INDEX EPISTOLARVM LIBRIPRIMI
Fran. Pet. Socrati. suo. S. P. D.
Fol. i.
Quid uero nune epistola prima
 
Frà. P. Thomae messanensi. S.P.D. Famà ante obitú nó esse appetenda cu ca nobis niuentibus minime possit acquiri
fol. v.
Quaerelam publicam. epistola secunda
 
Fran. P. Raimundo supantio S.P.D. Hoium uitam equeac flosculum mométo & uirere & arescere
fol. vii.
Vereri mihi. epistola tertia
 
F. P. lo. Colunae Apostolici dogmatis Car. S.P.D. Gallicae pegriatóis enarrato atq inibi de laudibus italiae aliq cognitu no idigna
fol. viii
Gallias ego nuper. epistola quarta
 
F.Pc. lo. Colúnae. S.P.D. Germaniae peregrinatóné enarrat.
fol. viiii.
Aquis digressum epistola quinta
 
F.P. la. C.lóberiési psuli. S.P.D. Familiariter cóqritur q se ú expectato roma petierit. simulq nó pauca d side & tacituritate cóméorat
fol 10
Reuertebare germania. epistola sexta
 
Fran. P. Thomae Messanési. S. P. D. detestatur dialectico & inané & có tetiosam perulatiam
fol. xi.
Temetarium est epistola septima
 
Fra: P.T. Messanési. S. P. D. De iuétióis & ui igenii obseruatoe
fol. xiii.
Quid agendum epistola octaua
 
Fran. Pet. Thomae Messanési. S. P. D. aeloquétià animiq aequitatem caeteris rebus esse anteponédam
xv
Animi cura epistola nona
 
Fran. Per. Thomae Messanési. S.P.D. Detestatur sené dialeticú
fol. xvi
Seniculum tuum epistola decima
 
Fran. Pet. Thomae Messanensi.S.P.D. Faceta famelici hois periphrasis quem parasito comparat
fol. xyi
Foeliciter puto successit epistola undecima
 
F.P. Thomae Messanési. S.P.D. i eúdé sené dyaleticú iuehitur
fol. Xyil
Ecceiterum tentamur. epistola duodecima
 
INDEX EPISTOLARVM SECVNDI LIBRI
F.P. Philippo Caualicési psuli. S.P.D. dobitu fratris cósolató
fol xvii
Ingens scribendi epistola prima
 
Fra. Pet. Philippo Ca. prae Saluté. D. Facilé esse sepulchri iactura:atq, in ibi nó pauca de uariis sepeliédi ritibus: sicq cum de obitu insepulti amici consolatur
fol. xx
Amicum bonum episotla secúda
 
Fram. Per. seuero apéninicolae. S. P. D. exiliú nó multilaciédú: & quis proprie dicatur exulare
fol. xxi
Exilium & si epistola tertia
 
Fra. Pet. Seuero apenninicolae. S. P. D. Quod egre ferat exilium iterum eum cósolatur
fol. xxiiii
Exicidisse tibi epistola quarta
 
Fran. Pet. lo. Columnae fúme religionis uito. S. P. D. Aias multa pati ex cerporum societate
fol. xxyi
Ex itinere medio epistola quinta
 
F.P.Io. Colúnae uiro religioso S. P. D. Amicitia amicomm absétia nó dfraudari
fol. xxvii
Speraba ex te epistola sexta
 
F. P. I. C. S. P. D. d suturis expectatone aputada nt dete uiuatur
fol 18
Molestissimà morà. epistola septima
 
Fra. Pet Io. Co. S. P. D. Ea q accidút aduersa equo aio seréda: nec naturae leges accusádas: cu ta boa qua mala ex hiis puerniat fol.
xxyiiii
Quaereler tuar uocibus epistola octaua
 
Fra. Pet. Iacobo Columnae S. P. D. De uariis rebus rescriptio: ibiq no pauca de Iaudibus urbis romae
fol xxyiiii
Semisopitum epistole tuae. epistola nona
 
Fra. Pet. Acapito Colúnae. S. P. D. Mortale genus sép i peius ruere: acpost habitis melioribus deteriora curare studiosius
fol xxxii.
Non miror in te epistola decima
 
Fra. P. Acapito C. S. P. D: Inuitat eú ad poetica coena ut uéiat fol
xxxii
Ad coena expectatus epistola undecima
 
Fran. Pet. Io. Colúnae. S. P. D. Soracte mons oppidaq nonulla circum stantia describuntur
fol xxxii
peropportunu curis epistola duodecima
 
F. P. Io: C. S. P: D. Causas morae apud capraR moté recéset fol
xxxiii.
In hoc ecce caprarum. epistola tertiadecima
 
F. Pet. Io C. S. P. D. se nihil i psétia scribere posse ostédit co qa magni tudine ruinaR urbis ita obruatur urqd aius ferat ignoret fol
xxxiii.
Ab urbe Romaepistola quartadecima
 
F. P. Io. Co. S. P. D. Iohana & agneté sorores collaudat: mulieribusq q Romae atq apud exteras natioes uirtute claruerút coparat fol xxxiiii
 
sunt qui espistola quintadecima
 
INDEX EPISTOLARVM. Libri tertii
Fran. Pet. Thomae messanensi. S. P. D. Addubitationis de Thyle insu la rescriptio: uarleq ibi de ca insula opinióes
fol xxxiiii
perambulanti ueter cosinia epistola prima
 
Fran. Pet. Thomae messanési. S. P. D. Superuacaneú cé curas hoium in longú protendi in aetate breuissima
fol xxxy
Quid ad litteras tuas dica epistola secunda
 
Fra. P. Stephano Co. iuniori. S. P. D. Vti uictoria nescienti frustra esse q uicerit: exemplo Hanibalis: pompei Cyri: Allexandri Agaménonistae Scipionis Africani
fol xxxv.
Potuisti uir fortissime. epistola tertia
 
Fran. Pet. Stephano col. iuuniori. S. P. D. Reddit eú certiorem de qbus dà & carmine & soluta oratióe ad eú missis litteris
xxxvii
De uniuerso rerú tuaR epistola quarta.
 
Fra. Pet. Eidem. S. P. D. solitudinem no oratione laudari posse sed experientia probati
fol. xxxvi.
Postulas tibi statum. epistola quinta
 
Fran. P. Stephano col. iuniori. S. P. D. De súmo bono disceptatio: & q uere dici postit summa soelicitas
fol xxxvii.
Quid in quaestione epistola sexta.
 
Fra. Pet. T. M. Regio consultori. S. P. D. mediocritate oibus i rebus ce appetendam & praecipu a regibus.
fol xxxvii.
Quamuis non sim nescius. Epistola Septima
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Et tristé praeteritoR memoria deponeda: & sututor pdictoribus no credendú esse demostrat
fol xxxviii.
Abiiciamus oro. Epistola octaua
 
Fan. Pet. T. M. S. P. D. In quot incommoda homo ebriosus incidat ostendit
fol. xxxviiii.
Taceo quae aduersus ebrietate. Epistola nona
 
Fran. Pet. T. M. S. P. D. Hortatur eu ad belli imminetis prosectionem: si mulq no pauca de foelicitate in breui uitae spario multis exemplis commemorat
fol. xxxviii.
Fides silentium interrumpit epistola decima
 
Fran. Pet. T. M. S. P. D. De ui amoris sermo habetur
fol. xxxxi.
Magna prsus amoris epistola undecima
 
Fran. Pet. Marco suo. S. P. D. Adhortatur illum ad diuinu amoré: polli ceturq suú erga illú nunqua desutuR
fol. xxxxi
Animúm tuum epistola duodecima
 
Fran. Pet. Io. Colúnae uiro religioso. S. P. D. Docet illú quo pacto poda gricú morbum curetabiq ex non insuaui fabella podagram cú diui tibus solú habitare contennit
fol. xxxxii
Anilem tibi sabellá epistola decimatertia
 
Fra. Pet. T. M. S. P. D. Excusat se q pecunia illius idigétiá releuare non possinmultaq ibi de laudibus pauptatis
fol. xxxxiii
Regú ceruicibus epistola decimaquarta
 
Fran. Pet. T. M. S. P. D. Exortatur eú ad bonloR amicoR cóquisitioné: & ut malos taq maritimos sluctus sugiat pbatq bonos uel paucos uel nuilos cé: malos aut qua plurimos
fol. xxxxiii
Studeto bonis omnibus epistola decimaquinta
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Consolatur eum ut i aduersis se uirum prebeat: cú ai uirtus maxime i calamitatibus dignoscatur: exéplo miliris & nautae quor alter i praelio alter in tépestate pbatur
fol. xxxxiii
O quam multa epistola sextadecima
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Cóqueritur q ad id insoelicitatis tpa deuenerint ut hoies nil nisi igratitudine polleát
xxxxiiii
Ego uero absit epistola decimascptima
 
Fran. Pet. Fratri. S. P. D. Sola hac cupiditate se teneri ostedit ut scilicet antiquorum scripta auidus perquirat: hortaturq cum ur diligenter omnen etruriam inuestiget si aliquid scriptorum antiquorum inueniat
fol. xxxxiiii.
Quod saepe olim epistola decimanona
 
Fran P. T. M. S. P. D. Homines nec experientia quidem ab infoelicitate deterreri multis exemplis ostendit
fol. xxxxv
Adeo pertinax. Epistola uicesima
 
Fran. Pet. laelio suo. S. P. D. Excitat illú ut scribat: remq: suam in calce epistolae illi commendat
fol. xxxxvi
Saepete litteris epistola uicesimaprima
 
Fram. Pet. Leho suo. S. P. D. Narrat illi simulq commendat amici causam
fol. xxxxvii.
Impletum est epistola uicesimasecunda
 
Fran. Pet. Laelio suo. S. P. D. Eloquentiam plurimum ualere ad mitiga dos efferatorum animos exéplo maiorú: qq: suum uillicú mitigaue rit admiratur
fol. xxxxvii.
Quid ribi uis dicatu: epistola uicesimatertia
 
INDEX EPISTOLARVM LIBRI QUARTI
Fran. Pet. Io Columne. S. P. D. Ventosi cuiusda galliarum montis de scriptio
fol. xxxxviii.
Altissimú regionis huius epistola prima
 
Fran. P. Dvonisio suo. S. P. D. Cogratulatur illi q ad Robertú régé uo catus accesseritabiq no pauca de diuitiaR coteptu: de beatae uitae d siderio: ac de laudibus regis comemorat
fol. li
Nil dulcius audierat aures meae epistola secunda.
 
Fra. P. Roberto siciliae regi. S. P. D. Quod morté neptis ta costater laudauerit admiratur: no nullaq de aiae imortalitate: multa aút de regiis laudibus iterserit
fol. lii.
Perstrinxit oculos mcos epistola tertia
 
Fran. Pet. T. M. S. P. D. Consulit illú Romae ne an parisu assumeda sibi laurea putet: cú uttimq litteris accersatur
fol. liii.
Ancipiti i biuio sum epistola quarta.
 
Fra. Pet. T. M. S. P. D. Suú optimú consiliú de assumenda laurea se exequuturú ostendit.
fol. liii.
Consiliú tuú epistola quinta.
 
Fra. Pet. T. M. S. P. D. Quod Roma sit petiturus pro adipisceda laureaquoue die eà fit assumpturus eú certioré reddit.
fol. liiii.
Fortunae insidias epistola sexta.
 
Fra. P. Roberto sicilie regi. S. P. D. gratias illi refert qd laurea se dignú existimauerit: quoue ritu ca Romae suscepetit ostédit: ibiq cotta ue terú laudatores psentia cotepnetes inuehitur
fol. liiii.
Quantu tibi epistola septima.
 
Frá P. Barbato sulmonesi Regio secretario. S. P. D. Quo tpe laureà romae magno cú populi fauore assumpserit illi certú facit.
fol. lv
Idibus aprilis epistola octaua.
 
Franciscus P. Io colunae. S. P. D. Quod laureá adeptus sit: & q parmen ses a tirannide liberati siut illi significat.
fol. lv
Roma rediens epistola nona.
 
Fra. Pet. pegrino. M. S. P. D. Deplorat Tho. Messanésis obitú: simulq epigtama ur supra desuncti sepulchrum effingat illi d'stinat. fol. lvi.
 
Grauissima quaerela epistola decima.
 
Fra. Pet. Iacobo Messancusi. S. P. D. Thomae Messa. obitú grauiter tulisse ostendit
fol. lvi.
Post Thoma meu epistola undecima.
 
Fran P. Io. Col. S. P. D. Hortatur illú ut morte Iacobi fratris forti animo ferat.
fol.lvi.
Vrget dolor epistola duodecima.
 
Fran Pet. Laelio suo. S. P. D. Coquaeritur apud eu de repentino Iacobi columnae obitu.
fol. lviiii
Nimis uiximus epistola decima tertia.
 
FraP. Senuto floretino S. P.D. Describit suos familiares: oratq eú sisieri potest ut meliors adinueniat.
fol. lx.
Tria mthi epistola quartadecima.
 
Fra. P. T M: S. P. D. Repraehedit illium & q de antiqs scriptoribus no recte sentiat: & q nimis inutiliter sibi gloria quaerat
fol. lx.
Dictu difficile est epistola quintadecima.
 
Fra. P. T. M. S. D. Decadé córertatione habetur oratio
fol. lxiii
Sic est ut putabam epistola sextadecima
 
Fra. P. T. M. S. P. D. Suptus pro facultatibus teperados: potiusq ai frugalitaté quá corporis gloria appeteda esse cotenit
fol lxii
Delcctari te epistola decimaseptima
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Iocose comiterq illu reprebedit q obsceno muli erculae amore teneatur
fol. lxiii
Tibi quidem amicus epistola decimaortaua
 
Fra. Pet. T. M. S. P. D. Quod errote farcatur de se optima spem habere ostedit
fol. lxiiii
Quod obiectú epistola decimanona
 
INDEX EPISTOLARVM LIBRI QUINTI
F. P. Barbato. Sul. S. P. D. Roberti regis siculi obitú dplorat
fol. lxiiii
Quod uerabar accidit epistola prima
 
Fra. P. Io Col. S. P. D. Reddit illi gratias pro multis i se collatis beneficiis: nonullaq pariter comemorat
fol. lxiiii.
Gratias ago epistola secunda
 
Fra P. Io Col. S. P. D. de sua roma neapolimq nersus prosectione: simulq Robertum quédam detestatur
fol. lxy
Vt sidem. epistola tertia
 
Fra P. Io. Col. S. P. D Quae admiratione digna Baiis & puteolis uiderit hac epistola illi significat
fol. lxyi.
Mos mihi tuus epistola quarta
 
Fra. Per. Io. Co. S. P. D. Tempestatem qua apud neapolim oium ingen tissima underat: hac epistola describit
fol lxyiii.
Insignem tempestatem. epistola quinta
 
Fra. Pet. Io Col. S. P. D. gladiatorios ludos qui neapoli exercebantur neapolitanorúq mores detestatur
fol. lxx
Absolui grambus epistola sexta
 
Fran. P. Io. andreae bononieusi. S. P. D. Quid de sopniis sentiat: quantaq sompniis adhibenda sit sides ostendit.
fol. lxx.
Nocturno te sompnio permotu epistola septima
 
Fra. P. Iohanniandreae bonomensi. S. P. D. quid de adulescete amore capto sentiat hac epistola scribit
fol lxxii.
De adulescente tuo epistola octaua
 
Fran P. Io andreae bononiensi. S. P. D. Quid de libidinoso sene sétia ostédit
fol lxxiii
Dissimilem primae epistola nona
 
Fra P. Brabato Sulmonesi. S. P. D. Quod in hostiu insidias apud Regiu parmétiu inimica Ciuitaté deuenerit illibiis litteris apit fol lxiii
 
Vt more nostro epistola decima
 
Fra. P. Andreae mantuano. S. P. D. Detractor uerba cotepneda ee: ceo rú precipue qui post motte in alique inuchutur
fol. lxxiiii
Vix nuqua aliter. epistola undecima
 
F. P. Andreae matuano; S. P. D. De eadé re sermo habetur fol lxxiiii.
 
Theonille. epistola duodecima
 
F. P. Socrati suo S. P. D. Mora semper aliquid periculi habe e: dilationeq propellendam esse ostédit
fol. lxxiiii
Obsecro obtestorq. epistola tertiadecima
 
Fra. P. Socrati suo. S. P. D. SeruoR malignitate d'testatur ex plauti comediis sumpta occasione
fol. lxxv
Nuper dú fugiendi fastidii epistola decima quarta
 
Fran. P. Socrati suo. S. P. D. exhortatur illu metaphoricos ut ad beatania cosequeda eui giler in qua suma capitis cosistit.
fol lxxy
In campum martium epistola quintadecima
 
Fran. P. Guidoni Ianuensi. S. P. D. Quod tardiuscule ad eú scripserit se exculat
fol. lxxv.
Epistolam sub tuo noie epistola sextadecima.
 
Fran. P. Guidoni Ianuensi. S. P. D. Qua ob cam amissam epistola tanto pere lugeat demostrat: ibiq multis exemplis deformem artifice formosum opus effingere posse conteunit.
fol. lxxvi
Non sum nescius epistola decimaseptima.
 
F.P. Gui. Ia. S. P. D. peteri de coditoe sui status haec respodet. fol. lxxvii.
 
De statu meo. epistola decimaoctaua.
 
Fran. P. Clemeti sexto Romano pontifici Maximo. S. P.D. fugiéda cé medicorum collegia si ualitudine reparare cupiat
fol. lxxviii
Febris tu: nuntius epistola decimanona.
 
INDEX EPISTOLARVM libri sexti.
Fran. Pet. Hannibali Tusculanensi episcopo cardinali. S. P. D. Auaritia caeteris uitiis esse potiore: camq in Romanos pontisices plurimu i perii habere ostendit.
fol. lxxviii
Infoelicem inuidiam epistola prima
 
Fran. Pet. Io. colunae uiro religioso. S. P. D. per euagationem quadam omnis res Romanas & uetustate & magnitudiue admirabiles cómemorat
fol. lxxx
Deambulabamus Romae soli epistola secunda
 
Fran. P. Io. Col. súmae religionis uiro. S. P. D. Nec senectutem nec pauptate nec morbos magnifaciendos: cum senectus uenerabilis pauptas salutaris ad beata uita sit: Morbos autem aliquando cohibendis uitiis aptissimos esse disputat.
fol. lxxxii.
Vna mihi tecum lis est epistola tertia.
 
Fran. P. Io. colúnae uiro religioso. S. P. D. Reddit rationem quare in epistolis tot antiquorum exemplis utatur: plurimumq ad uirtutum imitationem exempla ualere ostendit.
fol. lxxxviii.
Exemplis abundo epistola quarta.
 
Fran. P. Barbato sulmonensi. S. P. D. Deplorat andreae roberti regis filii indignam ac miserrimam mortem.
fol. lxxxviiil
Heu quam uiolenti epistola quinta.
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Hortatur illum uti hominem uitiis perditú reprae hendere desistat: cum se sciat operam perdere.
fol. lxxxxi
Sine illú epistola sexta
 
Fra. P. T. M. S. P. D. In hominem no facúdú sed loquacé inuehitur ibiq qd facúdia quid i e loquacitas sit ostendit
fol lxxxxi
Quod ad studiú rei familiaris epistola septima.
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Munera pro tribuentis animo no pro rerum magnitudine recipiat hortatur.
fol. lxxxxl.
Quam pauper epistola actaua
 
Fran. P. phylyppo caualicensi epo. S. P. D. se cum socrate suo iturum ad illum poslicetur.
fol. lxxxxii.
Venia ad te epistola nona
 
INDEX EPISTOLARVM libri septimi.
Fra. P. Barbato sulmonensi. S. P. D. Quod sulmonem primo ipetu barbari oppresserint occupauerintq dolet: polliceturq illi in calce epistolae operam suam.
fol. lxxxxiiii.
Inter multifidas epistola prima
 
Fran P. Socrati suo. S. P. D. sompniú quod de inuento thesaúro sópnia uerat his litteris illi narrat.
fol. lxxxx
Hesterne noctis epistola secunda.
 
Fran. P. Io. tricastrino epo. S. P. D. Quod petierat: & qd ipse pollicitus suerat exequutioi se daturú dicit.
fol. lxxxxvi.
Petionis tuae memor epistola tertia
 
F. P. Laelio suo. S. P. D. Negociú suú si poterit se expedituR dicit: pauca q isine de urbis romae dilaceratione coqritur.
fol. lxxxxvi.
Multa scribere tempus dehortatur epistola quarta.
 
Fran. P. Socrati suo. S. P. D. Quam mediocritatis appetitu teneatur hac epistola illi significat.
fol. lxxxxvii
Sumae quidem rerú meaR: epistola quinta.
 
Fra. Pet. Nicolao urbis Romae tribuno. S. P. D. Quod famam eius im minutam audierit indignatur.
fol. lxxxxvii.
Fecisti satcor epistola sexta.
 
Fran. Pet. Iohanni aretino. S. P. D. patriae libertati: honoriq suo cógratulatur
fol lxxxxviii
Oia optato proueniunt amice epistola septima:
 
Fran. P. T. M. S. P. D. Cú eo apertas inimicitias gerendas esse qui emicitiá pro iniuria reputer.
fol. lxxxxviiii
Agreste prouerbiú epistola octua
 
Fran. P. Io. anchiseo. S. P.D. Quace potius cisalpinam gallia quam slo rentiam petierit rationibus demostrat.
fol lxxxxviiii
Littere tuae epistola nona.
 
Fran. Per. Iohanni Anchiseo. S. P. D. congratulatur apud eum de adue tate amico
fol. lxxxxviiii
Credi non posset epistola decima.
 
Franciscus Petrarcha Iohanni anchiseo. S. P. D. Deflet Francisci amici immaturam mortem.
fol. c
Heu quid hoc est: epistola undecima
 
Fran Per Iohanni columuae Car S P. D. consolatur eum sorti ut animo serat fratrum & nepotum obitum
fol. ci
Fatebot ingenue epistola duodecima
 
Fran. P. Bruno florentino. S. P. D. Amantum ceca esse iudici. fol. ciii.
 
Solu: seu solis comitatum cutis epistola tertiadecima
 
Fra. Pet. Luchino Vicecomiti Mediolanesi. S. P D. Accusat nostri pis pricipum ignauia ignoratiaq: simulq cos maiores nostros q & uit rute & Interis claruerut exrollit.
fol. ciiii.
Quales speraueram epistola quarradecima.
 
Fran. P. la florétino. S. P. D. Adulatioes admodu se odisse ostedit horraturq eú potius ut carpat: no laudet.
fol. ciiii.
Veris utina laudibus epistola quintadecima
 
F. P. Gilberto parmesi gramatico. S. P. D. orat illum ut optimis moribus adulescetulu suú instituatimultaq ibi de scolastica disciplina in terserit.
fol cv.
Adulcsentulum nostrum epistola dcimasexta
 
Fra P Lancellotto aequiti placentino S P D pluribus amicoR litteris se teneri ostendit: & qd amori remediú coseredum sit docet. fol. cv.
 
Herebat calamo dextra epistola decimaseptima.
 
INDEX EPISTOLARVM LIBRI OCTAVI
F. Pe. Stephano Columnae seniori S P. D. Laudat ipsum q fortunae te Ia tam sorti acceperit animo: consolaturq in fratrum: uxoris: filioR acuepotit morte
fol. cvi.
Heu miserande senex epistola prima
 
F. P. Olimpo. S P D. q se domu no repperit dolet
fol. cviiii.
Nil omno ex parte foelix epistola secunda
 
Fran Pet. olimpo. S. P. D. Quanto sontis forgie amoreterueatur ostédit: simulq aci uitam solitariam illum inuitat
fol cviiii
Expectaui ancie epistola terna.
 
Fran Pet Olimpo. S. P. D. Inuitat iter illu caeterosq amicos ad uita solitariam.
fol cxi.
Omnis amor epsitola quarta.
 
Fran Pet Olimpo S P D Iterum pponit illi solitudine: ad qua capessendam apud forgie suntem hortatur
fol. cxiii.
Iam superiori epistolae epistola quinta.
 
Fran. Pet. Bartholomeo heremitico religioso. S. P. D. Carmina quae ipse petierat se mirrere significat
fol. cxiiii.
Quod professionem tuam decuit epistola sexta
 
Fran. P. Soctan suo S P. D. Quod pestilens annus & coniunctos & amicos aripucrit conqueritur
fol. cxv.
Mi Frater epistola septima.
 
F. P. socrati suo. S. P. D. Eiusdem pestilentis anni coquaestio fol. cxvii. Supererat hic mihi epistola octaua.