.b
Anthrax, morbus, qui
96.d
Aplane vnde dicta sit
3.c
Aplane cur ab omnibus supra planetas collocata fuerit
3.d. &. 14.a
Aplane quomodo cognita fuerit à nobis esse remotissima
3.d
Aplane, quomodo ordine, & natura prior sit omnibus planetis, eosque contineat, ac vebat omnes
14.a.29.b
Aplane ab antiquis prioribus non satis cognita
14 a
Aplane cur tot syderib. clara
14.b 15.c
Aplane quomodo à posterioribus Antiquis magis cognita fuerit
14.b c
Aplane quot annis gradum ac tota eius reuolutionem expleat iuxta Ptholae
14 d
iuxta posteriores Antiquos
17.a
iuxta authoris opinionem
18.c d. 20.b
Albatenij
19 a
Aplane cur authoris sententia a: intelligentiac ommuni moueri nequeat
15.b
Aplane cur & à quo inaequaliter moueatur ab occidente in orientem iuxta priores & posteriores antiquos 15.d 16.ab. 17.b iuxta autoris opin.
18.c
Aplane si iuxta modum priorum astronomorum per trepidationem mouetur quomodo esse possit, & quot orbibus id fiat
16.d
quomodo si iuxta Posterioru modu
17.a
Aplane quomodo non perfectè mouetur per trepidationem iuxta Posteriorum sententiam
17.a
Aplane omnibus planetis numeru dieru tri buit 4.c. quo Eudoxum extollit
46.b
Aplane non aequaliter sed modo tardius modo velocius mouetur
65.a
Antiquorum. 15.D. Authoris
18.c
Aplane cur modo directa, modo retrograda agatur iuxta Antiquorum priorum opinionem, & quot annis sic moueatur 16.a b. nihil certi hactenus est copertum 16.c & & 17.b. opinio auto.
18.b
Aplane si semper directa incedat, quomodo fiat
17 b
Aplane quot modis directè possit incedere
17 b
Aplane quot orbes supra sehabeat secudum priores Antiquos 15.d. & 16.d secundum posteriores quot habere oporteat, & eorum vsus
17.d. 16.d
Aplane à quo orbe moueatur ab Oriente in Occidens 16.d. opinio Eudoxi
44.b
Aplane cur inaequaliter moueatur per par uos circulos iuxta priores Astron
16.a
Aplane quot orbes habeat sibi deseruientes 20. a. & quo ordine sint dispositi.
Aplane à quo orbe, & quantum recipiat supra motum proprium in vnoquoque centenario, & quantum ab eo deriuatur
18.d. 19.a
idem figura demonstratur
19.d. & 29.c
Aplane cur per se moueri non possit per trepidationem, nec vllus alius orbis
16 c
Aplane licet citius q planete conuertatur, minus tame manifestus est eius mot9
3.d
Aplanes Anticircitoris motus qualis & quantus
20.b
Aplanes Anticircitoris contrauectus quomodo moueatur
20.b
Aplanes circulus medius cur inconstans sit
20.b
Aplanes circulus medius cur debeat esse subalternus cum circulo solis
14.d
Aplanes circitoris motus qualis, quantus, & quotuplex sit iuxta autoris opi.
20.a
qualis esse debeat si Aplane semper directum feratur vtrouis modo.
17. c. 18. a.
si per trepidationem moueatur
17.b
Aplanes circunducentis motus qualis, quantus, & quotuplex sit
20.a
Aplanes circitoris contrauectus quomodo moueatur
20.b
Aplanes circitor quantum addat supra motum proprium ipsius in vna quarta
19.a
Aplanes circulus medius in quibus punctis fetet aequinoctialem
14.c
Aplanes declinatio ab equinoctiali quantasit
14.c
Aplanes inaequalitas quo pacto esse possit iuxta modum priorum Astronom.
16.d
iuxta posteriorum modum 17. a. & si semper directe feratur, quo fiat
17.b
Apl. inequalitas quot annis procedat
18.d
quo ignotafueris Ptol. & Albat.
19.b
Aplanes motus compositus quomodo ab Antiquis posteriorib. cognitus fuerit, proprium verò eiusdem cur non satis expressirint 14.b quomodo compositus sit iuxta alios
15.b
Aplanes motus an directus semper vel retrogradus sit, & qualis ab Autore statuatur
18.b
Aplanes motus proprius qualis sit secundu autoris sententiam
18.c d
Aplanes motus qdo fuit velocissimus
18.d
Aplanes inaequalitatis reuolutio tota, & dinisio in quartas ab authore figurata describitur
19.d
Aplanes motus ab ortu in occasum solus ab Antiquis prioribus cognitus
14.a
Aplanes motus quomodo velocior ab Albatenio notatus quàm a Ptolaemeo
14.d
Aplanes inaequalitas motus quomodo per quartas diuidatur
18.d
Aplanes inequalitas in quot annos diuidatur ab autore
19.d.29.c.
Aplanes orbis primus, qui & primum mobile vocatur, quomodo & quanto tempore moueatur
20.a
Aplanes puncta maxime velocitatis, tarditatis, & neutra, que, & quomodo ostendantur
17.d
Aplanes motus qualis fuit in Christi natuitate
18.c
Aplanes stellarum circulos non veros esse, quo ab Antiquis fuerit deprehesum
14.b
Aplanes stellarum motus qualis prioribus Antiquis manifestus fuerit
14.c
Aplanes stellarum sinus quando, & cur proximiores & angustiores sint
17.d
Aplanes stellarum motus occultus, ab alijs per trepidationem vocatus, ab Antiquis inuentus fuit
16.d
Aplanes stella vix moueri videntur
3.d
Aplanes stella qnot modis in longitudinem moueantur secundu priores Astron.
16.a
Appetitus, quando fiat, quid sit, & quomodo ex gaudio & tristitia copositus
71.b
eiusdem diuisio
71.b
Appetitus hominis & brutorum, quomodo differant, & quid sint
71.d
Apparentia circasydera, cur semper difficilia habita fuerint
1.b
Aqua, quot modis consideretur, & eius locus naturalis, quo sibi aptissimus sit
59.a
Aqua, cur in pennis, puluere, & alijs siccis non consistat, vel rotundetur
63.d
Aqua, quot modis situ nale exquirat
63.d
Aqua, cur promptissimè admittatur à calce, spongijs, & alijs siccis, cum potius repelli deberet ob srocitatem.
64.a
Aqua, cur iu spogiosis ingrediatur, et quo, iuxta multorum sententias
64.b c & 65.a
Aqua, cur aquae optimè misceatur
65.c
Aqua, & lac, cur non inebrient, prout vinum
144.b
Aqua mirabilis ad loca ex syphilide corrosa
109.d
Aquilarum pennae, cur alias pennas dissoluant
66.c
Arbores duraturae, cur certo tempore à rusticis caedi soleant
50.a
Argetu trahere argetu quo ab Auth experimeto cognitum, & alia scitu digna
62.d
Argen, viuu, cur auidissime oleu & viuu ebi bat 65.c. cur durioribus tatu misceatur, & alia miranda de co, vide
66.a
Argumentorum modi, à qua potentia exerceantur
133.a
Aristoteles ex poetica, non minus laudis consecutus, quam ex philosophia.
112.c
Ars communis benedicendi, quae omnes modos contemplatur
116.b
Ars, & scientia, circa quae sint necessariae
133.b
Asinus punctus statim pellem constringere: mox repente eandem distendere, à quo edoctus fuerit
72.a
Aspectus noster, per quam lineam fiat
27.b
Aspera, cur animae ingrata
69.b
Astronomia, quomodo fuerit apud Antiquos imperfecta
1.c
Astronomia, est scientia subalterna
2.c.
quib subalternetur
3.a
Astronomia quibus facultatibus vtilis sit, & necessaria
2.c
Astronomie nobilitas
2.c
Astronomiae ratio, qualis fuerit temporib. Eudoxi, & Callippi
44.d
Astronomi, quam rationem posuerint crisibus
48.c.49.c
Attractio similium an omnis fuit per effluxionem athomorum, vt voluerunt antiqui
60.c & 63.b
Attratctio omnis quomodo possit esse à calore, vt voluit Alex.
61.b
Attractio mutua quoru & qualiu sit
62.a
Attractio perpendiculi pixidis nauigatorie cur semper ad polos vertitur iuxta alioru opinionem 62.d, autoris op.
63.a
Attractio lactis ex mammellis ab infantibus facta qualis sit, & quomodo fiat
71.c
Attractiones simplices, & organicae que dicantur
67.a
Audaces natura qui magis sint
73.b
Aurum cur no imbibat oleu, nec vinu
65.c
Aurum quomodo à fulmine colliquitur illeso loculo
65.c
Balnea, cur Syphilide laborantib. parum, aut nihil prosint
109.c
Belli imago cur formidabilis
73.a
Boliarmeni vis, contra venena
98.b
Bona & vera, que cognoscimus, cur difficile operemur
134.a
Brassica cur iuxta rutam seri nolit. folio
66.c
Bubo, morbus, qui
96.b
quibus in membris fiat 96.b eius à phyge thylo differetia. 96.b. quado fiat pestiles.
96.b.
Bubonium, quod propriè
104.b
vbi nascatur
104.b
cur ita vocatum, & ad que valeat.
104.b
Bruta, an imaginari possint, & separata coniungere
128.d
Bruta, aliquando melius recordantur locorum, quam homo
127.a
Brutorum appetitus varij
137.c
Butyrym cur sacchari feruorem compescat
76.c
Cadentes inopinate, cur risum moueant
74.a
Calidis & siccis, quando in contagiosis morbis vti liceat
99.b
Calli, apud Graecos, qui
96.c
Callip. quot spheras posuerit 2.b. & 46.b 96c. plura circa planetas animaduertit quàm Eudoxus, & que
45.c d
Callippus in quo conueniat, & differat ab Eudo. circa demonstrationes apparetiu in stellis 45.c d. ibid. interptatur loca Arist.
Callip. & Eudox. motum diurnum nominum Planet-in Aplanen non retulerunt
46.b
Calor, cur in timore ad cor fugiat
72.d
Calor, & sanguis, cur membra dolere concurrant
75.b
Calx, & multa alia sicca, cur promptissime aquam admittant
64.a
Calx, cur aqua dissoluatur, & incalescat
64.b
Canes rabidi: & à canerabido demorsi, cur liquida timeant
90.d
Candelae flamma, cur à frigido iuxtaposito fugetur
63.c
Canis, cur in rabiem incidat
90.c
Canis rabidi, indicia
90.c
Canis rabidi morsus, cur interimat caetera animalia, praeter hominem
90.d
Carbunculo, ex febre pestilenti orto, quibus succurrendum.
104.b
Catablepha, cur honduem ad mille passus conspectum interficiat
64.a
Caustica propriè, quae
82.a
Certum, quid sit
183.b
Cholera abundantes, cur iurgia, & rixas somnient
141.b
Cholericorum natura
145.b
Christi origo, ac beatitudo
152.b
Cibi, peticulis laboratib concededi, q
102.b
Circitor orbis, & eius motus proprius
8.d 21.c
Circunducens orbis
8.d
Citria mala, cur flaccescunt, insperso pane in corum cumulum
66.b
Cinarum radix vnae deferatur, & ad quae conferat 108.d. eius vsus, & praeparatio. 108.d eius succedanca
66.b
Cometa cur oïs inlatitudine moueatur
44.a
Cometa insignis magnitudinis viss, & coru motus admirandi 43.c d. ipsorum coma è directo semper solum opposita
44.a
Coeli quarta an omnes similes vel dissimiles, & quomodo
50.c
Coelum Antiquis non satis cognitum
1.b
Coelum quomodo rarum, & densum
13.b
Coelum an possit esse medium specierum à stel lis ad nos venientium
13.b & 42.b
Celum an agat inhaec inferiora, & quo
51.b
Constrictio & dilatatio cur, & quando simul, & quando alternation fiat
69.c
Continui solutio cur animae ingrata
69.b
an sentiatur
69.b
Contrauecti motus quantus
9.c
Contrariorum gradus cur certi cum certis stare possint, alij verò cum alijs minime, & qui sint 61.c. an vnus vel plures in aliud inducti ab codem tolli possint
9.c
Contraria cur sese mutuo expellant
63.c
ipsorum actio & reactio
61.d & 62.a
Cordis motus
22.d
Color aib. & ruber intensi, cur molesti
68.c
medij verò cur omnes grati, & potissimu viridis deinde puniceus & flanus. at niger, cur minus delectet
68.c
Contagionum initijs, quibus remedijs succurrendum
97.a
Contagionis per fomitem assicientis signa
78.b
Contagiosa exsomite, qua possint fieri
78.c
Contagionës in animalia quo penetret
80.b
Contagionum analogie, quae
80.d
Contagio omnis, vtrum quadam putrefactio sit
81.a
Cotagionum seminaria, quo pacto ad distans ferantur, & in orbems
79.c d
Contagionem ad distans, quae faciant
78.c
Contagio, quo pacto transfeat ab vnoinaliud
77.a
Contagio, quando proprie fieri dicatur
77.a
Contagionis, à rabido cane demorsi, signa
90.b
Cognition rerum, vnde fiat 121.d Intelligere animae, quid sit
122.a
Contagio, quid sit
77.b
Contagionu differetia, quotuplex, & q
77.c
Contagionis fomes, qui
77.c
Contagiones curaturus, ad quae aduertere debeat
97.b
Contagiones, quaenam conueniant cum venenis, & quae non
81.d
Cotagio in fructibus quomodo accidat
78.a
Contagionum indicia, quae
83.b
Cordis motus, an ab animali sentiatur 69.b propter quid fiat, an per se, an per accidens: an sui motus beneficia cognoscat 69.d an consensum habeat cum phantasia, & an speciebus ipsius afficiatur, cum non coguoscat 70.c sur principaliter moueatur, recepta specie boni vel mali, in phantasia 70.c cur in timore, non autem in tristitia simplici perse laboret
72.d
Corpora, ad contagiones paratiora, qua
83.a
Credere, & non credere, quid sit
133.b
Corpora vuiuersi in primo & simplici nexu an contrariatatem inter se, & ad loca inclinationem habeant 58.c. d quomodo locentur 58.c. d finis primus & prima ac secunda ipsorum consensioquae sit ibid. d. corundem consensus quàm admirabilis. 588. & ipsorum connexio à quopendeat
58.c
Corpus primum quomodo locetur
58.d
Corpus in quo stellae feruntur cur rarefieri non possit
3.c
Corporum celestium finis, ac propria perfectio. 46.d ipsorum species & indiuiduù idem sunt
3.c
Crisis ratio quae fuerit apud Pythagoreos, Philosophos, Astronomos, Medicos, & Aegyptios. 48. c. d. refellitur Pythagoricorum, Philosophorum 49. b Astronomorum & Medicorum
50.& 51
Crisis quid sit 50. d eiusdem processus qualis iuxta Medicos & Astronomos 49. c eiusdem ratio penes cosdem 50. c an fieri posset à luna vel per se vel alio modo mota, vt voluerunt Medici & Astrologi 50. d. & 51. a. an vel per ciusdem actionem aliquam spiritualem 51. d.52.a cur ex dolore, ira & similibus quando que impediatur, & quomodo à luna pendeue posiet, & quot ad eam requirantur 52. a cur in paroxismis & morborum statibus maxime appareat, & quae vera & non vera dicatur 52. b quando expectanda & non expectanda 52 c. d ratio ciusdem penes autoris sententiam 53. a. & 55. b cur potiss, circa melancoliae motus & digestiones attendatur
53. a
Crisis quando, & in quibus morbis, fieri possit in 47. & 13. 54 a in 11 vero 14. 17. & 20. 54. b similiter in 15.21 & 27. 53.c
Crisis an in sexta fiat & in 4.
54.d
Crisis morborum acutissimorum
54.a
morborum mediocrium 54. b morborum chronicorum
54.c
Crisis tertianarum simplicium, cur raro diebus parib. videatur
54.b
Crisis imperfecta, quando que perfectam nun ciat
55.b
Cucumis, cur supposito oleo recuructur
63.d
Cultelli parantur alij ferrum trabentes; alij abigentes
63.d
Cutis contagiose insectiones, quae
96.d
Deceptio circa enthymemata, quomodo accidat 139. b item circa inductionem 139. b item circa Syllogismos 139 c item compositionis & diuisionis
96. d
Deceptiones, quomodo fiant circa colores
139.a
Deceptionis definitio
138.a
Deceptiones, quae circa amphibologiam contingunt
139.d
Deceptiones in somno, quid sint, & quib. ex causis fiant
141.a
Decoctio, peticulis conferens, que
103.a
Democriti de poetica volumina
112.c
Deum & immarterialia, quo pacto dignosca mus per alienam speciem
128.b
Diascordion Fracastorij, ad quae conferat
104.c
Dicotomos, quid
39.d
Didonis & Aenae fabulae an vera
119.c
Diei fignificata
25.d
Diei ciuilis diuersitates 25.d & 26.a ratio diuersitatum 27. b. c. & 31. b. quando equalis, vel maior vel mino sit nocte, & quando maximus fiat. 31. b & 27.c cur alijs semper minor sit natarali die, alijis aequalis, alijs maior: ita vt sex menses continuos quibusdam dies illucescat
26.a.27.c.28.a
Diei naturalis diuersitates 26. aratio diuersitatis28. a.31. b.quando & quibus longior, breuior, & mediocris sit 26.a. b. & 28.bcur in Septentrionalis parte minores, in australi verò maiores videantur, & cur minores fiant circa sectiones, maiores verò circa tropicos
28.c
Dies & nox; in quo arcufiant
27.b
Dies non critici, qui
54.d
Dies 6.8.10. & 12. cur non possint esse criticae 54. d nec 16 nec 19. 22. 23. 26 nec 29. 55. a vtrum 28 sit magis critica
27.55.a
Dies criticiae in morbis acutissimis
54. a
in mediocrib. b. in chronicis. d. cur tam quam criticae sint.
54.c. d cur 7.
maxime critica, & potissimum in acutis: 54. d. cur 14. maximè critica in morbis mediocribus. & cur 20. & 21. & 11. magis critice sint; quà 4. & 13. 20. verò & 21. superent principatu, vndecimam.
Dies medij. 55.a.3.5.17. & 18. quomodo ad crisim se habeant. & cur. 13. propinqua sit ad criticos dies.
54.c. d. cur 7.
Dies indicatini
55.a
oès sunt quarti à die crisis perfectae.
55.a
Dierum crititorum vsus in re medica.
55. b
Dies prima gritudinis, cur maximè attendenda Medico.
55.c
Dierù criticorum ratio quae fuerit apud Pythagoricos, Philosophos, Astronomos, Aegyptios & Medicos 48.c. d. an Pytha goricorum & philosophorù ratio probanda 49.b. similiter Medicorum & Astronomorum. 49. c. 50.51. ipsorù causae an à Medicis & à Gal. satis cognite fuerint. 48 c. d. auth. opi. 53. a cur ipsorum ratio tota ex melàcholia pédeat, & qùo.
53.b.
Dierum agritudinum diuisio
49.a
Dies critici, & ipsorum diuisio 49. a ipsorù qui magis & minus principes sint. 49. Archigenes, & Hipp. de 20. & 21. principatu differentia
49.a
Dies non critici
49. a & 54. d
Dies medij
49.a. & 55.a
Dies indicatiui 49.a quid sint
55.a
Dies sextaan crises videat
49.a
cur rarissimas videat
54.d
Dies quinta cur nautis fugienda
49.d
Dies critici an à luna pse, vel aliomodo notapendere possint 50.d 51.a. an potius ab ipsa per aliquod spirituale agente
51.c
quàdo expectàdi, & nò expectàdi.
52.c. d
Dies critici in terminis puris
52.c
Dierum cur alique in morbis placidiss. alie acerbiores, & alie acerbissi. fiant.
53.a
Dies aptissimae ad crises
53.a
Dies critici morborum acutissimorum & acutorum. 54.a. mediocrium. b. morborum chronicorum
c
Dies pares cur raro critici in terminus simplicibus
54.b
Discursus, ex quot propositionib. fiat.
131.c
Diuinare p sònia, vtrù aliqdo accidit.
142.a
Doctrina non est sufficiens principium ad vir tutes
134.a
Dormientes, cur aliquando vigilie opera exerceant
140.d
Dubitare, quid sit
133.b
Dura, quibus de caussis resistant alterationibus
80.a
Ebrij, cur quae vident, circulariter & quasi duplicia vident
138.d
Ebrij cur parum timidi
73.b
Eccentrici ab Hipparco interp. recepti quare absurdi 1. b. quomodo Philosophiae, naturae, & ipsis orbibus aduersentur. 1.c. cur nò possint esse in natura
46.c.47. & 48.
Eccentrici orbes iuxta Antiquos qd 12.d ipsorum qui simpliciter & non simpliciter dicantur
13.a
Echeneis cur & quomodo tardare nauigia possit
63.b
Eclipsis folis quando maxima fiat, & quid necessario requiratur ad eclipsim
41.c
Ecstasis qdo fiat, qd sit, & quib accidat.
73.c
Ecstasim patientes, cur Deos & Angelos se aspicere putent
143.b
Elementorum consensus, & dissensus circa qualitates contrarias
61.c
Elementorum attractio, an simplex, vel organica
67.a
Electriù trabere electrù, & argentù, nedum surculos & paleas qùo ab autore experimento cognitù, & alia scitu digna.
62.d
Elementum quomodo conferat ad saporum suanitatem, & ingratitudinem
68.d
Elemètorù còsensus cum proprij locis 58.d ipsorù còsernatio propria & còis 59.a. an ipsorù loca ppria sint nexus certorù corporù, qb. còsentiàt qualitatibus: & quot modis ipsa elemèta considerètur 59. a cur moucantur ad propria loca
59.b.60 a
Elementorum partibus consensus, & effectus mirandi
59.b. c.
cur nibil patiantur contranaturam quum sese condensant aut rarefaciunt
59.d
cur ad consimiles partes moueri non possint
60.a
Elephantia, cur dolores non excitet: vt mor bus gallicus
95.a
Elephantia, cur amentiam non caussetur, quù in melancholia exusta còsistat.
95.a
Elephantiasi correptis, cur membra tumeant. & cur fiat pruritus & tentigo. 95.a & cur idgenus morbi à facie incipiat
95.a
Elephantie curatio duplex, & que.
110.b
Elephantie medicamenta conferentia, que
110.c
Elephantiasis contagio, cur tarda.
95.a
cur fomitem relinquat.
95.a
quando per se fiat: & quando ab alijsconcipiatur
95.b
Elephantiam, non esse morbum Gallicum nec Lepram probatur.
94.a
Elephantiasis in Italia apparitio, & eius signa
94.b
Elephantia Arabib. que sit
94. b
Elephantie accidentia, & note
94.b
Elephantia vnde dicta
94.c
Elephattiasis à morbo gallico, differentie
94. d
Elephanciasis, cur magis frigidas, quàm calidas regiones infeslet
94. d
Emplastrum, ad gumositates, ex syphilide prouenientes, conferens
109.d
Emplastrum pro rabie affectis, conserens, quale
105.c
Ennius poeta, ridiculus habitus.
113.d
Entymema, quid sit: & quomodo ab exemplo distinguatur
131.d
Entymema, est efficacius exemplo.
132. a
Entymematum, alia facilia, alia difficila
132. b
Ephialtes, cur timorem incutiat.
73.a
Epicyclus quid
13.a
an possit esse in natura corporum celestium
47.a
quot motus ab antiquis ei tribuàtur.
21.b
eius centrum à centro solis nunquam dissociatur.
36.a
& quoties in anno terre appropinquet, inxta antiquos
37.b
& quomodo monstrabatur ab eis ibidë. eius semidiameter quantus sit.
37.a
& in quot locis recipiat velocitatem, & tarditatem
37. a
an in Saturno, Ioue, & Marte, rectè ponatur ab Antiquis
47.a
an in Sole & Venere
47.b
Erisipelatis origo, vnde
95.c
quando grauius
95.c
Essere Arabib. quod
95.d
Eunuchi, & Mulieres, cur minus corripiantur elephaniasi
95.a
Exanthemata, Plinio, que
96.b
quot sint generum
96.b
Exemplum, quid sit, & quomodo fiat
131. c
Exemplis, cur Rethores vtantur
131.d
Exiccare, & humectare quippiam, quot mo dis dicatur
165.c
Familie quedam, in creta laudando fesci nabant
75. c
Familiarum cur sepe non possimus recordari
127.d
Febris pestilentis, indicia.
85.a
Febris hectica, vinde fiat
85.c
Febres pestilentes, in quibus ab alijs putridis differant
85. c
Febres, que fiunt è venenis, cur lethales, non autem pestilentes
86.a
Febrium pestilentum, analogia, que
86.b
Febres pestilentes, omnes interminentes, que
86. c
Februm pestilentum, accidentia, & signa
86. b
Febres pestilentes, cur ab initio mites appareant.
86.d
Febres pestilentes, que propriè sint.
99.d
Febres pestilentes curaturo, que precipuè attendenda
99.d
Febri pestilenti, quo pacto obuiandù.
203.b
Febre pestilenti affectus, quae victus ratio instituenda.
103.c
Februm & pbrenesim patientes, cur mira quaedam faciant, & dicant
243. a
Febres pestilentes, in quibus ab alijs differant
85.a
Febres contagiose, quae
84. a
Febrium contagiosarum differentia
84.a
Febris verè pestilentis signa, quae
89. a
Febres composita & hemitrihei quando manifesti fiant
53. a
Febres pestilentes, & malignae, que.
84.d
Felle suffusis, cur oia vidàtur lutea.
139.a
Ferrum, an mutatum à sua natura à Magnete, per se & ad ipsum moueatur 60. b. quomodo ad ipsum trahatur. 6. d. & 60.a. & 62.
b
Ferrum trahere ferrum, & magnetem, ab Autore experimento cognitum, & alia scitu digna
62.d
Feruoris causse
70.c
Figura & situs, quomodo faciant ad voluptatem & molestiam tactus
69. b
Figura descriptionis inequalitatis totius reuolutionis Aplanes.
19. d. & 29. a
Flamma magna, cur in paruacandela nutriri nequeat
65.b
Flores, & folia quedam, cur circunuertantur cum Sole
63. a
Fomitens, cur alia relinquant, alia non. folio
78. c
Fetus, cur signa retineant corum, que matres pregnantes auidissimè appetiuerant
75. b
Forme naturales, quomodo sese propagent
60. d
Frigiditas siccitari per se maxime ingrata. folio
69. a
Fracastorius, cur homocentrica scripserit 1. d. & quo tempore.
30.d
Fulgur, quid sit
80. b
Fulmen, quid sit
76. c
cur malos nauium tangat carinas verò & spondas ipsorum minimè. & cur non feriat laurum, 76. ccur aurum & vina colliquet, illesso loculo & vase
65.c
Furunculi note
96.a
Futurum quomodo dignoscamus
128.c
Galenus, an dierum criticorum caussas verè attigerit
49. c
Galenus, quid per totam substantiam, & similitudinem intellexerit
61. b
Gargarismus, ad fances ex syphilide corrosas, qualis
109.d
Gaudium, quando fiat: quid sit. cur phantasie magis, quà intellectui attribuatur. 71. b. quàdo simplex, & quàdo appetitus no cerur: & eius affectus quot sint. 71. b. d. & quot ad ipsum concurrant.
109. d
Genius poctarum, non multum differt. ab eo philosophorum
48. a
Genij hominum, diuersi
147. d
Gradus vnus, aut plures vnius contrarij, in aliud inducti, vtrum ab codem tolli possint: & cur certi certis gaudeant; alij vero cum alijs stare non possint.
61. c
Gradus, vt octo, an cum aliquo sui contrarij gradu stare possit, simpliciter, vt 7.5 & vt quatuor
61.c
Grauia cur sursum quàdoq; trahantur.
58.b
Guaiacum, quale prius deferebatur.
107.d
eius in sypbilide curanda vis
107.d
quale eligendum
108.a
vtrum cortex, ligno prestantior
108.a
Guaiacum, & Cyna, vtrum conserant peticulis
102.d
Guaiaci decoctum, quomodo conficiendum. folio
108.b. c.
Guaiaci praeparatio, quomodo fiat. 108.b item eius exhibitio
108. b. c.
Gustus, cur serè omnia quandoque auersetur
72.c
Guttarubea, medicis, que
95.c
Habitus quando firmiores
134.c
Helleborus, rabidis valde conferens
105.d
Hipparcus inter primos, eccentricos recepit.
1.b
quo tempore fuerit
18.c
quid de spica stella obseruauerit
14. c
opus edidit contra Endoxum & Callippuns
46. c
Homines cur in pudore erubescant, & oculos demittant. 75.a quinam facillime irà concipiant, & tardius exequantur, & è contra, & quomodo ad vtrunque prem ptissimi. 74.b. & qui ad vtrunque tardissemi sint
75.a
Hominum cur alij vinù, alij alia fastidiant 69. a. quinam tristes, & qui laetabundi
72.b
cur senes egri & conualescentes melancholici 72. b.& qui amore maxime, & qui parum alliciantur
72.b
cur quidà alij omnes ferè odio prosequantur. 72.c cur alij citra causam alios amèt, alios odio habeant
73.a
cur alij ad risum promptissimi, alij duriores
74.b
cur in conuiuijs homines effuse ridere soleant
74. c
Homocentrici apparentiam circa stellas non demonstrabant iuxta Antiquos
1.b
Homocentrica quo tempore ab autore composita
30.d. vtilitas. 2.d
Homerus dicitur omnem Greciam primus erudisse
14.b
Homines rudi ingenio prediti cuius sint dispositionis
145. b
item affabiles
145. b
Homo est miraculum maximum
131.a
Homines, cur alij fortis, alij debilis sint imaginationis
126.a
Herpetis, ab Erysipelate, discrimen
95. a
Historici finis, & scopus, qui esse debeat
117.a
Homines, brutis vicini, qui
127.a
Homo solus cognoscit, coniuncta boris, diebus, & annis
127.b
Homines nonnulli, cur imaginantur, & memorantur aliqua, magis quam alia. folio
127.b
Hominis felicitas, duplex & que
152.a
Hora vna quot gradus comprehendat.
28. d
Horarum equalitas & inaequalitas.
28. d
& quot midis aequales, & inequalis dicuntur. 28. dcur nec vnius diei hore, nec multorum equales sint.
28. d
Hore equinoctiales quae
28.d
Horror quando fiat
73.c
Humiditas cur sapores reddat suauiores.68.d. cur tactui suauis
69.a
Humorum cur vnus ac solus rarissime inficiatur
52. b
& quomodo actu & potentia in sanguine contineantur
52. b
à quo secernantur & actu humores fiant, quum vitiari incipiunt, & quomodo plures corrupti quando formam vnam conficiunt, & morbum vnum, quandoque plures
52.c
qui aptissimi & qui ineptissimi sint admiftionem vnius forme conficiendam, & quam ob causam, & cur plures non sub vna forma peccantes, singuli quandoque manifestum, quandoque immanifestum prodant paroxismum
52.d
Ignis syluaticus, qui
96.a
Imaginari volentes, cur frontem contrabant
147.a
Imaginatio, quid sit, quomodo fiat
125.d
Imitatio, an prolabatur in peiora.
120.c
Ignis quot modis consideretur, & eius loca 59.a. eiusdem locus naturalis quomodo si bi conuenientib imus
58.d
Ignotum quot modis offoratur, & quos affectus producat
73.c
Improuisa cur timorem incutiant
73.a
Incubus cur timorem incutiat
73.a
Inductionis diuisio. 50.b. necessaria quae sit & quae probabilis
73.a
Infantes quomodo solo intuitu à quibusdam fascinentur
75.c
Intestina quomodo feces deponant 69.d. cur sic fuit. 70. a. motus ipsorum an fiat aliter sentiente
699.b
Infanus simpliciter, quis dicetur
143. d
Inductionum alia probabiles, aliae necessarie
132.d
Inopinata, cur sape magis veniant in mencem
128.b
Ira, ex quo, & quando siat, an omnibus animalibus communis & quot ad ipsam requirantur
74.c
eius affectus, quot sint: & ipsa quid sit, & à quibus facilè, & à quibus tardè concipiatur
74.d
Iracundi, cur tristes
72.b
Intellectionis contemplatio, debet existimari praecipuè digna homine
121.b
Intellectionis contemplatio difficillima. folio
121. c
Instrumentum visus, et caeterorum sensuum quodnam sit
146. c
Intellectio, quid propriè
121.c.122.a
Intellectus, potest coniuncta separare: & separata coniungere
128.c
Intellectus, in generatione, cui assimiletur
153.b
Intelligendi actus, in qua parte fiat.
147.a
Intellectus, quomodo circa propositiones & ratiocinium decipiatur
139.b
Intellectus, quo pacto vniatur corpori. folio
156. c
Intellectus, est indiuisibilis
156.d
Insectum, quod propriè vocetur
77.b
Interlunium, quid sit
39.d
Intentiones primae & secundae nocata, quid sint, & quomodo fiant
137.d
earum termini, qui
137.d
Inuerecundi, qui sint, & quot modis dicantur
75.a
Intelligentia, cur non possit esse forma multarum sphaerarum
4.c
Intelligentia communis coelum vniuersum & reliquos orbes mouens, an detur. 4.c an insit in Aplane
15. b
Io. Baptista Turrius, quot motus in sphaeris inuenerit Antiquis ignotos.
1.c. & 8.a
Io. Baptista Montani, laus
84.d
Ioannes Iacobus Bardulus Mantuamus, mathematicus, & Astronomus excellentissimus
112.c
Iuppiter, quem consensum habeat cum alijs Planotis
13.b
& eius motus ab ortu in occusum.
13.b
quot annis suam expleat circultionem.
23.c.24.d
eius sectiones aequinoctiales & eclipticae, quales
23.c
cur variabilis
24.c
an trabatur à Saturno 24.c. riusdem inequalitas in motu.
23.c
in qua medietate tardior, & in qua velocior spectetur
23.c
ratio Antiquorum & Authoris
23.d
eiusdem punctas maxima tarditatis, & velocitatis
23.c.& 24. a
eiusdem inequalitas directionis, status, & retrogradationis
23. c. & 24.a
ratio Antiquorum, & Authoris
23.b
reuolutiones buius inaequalitatis quot sint, & quot annis fiant
23.c
quando velocissimus, & quando tardissimus videatur
23.c
eiusdem inequalitas in latitudine
23. c
maxima latitudo quanta sit, circa puncta mdia
23.d
Iuppiter, quot orbes habet sibi seruientes, & quo ordine dispositos
24.b
quot circitores habeat
23.d
horù singuli quot orbes contineant.
24.b
coruni motus quales, & quanti sint
24.b
Endoxi opinio
46.a
Instinctus nature, quid sit
135.c
Laeti, cur facile in risum moueantur
74.b
Lapides, cur tantopere durent
80.b
Laurus, cur à fulmine non feriatur.
76.c
Laus, quomodo laudatum fascinare possit
75.c
Lebetis fundus, cur frigeat, aqua tamen in ipso feruescente
76.b
Lenticule, siue Peticule, quo pacto aliàs cu rabantur
101.b
Lenticulae, quibus iuuentur, cum expelluntur
103.a
Lepra Acgypto familiaris, que membra primum inuadat
94.b
Lepra ab elephantia, differentiae.
95.b
eiur origo
95.b
Libido qd sit, & quo ab amove differat
71.d
Linea quot modis dici possit vna, vel eadem
41.b
Linea subalterna est similis rectae
7. c
intersecans videtur curua
7. c
Lichenae, Graecis & Plinio, quid 96.c.quàdo prius in Italia visae. 96.c earum origo. 96.c cur sint sordida putrefactio.
96.c
Linimentum Syphilide affectis valde conferens
109.d
Leuia cur deorsum quàdoq; trabanrtur.
58.b
Liqdoru q bene miscibilia sint, et q no
65.c
Loco coniuncta, cur facilius umaginamur, ac recordamur, his quae subiecto.
127.a
Locustae, pestem portendentes
83.c
Locus rerum valde distantium cur non faci le distingui possit
3.d
Lucentia cur per diem minora, per noctem autem maiora omnia videantur
13.d
Lues gallica, quando in Italia caperit erum pere,
91.b
Lumen ingens cur molestum sit
68.c
Luna cur omnium Planetorum vltimam sedem habeat. 4. a. eius motus communis ab ortu in occasum, & proprius, quales sint. 39.c. & 3.d. eiusdem quotuplex motus sit, & effectrix causa motus diurni iuxta Eudoxum. 44. d. quanto tempore totum ambiat orbem. 39.c. & 41.a. eius de circulus medius cur ecliptica secet, et quo à diuersis noientur sectiones ipsius, que singulis dieb. variabiles sunt. 39.c ro antiquorum 40.b. ratio Autoris.
41.a
Lunae declinatio maxima ab equinoctiali quot gradus sit
39.c
Lune inequalitas velocitatis & tarditatis 39.c.ratio Antiquorum. 40.b. ratio autoris. 41.a. Callippi ratio
45.c
Luna no habet inequalitate in vna medieta te magis qui in alia 39.d. ro autoris.
41.b
Luna an retrograda vel sp directa feratur. 39 d.ro Antiq. 40.b.Autoris ratio
41.a
Luna dum velocissime, vel tardissime. velmedio motu agitur, quot gradus in vna die conficiat
39.d
Lune inequalitatis periodus an oino equalis sit periodo circuitionis ibi. ro auto.
41.a
Lune relatio ad Solem qualis.
39.d
quomodo conuenientiss
41.b
Lune coiuctio, oppositio, et aspect' p quadrates quo nominetur, & q ad ipsa cosequatur. 39 d quado proprie quo ad res & qua do in vniuersum coniuncra dicitur
41.b
Luna in coniunctione obscuratur.
39.d
ratio autoris, & vtrum eclipsis dicenda sit illa obscuiratio
41.c
Lune cornua, ante, & post oppositione quo differant, 39.d. cornuu ratio que sit
41.d
Lune coniunctionis pnius tempus quantum ab alio distee
39.d
Luna quado vrspertina in occasu & quando matutina in exortu spectetur ibi. ro.
41 d
Luna modo citius mo tardius in nouilunio se se terris ostendit 40.a ratio autoris
41.c
Lune macula cur eundem semper situm sernat, quo ad nos
48.a
Lunae conuersio quot modis metiatur
40.c
Luna quomodo rebus inferiorib. & maxime in iudicijs commotione inserat iuxta Medicos, &Astrologos
49.c
Lune diuersitates in coniunctionibus, oppositionibus, & aspectibus quot, & que sint. 40 a. ratio diuersitatis in aspectibus penes Antiquos 40.c.eiusdem ratio autoris. 42.b. 43.a. in coniunctionibus vero & oppositonib. 41.c. que à nautis & agricolis in his obseruentur.
49.d
Luna in coniunctionibus vel prope ipsas con iunctiones duntaxat Sole obscurat.
40.a
Luna in oppositionibus duntaxat eclipsatur. 40.a. ratio autoris
41.d
Lunae diuersitas in veloci & tardo motu quae sit 40.a. ratio Autoris
42.c
Luna quando, & quoties maior & propinquior & remotior terre appareat 40.a. ratio Antiq. 40.b. Auto. Ratio 42.b.in qua parte maior & propinquior, minor & remotior videntur
32.b
Lune eclipses quado maiores & quando minores fiant 40.a Antiquorum ratio.
40.b
Anthores ratio
41.d 43.a
Luna cur sola diuersitatem faciat in aspectu
40. d
Luna cur prima figura arcualis appareat. 41.d. & cur exiguum sit quod pro nouilunio appareat
40.d
Lunae orbis qualis ab Antiquis positus suerit, & quot orbes ei addiderint, & quomodo eius epicyclus opposito modo agatur ac aliorum epicycli. 40. b. an orbis ipsius eccentricus sit. 47.d. etiam epicycli vertatur. b. a. orbis ei additus ab authore
42.d
an rationabilis sit
43.b. & 44.a
Lune sphera cur à Mercurio non circunducatur
41.a
Luna an in solis coniunctionibus duntaxat lucere definat
41.c
Luna noua quando die prima & quando tertia expectanda sit, & qua die vt plures sese nobis ostendere soleat, & quomodo secundum sui medium à sole superilluminetur
41.d
Luna visio quid sit
43.a
Luna quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine disposiros, ipsorumque motus quales & quanti sint
44.c
Apparentia circa ipsam quomodo ab Eudoxo ostendebantur. 44.d. à quo motus per Zodiaci logitudinem protensum recipiat, & cur modo in vno termino, modo in alio videntur. 45. a. eidem quot spbaerae à Callippo addantur & quam ob causam. 45.c. quot sphaera serentes ei tribuantur ab eodem, & cur nullam restiutignem habeat
46.b
Luna an possit in malis per suas septimas commotionem dure ad crisim
50.d
- an spirituali aliquo concurrat
51.c
Magnes quo trahat.
60.a. & 62. b.c
Magnes in Ilua insula existens,cur nauium illuc pretereunintium perpendicula non trabatur. 76.b. & cur in minera quidem minus valeat quàm extractus
60.a. & 62.b.c
Magnetem trahere magnetem, argentum, & ferrum, quomodo, ab Anthore fuerut experimento cognitum, & alia scitu digna
62.d
Magnes cur per vnam faciem ferrum solum, per aliammagnetom, & per aliam vtrun que trahere posset.
62.d
Magnetis genus ferrum abigens
63.d
Maris estus, an semper augeatur circa lunae quadraturas
49.b
Maris imago, cur formidabilis sit
73.a
Mars, quot annis suum expleat motum 24. c.& 25.c. medius circulus ipsius quomodo equinoctialem & eclipticam secet, & in quibus gradibus ecliptica secabatur Authoris tempore. 24.c. an rapiaturcum Ioue
73.a
Mars, in qua medietate tardior, in qua velocior feratur: & eius punctus maxime uelocitatis. & tarditatis. 24.c. ratio Antiquorum, & Authoris.
73.a
Martis inaequalitas, directionis, status, & retrogradationis: & eius reuolusiones quot sint, & quot annis fiant, & an equales inter se 24.c. quomodo ostendebantur ab Eudoxo 45a. & a Callippo
73.c
Mars, in coniunctione solis velocissimus, in appositione tardissimus
24.c
Martis inequalitates in latitudine, & quomodo ipsius latitudo maxima in parte au strati maior fiat, quam in septentrionali 24. c. Antiquorom ratio 24. d. & Authoris
25.a
Mars, quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine dispositos, ipsorumque motus 25.b. eiusdem circitor primus, quot orbes habeat 25.b. & ipsius motus & effectus, quales 24. d. eiusdem circitor secundus, & ipsius orbes, quot sint 25.b. & motus proprius, & effectus, quales
25. a
Marsi, cur illesi serpentes tractent
73. a
Mathematici, cuius sint dispositionis
148.b
Matricis affectus, cur reliqua membra torpi da reddat iuxta Gal. & Authoris sententiam.
70.a
Medicorum opinio de diebus criticis
48.c
an rationalis sit
50.d
Medicorum munus, quale, & quomodo preterita, ac furura in morbis possint cognoscere
55.c.56. a
Medium quomodo dispositum videre faciat res maiores, & propinquiores folio
13.c. & 42.b
Medium specierum à stellis venientium, quo tuplex
13.b
Medici, cur nous semperinducunt
108.a
Medicorum, in curandis Peticulis dissensio
101.b
Medicamenta vrentia, &vrentibus vicina, quae
99.a
Melancholici, cur suspiciosi 144.c. cur sepetaedio vite affecti, mortem sibi consciuerint. 144.c. cur quandoque falsa recipiant
99.a
Melancholia, quot fit generum
144.c
cur saepenucrro reddat viros sapientes, & excellentes
145.a
Melancholia, cur ineptissima ad conficiendam mixtionem vnius formae
52.d
eius natura à multis non recte perspecta 53. b. cur ipsa procipuè dierum criticorum rationem efficiat; & quomodo in morbis ferè semper aut principaliter peccet 53. b. cosdem motus latentes. 53.c an ab Hipp. & Gal cogniti fuerint
53.d
Mélancholie modi, & conditiones quotuples fint, & in quibus morbis prima.. 23. moueatnr
53.d
quomodo eius motus cognoscatur in alijs morbis
55.c
Melancholici, cur tristes
72.b
Melancholici, qui propriè
143.d
cur fiant formidolos
144.a
cur inquieti
144.b
Melancholie temperatae effectus,qui
145.c
Melancholici, cur tristia, & obscura, & funera somnient
141.b
Medicamina & simplicia frigida, & suct, que
99.a
Memorari volentes, cur scalpamus posteriorem cerebri partem
147 b
Membrorum diuisio penes sensum, & motum
69.b
Membrorum constrictio, & dilatatio, cur fiat, & quando. 67. c. & quando fiat al ternatim
69.c
Membrorum motus tremulus, in quo differat à constrictione, & dilatarione.
69.c
Membra, cur quandoque recepta specie mali dilatentur solum, non autem constringantur
69. d
Membrorum effectus varij, in receptione boni. 70.a eorumque consensus diuinus 70.a.
Membro aliquo dolente, cur calor & sanguis concurrat
75.b
Membrorum principum affectus vnus, an alijs membris communicetur vnus vel plures species
70.b
Membra animata, quo pacto moueantur
135.d
Memorie cur insideant saepius repetita. 127.c cur nonnulla vel familiarissima, difficilè memoremur
127.c
Memoria, in quibus differat à Subnotione
126.b
Memoria, quid sit
126.c
Mensis ciuillis, quot diebus constet, & eius in quartas diuisio
49 c
Mensis lunaris, quot dies contincat.
49 c
Mens nostra, videtur constare ex mundo quodam
121.c
Mercurins, quam affinitatem habeat cum Vencre,& in quo ab ea discrepet. 36.b. an rapiatur ab eius orbe, & an equaliter cuminsa vertatur. 36.b. eiusdem motus proprius, qualis 36.b cur idem modo tardius, modo citius perficiatur, & quanto tempore. 39. b. eiusdem mcdijcirculi sectiones, quales 39. Relatio ad solem, & ab eo maxima distantia quanta sit. 36. b. ratio antiquorum.
37. a
& Autoris
38. c
Mercurius, semper Solem comitatur, modo preuius, modo assecutor. & quotis die bus modo matutinus, modo vespertinus spectetur
36. b
Mercurius, rarissimè videtur
36. b
Mercurij diuersitates in longitudine, quot, & que d' Ptolemeo notate suerint
36. b
Mercurij diuersitates in latitudine, quot & que sint
37. a
Mercurius, in punctis medijs semper austratis spectatur
38. a
Mercurius, quot circitores habeat, & ipsorum orbes, quot sint: eorumq; motus quales & quanti
38. & 39. d
Mercurius, quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine dispositos.
38. d
Milaus, cur pullo viso non timeat.
72. d
curiosè etiam fictus pullo timorem incutiat
73. a
Mimi, cur risum moueant
74. a
Mirmécia, quo medicamine tollantur.
92. c
Minois quid
39. d
Mistorum sympathie & antipathie quot, & que sint
62. b
Mista an omnia sibi similia trahaent, & quo modo similia esse debeant, que mutuo se trahunt. 62. c. ipsorum proprium subiectum cur sepe lateat
62.d
Mista non organica quo attrabant
67.a
Mista quomodo actu potentia habeant partes secundarias, & ipsorum partes prime quomodo animate
71. a
Mista, quot modis intereant, & corrumpantur
77. b
Mistio valida, quotuplex
78. b
Mistio elaborata, que
78. b
Montes ferri, & magnetis sub polis, & eorum effectus mirandi. 63. a. an dentur huiusmodi montes.
25. d & 76. a
Morbus gallicus, apud populos noui orbis, plurimum abundat
91. b
Morbi Gallici origo, & note
91. b
Morbus Gallicus, quas corporis partes acpit primum inuadere
91. c
Morbi gallici causse
92. a
Morbus gallicus, an fuerit elephantiasis
92. a
Morbus gallicus, Aablstrologis alim predictus
92. b
Morbi insoliti, certis apparès temporib
92. b
Morbi, cur alij contagiosi, & alij non & cur contagiosilenes sint
81. c
Morbi gallici materia, que
93. a
Morbus gallicus, ab astrologis predictus
82. d
Morborum acutorum status vsque quo protendatur 94. a. mediocrum 54. b & 55. a chronicorum
54 c
Morbi, per summa errantes, qui
83. a
Morbus Gallicus, inter quos recensendus
92. c
Morbi omnium perniciosissimi, nisi statim succurratur, qui sint
105. c
Morbillorum & Variolarum exitus non impediendus; & cur
99. c
Morbus gallicus, quo nomine apud exteras nationes dictus
91. b
Morbi cito afficientes, qui
83. a
Motus quomodo cognoscatur
128. c
Motus, quid sit
128. c
Motus & tempus, vbihabeant esse.
128. c
Motus in longitudinem an per se insit primo orbi. alijs verò per accidens 10. d Eudoxi opiuio. 45. a Callipp.
45. c & 46. b
Motus in latus cur nec per se nec per accidens primo orbi inesse possit, & quomodo alijs per se insit 11. b vtrum simpliciter & ad rectos angulos sit cum motu in longitudinem 11.
& 20. b.
Motus planetarum proprij quales.
11. c
vrtrum in idem fiant cum motu ipsorum diurno, an in opposita. 11. quomodo ab Antiquis cognitum fuerit in opposita fieri
14. c
Motus obliquus penes quid recto opponatur
5. b. & 15. b
Motus tremulus exquibus compositus sit, & quomodo à constrict. & dilatatione differat
69. c
Motus partium aliàs non sine phantasia facti, qui sint 69. b qui sine eadem fiant. 69. c. & qui aliter non sentiente fiant
69 b
Motus proiectorum in aere cur in principio segnior sit, in progressu velocior, & tandem in fine adhuc lentescat
59. c
Motus celi quot fuerint ab Antiquis deprehensi 1 b. quot fuerint inuenti nostractate
59. & c
Motus quomodo cognoscatur
3. d. 6. a
Motus in longinquis cur non facile distinguatur
3. d
Motus simplex quis sit
4. b. 10. c. 11. a & 16. c
Motus inferiores, an agant in superiores
4. c
Motus orbium proprij oppositi sunt ipsorum motui communi
4. b
Motus, quo orbis orbem ducit, quis sit: an tractio, an pulsio, an vectio, vel quid aliud
6. d
Motus proprius penes quid attendatur, & mensuretur
6. c. & 12. c
Motus obliquus quomodo longitudinis & latitudinis sit particeps
5 b
Motus orbium an contrarij inter se, & sibi ipsis resistant
5. b. & d
Mouereper se, & per accidens quid sit
6. b
Motus in longitudinem & latitudinem qui sint
7. d
Motus principales quot, & qui in natura spherarum esse possint
7. d
Motus in latitudinem factus Antiquis ignotus
8. a
Motus trepidationis qualis sit
8. d
cur potius tripudiationis motus dicendus sit 9. d an per se vel per accidens alicui orbi possit inesse, & cur omnium compositissimus, & exquot motibus constet
16. c
Motus stellarum ab ortu in occasum, an simplex vel compositus
10. c
Mulieres cur facillime ridere soleant
74. b
Musici, quod genus hominum sint
148. b
Myrmecia ab Auic perperã intellecta
96. b
Naugerij Oratoris Veneti, mors, & laus
87. b
Naugerij encomia
112. c
Nauigia, cur & quomodo ab Echeneide firmari possint
63. b
Natale Christi seruatoris nostri, sub quo motu Aplanes fuerit
18. c. & 30. a
Natura semper eligit, quod melius est, aut minus malum
86. d
Nautarum obseruationes circa testacca sub quadraturis lunae
50. a
Necessarium, quid sit
133. b
Nerui, quo pacto sentiant, & intelligant, folio
146. c
Noctis imago, cur formidabilis sit
73. a
Nox & dies, in quo arcufiant
27. b
Nox quibusdam adest per vnum mésem,perduos, vsque ad sex menses, & quomodo
28. a
Nox logissima equatur dieilongissime
47. b
Nouilunium, quid sit, & quando siat
39. d
Numeri quomodo faciant ad suauitatem, & molestiam in sonis
68. c
Obseruationes Nautarum, circa commotionem nauis sub quadraturis lunae 49. d. & circa testacea, & crustacea
50. a
Obseruata ab Agricolis circa arbores, sata, & vindemiam sub lunae quadraturis, folio
50. a
Obseruata ab Astronomis Aegyptijs circa morbos in mense lunari
50. b
Odium, quid sit, & an omnibus animalibus insit
72. b
Odor gratus vni animali, cur alteri ingratus
72. b
Odor ingratus, quis sit, & quomodo fiat. folio
69. a
Oleum, cur aque non misceatur, nec continuum ei, nec planè contiguum fieri possit, similiter cur ei superstet
65. d
Oleum in charta positum, cur ferueat, charta non accensa 76. b & cur pulmento feruorem compescat
65. c
Operationes organicae, quomodo diuidantur
67. a
Orbes quot, & qui sint 3 c. an vnus in alio contineatur, & quo ordine
3. d
Orbis vnus vnum habet motum simplicem & vniformem
4. b. & 10. c
Orbim vnum moueri à duabus intelligentijs nullus vnquam dixit
4. b
Orbes superiores mouent & inferiores
4. b
quomodo id spectetur
4 c. & 45. d
an patiatur ab inferioribus
4. b
Orbes inferiotes an moueantur ab ortu in occasum à communi intelligentia.
4. c
Orbis quomodo orbem moueat
5. a
virum resistat qui trahitur
5. a
opinio Autoris
5. b
quis motus sit, an tractio an passio an vectio 6. d. opinio Auto.
7. a
Orbis per quam partem motum inchoat
5. c
Orbibus quenam accidant, & quae per se insint
5. c
Orbes cur in ortum vel in occasum per accidens serantur 5. c orbis primus cur semper in vnam partem seratur 5. d an contrarictas inter cos spectetur, & qùo
5. d.
Orbes retroducti an motum proprium conficere possint
6. a
Orbis cur alium trahat sine labore
6. a
Orbes per se in orientem mouentur, & per accidens in occasum
6. b. & 4. d
Orbis primus quo motu reliquos orbes vehat 7. b an feratur à Septentrione in meridiom, vt voluerunt Aegypsij
31. d
Orbium si duo inidem moueantur, cur minor semper velocius mouetur, & quomodo monstretur
7. b. 11. a. & 33. b
Orbe subalterni qui dicantur
7. b
Orbis minor cur semper impediatur, si duo orbes in oppositum ferantur
7. c
Orbis quomodo in longitudinem & latitudinem moueantur
7. d
Orbis minor cur motu suo in oppositum omnia successinè moueat, si duo orbes sese adrectos angulos secent
8. a
Orbis inferior si alicui circitori contraferatur in latitudinem super polis circunducentis, cur oporteat contrauectum hune à circitore mouere motu trepidationis.
8. d
Orbes an per se vel per accidens moueantur ab ortu in occasum vt qdã voluerut.
10. d
Orbis primus cur per se moueatur ab ortu in occasum. 11. a. cur nec per se, nec per accidens in latus moueri possit
11. b
Orbes primo proximiores, cur non tamen velociores sint proprijs motibus
12. b
opinio Arist. an vera sit
12. b
Orbes an impediantur à primo, & qùo
12. c
Orbium partes quales sint
13. b
Orbes planetarum simpliciter eccentrici, & ipsorum deferentes non simpliciter ab Antiquis positi
13. a
Orbes serentes, & restituentes cur à Callippo positi fuerint
45. d
Orbes eccentrici & epicycli an posint esse in natura
46. c
Oscitatio quomedo fiat, & cur oscitante aliquo nos pariter oscitemus
75. b
Ordo naturae, quomodo à Deo dispositus, folio
137. a
Organici corporis vnitas, & forma, quae. folio
150. d
Organicorum genera, quot, & quae
149 d
Partes sphaerae vtrum quo proximiores sunt medio, eò maiorem & velociorem circa centrum describant circulù
3. a
Partes vniuersicur orbibus accidant
5. d
Partes misti se secundariae quomodo actu, & potentia sint in misto
71. a
Partes primae misti qùo animate sint.
71. a
Partiù consensus quatenus in toto sint.
59. b
Partis primariae affectus vnus specie, an alijs communicetur vnus vel plures specie
70. b
Partus octimestris cur moriatur septimestris autem viuat
66. d
Perpendiculum pyxidis nauigatorie, cur ad polos euertatur
62. d
Rhamnusii obiectiones
75. d
Perpendiculum cur in nostro mari declinet dextrorsum à polo, in alio verò sinistrorsum
63.a
Peripateticorum sententia, de immortalitate animorum
154.a
Personati cur risum moueant
74.a
Pestis, cur magis afficiat plebem, quam nobiles
88.d
Pestis ephemerçin Anglia, natura, & caussa. 87.d quo pacto curetur
88.d
Peste laborantes, cur febrim non sentiant. folio
86.d
Peticularum curatio, secundum Fracastorium
101 d
Peticularum signa
88.a
Peticulae, cur magis inuadant
Phantasia Veneris cur virgam erigat. folio
75.b
Phantasie consensus, & dissensus
70.b
cur maximum habeat consensum cum corde
70.c
Philosophi cur non facile rideant
74.b
Phlegma cur aptissimum ad conficiendam mistionem vnius formae
52.d
Phantasiam, non esse veram, neque falsam, quo pacto intelligendum
126.d
Philosophia naturalis, est magis digna homine, quàm catera omnes scientic. folio
121.a
Philosophi natura, & dispositio
147.d
Phantasia actus, in qua cerebri parte siat. fol.
147a
Phlebotomiam cur aliqui duplicent in pestilenti febre laborantibus
100 b
Phlegmon, quando fiat erysipelatodes, quando oedematodes, & quanao scyrrhodes
96 a
Phthisis contagiosa, quae
89.d
Phthisis, quomodo contrabi possit
90.a
Phtlisis somes, quandiu duret
90.a
Phthisim, in quibusdam samilijs, vsque in quintam & sextam generationem perdurare
90.a
Phthisi ex contagione, quo pacto succurrendum
104.d
Phthisicis deploratis, conferens remedium quale
105.b
Phyma, morbus, qui
96 a
& quando fiat
96 a
Pili & surculi quomodo ad electrum, & Adomantem trahantur
62 c
Pilulae ad capillos & pilos ex syphilide cadentes
110.a
Pituita exuberantes cur somnient aliquando aquas lotiones, & dulcia
141.b
Planetae cur non ex se moucantur
3.b
& cur sie dicti
3.c
Planetae tardius circumuertuntur in occasum quâm Aplane, & motum habent manifestiorem
3.d
cur id fiat
12.a
Planete nobis proximiores sunt, quàm alia sydera, & quomodo cognoscatur
3.d
Planetae an aequaliter in occasum vertantur
3.d. & 10.a
Planetarum ordo qualis & quomodo cognitus fuerit
4.a. & 10.a
Planetae cur semper in mediis circulis locum habeant
5.c
Planete an per se an per accidens, vt quidam voluerunt, ab ortu in occasu moueantur
10 d
Planetae cur tardius quàm primus orbis vertantur in occasum, & cur inter se alij magis, alij minus tarde
12 a
Planetae cur modo altiores modo depressiores sint iuxta Antiquos
13.a
Planetae quidam cur maiores videantur in quadraturis adsolem existentes
13.d
Planete omnes retrogradi, secundos habent circitores
d
Planetarum consensus, & conuenientia, qualis
23.b
Planete, in qua parte minores, & remotiores nobis videantur
32 c
Planetae, cur non faciant diuersitatem in aspectu, sicut Luna
40.d
Planetae, eo maiores apparent, quoad quadraturas accedunt
42.c
Planeta omnis suum habet orbem ferentem, & oppositum ei restituentem, preter vltimam spheram, iuxta Callippi seusentiam
46.a
Planete, à quo recipiant motum diurnum, iuxta Eudoxum
45.a
iuxta Callippum
45.c
opinio Autoris
11.a
Plante, vtrum habeant organicas attractiones
67.a
Plenilunium, quid sit
39.d
Poete, an falsa assumant
119.c
Poete tradunt nobis magis grata & chara, quàm alij artifices
119.c
Poeta vetus, qui dicatur
119.d
Poetas, quosnam excluserit à Repub. Plato
120.b
Poete, num sciant ea, circa, quae versantur. folio
120.b
Poeta, quatenus dicendi peritus, ignorat ea, de quibus scribit
120.b
Poetae, quo pacto vite humane prosint. folio
114.c
Poeta, quid proprij habere debeat, vt ab alijs differat
115.a
Poetarum institutum quale sit
115.b
Poetarum finis, vnde sumendus
115.b
Poete officium proprium
115.c
Poete, in quo ab alijs differant
115.c
Poete, ac Philosophi, vtrum natura efficiantur, an arte
112.d
Poetica, est furor, & insania quedam, vt aiunt
113.b
Poetarum origo
113.d
Poetarum finis, in quo consistat
113.c 114.a
Poeta, plura docet, & magis vtilia, quàm quiuis alius artifex
119.a
Poetarum fictiones, non debent prorsus à veritate aberrare
119.b
Poeta essingunt multa, que vera sunt. folio
119.b
Poeta, quo pacto dicatur effectare pulchru sermonem
117.b
Poetice artis partes, quot, & que. folio
117.c
Poete, nostra tempestate pauci sunt. folio
117.d
Poeticus furor, quando irrepat
117.d
Poete, Deorum filij, à quibusdam dicti. folio
117.d
Poeticae artis munus proprium
117.d
Poetis solis, cur essingere concessum. folio
118.a
Poetis, quis dicendi peritus possit aquari
118.a
Poetica vtilitas & excellentia
118.a
Poeta, num semper vera essingant. folio
118.a
Poetam, ac Philosophum esse vnusquisque appetit
118.b
Poetici sermonis utilitas, maxima
118.c
Poeta, plurima docet
118.d
Poete, quas afferant vtilitates
114.a
de quibus tractent
114.a
Poetica ars, cui accommode comparetur. folio
116.c
Poeta, quando orator dici possit
117.b
Poetam decet & iuuenes & senes venerari
112.c
Pomata, ad pilos ex Syphilide cadentes confirmandos
110.a
Pomum, cur calescit, illeso linteo
76.b
Potiones diuersorum, cur nos delirare faciant
143.b
Primum mobile quomodo se habeat ad Aplanem
16.b
Primum mobile, cur semper in vnam partem feratur
5.d
Primum mobile, quomodo locetur
68.d
Proiecta in acre, à quo motum continuum habeant, & quomodo per acra portentur
59.b
Probabile, seu apparens, quid sit
153.b
quotuplex sit
153.b
Precipitiorum imago, cur formidabilis. folio
73.a
Primum mobile, an intelligèntia communiducatur
4.c
Primum mobile, cur per se in longitudinem moncatur
11.a
Psora, morbus, apud Grecos, qui
95.c
Psylli & Marsi, cur illesi serpentes tractent
73.a
Poeta maximas merentur laudes
114.a
Ptolemaus, quot motus sphaerarum receperit. 8.a ciusdem encomiu 9.d. quot annis fuerit post Hipparchum. 14.b. & post Christum. 18.c. quid notauerit de stella spica. 14.c. in quo ipse & Albatenius maxime fuerint decepti in obseruationib. 19.a. 30.c. eiusdem obseruationes quot annis fuerint post obseruationes Mentonis, & Euctemonis
30.b
Pueri, cur timidiores sint. 73.b. cur facillimè videre soleant
74.b
Pueri, cur cãtilenis somno intèdãtur.
140.d
Pudendagra, & Mentagra morbi, cur it a vocati.
91.b
Pulli, cur viso Miluo vero, vel ficto expauescant
72.d
Pulmonis, phthisi tabefacti, indicia
90.a
Pulmonaria forma, & vires
105.b
Pulueres, in curatione peticularum adhibendi, qui
102.c
Pulueres, ad syphilidem conferentes qui
109.c
Puluis, peticulis conferens, qui
103.a
Punctu summu in ethera naturali cur impediatur, non autem in mathematica.
27 c
Puncta tarditatis & velocitatis, semper è diametro opponuntur
36.c
Pustula è pituita originem trahentes, qua
96.c
Putrefactio sordida, & conclusa, qua dicatur
81.c
Putrefactionis definitio
77.d
Qvalitates, quotuplices sint, & q.
79.a
Qualitates materiales, quo pacto possius multa efficere
79.a
Qualitatum contrariarum consensus, & dissensus quales. 61.c. quomodo ipsarum gradus alij, alios compatiantur, & qui sint. 61.c. vtrum gradus vnus aut plures vnius contrarij in aliud inducti, ab codem tolli amplius possent
79.a
Quidditas intellectus, quaenam sit
154.b
Quiescere per se, & p accidens quid sit.
6.b
Quodlibet, cur non agat in quodlibet.
65.b
Rabie affecti, quibus curandi
105.c
Rabiei contagem, que prohibeant. folio
105.d
Rarefactio & addensatio, corruptibilium sunt affectiones
3.c
Ratiocinandi modi, quot, & qui
133.a
Ratio medendi, quotuplex, & que
97.b
Ratiocinium, quid sit
131.b
Refractio, & reflexio, quomodo differant
13.c
Remi, & lignà in aqua, cur fracti appareant
138.b
Reminiscentia, quid sit, & quae dicamur reminisci
126.c
Res simpliciter pulchrae, quenam sint. folio
117.b
Resine abstergentes, & materiam constantem agentes, quae
99.a
Resolutio, quomodo à compositione differat
135.a
Rhetor verus, quis: & que nam vera benedicendi ars
116.d
Rhetor, que scire debeat, vt omnibus conuenientem modum tribuat
116.d
Risus, quomodo fiat, & quid sit.
73.d
Risum mouentia, qualia. cur noua, repentina, leuia, & arguta esse debeant
73.d
cur concinna & ludicra
74.a
Res maxime distantes, cur non moueri videantur
3.d
Res, quot modis maiores, & propinquiores videantur
42.b
cur maiores & minores appareant.
13.d
Res inferiores quomodo à luna maximam commotionem recipiant
49.d
Risus, cur à Mimis, & Personatis, & inopinatè cadentibus excitetur
74 a
quomodo ex admiratione & letitia sit cõ positus, cur non sine molestia fiat.
74.a
Risus ex titillatione ortus, an sit propriè risus
74.a
quibus facilis, & quibus durus sit.
74.b
Risus, in aliquibus nun quam visus
74.c
Ruta, & brassica cur iuxta seri nolint. folio
66.c
Sacerdotu ritus, in rabie affectis
105.c
Sanguis crassus, & calidus, ad corporis vires: subtilis verò ad ingenium, valet
145.d
Sanguinei, cur in somnis rubra, & ignes videant
141.b
Sanguis, quando eij ciendus, laborantibus febre pestilenti
100.c
Saliua cur alio acerba edente, alteri inos pro siliat
75.b
Sanguinei cur laetabundi
72.b
Sanguinei cur alijs minus timidi 73.b. & q nã corum prõptissimi sint ad iram.
74.d
Sapores valde acuti cur molesti, & tactum feriant 68.c. salsus cur acuitatem habeat gratam, nec asper sit, amarus nõ sit asper: & dulcis cur omnium saporum suauissimus sit
74.d
Sapor ponticus cur asper & ingratus sit: acerbus cur minus ingratus, & acidus cur adhuc minus
74.d
Sapor acetosus quomodo fiat
74.d
Saporum suauitas, & insuauitas quomodo ab elementis fiant, & sapor ingratissimus quis sit 68.d. cur non omnes omnibus equè grati sint
69.a
Sata facile luxuriantia cur circa oppositiones lunae à rusticis non serantur
50.a
Saturni situs quo ab Antiq. cognitus.
4.a
Saturnus motum communem babet, & proprium. 20.c. ciusdem motus proprius quot annis perficiatur 20.c. & 23.b. & 12.c. Eudoxi & Callippi op.
45. a. 46, a
Saturnus cur omnium citissime in occasum ducatur
20.c
Saturnus in quibus punctis secet Aequinoctialem, & eclipticam, & quantum vaviet singulis centum annis. 5. 20.c. cur appareat modo ante punctum sectionis, modo post, cum deberet tantummodo in puncio sectionis apparere
22.c
Saturnus in quamedietate tardior & in quae velocior spectetur, & eius puncti maxime tarditatis & velocitatis quae sint, & quomodo variabiles
10.c
Antiquorum ratio 21.a. Auctoris. 
21.c
Saturni inaequalitas penes directionem, statum, & retrogradationem, & huius inaqualitatis reuolutiones quot sint, & quo tis annis fiant, & quomodo inuicem sint inequales 20.d. antiquorum ratio.
 21.b
Autoris
21 d
Saturnus in coniunctione cum sole velocissimus & directissimus spectatur, tardissimus verò & maxime retrogradus in oppositione. 20.d. Antiquorum ratio.
21.b
Autoris
22.a
Saturni inaequalitas iu Latitudine, & apparentia circa ipsam
20.d
Saturnus, quot orbes habeat illi seruientes, & quo ordine dispositos
23 a
cur duos habeat circitores
21. d
Saturni circitor secundus, quot orbes habeat, & ipsorum motus quanti & quales. folio
23.a
Scordij vis, in preseruandis cadauerib.
98.b
Scurrae, & faceti, qui dicantur.
148.b
Sensus exteriores, cur indigeant certo organo: interiores verò non
123.a
sensus communis, cur sic dictus.
123.a
Seminis humani, cur duo tantum genera sint. 66.d. eiusdem emissio, cur voluptuosissima
69.a
Sensus communis, in qua parte corporis fiat
146.c.d
Sensuum sympathia, & antipathia
68.a
Separatio continui, an sentiatur
69.b
Siccorum, quot species sint
64.c
Simile, quomodo trahatur à simili, iuxta Antiquos. 60.b. an per similitudinem & naturam. 60.b. an per qualitates naturales, vel spiritudes.
64.c
an per modum tum naturalem tum violentum
64.b
Similia trahere sua similia quomodo ab Autore experimento cognitum fuerit, & cur aliae valenter, alia segniter trahant
62.c
Situs medij, quomodo re visam euariet.
13.d
Smaragdus, an ad peticulas conferat, necue.
102.d
Sol cu Venere & Mercurio aequaliter in occasum vertitur
3.d. & 10.a
Solis locus apud Antiquos varius & ambiguus.
4.a
Sol quo simpliciter in occasum, secundum quid verò in orientè mouetur.
6.c. & 25.c
Sol quomodo in eadem parte oriatur & occidat
15.a
Sol non rapitur ab orbe Martis.
25.c
eiusdem circu. medius in quibus punctis secet aequinoctialem. 25.c. cur in dies magis contra feratur motui pri. orbis.
31.b
Sol subalternus cum Aplane circumsertur. 25.d. & quanto tempore suum expleat motum. 25.d. quo motudies, & nectes, annos & anni tempora efficiat.
31.b
Sol in aurora, cur ruber appareat, nullius existens coloris
138.b
Solis circulus cur necessario in latitudinem circumagatur. 32.b. & quot minuta à Ptolemeo vsque ad tempora Autoris ad equinoctialem appulerit 32.b. eiusdem partes quandoque permutabuntur.
138.b
Sol quandoque per aequinoctialem iter est habiturus
32.b
Sol quandoque mouebitur per se ab ortu in occasum velocius primo orbe.
32.c
Solis Sella cur per flexus & sinus non moueatur
33.a
Sol quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine dispositos
32.d
Solis circitor quot orbes habeat, & ipsorum motus qualis, & quantus sit
32.d
eiusdem circitoris motus proprius qualis & quantus sit.
32.d. & 29.b
Sol motu medio quot minuta peragat singulis diebus
32.d
Solis conuersio quanto seuior sit conuersione primi orbis. 25.d. & 31.b. ciusdem diuersitates in motibus
25.d
Sol quibusdam est in conspectu per dies 2. naturales, alij per 3. alijs verò per sex menses continuos
26.a
Solis cõuersiones quo inequales, & í quaparte lõgiores, & breuiores obseruètur.
26.a
Sol quantum peragat in die naturali mediocri, minima, & maxima
26a
Sol in qua medietate tardior, & in qua velocior spectetur. 26.c. eiusdem punctus maximae tarditatis, & velocitatis.
26.a
Solis inaequalitas circa tropicos
26.d
Solis declinatio maxima ab equinoctiali iuxta Antiquos. 26.d. iuxta Autorem. 16.a. & cur semper minuatur & quot modis fiat 31.c. cur in dies corripiatur
16.a
Solis distantia à luna quanta sit
41.b
Sol in qua parte minor & remotior, maior & propinquior videatur
27.a. 32.c
Solis eclipses non fiunt extra sectiones. 41.c quado et í qua parte totus eclipsetur 41.c
Solis eclipses in qua parte maiores, & minores fiant. 27.a. cur minores fiãt iuxta Antiquos luna existente in imo epicyclo. 40.c. quando maxima fiant in coniunctione lune. 41.c. cur maiores fiant in Septentrione.
42.a
Solis ortusibi suit quandoque, vbinune occasus iuxtà Aegyptiorum decreta. 27.a & 31 d. an verum esse possit.
32.a
Sol cur sic in Aequinoctiali, & in omni paralello intra tropicos contento, semel au tem in tropicis cernatur
27.a
Sol in Aequinoctiali existens cur dies nocti pares producat
27.a
Sol in qua parte existens maiorem apportet diem. 27.c. cur minores faciat dies circa sectiones, maiores verò circa tropicos.
28 c
Solis ortus cur, & quando corripiantur, & producantur
28.b
Sol cur inaequaliter contra feratur primo orbi
28.c
Solis motus annuus cur inequalis sit.
29.a
Solis Absis, & antabsis cur mutentur.
29.a.
Sol cur vnum tantum habeat circitorem. 29.a. & quo semper directus progrediatur.
29.a.
Sol cur velox & tardus sit. 29.a Ratio Callippi
45.c
Sol cur recipiat mutationem ab Aplan.
29.b
Solis motus velocior per quot annos accidat
29.c
Sol quantum ab Aplane recipiat de centum in centum annos
29.d. 30.d
Solis circuli diuersitates penes rectitudiné, & obliquitatem cur difficile percipiantur. 31.b. eiusdem circuli sectiones an debeant in latitudinem mutari.
32.d
Solis sectionis motus cur discerni nequeat. folio
33.a
Sol à quo motum diuruum recipiat iuxta Eudoxum. 44.d. à quo recipiat motum per Zodiaci longitudinem per sensum iuxta Eudoxum & Callippum. 45.a. à quo declinationem ab aquinoctiali recipiat. 45.a. quot sphera ei addantur à Callippo & ob quam causam. 45.c. & ipsius ferentes, & restituentes orbes quot sint iuxta eundem Callippum
46.a
Solis orbis an eccentricus statui posset, vt voluerunt Antiqui
47.b
Solitudinis image cur formidabilis.
73.a
Solstitia cur continenter corripiantur
32.b
Somniare diuersa, quid faciant
141.b
Somniorum, in vigilij, cur difficilè recordemur
142.a
Somnium, quid sit
141.a
Somniorum caussa
141.a
Somniari familiaria, & per diem gesta, vnde accidat
141.a
Somnus, quid sit
140.b
Somnum, qua inducant
140.b.d
Somnus, duplex, & qui
140.c
Somnium Card. Petri Bembi.
142.b
Vini nocumenta
142.d
Soni à quo habeant vt audiantur. 59.b.cur non sentiantur nisi aere condensato. 59.c
Soni omnes excedentes cur molesti 68.a. cur valde acutus, grauis iutense, asper, & uniformis omnes molestè recipiantur. 68.b. cur immusici soni molesti, musici vero grati sint
142.c
Soni integri, & fracti qui sint
68.b
Sorbi arboris effectus, in cum, qui alias demorsus fuit à cane vabido
90.b
Species habere, que propriè dicantur.
118.b
Species spirituales quo se habeant cum formis quarum sunt species, & quo materiales, & spirituales sint, & dicantur
60.d
Species omnes ab anima recipiuntur sub specie bonivel mali
67.c. & 69.c
Species in tempore receptae, cur magis delent ijs, que in mométo recipiuntur. 71.c & quomodo species gaudium efficientes momento persiciant
67.c. & 69.c
Species eorum, que intelligimus, an intelligibiles
122.b
Species, que in seusu, cur diuersa ab ca, quae in intellectu
122.b
Species, ex sensib. quo pacto ad animam, que intelligit, introrsum ferat
122.b
Species in tactu sine materia, quo pacto recipiatur
122.c
Species, que in sensu, num eadem sit, quae ad intellectum fertur
122.c
Species in sensu & intellectu, est eadem: diuer sa tamen ratione
122.c
Spés, cur in intellectu diutius maneãt.
122.d
Species, quomodo situentur
123.c
Specis, quaenam diutius reservuentur.
123.d
Species, quot modis reddantur debiles, intereant, ac reuiuiscant
123.d
Species eadem prorsus est in sensu, quae & in intellectu
130.b
Spès sepius repetita, cu fiat potentior.
127.c
Sphere ratio que sit
3.a
Sphera cur non vna tantum sed piures, & quot fuerint cognita
3.c
Spherae cur habere nequeant intelligentiam pro forma
4.d
Sphararum motus non solum in longitudine, sed & in latitudinem spectatu
7.d
Sphere partes cur equales quo ad visum, & quomodo ipsarum punctum summum nõ impediri contingat
27.c
Spherarum numerus, diuisio, & situs.
44.c
Sphare quot ponãtur ab Eudoxo ad ostéden
dum apparentia citra solem; & lunam 44.d & à Callipo
45.d
ad ostendendum vero apparentia circa singulos alios quinque planetas
45a
Spiritualium actiones quot & que sint
51. b
Spiritus quomodo moueri possint ad omnem partem, cum vnum sint & cognitione careant
70.c
Spica, quantum distet ab Ecliptica, primo à Tymocrate compertum. 14.d obseruationes Alphonsi regis circa ipsam
69.b
Abranij Zacuti, & Autoris
10.c
Spiritus, vtrum animati 70.d quomodo partes sint carnis, nerui, & aliorum: & quomodo in sanguine existentes, moueantur
71.a
Spiritus, non sunt anima
150.b
Spongie, quomodo aquam, & humida trahant
64.a. & d
Spongiarum sensus, quomodo fiat
69.c
Stelloe, quo proximiores sunt medio, eò maiorem & velociorem circa centrum describunt circulum: & quo magis absunt, eò minorem & tardiorem. & vtrum de omnibus stellis verum sit.
3.a
Stellarum, alie semper eundem situm seruant, alie continenter euariant.
3.c
& que in eadem sphera sint, & quoe non
3.c
Stellas non errantes à nobis remotiores esse, quàm Planetas, quomodo deprehensum fuerit
3.d
Stelle, quomodo circa consepectum, ortum, & occasum differant
10.a
Stelle omnes, cur conspicueÿs, qui rectum Orizontem habent: obliquum verò haben tibus, cur non omnes
10.b
Stelle sola in orbibus est sensibilis
33.a
Stelle illius medietatis in qua horizõ premitur sub polo, & illius medictatis, in qua horizon eleuature supra polum, quibus, & cur citius oriantur
10.c
Stelle, cur modo maiores & propinquiores, modo minores & remotiores videantur 12.d
Stelle propè horizontem existentes, cur maiores & propinquiores: in medio verò celi minores appareant
13.c
Stelle omnes ad septentrionem accedentes, cur minores nobis appareant, australibus verò maiores, & è contracedemin meridiem secedentes
13.d
Stelle, cur per diem aut non videantur, aut tenuiores appareant.
14.a
Stelle, quantum ab equinoctio elongari possint
16.b
Stelle, vtrum semper directè ferantur.
17.b
Stelle, quomodo veloces & tarde reddantur
37.b
Stelle, an ex se moueri possint
3.a
Suffitus, pro syphilide effectis preparatio & affectus
109.c
Subnotionis memorandi, ac reminiscendi actus, cuius potentie sint
126.c
Subnotionis obiectum, quale sit
125.b
Subnotionis actus, cuius sit potentie.
125.b
Subnotio, que sit, quomodo fiat, & quodnam illius subiectum
124.b
Superbi, cur facilè iram concipiant.
75.a
Sydera magnas egritudines portendentia, quoe
93.a
Sydera magna & noua producetia, que.
83.a
Syllogismus idem, vtrum possit compositionem facere, & resolutionem
235.a
Sympathia. ilatens rerum consensus.
58.a
Sympathia rerum in vniuerso existentium quam admirabilis
58.b
causa finalis & agens iuxta alios, & iuxta Autorem.
58.c
Sympathia elementorum cum proprÿs locis que sit
58.d
& partium ipsorum quatenus sunt in toto
59.b
Sympathia similium quàm admiranda
59.d
Simpathia & Antipathia elementorum circa qualitates contrarias
61.c
Sympathia & Antipathia mistorum que sit
62.b
Sympathia & Antipathia anime vegetatiue
66.d
Anime cognitricis. 67.b. aïoe sensitius
68.a
Syphilide affecti, quo pacto inungedi
109.b
quoe iuuamenta & nocumenta ex inunctione percipiant
109.b
Syphilis morbus, quando Italiam primum inuaserit
91.b
Syphilidem, per sudorem curantes aliqui, quibus vÿs incedant
108.c
Syphilis, quo pacto arceatur
106.d
Syphilide affectis, quoe victus ratio instituenda 106.d. qui cibi salubres: qui insalubres
106.d
Syphilide affectis, quale vinum propinandum
107.a
Syphilidis seminaria, quomodo dignoscantur 107.a. & quomodo extinguantur.
107.a
Syphilidis curatio diuersa. 107.b.& quoemelior
107.a
Syphilidis materia, quibus digeratur
107.c
Syphilidi, decoctum conserens, quale
107.c
Syphilis morbus perperam olim Medicis cognitus, & curatus
106.a
Syphilis, à Fracastorio carminib. decantata
106.c
Syphilide curaturo, q prius cõsiderãda
106.c
Syphilis, quando curatu contumax
106.c
Sympathia & Antipathia membrorum simpliciuim, & compositorum, continuorum, & contiguorum
70.a
Sympathia, & Antipathia Phantasie. solio
70.b. & 75.b
Sympathioe, & Antipathie aliorum à Rhànusio proposite
75.d
Syrupi, sebribus pestilentibus, & pracipuè peticulis, conferentes, qui
103.a
Syrupis rosatus solutiuus, in febre pestilentilongè conferens
104.a
Syrupi, ad peticulas extinguendas, conferentes, qui
104.a
Tactus voluptas, & molestia à quibus, & quomodo fiat
69.a
Terra quot modis considerari possit, & situs ipsius quis sit, & quomodo conuenien tissimus
59.a
Terra cur saporem ingratum faciat
68.d
Terratur ingratissima sit quo ad tactu
69.a
Testacea cur magis pinguescant sub quadraturis luna, iuxta Aliorum, & Authoris sententiam
50.a
Thessali quomodo landãdo fascinabant
75 c
Timor, quid sit, & elus effectus
72 c
Timentes, cur palleant, & tremant
72 c
Timor & tristitia simplex, quo differãt
72.d
Timor, cur maior sit, quum de improuiso aliquod malum oriatur, quam si antea proeuisum fuerit
72 d
& quot modis inferatur
72 d
Timor in incubo unde fiat
73 a
Timorosa, que magis & minus sint in somno
73 b
& q magis & minus natura timidi sint.
73 b
Titillatio, quid sit, & cur à nobis nos ipsos tangentibus fieri nequeat
74.b
Thymocaris quot annis fuerit ante Hipparchum. 14.b. quid scripserit de spica stella. 14.c. & quomodo pr. inuenit distantiam ipsius spicoe ab ecliptica
74.d
Tormentille vis, cõtra morsum Vipere
98.a
Trabentia, quot, & quibus modistrabãt.
6.d
Trepidatio, quid sit, & quomodo fiat 8.d. 9.d. cur non possit esse caussa correptionis Tropicorum
31.c
Tristitia, quomodo fiat, & quoe propric, & improprié dicatur. 72.a. eiusdem primus appetitus, quis fit
31.c
Tristitia, quo simplice tristitiã & odiu amplexetur. 72.b. simplextristitia, quo fiat
72.c
Tristitia simplex an per se cor afficiat, quomodo à timore differat
72.d
Tympana Lupina, cur dissoluant tympana ex agnino corio conflata
66.c
Vacuù cur in natura esse nequeat.
58.b
Varioloe & Morbilli, quo pacto curandi
99.c
Varioloe, & Morbilli, qui propriè dicti 84.b quibus contingant.
99.c
quando dignoscantur adesse
99.c
Variole, & morbilli, vt plurimum accidentibus salubres
84.c
quibus analoga buiusmodi infectio
84.d
Vectio omnis fit cum attractione. quomodo sit intelligenda propositio
7.a
Vectio orbium celestium adeò mirabilis, vt imaginatione comprehendi nequeat
7.b
Vegetabilia quo alimentum trahant
67.b
Velocitas, & tarditas propria orbium quid sequatur
12.c
Venarum motus fit animalinõ sentiète
69.b
Veneru dilatationes propter quid fiant
69.d
Vena, que nam secari debeat patienti pestilentem febrem
100.d
Velle, & nolle quid sint
133.c
Venus cur supra Mercurium locata 4.a. consensus ipsius cum Mercurio maxim'
23.b
Veneris situs, motus diurnus, & connuenientia cum alÿs planetis
33.a
Venus motu proprio equaliter fertur cum sole. 33.b. cur tamen non pari passu feratur
34.d
Venus quanto tempore suum expleat cursum. 33b. & 36.a. cur non semper anno vno eundem expleat
34 c
Venus ab orbe solis non rapitur. 33.b.Ratio Authoris
34.b
Veneris circulus medius in qua parte secet equinoctialem & eclypticam
33.b
Veneris inequalitas medietatum iuxta tarditatem & velocitatem. 33.b. Antiquorum ratio 33.d.Authoris 34.c. eiusdem punctus maxime velocitatis & tarditatis. 33.b. eiusdem inequalitas directionis, status & retrogradationes, & eius reuolutiones quot sint & quotis annis fiat. 33.b.Antiquorum ratio 33.d. Authoris. 34.c.quomodo ostendebatur ab Eudoto. 45.a. à Callippo
45.c
Venus nunquam soli opponitur, & distantia maxima ab eo quanta sit
33 b
Antiquoram ratio 34.a. Anthoris
34.c
Venus quomodo solem precedat, & sequatur 33.b. ratio Authoris
34.d
Venus quando lucifer; & quando hesperus vocetur. 33.c. quãdo vespertina, & quãdo matutina appareat. 34.d. cur vespertina sèp recedat à sole motu veloci, & accedat motu tardo. econtra verò matutina
35.a
Venus & Mercur semp sole comitãtur
36.b
Veneris vicissitudo precedendi, insequendiq. solem quotis mensibus fiat. 33.c. Authoris ratio
34.d
Veneris elongatio matutina, & vespertina quando iuuetur, & quando impediatur. 33.c. Antiquorum ratio
34.a
Veneris maxima elongatio quando fiat. 35 b & ipsius motus qualis. 33.c.
35.a
Veneris inequalitas penes latitudine quãta sit, & quo diuersa ab alÿs planetis
33.c
Veneris latitudo maxima & minima
33.c
Venus in punctis medÿs femper septentrionalis spectatur: in sectionibus verò tum australis tum septentrionalis
33.d
Venus, dum soli coniungitur,cur velocissima semper, aut tardissima dum verò maximè ab eo elongatur, semper medium motum habeat
35.a
Venus, quot orbes habeat sibi descruientes, & quo ordine dispositos
35 d
Venus, cur duos habeat circitores
34.c
Veneris circitor primus, quot orbes contineat, ipsorumq. motus, quanti & quales sint
36 a
Veneris circitor secundus, quot orbes contineat, & ipsorum motus, quanti, & quales sint
36 a
Veneris phantasia, cur virgam erigat
75.b
Verecundia, quid sit, & eius affectus
75.a
Verecudi, cur in facie maximè erubescãt
75.a
Venenorum genera, que
81 d
Veru & falsum qdsint, & circa quoe
133.b
Verrucarum genera, quot, & quoe
96 b
Vesica, quopacto vrinam expellat
69 d
Victus, inpeticulis, ratio
101.c
Vioe antiquorum in inuestigandis caussis apparentium circa Sydera quot, & que fuevint
1.b
Via, qua vtitur Fracastorius, in scribendis homocentricis, que sit
1.d. 2.d
Vie Astronomorum in demonstranda velocitate & tarditate stellarum, quot, & quoe fuerint
37.b
Vigilia & somnus, quid sint: & de miris, quoe in somno contingunt
140.a
Vigiliam, quoe impediant
140.a
Viliglare animal, quando dicatur
140.a
Vinum, quale dici debeat
162.b
Vinum, an calidum, vel frigidum sit
164.d
Vinum, an sit. humidim
168.a
Vinum, cur vino & aquoe bene misceatur. 65.c cur aquoe mistum, contiguum, non continuum faciat
168.a
Viri, & presertim philosophi, cur non facilé videant
74.b
Virtutem fortius operari in propinquiora, quam in remotiora, an verum sit in omnibus
11.d
Virtutes, quomodo in nobis fiant
134.b
Virtus, & ars, quid sint
133.d
Virtutes assequi, difficilius est, quàm scientias
133.d
Visus, quomodo pluranobis ostendat, quàm coeteri sensus
126.d
Visus quando, & cur tremulus fiat
3.d
Vndarum circulationes quid sint
59.c
Vndimia, Arabibus que
96.b
Vnguentum ad inungendum Syphilide affectos conferens, quale
109.a
Vniuersalia, cur maximè nota
127.d
Vniuersale quonam modo, & qua potentia fiat
129.a
Vniuersale non fit ab extrinseco intellectu. folio
129.a
Vniuersale, quomodo in nobis fiat
129.d
Vniuersale, quid sit
130.a
Vniuersi nexua, & consensus, an in partibus ipsius ab intellegentia directis, an à materia, aut ab alio pendeant
58.c
Vniuersi partes cur arbibus accidunt
5.c
Vniuersale, quomodo intellectu fiat
130.a
Vnisonum cur aliud vnisonum moueat. 66.bibidem narratur historia statuoe cuiusdam cercoese mouentis Tintinabulo pulsante
Vniuersalim, quanam prius abstrabantur
130.b
Vniuersalia, sunt maximè nota
127.d
Volare nos in somnis, quomodo appareat. folio
141.d
Voluntas quid fit
71.d
Voluntas, & intellectus, quid sint
133.c
Voluntatis habitus, quomodo in nobis fiant. folio
133.d
Voluntas, quo differat ab intellectu
133.c
Voluntatis, & intellectus babitus, quomodo fiant in nobis
133.c
Volatice, à quo humore fiant
96.c
quot sint generum
96.c
Voluptas per honestatem suauissima, quoe. folio
112.a
Vrentia medicamenta, qua
98.d
Vrentibus quando in contagionibus vti liceat
99.b
Vrina, peste laborantium, signa
86.a
FINIS