INDEX RERVM AC
VERBORVM MEMORABILIVM.
quae in hoc opere continentur.
ABRANIVS Zacutus perpetuas condidit ephemeridas
19. b
eiusdem obseruatio circa stel lam spicam
19. b
Abscessus, ex febre pestilenti ortus, cum maturuerit, quid agendum
104. c
Absis, quid sit
13. a
Absis, & antabsis, semper ex diametro opponuntur
37. b
Acetum, putredinibus resistit
81. a
Aceti generatio
81. b
Accidentia orbibus, quae sint
5. c
Acerba, si ab alio edantur, cur saliua in os alteri prosiliat
75. b
Achores quibus nominib. vocatae
96. d
quod genus morbi sint; & qua corporis parte oriantur
96. d
Actio non fit, nisi inter contraria
61. d
Actio & reactio, quomodo fiant
61. d
propter quid
62. b
Actiones spualiu, quot, & quae sint
51. c
Actioni, quot, & quae potissimum requirantur
65. b
Actio & passio, circa quae fiat
77. b
Actus rememorandi, quinam sint, & quomodo fiant
126. a
Actus memorandi, & imaginandi, qui dicantur
125. d
Adamas, & electrum, quo pilos & surculos, ad se trahere videantur
62. c
Adamas, cur paleas, & surculos trahat
66. b
Adamas, cur' solo sanguine hircino mollescat
66. b
Adiantum, cur non madescat
63. d & 64. d
Adianthi, quot species sint
64. a
Admiratio, quaendo fiat, & quid sit
73. c
Admiratio, cur intentio nominetur
73. c
Admiratio, à quib excitetur
73. c
Adolescentibus Syphilide laborantibus qua pacto succurendum
110. a
Aegri, cur tristes sint
72. b
Aegritudinum progressus, status, solutio, & crisis, ex quibus innocescant
55. c d
Aer, quot modis alteret
82. c
Aequinoctialis, in quot gradus diuisa sit
28. d
Aequinoctiorum anticipatio ab Aplane, quanta sit iuxta Phtolomeum
30. a
& iuxta Albatenium
30. c
cur incerta sit
30. d
Aequinocty anticipatio quanta fuerit à Naltai Christi, vsque ad tempora Autoris
30. d
Aequinoctiorum anticipatio, cur nulla quan doque fiet ab Aplane, & quando hcc erit
31. a
Aequinoctium lationes, cur semper opponantur
9. a
Aequinoctum, quota die Martÿ spectabatur, circa natalem domini
30. d
& tempore Iulÿ Cesaris
30. d
Aequinoctiu quadoq; diu duraturu est.
32. b
Aequinoctium, quib, semper adsit, & quam ob causam
28. a
Aere é foraminib propulsari densatione aut pondere, cur dici non possit
64. b
Aeris locus naturalis, quis, & quomodo sit ei conuenientissimus
58. d
Aer, quomodo consideretur & eius locus naturalis, quomodo soli coniunctus
59. a
Aer, cur maxime ad suauitatem saporum conducat
68. d
Aer in feraminibus siccorum existens, cur ab aqua propulsetur, & quomodo, iuixta aliorum & Authoris opinionem
64. b c
Aestimatiua, quid sit
135. b
Affectus vnus membri alicuius principis, an alys communicetur vnus, vel plures specie
70. b
Affirmatio, & negatio, quid sint
125. c
Affirmatio vtrum negatione prior
125. c
Agricole quenam obseruent circa arbores, sata, & vindemiam, sub quadraturis, lune, & quam ob caussam, iuxta aliorum, & Authoris sententiam
50. a b
Albatenÿ encomion
14. d
Albatenius, quo tempore, & quot annis à Christo, & à Phtolaemeo suerit
18. d
Alphonsi regis obseruatio circa stellam spicam 19. b & quot annis à Christo suum de stellis librum ediderit
18. d
Allyssum herba, Dioscor. & Plin, quenam sit
105. d
Amor quid sit, & quomodo caussam per se gaudy respiciat
71. d
cur brutis etiam insit. 71. d quos hominu maximè, & quos parum capiat
72. b
quomodo à libidine differat
71. d
Amphicythros quid
39. d
Analoga, & no analoga que dicantur
65. b
Andreae Naugerÿ mors, & laus
87. b
Angeli; & hominis idem finis, felicitas ipsa, ad quam sunt creati
151. d
Angelorum beatitudo que
151. d
Animae humans immortalitas: ac excellentia
149. a
Anima, quid sit scd na philosophos
149. d
Anima, in his, que dicuntur viuere, est principium vite
149. d
Anime motu pcipere, est difficillimu
198. d
Animas à Deo creari, decens est
159. a
Anima cognoscens quomodo de vno in aliud seratur in ipso phantasie opere
124. c
A a, cu intelligit, quo pacto moueatur
125. a
Anima, quo componat vel diuidat
125. b
Anima, quado vera dicatur, vel salsa
125. c
Anima confusa, confundi & memoriam, que pacto dignoscatur
128. a
Anima, est principium agendi, & patiendi
122. b
Anima, est substantia corporis organici
150. c
Anima, quo pacto admirari, & cogitare soleat
134. d
Anima, an semper intelligat
147. b
Anima, quomodo cauere debeat deceptiones
140. a
Anime sempiternitas, Arist que
155. b
Anime immortalitas, sophistica
151. b
Animalium brutorom prudentia, & ingenium
136. d
Anima qout modis bono fruatur
71. b
quot modis malum euitet
72. a
Anime vegetatiue consensus & dissensus 66. d. & anime cognitricis
67. b
Anime constrictio & dilatatio quando fiat, & quomodo, iuxta aliorum & autoris opinionem
67. c d
Anime motus primi & simplicissimi
67. c
Animalium attractio qualis sit
67. a
Animalium prime motiones quomodo contingant
59. b
Animalium cur quedam reliqua sere omnia odio prosequantur
72. c
Animalia an cordis motum sentiant
69. b
Animam Musicam esse, quid sibi voluerit Plato
68. b
Animatum per se & propriè quod nam sit
71. a
Animi affectus quomodo efficiantur
61. a
Anni vnius ac plurium diuersitates
16. c
ratio diuersitatis duplex
29. b c 31. b
Anni principium quandoque à libra inchoatum iuxta Aegyptios
32. c
Annua mensura cur varia sit
29. c 31. b
Annua mensura quandoque constituetur ex integro quadrante
31. a
Antabsis quid sit
13. a
Antabsis & Absis ex diametro semper opponuntur
37. b
Annuae mensurae variae obseruationes ab Antiquis & ab alÿs comperte
26. c d
Albatenÿ obseruationes
30. c
Annus quid sit
26. b
Annus quomodo ab Antiquis, & à posterioribus metiebatur
26. b
quo rectius metiatur à posteriorib.
26. b
Antipathia i latens rerum dissensus
58. a
Antipathia contrariorum
64. a
Antiqui quid potissimum circa stellas attenderint & obseruauerint
14. a 18. c
Antiqui cur decepti fuerint in obseruationiobus
19. a
Antiqui admodum imperfectam cognitione habuerunt mundi inferioris
1. b
Anthrax, morbus, qui
96. d
Aplane vnde dicta sit
3. c
Aplane cur ab omnibus supraplanetas collocata fuerit
3. d & 14. a
Aplane quomodo cognita fuerit à nobis esse remotissima
3. d
Aplane, quomodo ordine, & natura prior sit omnibus planetis, eosque contineat, ac ve hat omnes
14. a 29. b
Aplane ab antiquis prioribus non satis cognita
14. a
Aplane cur tot syderib. clara
14. b 15. c
Aplane quomodo à posterioribus Antiquis magis cognita fuerit
14. b c
Aplane quot annis gradum ac tota eius reuolutionem expleat iuxta Phtolae
14. d
iuxta posteriores Antiquos
17. a
iuxta authoris opinionem
18. c d 20. b
Albatenÿ
19. a
Aplane cur authoris sententia a intelligentia c ommuni moueri nequeat
15. b
Aplane cur & à quo inaequaliter moueatur ab occidente in orientem iuxta a priores & posteriores antiquos
15. d 16. a b 17. b
iuxta autoris opin
18. c
Aplane si iuxta modum priorum astronomorum per trepidationem mouetur quomodo esse possit, & quot orbibus id fiat
16. d
quomodo si iuxta Posterioru modu
17. a
Aplane quomodo non perfecte mouetur per trepidationem iuxta Posteriorum sententiam
17. a
Aplane omnibus planet is numeru dieru tribuit 4. c quo Eudoxum extollit
46. b
Aplane non aequaliter sed modo tardius modo velocius mouetur
65. a
Antiquorum 15. D. Authoris
18. c
Aplane cur modo directa, modo retrograda agatur iuxta Antiquorum priorum opinionem & quot annis sic moueatur 16. a b nihil certi hactenus est copertum 16. a b c & 17. b opinio auto
18. b
Aplane si semper directa incedat, quomodo fiat
17. b
Aplane quot modis directe possit incedere
17. b
Aplane quot orbes supra se habeat secudum priores Antiquos 15. d & 16. d secundum posteriores quot habere oporteat, & eorum vsus
15. d & 16. d
Aplane à quo orbe moueatur ab Oriente in Occidens 16. d opinio Eudoxi
44. b
Aplane cur inaequaliter moueatur per paruos circulos iuxta priores Astron
16. a
Aplane quot orbes habeat sibi deseruientes 20. a & quo ordine sint dispositi
 
Aplane à quo orbe, & quantum recipiat supra motum proprium in vnoquoque centenario, & quantum ab eo deriuatiur
18. d 19. a
idem figura demonstratur
19. d & 29. c
Aplane cur per se moueri non possit per trepidationem, nec vllus alius orbis
16. c
Aplane licet citius q planete conuertatur, minus tame manifestus est eius mot'
3. d
Aplanes Anticircitoris motus qualis & quantus
20. b
Aplanes Anticircitoris contrauectus quomodo moueatur
20. b
Aplanes circulus medius cur inconstans sit
20. b
Aplanes circulus medius cur debeat esse subalternus cum circulo solis
14. d
Aplanes circitoris motus qualis, quantus, & quotuplex sit iuxta autoris opi 20. a qualis esse debeat si Aplane semper directum feratur vtrouis modo
17. c 18. a
si per trepidationem moueatur
17. b
Aplanes circunducentis motus qualis, quantus, & quotuplex sit
20. a
Aplanes circitoris contrauectus quomodo moueatur
20. b
Aplanes circitor quantum addat supra motum proprium ipsius in vna quarta
19. a
Aplanes circulus medius in quibus punctis secet aequinoctialem
14. c
Aplanes declinatio ab equinoctiali quanta sit
14. c
Aplanes inaequalitas quo pacto esse possit iuxta modum priorum Astronom. 16. d iuxta posteriorum modum 17. a. & si semper directe seratur, quo fiat
17. b
Aplane qualitas quot annis procedat
18. d
quo igrota fuerit Ptol. & Albat.
19. b
Aplanes motus compositus quomodo ab Antiquis posteriorib cognitus fuerit, preprium vero eiusdem cur non satis expresserint 14. b quomodo compositus sit iuxta alios
15. b
Aplanes motus en directus semper vel retrogradus sit, & qualis ab Autore statuatur
18. b
Aplanes motus proprius qualis sit secundu cutoris sententiam
18. c d
Aplanes motus qdo suit velocissimus
18. d
Aplanes inaequalitatis reuolutio tota, & diuisio in quartas ab authore figurata describitur
19. d
Aplanes motus ab ortu in occasum solus ab Antiquis prioribus cognitus
14. a
Aplanes motus quomodo velocior ab Albatenio notatus quam a Ptolaemeo
14. d
Aplanes inaequalitas motus quomodo perquartas diuidatur
18. d
Aplanes inequalitas in quot annos diuidatur ab autore
19. d 29. c
Aplanes orbis primus, qui & primum mobile vocatur, quomodo & quanto tempore moueatur
20. a
Aplanes puncta maxime velocitatis, tarditatis, & neutra que & quomodo ostendantur
17. d
Aplanes motus qualis fuit in Christi natiuitate
18. c
Aplanes stellarum circulos non veros esse, quo ab Antiquis fuerit deprehesum
14. b
Aplanes stellarum motus qualis prioribus Antiquis manifestus fuerit
14. c
Aplanes stellarum sinus quando, & cur proximiores & angustiores sint
17. d
Aplanes stellarum motus occultus, ab alÿs per trepidationem vocatus, ab Antiquis inuentus fuit
16. d
Aplanes stelloe vix moueri videntur
3. d
Aplanes stelloe quot modis in longitudinem moueantur secundis priores Astron.
16. a
Appetitus, quando fiat, quid sit, & quomodo ex gaudio & tristitia copositus 71. b eiusdme diuisio
71. b
Appetitus hominis & brutorum, quomodo differant, & quid sint
71. d
Apparentia circa sydera, cur semper difficilia habita fuerint
1. b
Aqua, quot modis consideretur, & eius locus naturalis, quo sibi aptissimus sit
59. a
Aqua, cur in pennis, puluere, & alÿs siccis non consistat, velrotundentur
63. d
Aqua, quot modis situ nale exquirat
63. d
Aqua, cur promptissime admittatur à calce, spongÿs, & alÿs siccis, cum potius repelli deberet eb siscitatem
64. a
Aqua, cur in spogiosis ingrediatur, et quo, iuxta, multorum sententias
64. b c & 65. a
Aqua, cur aquoe optime misceatur
65. c
Aqua, & lac, cur non inebrient, prout vinum
144. b
Aqua mirabilis ad loca ex syphilide corrosa
109. d
Aquilarum pennae, cur alias pennas dissoluant
66. c
Arbores duraturae, cur certo tempore à rusticis cedi soleant
50. a
Argetu trohere argetu quo ab Auth experimeto cognitum, & oelia scitu digna
62. d
Argen, vuu, cur auidissimè oleu & vinuebibat 65. c cur durioribus tatu misceatur & alia miranda de eo, vide
66. a
Argumentorum modi, à qua potentia exerceantur
133. a
Aristoteles ex poetica, non minus laudis consesusus, quam ex philosophia
112. c
Ars communis benedicendi, quoe omnes modos contemplatur
116. b
Ars, & scientia, circa quoe sint necessarioe
133. b
Asinus punctus statim pellem constringere mox repente candem distendere, à quo edoctus fuerit
72. a
Aspectus noster, per quam lienam fiat
27. b
Aspera, cur animoe ingrata
69. b
Astronomia, quomodo fuerit apud Antiquos imperfecta
1. c
Astronomia, est scientia subalterna
2 c
quib subalternetur
3. a
Astronomia quibus facultatibus vtilis sit, & necessaris
2. c
Astronomie nobilitas
2 c
Astronomioe ratio, qualis fuerit temporib. Eudoxi, & Callippi
44 d
Astronomi, quam rationem posuerint crisibus
48. c. 49. c
Attractio simulium an omnis fuit per effluxionem athomorum, vt voluerunt antiqui
60. c & 63. b
Attractio omnis quomodo possit esse à calore, vt voluit. Alex.
61. b
Attractio mutua quoru & qualiu sit
62. c
Attractio perpendiculi pixidis nauigatorie cur semper ad polos vertitur iuxta alioru opinionem
62. d, autoris op. 63. a
Attractio lactis ex mammellis ab infantibus facta qualis sit, & quomodo fiat
71. c
Attractiones simplices, & organicoe que dicantur
67. a
Audaces natura qui magis sint
73. b
Aurum cur nõ imbibat oleu, nec vinu
65. c
Aurum quomodo à fulmine colliquitur illeso loculo
65. c
Balnea, cur Syphilide laborantib. parum, aut nihil prosint
109. c
elli im ago cur formidabilis
73. a
oli armeni vis, contra venena
98. b
ona & vera, que cognoscimus, cur difficile operemur
134. a
Brassica cur iuxta rutam seri nolit, fotis
66. c
Bubo, morbus, qui
96. b
quibus in membris fiat ibid. eiuis à phygethylo differetia ibi quãdo fiat pestiles.
96. b
Bubonium, quod proprie
104. b
vbi nascatur
104. b
cur ita vocatum, & ad que valeat
104. b
Bruta, an imaginari possint, & separata coniungere
128. d
Bruta, aliquando melius recordantur locorum, quam homo
127. a
Brutorum appetitus varij
137. c
Butyrum cur sacchari feruorem compescat
76. c
Cadentes inopinate, cur risum moueant
74. a
Calidis & siccis, quando in contagiosis morbis vtiliceat
99. b
Calli, apud Groecos, qui
96. c
Callip quot spheras posuerit
2. b. & 46. b
idem plura circa planetas animaduertit quãm Eudoxus, & que
45. c. d.
Callippusin quo conueniat, & differat ab Eudo circa demonstrationes apparetiu in stellis 45. c. d. 45. c. d. inter ptãtur loca Arist.
 
Callip. & Eudox motum diurnum nominum Planet in Aplanen non retulerunt
46. b
Calor, cur in timore ad cor fugiat
72. d
Calor, & sanguis, cur membra dolere concurrant
75. b
Calx, & multa alia sicca, cur promptissime aquam admittant
64. a
Calx, cur aqua dissoluatur, & incalescat
64. b
Canes rabidi: & ã cane rabido demorsi, cur liquida timeant
90. d
Candeloe Hamma, cur à frigido inxtaposito fugetur
63. c
Canis, cur in rabiem incidat
90. c
Canis rabidi, indicia
90. c
Canis rabidi morsus, cur interimat caetera animalia, proeter hominem
90. d
Carbunculo, ex febre pestilenti orto, quibus succurrendum
104. b
Catablepha, cur hominem ad mille passus conspectum interficiat
64. a
Caustica proprié, quoe
82. a
Certum, quid sit
183. b
Cholera abundantes, cur iurgia, & rixas somnient
141. b
Cholericorum natura
145. b
Christi origo, ac beatitudo
152. b
Cibi, peticulis laborãtib. concededi, q
102. b
Circitor orbis, & eius motus proprius
8. d 21. c
Circunducens orbis
8. d
Citria mala, cur flaccescunt, insperso pane in corum cumulum
66. b
Cinarum radix unde deseratur, & ad quoe conferat 108. d. eius vsus, & proepar atio 108. d eius succedanea
66. b
Cometa cur ois in latitudine moueatur
44. a
Comets insignis magnitudinis visi, & eoru motus admirandi 43 c. d. ipsorum coma è directo semper solum opposita
44 a
Coeli quartoe an omnes similes vel dissimiles, & quomodo
50. c
Coelum Antiquis non satis cognitum
1. b
Coelum quomodo rarum, & densum
13. b
Coelum an possit esse medium specierum à flellis ad nos venientium
13. b. & 42. b
Celum an agat inhoec inferiora, & quo
51. b
Constrictio & dilatatio cur, & quando simul, & quando alternatim fiat
69. c
Continui solutio cur animoe ingrata an sentiatur
69. b
Contrauectimotus quantus
9. c
Contrariorum gradus cur certi cum certis stare possint, aly vero cum alys minime, & qui sint 61. can vnus vel plures in aliud inducti ab codem tolli possint
9. c
Contraria cur sese mutuo expellant
63. c
ipsorum actio & reactio
61. d & 62. a
Cordis motus
22. d
Color alb. & ruber intensi, cur molesti
68. c
medy vero cur omnes grati, & potissimu viridis deinde puniceus & flauns at niger, cur minus delectet
22. d
Contagionum initys, quibus remedÿs suicurrendum
97. c
Contagionis per fonitem officient is signa
78. b
Contagiosa ex fomite, quoe possint fieri
78. c
Contagiones in animalia quo penetret
80. b
Contagionum analogioe, quoe
80. d
Contagio omnis, vtrum quoedum putrefactio sit
81. a
Cotagionum seminaria, quo pacto ad distans ferantur, & in orbem
79. c d
Contagionem ad distans, quoe faciant
78. c
Contagio, quo pacto transeat ab vno in aliud
77. a
Contagio, quando proprie fieri dicatur
77. a
Contagionis, à rabido cane demorsi, signa
90. b
Cognitio rerum, vnde fiat 121. d. Intelligere animoe, quid sit
122. a
Contagio, quid sit
77. b
Contagionu differetia, quotuplex; & q
77. c
Contagionis fomes, qui
77. c
Contagiones curaturus, ad quoe aduertere debeate
97. b
Contagiones, quoenam conueniant cum venenis, & quoe non
81. d
Cotagio in fructibus quomodo accidat
78. a
Contagionum indicia, quoe
83. b
Cordis motus, an ab animali sentiatur 69. b propter quid fiat, an per se, an per accidens: an sui motus beneficia cognoscat 69. b an consensum babeat cum phantasia, & an speciebus ipsius afficiatur, cum non cognoscat 70. c cur principaliter moueature, recepta specie boni vel mali, in phant asia 70. c cur in timore, non antem in tristitia simplici per se laboret.
72. d
Corpora, ad contagiones paratiora, quoe
83. a
Credera, & non credere, quid sit
133. b
Corpora vniuer si in primo & simplici nexu an contrarietatem inter se, & ad loca inclinationem habeant 58. c. d. quomodo locentur 58. c. d., finis primus & prima ac decunda ipsorum consensio quoe sit 58. c. d. corundem consensus quàm admirabilis.. 58. & ipsorum connexio à quopendeat
58. c
Corpus primum quomodo locetur
58. d
Corpus in quo stelloe feruntur cur rarefieri non possit
3. c
Corporum celestium finis, ac propria perfectio. 46. d ipsorum species & indiniduu idem sunt
3. c
Crisis ratio quoe fuerit apud Pythagoreos, Philosophos, Astronomos, Medicos, & Aegyptios. 48. c. d. refellitur Pythagoricorum, Philosophorum 49. b Astromorum & Medicorum
50. & 51
Crisis quid sit 50. d eiusdem processus qualis iuxta Medicos & Astronomos 49. c ciusdem ratio penes eosdem 50. c an fieri posset à luna vel per se vel alio modo mota, vt voluerunt Medici & Astrologi 50. d. & 51. a. an vel per eiusdem actionem aliquam spiritualem 51. a 52. a sur ex dolore, ira & similibus quandoque impediatur, & quomodo à luna pendexe posset, & quot ad eam requirantur 52. a cur in paroxismis & morborum statibus maxime appareat, & quoe vera & non vera dicatur 52. b quando expectanda & non expectanda 52. c. d ratio eiusdem penes autoris sententiam 53. a. & 55. b cur potiss circa melacolioe motus & digestiones attendatur 53. a
 
Crisis quando, & in quibus morbis, fieri possit in 4. 7. & 13. 54. a in 11. vero 14. 17. & 20. 54. b similiter in 15. 21. & 27. 53. c
 
Crisis an in sexta fiat & in 4
54. d
Crisis morborum acut issimorum
54. a
morborum mediocrium 54. b. morborum chronicorum
54. c
Crifis tertianarum simplicium, cur raro diebus parib videatur
54. b
Crifis imperfecta, quando que perfectam nun ciat
55. b
Cucumis, cur supposito olco recuruetur
63. d
Cultelli parantur alij ferrum trabentes: alij abigentes
63. d
Cutis contagiose infectiones, quoe
96. d
DEceptio circa enthymemata, quomodo accidat 139. b item circa inductionem 139. item circa Syllogismos 139 c item compositionis & diuisionis
96. d
Deceptiones, quomodo fiant circa colores
139. a
Deceptionis definitio
138. a
Deceptiones, quoe circa amphibologiam contingunt
139. d
Deceptiones in somno, quid sint, & quib. ex causis fiant
141. a
Decoctio, peticulis conferens, que
103. a
Democriti de poetica volumina
112. c
Deum & immaterialia, quo pacto dignoscamus per alienam speciem
128. b
Diascordion Fracastory, ad quoe conferat
104. c
Dicotomos, quid
39. d
Didonis & Aeneoe fabuloe an veroe
119. c
Diei fignificata
25. d
Diei ciuilis diuersitates 25. & 26. a. ratio diuersitatum 27. b c. & 31. b. quantido equalis, vel maior vel maior vel sit nocte, & quandn maximus fiat. 31. b & 27. c cur alys semper minor sit naturali dic, alys equalis, alys maior: ita vt sex menses continuos quibusdam dies illucescat
26. a. 27. c. 28. a
Diei naturalis diuersitates 26. a ratio dinersitatis 28. a. 31. b. quando & quibis longior, breuior, & mediocris sit 26. a. b. & 28. b cur in Septentrionali parte minores in australi vero mairoes videantur, & cur minores fiant circa sectiones, maiores vero circa tropicos
28. c
Dies & nox, in quo arcufiant
27. b
Dieis non critici, qui
54. d
Dieis 6. 8. 10. & 12. cur non possint esse criticoe 54. d. nec 16. nec 19. 22. 23. 26. nec 29. 55. a vtrum 28. sit magis critica
27. 55. a
Dieis criticiae in morbis acutissimis 54. a in mediocrib. b in chronicis d. cur tam quam criticoe sint. 54. c. d. cur 7. maxime critica, & potissimum in acutis: 54. d. cur 14. maxime critica in morbis me diocribus. & cur 20. & 21. & 11. magis critice sint: quà 4. & 13. 20. verò & 21. superent principatu, vndecimam.
 
Dies medy. 55. a 3. 5. 17. & 18. quomodo ad crisim se habeant. & cur. 13. propinqua sit ad criticos dies.
13
Dies indicatiui
55. a
oes sunt quarti à die crisis perfectoe.
55. a
Dierum criticorum vsus in re medica.
55. b
Dies prima egritudinis, cur maximè attendenda Medico
55. c
Dieru criticorum ratio quoe fuerti apud T-y. thagoricos, Philosophos, Astronomos, Aegyptios, & Medicos 48. c. d. an Pythagoricorum & philosophoru ratio probanda. 49. b. similiter Medicorum & Astronomorum 49. c. 50. 51. ipsoru causoe an à Medicis & à Gal. satis cognite fuerint. 48. c. d. auth. opi. 53. a cur ipsorum ratio tota ex melàcholia pedeat, & quo.
53. b
Dierum agritudinum diuisio
49. a
Dies critici, & ipsorum dinisio 49. a. ipsoru qui magis & minus principes sint 49. Archigenes, & Hipp. ac 20. & 21. principatu differentia
49. a
Dieis non critici
49. a. & 54. d
Dies medy
49. a. & 55. a
Dies indicatini 49. a quid sint
55. a
Dies sextaan crises videat
49. c
cur rarissimas videat
54. d
Dies quinta cur nantis fugienda
49. d
Dies critici an à luna pse, vel alio modo nota pendere possint 50. d 51. a. an potius ab ipsa per aliqnod spirituale agente
51. c
quado expectãdi & no expectadi
52. c. d.
Dies critici in terminis puris
52. c
Diesum cur alique in morbis placidiss. alie a erbiores, & alie acerbissi fiant.
53. a
Dieis aptissinaoe ad crises
53. a
Dieis critici morborum acutissimorum & acutorium. 54. a. mediocrium. b. morborum chronicorum
c
Dies pares cur raro critici in terminis simplicibus
54. b
Discursus, ex quot propositionib. fiat.
131. c
Diuinare p sõnia, vtru aliqdo accidit.
142. a
Doctrina non est sufficiens principium ad virtutes
134. a
Dormientes, cur aliquando vigilie opera exerceant
140. d
Dubitare, quid sit
133. b
Dura, quibus de caussis resistant alterationibus
80. a
Ebry, cur quoe vident, circulariter & quasi duplicia vident
138. d
Ebry cur parum timidi
73. b
Eccentrici ab Hipparco interp, recepti quare absurdi x. b quomodo Philosophioe, naturoe, & ipsis orbibus adnersentur. i. c. cur nõ possint esse in natura.
46. c. 47. & 48.
Eccentrici orbes inxta Antiquos qd 12. d. ipsorum qui simpliciter & non simpliciter dicantur
13. a
Echeneis cur & quomodo tardare nauigia possit
63. b
Eclipsis solis quando maxima fiat, & quid necessario requiratur ad cclip sim
41. c.
Ecslatis qdo fiat, qd sit, & quib accidat.
73. c
Ecstasim patientes cur Deos & Angelos se espicere putent
143. b
Elementorum consensus, & dissensus circa qualitates contrarias
61. c
Elementorium attractio, an simplex, vel organica
67. a
Electru trahere electru, & argentu, nedum sarculos & paleas quo ab autore experimento cognitu, & alia scitu digna.
62. d
Elementum quomodo conferat ad saporum suanitatem, & ingratitudinem
68. d
Elemetoru cõsensus cum proprys locis 58. d. ipsoru cõseruatio propria & cuis 59. a. an ipsoru loca ppria sint nexus certoru corpo ru, ab cõsentiat qualitatibus: & quot me dis ipsa elemeta consideretur 59. a. cur moneantur ad propria loca
59. b. 60 a
Elementorum partibus consensus, & effectus mirandi
59. b c
cur nihil patiantur contranaturam quum sese condensant aut rarefaciunt
59. d
cur ad consimiles partes moueri non possint
60. a
Elephantia, cur dolores non excitet: vt morbus gallicus
95. a
Elephantia, cur amentiam non caussetur, quu in melancholia exusta cosistat.
95. a
Elephantiasi correptis, cur membra tumeant. & cur fiat pruritus & tentigo 95. a. & cur id genus morbi à facie incipiat
95. a
Elephantie curatio duplex, & que.
110. b
Elephantie medicamenta conferentia, que
110. c
Elephantiasis contagio, curtarda.
95. a
cur fomitem relinquat
95. a
quando per se fiat; & quando ab alijs concipiatur
95. b
Elephantiam, non esse morbum Gallicum nec Lepram probatur.
94. a
Elephantiasis in Italia apparitio, & cius signa
94. b
Elephantia Arabib, que sit
94. b
Elephantie accidentia, & note
94. b
Elephantia vnde dicta
94. c
Elephattiasis à morbo gallico, differentie
94. d
Elephanciasis, cur magis frigidas, quàm caelidas regiones infestet
94. d
Emplastrum, ad gumositates, ex syphilide prouenientes, conferens
109. d
Emplastrum pro rabie affectis, conferens, quale
105. c
Eunius poeta, ridiculus habitus.
113. d
Entymema, quid sit: & quomodo ab exemplo distinguatur
131. d
Entymenta, est efficacius exemplo.
132. a
Entymematum, alia facilia, alia difficilia
132 b
Ephialtes, curtimerem incutiat.
73. a
Epicyclus quid
13. a
an possit esse in natura corporum celestium
47. a
quot motus ab antiquis ei tribuatur.
21. b
eius centrum à centro Solis nunquam disseciatur.
36. d
& quoties in anno terre, appropinquet, inxta antiquos
37. b
& quomodo monstrabatur ab eis
37. b
eius semidiameter quantus sit.
37. a
& in quot locis recipiat velocitatem, & tarditatem
37. a
an in Saturno, Ioue, & Marte, rectè ponatur ab Antiquis
47. a
an in Sole & Venere
47. b
Erisipelatis origo, vnde
95. c
quando grauius
95. c
Essere Arabib. quod
95. d
Eunuchi, & Mulieres, cur minus corripiantur elephantiasi
95. a
Exanthemata, Plinio, que
96. b
quot sint generum
96. b
Exemplum, quid sit, & quomodo fiat
131. c
Exemplis, cur Rethores vtantur
131. d
Exictare, & humectare quippiam, quot modis dicatur
165. c
FAmilie quedam in creta laudando fescinabant
75. c
Familiarum cur sepe non possimus recordari
127. d
Febris pestilentis, indicia;
85. a
Febris hectica, vnde fiat
85. c
Febres pestilentes, in quibus ab alijs putridis differans
85. c
Febres, que siunt è nenenis, cur lethales, non autem pestilentes
86. a
Febrium pestilentum, analogia, que
86. b
Febres pestilentes, omnes interimentes, que
86. c
Februm pestilentum, accidentia, & signa
86. b
Febres pestilentes, cur ab initio mites appareant.
86. d
Febres pestilentes, que propriè sint.
99. d
Febres pestilentes curaturo, que precipuè attendenda
99. d
Febri pestilenti, quo pacto obuiandus.
203. b
Febre pestilenti affectus, que vitius ratio instituenda.
103. c
Februm & phrenesim patientes, cur mira quaedum faciant, & dicant
243. a
Febres pestilentes, in quibus ab alijs differant
85. a
Febres contagiose, quae
84. a
Febrium contagiosarum differentia
84. a
Febris verè pestilentis signa, quae
89. a
Febres compositae & hemitritbei quando maxifefli siunt
53. a
Febres pestilentes, & malignae, que.
84. d
Felle suffisis, cur c i a videatur lutea.
139. a
Ferrum, an mutatum à sua natura à Magnete, per se& ad ipsum moneatur 60. b quomodo ad ipsum trabatur.
6. d. & 60. a. & 62. ib
Ferrum trabere ferrum, & magnetem, ab Autore experimento cognitum, & alia scitu digna
62. d
Feruoris causse
76. c
Figura & situs, quomodo faciant ad voluptatem & molestiam tactus
69. b
Figura descriptionis in equalitatis totius reuolutionis Aplanes.
19. d. & 29. a
Flamma magna, cur in parua candela nutriri nequeat
65. b
Flores, & folia quedam, cur circunuertantur cum Sole
63. a
Fomitem, cur alia relinquant, alia non, folio
78. c
Fetus, cur signa retineant corum, que matres pregnantes auidissimè appetiuerunt
75. b
Forme naturales, quomodo sese propagent
60. d
Frigiditas siccitati per se maxime ingrata folio
69. a
Fracastorius, cur homocentrica scripserit. 1. d & quo tempore.
30. d
Fulgur, quid sit
80. b
Fulmen, quid sit
76. c
cur malos nauium tangat carinae verè & spondas ipsarum minimè. & cur non feriat leurum. 76. cur auvunt & vius colliques, illesso locale & vase
65. c
Furunculi note
96. a
Futurum quomodo dignoscanus
128. c
GAlinus, au dierum criticorum caussas verè attigent
49. c
Galenus, quid per totam substanticus, & similitudinem intellexerit
61. b
Gargarisimus, ad fances ex syphilide corrosas, qualis
109. d
Gandium, quando siat: quid sit cur phantasie magis, quà intellectui attribuatur. 71. b quindo sauplex, & quedo appetitus uo cetur: & eius affectus quot sint.
71. b. d.
& quot ad ipsum concurant.
71. d
Genius poctarum, non anultum differt, ab eo philosophorum
48. a
Genij boatiuum, dissersi
147. d
Groedes vnus, aut phares vnius contrarij, in aliud inducti, vtrum ab eodem telli posstut; & cur certi certis gaudeant: alij vere cum alijs sture non possint.
61. c
Gradus, vt octo, an cum aliquo sui contrarij gradu stare possit, simpliciter, vt 7. 5. & vt quatuor
61. c
Grauia cur sursum quadoq; trabautur
58. b
Guaiactum, quode prius deferebatur.
107. d
euis in syphilide curanda vis
107. d
quale eligendum
108. a
vtrum cortex, ligno prestantior.
108. a
Guetiacum, & Cynae, vtrum conferant peticulis
102. d
Guaiaci decocturs, quomodo conficiendum. folio
108. b. c.
Guaiaci praparatio, quomodo fiat.
108. b
item eius exhibitio
108. b
Gustus, cur feré omnia quandoque auersectur
72. c
Gutta rubea, medicis, que
95. c
HAbitus quando firmieres
134. c
Helleborus, rabidis velde conferens
105. d
Hipparcus inter primos, eccentricos recepit.
1. b
que tempore suerit
18. c
quid de spica stella obseruavtrit
14. c
Hopus edidit contra Eudoxum & Callippum
46. c
Homines cut in pudore erubescant, & oculos demittant. 75. a quinam facillime ira concipiant, & tardius exequantur, & è contra, & quomodo ad vtrunque pronsptissimi. 74. b. & qui ad vutrunque tardissimi siut
75. a
Hominum cur alij vinu, alij alia fastidiant 69. a quinam tristes, & qui laetabundi
72. b
cur semes egri & conualescentes melancholici 72. b & qui amore maxime, & qui parum alliciantur
72. b
cur quida alij omnes ferè odio prosequentur. 72 c cur alij citra causam alios amet, alios odio habeant
73. a
cur alij ad risum promptissimi, alij duriores
74. b
cur in conuiuijs homines effuse ridere soleant
74. c
Homocentrici apparentiam circa stellas non demonstrabant iucta Antiquos
1. b
Homocentrica quo tempore abantore composita
30. d vtilitas. 2. d
Homerus dicitur omnem Greciam primus erudisse
14. b
Homines rudi ingenio prediti cuius fint dispositionis
145. b
item affabiles
145. b
Homo est miraculum maximum
131. a
Homines, curalij fortis, alij debilis sint imaginationis
126. a
Herpetis, ab Erysipelate, discrimen
95. d
Historici finis, & scopus, qui esse debeat
117. a
Homines, brutis vicini qui
127. a
Homo solus cognoscit, coniuncta boris, diebus, & annis
127. b
Homines nonnulli, cur imaginantur, & memorantur aliqua, magie quam alia. folio
127. b
Hominis felicitas, duplex, & que
152. a
Hora vnaquot gradus comprebendat.
28. d
Horarum equalitas & inaqualitas.
28. d
& quot modis equales, & inequales dicuntur. 28. d cur nec onius diei burg, hec multorum equales sint.
28. d
Hort equinoctiales qua
28. d
Horrer quando fiat
73. c
Humiditas cur sapores reddat suaniores. 68. d cur tactui suauis
69. a
Humorum cur vnus ac solus rarissime inficiatur
52. b
& quomodo actu & potentia in songuine contineantur
52. b
à quo secernantur & actu humores fiant, quum vitiari incipiant, & quomodo plures corrupti quando formam vnam conficiant, & morbum vmun, quandoque plures
52. c
qui aptissimi & qui in eptissimi sint admi ftionem vuius forme conficiendam, & quam ob causam, & cur plures non sub vna forma peccantes, singuli quandoque marrifeftum, quandoque immanifestum prodant paroxismum
52. d
Ignis fylucticus, qui
90. a
Imaginari volentes, cur frontem coutrabant
147. a
Imaginatio, quid sit, quomodo siat
125. d
Imitatio, an prolahatur in peiora
120 c
Ignis quot modis considerectur, & cius loca 59 eiusdem locus naturalis quomodo si bi comenientissimus
58. d
Ignotum quot modis offoratur, & quos affectus producat
73. c
Improuisa cur timorem incutiant
73. a
Incubus cur timorem incutiat
73. a
Inductionis diuisio 50. b necessaria quoe sis, & quoe probabilis
73. b
Infantes quomodo solo intuitu à quibusdam fascinentur
75. c
Inteftina quomodo feces deponant 69. d cur sic fuit. 70. a motus ipsorum an fiat aliter sentiente
69. b
Insanas simpliciter, quis dicetur
143. d
Inductionum alia probabiles, alia necessavie
132. d
Inopinata, cur sope magis veniant iu mentem
128. b
Ira, ex quo, & quando fiat, an omnibus animalibus communis: & quot ad ipsam requirantur
74. c
eius affectus, quot sint: & ipsa quid sit; & à quibus facilè, & à quibus tardè concipiatur
74. d
Iracundi, cur tristes
72. b
Intellectionis contemplatio, debet existimari pracipuè digna bomine
121. b
Intellectionis contemplatio difficillima folio
121. c
Instrumentum visus, et caeterorum sensuum quodnam sit
146. c
Intellectio, quid propriè
121. c 122 a
Intellectus, potest coniuncta separare: & separata coniungere
128. c
Intellectus, in generatione, cui assimiletur
153. b
Intelligendi actus, in qua parte fiat.
147. a
Intellectus, quomodo circa propositiones & ratiocinium decipiatur
139. b
Intellectus, quo pacto vniatur corpori folio
156. c
Intellectus, est indiuisibilis
156. d
Insectum, quod proprievocetur
77. b
Interlunium, quid sit
39. d
Intentiones primae & secundae uocatae, quid sint, & quomodo fiant
137. d
earum termini, qui
137. d
Inuerecundi, qui sint, & quot modis dicantur
75. a
Intelligentia, cur non possit esse forma multarum siphaerarum
4. c
Intelligentia communis coelum vniuersum & reliquos orbes mouens, an detur. 4. c an insit in Aplane
15. b
Io. Baprista Turrius, quot motus in spheris inuenerit Antiquis ignotos.
1. c. & 8. a
Io. Baptistae Montani, laus
84. d
Ioannes Iacobus Bardulus Mantuanus, mathematicus, & Astronomus excellentissimus
112. c
Iuppiter, quem consensum habeat cum alijs Planctis
23. b
& eius motus ab ortu in occasum. 23. b quot annis suam expleat circuitionem
23. c. 24. d
eius sectiones aquinoctiales & ecliptica, quales
23. c
cur variabilis
24. a
an trabatur à Saturno. 24. a eiusdem in equalitas in motu.
23. c
in qua medietate tardior, & in qua velocior spectetur
23. c
ratio Antiquorum & Authoris
23. d
eiusdem puncsus maxima tarditatis, & velocitatis
23. c & 24. a
eiusdem inequalitas directionis, status, & retrogradationis
24. a
ratio Antiquorum, & Authoris
23. b
reuolutiones buius inequalitatis quot sint, & quot ennis fiant
23. c
quando velocissimus, & quando tardissimus videatur
23. c
eiusdem in equalitas in latitudine
23. c
maxima latitudo quanta sir, circa puncta media
23. d
Iupitter, quot orbes habet sibi seruientes, & quo ordine dispositos
24. b
quot circitores habeat
23. d
horù singuli quot orbes contineant. 24. b eorum motus quales, & quanti sint.
24. b
Eudoxi opinio
46. a
Instinctus nature, quidsit
135. c
Laeti, cur facile in risum moueantur
74. b
Lapides, cur tantopere durent
80. b
Laurus, cur à fulmine non feriatur.
76. c
Laus, quomodo laudatum fascinare possit
75. c
Lebetis fundus, cur frigeat, aqua tamen in ipso feruescente
76. b
Lenticule, siue Peticule, quo pacto aliàs curabantur
101. b
Lenticulae, quibus iuuentur, cum expelluntur
103. a
Lepra Aegypto familiaris, que membra primum inuadat
94. b
pra ab elephantia, differentia.
95. b
eius origo
95. b
Libido qd sit, & quo ab amore differat
71. d
Linea quot modis dici possit vna, vel eadem
41. b
Linea subalterna est Timilis rectae
7. c
Lintersecans videtur curua
7. c
Lichena, Craecis & Plinio, quid 96. c quàdo prius in Italia visae. 96. c earum origo. 96. c cur sint sordida putrefactio.
96. c
Linimentum Syphilide affectis valde conferens
109. d
Leuia cur deorsum quàdoq; trahantur.
58. b
Liqdorù q bene miscibilia sint, et q no
65. c
Loco coniuncta, cur facilius imaginamur, ac recordamur, bis quae subiecto.
127. a
Locusta, pestem portendentes
83. c
Locus rerum valde distantium cur non faci le distingui possit
3. d
Lorcentia cur per diem minora, per noctem autem maiora omnia videantur
13. d
Lues gallica, quando in Italia caperit erum pere
91. b
Lumein ingens cur molestum sit
68. c
Luna cur omnium Planetorum vltimam sedem habeat. 4. a eius motus communis ab ortu in occasum, & proprius, quales sint. 39. c & 3. d eiusdem quotuplex motus sit, & effectrix causa motus diurni iuxta Eudoxum. 44. d quanto tempore totum ambiat orbem. 39. c & 41. a eiusdè circulus medius cur eclipticàsecet, et quo à diuersi notentur sectiones ipsius, que singulis dieb variabiles sunt
39. c
ro antiquorum 40. b. ratio Autoris. 41. a Lunae declinatio maxima ab equinoctiali quot gradus sit
39. c
Lune inequalitas velocitatis & tarditatis 39. c ratio Antiquorum. 40. b ratio autoris. 41. a Callipi ratio
45. c
Luna no habet in equalitate in vna medieta te magis qui in alia 39. d ro autoris. 41. b Luna an retrograda vel sp directa feratur. 39. d ro Antiq. 40. b Autoris ratio 41. a na dum velocissime, vel tardissime, vel medio motu agitur, quot gradus in vna die conficiat
39. d
Lune inequalitatis periodus an oinoequalis sit periodo circuitionis ibi ro auto.
41. a
Lune relatio ad Solem qualis.
39. d
quomodo conuenientiss
41. b
Lune coiuctio, oppositio, et aspect'p quadra tes quo nominetur, & q ad ipsa cosequatur. 39 d quado proprie quo ad res & qua do in vniuersum coniuncta dicitur
41. b
Luna inconiunctione obscuratur.
39. d
ratio autoris, & vtrum eclipsis dicenda sit illa obscuratio
41. c
Lue cornua, ante & post oppositionè quo differant 39. d cornuu ratio que sit
41. d
Lune coniunctionis vnius tempus quantum ab alio distet
39. d
Luna quàdo vespertina in occasu & quando matutina in exortu spectetur ibitro.
41 d
Luna modo citius mo tardius in nouilunio se se terris oftendit 40. a aratio autoris
41. c
Lune macula cur eundem semper situm seruat, quo ad nos
48 a
Luna conuersio quot modis metiatur
40. c
Luna quomodo rebus inferiorib, & maxime in iudicijs commotionè inserat iuxta Medicos, & Astrologos
49. c
Lune diuersitates in coniunctionibus, oppositionibus, & aspectibus quot, & que sint. 40. a ratio diuersitatis in aspectibue penes Antiquos 40. c eiusdem ratio autoris. 42. b. 43. a in coniunctionibus vero & oppositionib. 41. c que à nautis & agricelis in his obseruentur.
49. d
Luna in coniunctionibus vel prope ipsas con iunctiones duntaxas Solè obscurat.
40. a
Luna in oppositionibus duntaxat eclipsatur. 40. a ratio autoris
41. d
Lunae diuersitas in veleci & tardo motu quae sit 40. a ratio Autoris
42. c
Luna quando, & quoties maior & propinquior & remotior terre appareat 40. a ratio Antiq. 40. b Auto. ratio 42. b in qua parte maior & propinquior, minor & remotior videntia
32. b
Lune eclipses quàdo maiores & quando minores siant 40. a Antiquorum ratio.
40. b
Authores ratio
41. d. 43. a
Luna cur sola diuersitatem faciat in aspectu
40. d
Lunae cur prima figura aroualis appareat. 41. d & cur exiguum sit quod pro nouilunio appareat
41. d
Lunae orbis qualis ab Antiquis positus suerit, & quot orbes ei addiderint, & quomodo eius epicyclus opposito modo agatur ac aliorum epicycli. 40. b an orbis ipsius eccentricus sit. 47. d etiam epicycli vertatur. b. a. orbis ei additus ab authore
42. d
an rationabilis sit
43. b. & 44. a
Lune sphera cur à Mercurio non circunducatur
41. a
Luna an in folis coniunctionibus duntaxat lucere desinat
41. c
Luna noua quando die prima & quando tertia expectanda sit, & qua die vt plures sese nobis ostendere soleat, & quomodo secundum sui medium à sole superilluminetur
41. d
Lunae visio quid sit
43. a
Luna quot orbes nabeat sibi seruientes, & quo ordine disposiros, ipsorum que motus quales & quanti sint
44. c
Apparentia circa ipsam quomodo ab Eudoxo ostendebantur. 44. d à quo motus per Zodiaci longitudinem protensum recipiat, & cur modo in vno termino, modo in alio videntur. 45. a eidem quot sphaerae à Callipso addantur & quam ob causam. 45. c quot sphaerae ferentes citribuantur ab eodem, & cur nullam restitutionem habeat
46. b
Luna an possit in malis per suas septimas commotionem dare ad crisim
50. d
an spirituali aliquo concurrat
51. c
Magnes quo trahat.
60. a. & 62. b c
Magnes in Ilua insula existens, cer nauium illuc pretereuntium perpendicula non trabatur. 76. b & cur in minera quidam minus valeat quim extractus
76. b
Magnetem, trahere magnetem, argentum, & ferrum, quomodo ab Authore fuerit experimento cognitum, & alia scitu digna
62. d
Magnes cur per vnam faciem ferrum solum, per aliam magnetem, & per aliam vtrum que trahere posset.
62. d
Magnetis genus ferrum abigens
63. d
Maris estus, an semper augeatur circa lunae quadraturas
49. b
Maris imago, cur formidabilis sit
73. a
Mars, quot annis suum expleat motum 24. c. & 25. c. medius circulus ipsius quomodo aequinoctialem & eclipticam secet, & in quibus gradibus ecliptica secabatur Authoris tempore. 24. c. an rapiatur cum Ione.
24. c.
Mars, in qua medietate tardior, in qua velocior feratur: & eius punctus maxima uelocitatis & tarditatis. 24. c. ratio Antiquorum, & Authoris.
24. c.
Martis inaequalitas, directionis, status, & retrogradationis: & eius reuolutiones quo sint, & quot ennis fiant, & an equales inter se 14. c. quomodo ostendebantur ab Eudoxo 45. a. & a Callippo
45. c
Mars, in coniunctione solis velocissimus, in oppositione tardissimus
24. c
Martis inequalitates in latitudine, & quomodo ipsius latitudo maxima in parte au strali maior fist, quam in septentrionali 24. c. Antoquorum ratio 24 d. & Authoris
25. a
Mars, quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine dispositos, ipsorumque motur 25. b. eiusdem circitor primus, quot orbes habeat 25. b. & ipsius motus & effectus, quales 24. d. euisdem circitor secundus, & ipsius orbes, quot sint 25. b & motus proprius, & effectus, quales
25. a
Marsi, cur illesi serpentes tractent
73. a
Mathematici, cuius siut dispositionis 148. b
 
matricis affectus, cur reliqua membra torpi da reddat iuxta Gal. & Authoris sententiam.
70. a
Medicorum opinio de diebus criticis
48. c
Man rationalis sit
50. d
Medicorum munus, quale, & quomodo preterita; as futura in morbis possint cognoscere
55. c. 56. a
Medium, quomodo dispositum videre faciat res maiores; & propinquiores, folio
13. c. & 42. b
Medium specierum à stellis venientium, quo tuplex
13. b
Medici, cur noua semper inducunt
108. a
Medicorum, in curandis Peticulis dissensio
101. b
Medicamenta, vrentia, & vrentibus vicina, quae
99. a
Melancholici, cur suspiciosi 144. c. cur sepetaedio vite affecti, mortem sibi consciuerint. 144. c cur quandoque falsa recipiant
144. c. d
Melancholia, quot sit generum
144. c
cur saepenumero reddat viros sapientes, & excellentes
145. a
Melancholia, cur ineptissima ad conficiendam mixtionem vnius formae
52. d
eius natura à multis non recte perspecta. 53. b. cur ipsa precipuè dierum criticorum rationem efficiat; & quomodo in morbis ferè semper aut principaliter peccet. 53. b. eiusdem motus latentes 53. c. an ab Hipp. & Gal. cogniti fuerint
53. c. d
Melancholie modi, & conditiones quotuples sint, & in quibus morbis, prima 2. 3. vel 4. die moueatur
53. d
quomodo eius motus cognoscatur in alijs morbis
65. c
Melancholic, cur tristes
72. b
Melancholici, qui propriè
143. d
cur fiant formidolosi
144. a
cur inquieti
144. b
Melancholie temperatae effectus, qui
145. c
Melancholici, cur tristia, & obscura, & funera somnient
141. b
Medicamina & simplicia frigida, & suca, que
99. a
Memorari volentes, cur scalpamus posteriorem cerebri partem
147. b
Membrorum diuisio penes sensum, & motum
69. b
Membrorum constrictio, & dilatatio, cur fiat, & quando. 67. c. & quando fiat al ternatim
69. c
Membrorum motus tremulus, in quo differat à constrictione, & dilatatione.
69. c
Membra, cur qaandoque recepta specie mali dilatentur solum, non autem constringantur
69. d
Membrorum effectus varij, in receptione boni. 70. a eorumque consensus diuinus
69. d
Membro aliquo dolente, cur calor & sanguio concurrat
75. b
Membrorum principum affectus vnus, an alijs membris communicetur vnus vel plures species
70. b
Membra animata, quo pacto moueantur 135. d
 
Memorie cur insideant sapius repetita. 127. c cur nonulla vel familiarissima, difficilè memoremur
127. c
Memoria, in quibus differat à subnotione
126 b
Memoria, quid sit
126. c
Mensis ciuilis, quot diebus constet, & eius in quartas diuisio
49. c
Mensis lunaris, quot dies contineat.
49. c
Mens nostra, videtur constare ex mundo quodam
121. c
Mercurius, quam affinitatem habeat cum Venere, & in quo ab ea discrepet. 36. b. an rapiatur ab eius orbe, & an equaliter cum ipsa vertatur. 36. b. eiusdem motus proprius, qualis. 36. b. cur idem modo tardius, modo citius perficiatur, & quanto tempore. 39. b. eiusdem medij circuli sectiones, quales 39. Relatio ad solem, & ab eo maxima distantia quanta sit. 36. b ratio antiquorum.
37. a
& Autoris.
38. c
Mercurius, semper Solem comitatur, modo preuius, modo assecutor. & quotis die bus modo matutinus, modo vespertinus spectetur
36. b
Mercurius, sarissmè videtur
36. b
Mercurij diuersitates in longitudine, quot, & que à Ptolemeo notate fuerint
36. b
Mercurij diuersitates in latitudine, quot & que sint
37. a
Mercurius, in punctis medijs semper australis spectatur
38. a
Mercurius, quot circitores habeat, & ipsorum orbes quot sint: eorumq; motus quales & quanti
38 & 39. d
Mercurius, quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine dispositos.
38. d
Miluus, cur pullo viso non timeat.
72. d
curiosè etiam fictus púllo timorem incutiat
73. a
Mimi, cur risum moueant
74. a
Mirmecia, quo medicamme tollantur.
92. c
Minois quid
39. d
Mistorum sympathie & antipathie quot, & que sint
62. b
Mista an omnia sibi fimilia trahant, & quo modo similia esse debeant, que mutuo se trahunt. 62. c ipsorum proprium subiectum cur sepe lateat
62. b
Mista non organica qúo attrahant
67. a
Mista quomodo actu potentia habeant partes secundarias, & ipsorum partes prime quomodo animate
71. a
Mista, quot modis intereant, & corrumpantur
77. b
Mistio valida, quotuplex
78. b
Mistio elaborata, que
78. b
Montes ferri, & magnetis sub polis, & eorum effectus mirandi. 63. a an dentur buiusmodi montes.
25. d & y 76. a
Morbus gallicus, apud populos noui orbis, plurimum abundat
91. b
Morbi Gallici origo, & note
91. b c
Morbus Gallicus, quas corporis partes repit primum inuadere
91. b
Morbi gallici causse
92. a
Morbus gallicus, an fuerit elephantiasis
92. a
Morbus gallicus, Aadstrologis olim predictus
92. b
Morbi insoliti, certis apparét temporib.
92. b
Morbi, cur alij contagiosi, & alij non & cur contagiosilenes sint
81. c
Morbi gallici materia, que
93. a
Morbus gallicus, ab astrologis predictus
82. d
Morborum acutorum status vsque quo protendatur 94. a mediocrum 54. b. & 55. a chronicorum
54. c
Morbi, per summa errantes, qui
83. a
Morbus Gallicus, inter quos recensendus
92. c
Morbi omnium perniciosissimi, nisi statim succurratur, qui sint
105. c
Morbillorum & Variolarum exitus non impediendus; & cur
99. c
Morbus gallicus, quo nomine apud exteras nationes dictus
91. b
Morbi cito afficientes, qui
83. a
Morbus quomodo cognoscatur
128. c
Motus, quid sit
128. c
Motus & tempus, vbi habeant esse.
128. c
Motus in longitudinem an per se insit primo orbi. alijs verò per accidens 10. d Eudoxi opinio. 45. a Callipp.
45. c & 46. b
Motus in latus cur nec per se nec per accidens primo orbi inesse possit, & quomo do alijs per se insit 11. b vtrum simpliciter & ad recte angulos sit cum motu in longitudinem 11. b.
& 20. b
Motus planetarum proprij quales.
11. c
vtrum in idem fiant cum motu ipsorum diurno, an in opposita. 11. b quomodo ab Antiquis cognitum fuerit in opposita fieri
14. c
Motus obliquus penes quid recto opponatur
5. b.& 15. b
is tremulus ex quibus compositus sit, quomodo à constrict. & dilatatione ferat
69. c
Motus partium aliàs non sine phantasia facti, qui sint 69. b qui sine eadem fiant. 69. c & qui aliter non sentiente siant
69. b
Motus proiectorum in acre cur in principio segnior sit, in progressu velocier, & ian dem in fine adhuc lentest at
59. c
Motus celi quot fuerint ab Antiqids deprehensi 1. b quot suerint inuenti nostra erate
59. & c
Motus quomodo cognoscatur
3. d.6. a
Motus in longinquis cur non facile distinguatur
3. d
Motus simplex quis sit
4. b. 10. c. 11. a & 16. c
Motus inferiores, an agant in superiores
4c
Motus orbium proprij oppositi sunt ipsorum motui communi
4. b
Motus, quo orbis orbem ducit, quis sit: an tractio, an pulsio, an vectio, vel quid aliuà
6. d
Motus proprius penes quid attendatur, & mensuretur
6. c.& 12. c
Motus obliquus quomodo longitudinis & la titudinis sit particeps
5. b
Motus orbium an contrarij inter se, & sibi ipsis resistant
5. b.&d
Mouereper se, & per accidens quid sit
6. d
Motus in longitudinem & latitudinem qui sint
7. d
Motus principales quot, & qui in natura spherarum esse possint
7. d
Motus in latitudinem factue Antiquis ignotus
8. a
Motus trepidationis qualis sit
8. d
cur potius tripudiationis motus dicendus sit 9. d an per se vel per accidens alicui orbi possit inesse, & cur omnium compositissimus, & ex quot motibus constet
16. c
Motus stellarum ab ortu in occasum, an simplex vel compositus
10. c
Fracastorij.
 
Mulieres cur facillime ridere soleant
74. b
Musici, quod genus hominum sint
148. b
Myrmecia, ab Auic. perpera intellecta
96. b
NAugerij Oratoris Veneti, mors, & laus
87. b
Naugerÿ encomia
112. c
Nauigia, cur & quomodo ab Echeneide firmari possint
63. b
Natale Christi seruatoris nostri, sub quo motu Aplanes fuerit
18. c.& 30. a
Natura semper eligit, quod melius est, aut minus malum
86. d
Nautarum obseruationes circa testacea subquadraturis lunae
50. a
Necessarium, quid sit
133. b
Nerui, quo pacto sentiant, & intelligent. folio
146. c
Noctis imago, cur formidabilis sit
73. a
Nox & dies, in quo accufiant
27. b
Nox quibusdam ades, per vnum mesem, per duos, vsque ad sex menses, & quomodo
28. a
Nox lõgissima equator dieiulongissime
47. b
Nouilunium, quid sit, & quando fiat
39. d
Numeri quomodo faciant ad suauitatem, & molestiam in sonis
68. c
Obseruationes Nautarum, circa commotionem nauis sub quadraturis lunae 49. d. & circa testacea, & crustacea
50. a
Obscruata ab Agricolis circa arbores, sata, & vindemiam sub lunae quadraturis. folio
50. a
Obseruata ab Astronomis Aegyptijs circa morbos in mense lunari
50. b
Odium, quid sit, & an omnibus animalibus insit
72. b
Odor gratus vni animali, cur alteri ingratus
72. b
Odor ingratus, quis sit, & quomodo fiat. folio
69. a
Oleum; cur aque non misceatur, nec conti. nuum ei, nec planè contiguum fieri possit, similiter cur ei superstet
65. d
Oleum in charta positum, cur serueat, charta non accensa 76. b & cur pulmento feruorem compescat
65. c
Operationes organica, quomodo diuidantur
67. a
Orbes quot, & qui sint 3. c an vuus in alio contineatur, & quo ordine
3. d
Orbis vnus vnum habet motum simplicem & vniformem
4. b. & 10. c
Orbem vnum moueri à duabus intelligentijs nullus vnquam dixit
4. b
Orbes superiores mouent & inferiores
4. b
quomodo id spectetur
4. c.& 45. d
an patiatur ab inferioribus
4. b
Orbes inferiotes an moueantur ab ortu in occasum à communi intelligentia.
4. c
Orbis quomodo orbem moueat
5. a
virum resistat qui trabitur
5. a
opinio Autoris
5. b
qvis motus sit, an tractio an passio an vectio 6. d. opinio Auto.
7. a
Orbis per quam partem motum inchoat
5. c
Orbibus quenam accidant, & quae per se insint
5. c
Orbes cur in ortum vel in occasum per accidens ferantur. 5. c orbis primus cur semper in vnam partem feratur 5. d an contrarietas inter cos spectetur, & quo
5. d
Orbes retroducti an motum proprium conficere possint
6. a
Orbis cur alium traham sine labore
6. a
Orbes per se in orientem mouentur, & per accidens in occasum
6. b.& 4. d
Orbis primus quo motu reliquos orbes vehat 7. b an feratur à Septentrione in meridiem, vt voluerunt Aegyptij
31. d
Orbium si duo in idem moueantur, cur minor semper vlocius mouetur, & quomodo monstretur
7. b.11. a.& 33. b
Orbes subalterni qui dicantur
7. b
Orbis minor cur semper impediatur, si duo orbes in oppositum ferantur
7. c
Orbes quomodo in longitudinem & latitudinem moueantur
7. d
Orbis minor cur motu suo in oppositum omnia successiuè moueat, si duo orbes sese ad rectos angulos secent
7. c
Orbis inferior si alicui circitori contraferatur in latitudinem super polis circunducentis, cur oporteat contrauectum bunc à circitore mouere motu trepidationis.
8. d
Orbes an per se vel per accidens moueantur ab ortu in occasum vt qdã voluerút.
10. d
Orbis primus curper se moueatur ab ortu in occasiuu. 11. a cur nec per se, ec per accidens in latus moueri possit
11. b
Orbes primo proximiores, cur non tamen vt lociores sint proprijs motibus
12. b
opinio Arist. an vera sit
12. b
Orbes an impediantur à primo, & quo
12. c
Orbium partes quales sint
13. b
Orbes planetarum simpliciter eccentrici, & ipsorum deferentes non simpliciter ab Antiquis positi
13. a
Orbes ferentis, & restituentes cur à Callippo positi fuerint
45. d
Orbes eccentrici & epicycli an posint esse in natura
46. c
Oscitatio quomodo fiat, & cur oscitante aliquo nos pariter oscitemus
75. b
Ordo naturae, quomodo à Deo dispositus. folio
137. a
Organici corporia vnitas, & forma, quae. folio
150. d
Organicorum genera, quot, & qua
149. d
PArtes sphaerae vtrum quae proximiores sunt medio, eò maiorem & velocioem circa centrum describant circulú
3. a
Partes vniuersi cur orbibus accidant
5. d
Partes misti secundariae quomodo actu, & potentia sint in misto
71. a
Partes primae misti qúo animate sint. 71. a
 
Partiú consensus quatenus in toto sint.
59. b
Partis primaria affectus vnus specie, an alijs communicatur vnus vel plures specie
70. b
Pcoctimestris cur moriatur septimestris autem viuat
66. d
Perpendiculum pyxidis nauigatorie, cur ad polos cuertatur
62. d
Rhamnusii obiectiones
75. d
Perpendiculum cur in nostro mari declinet dextrorsum à polo, in alio verò sinistrorsum
63. a
Peripateticorum sententia, de immortalitate animorum
154. a
Personati cur risum moueant
74. a
Pestis, cur magis afficiat plebem, quam nobiles
88. d
Pestis ephemere in Anglia, natura, & caussa. 87. d quo pacto curetur
88.
Peste laborantes, cur febrim non sentiant. folio
86. d
Peticularum curatio, secundum Fracastorium
101. d
Peticularum signa
88. a
Peticulae, cur magis inuadant
 
Phantasia Veneris cur virgam erigat. folio
75. b
Phantasie consensus, & dissensus
70. b
cur maximum habeat consensum cum corde
70. c
Philosophi cur non facile rideant
74b
Phlegma cur aptissimum ad conficiendam mistionem vnius formae
52. d
Phantasiam, non esse veram, neque falsam, quo pacto intelligendum
126. d
Philosophia naturalis, est magis digna homine, quàm caeterae omnes scientie. folio
121. a
Philosophi natura, & dispositio
147. d
Phantasiae actus, in qua cerebri parte fiat. fol.
147. a
Phelbotomiam cur aliqui duplicent in pestilentifebre laborantibus
100. b
Phlegmon, quando fiat erysipelatodes, quando ocdematodes, & quando scyrrhodes
96a
Phthisis contagiosa, quae
89. d
Phthisis, quomodo contrabi possit
90. a
Phthisis, fornes, quandice duret
90. a
Phthisis in quibusdam familÿs, vsque in quintam & sextam generationem perdurare
90. a
Phthisi ex contagione, quo pacto succurrendum
104. d
Phthisicis deploratis, conferens remedium quale
105. b
Phyma, morbus, qui
96. a
Phyma & quando fiat
96. a
Pili & surculi quomodo ad electrum, & Adamantem trahantur
62c
Pilulae ad capillos & pilos ex Syphilide cadentes
110. a
Pituita exuberantes, cur somnient aliquando aquas, lotiones, & dulcia
141. b
Planetae cur non ex se moucantur
3. b
& cur sic dicti
3. b
Planetaae tardius circumuertuntur in occasum quàm Aplane, & motum habent manifestiorem
3. d
cur id fiat
12. a
Planete nobis proximiores sunt, quàm alia sydera, & quomodo cognoscatur
3. d
Planetae an aequaliter in occasum vertantur
3. d.& 10. a
Planetarum ordo qualis & quomodo cognitus fuerit
4. a.&. 10. a
Planetae cur semper in mediis circulis locum habeant
5. c
Planete an per se an per accidens, vt quidam volnerunt, ab ortu in occasu moueantur
10. d
Planetae cur tardius quàm primus orbis ver tantar in occsum, & cur inter se alij magis, alij minus tarde
12 a
Planeta cur modo altiores modo depressiores sint iuxta Antiquos
13. a
Planeta quidam cur maiores videantur in quadraturis adsolem existentes
13. d
Planete omnes retrogradi, secundos habent circitores
21. d
Planetarum consensus, & conuenientia, qualis
23. b
Planete in qua parte minores, & remotiores nobis videantur
32 c
Planetae, cur non faciant diuersitatem in aspectu, sicut Luna
40. d
Planetae, co maiores apparent, quoad quadra turas accedunt
42 c
Planeta ominis suum habet orbem serentem, & oppositum ei restituentem, preter vltimam spheram, iuxta Callippi sententiam
46. a
Planete, à quo recipiant motum diurunum iuxta Eudoxum
45. a
iuxta Callippum
45. c
opinio Autoris
11. a
Plante, virum habeant organicas attractiones
67. a
Plenilunium, quid sit
39. d
Poete, an salsa assumant
119. c
Poete tradunt nobis magis grata & chara, quàm alij artifices
119. c
Poeta vetus, qui dicatur
119. d
Poetas, quosnam excluserit à Repub. Plato
120. b
Poete, num sciant ea, circa quae versantur. folio
120. b
Poeta, quatenus dicendi peritus, ignorat ea, de quibus scribit
120. b
Poetae, quo pacto vite humane prosint. folio
114. c
Poeta, quid proprij habere debeat, vt ab alijs differat
115. a
Poetarum institutum quale sit
115. b
Poetarum finis, vnde sumendus
115. b
Poete officium proprium
115. c
Poete in quo ab alijs differant
115. c
Poete, ac Philosophi, vtrum natura efficiantur, an arte
112. d
Poetica, est suror, & insania quedam. vt aiunt
113. b
Poetarum origo
113. d
Poetarum finis, in quo consistat
113. c 114. a
Poeta, plura docet, & magis vtilia, quàm quius alius artisex
119. a
Poetarum fictiones, non debent prorsus à veritate aberrare
119. b
Poetae essingunt multa, que vera sunt folio
119. b
Poeta, quo pacto dicatur affectare pulchru sermonem
117. b
Poetice artis partes, quot, & que folio
117. a
Poete, nostra tempestate pauci sunt folio
117. d
Poeticus furor, quando irrepat
117. d
Poete, Deorum filij, à quibusdam dicti folio
117. d
Poeticae artis munus proprium
117. d
Poetis folis, cur essingere concessum. folio
118. a
Poetis, quis dicendi peritus possit aquari
118. a
Poeticae vtilitas & excellentia
118. a
Poetae, num semper vera effingant. folio
118. a
Poetam, ac Philosophum esse vnusquisque appetit
118. b
Poetici sermonis vtilitas, maxima
118. c
Poeta, plurima docet
118. d
Poete, quaes afferant vtilitates
114. a
Poete, de quibus tractent
114. a
Poetica ars, cui accommode comparetur. folio
116. c
Poeta, quando orator dici possit
117. b
Poetam decet & iuuenes & senes venerari
112. c
Pomata, ad pilos ex Syphilide cadentes confirmandos
110. a
Pomum, cur calescit, illeso linteo
76. b
Potiones diuersorum, cur nos delirare facivi
143. b
Primum mobile quomodo se habeat ad Aplanem
16. b
Primum mobile, cur semper in vnam partem feratur
5. d
Primum mobile, quomodo locetur
68. d
Proiecta in qere, à quo motum continuum habeant, & quomodo per acra portentur
59. b
Probabile, seu apparens, quid sit
153. b
quotuplex sit
153. b
Precipitiorum imago, cur formidabilis. folio
73. a
Primum mobile, an intelligentia communiducatur
4. c
Priruum mobile, cur per se in longitudinem moneatur
11. a
Psora, morbus, apud Grecos, qui
95. c
Psylli & Marsi, cur illesi serpentes tractent
73. a
Poetae maximas merentur laudes
114. a
Ptolemaes. quot motus sphaerarum receperit. 8. a
 
ciusdem encomiu. 9. d quot annis fuerit post Hipparchum. 14. b. & post Christum. 18. c. quid notauerit de stella spica. 14. c. in quo ipse & Albatenius maxime suerint decepti in obseruationib. 19. a. 30. c eiusdem obseruationes quot annis fuerint post obseruvationses Mentonis, & Euctemonis
30. b
Pueri, cur timidiores sint. 73. b. cur facillimè ridere soleant.
74. b
Pueri, cur cãtilensis somno intedãtur.
140. d
Pudendagra, & Mentagra morbi, cur ita vocati.
91. b
Pulli, cur viso Miluo vero, vel ficto expauescant
72. d
Pulmonis, phthisi tabefacti, indicia
90. a
Pulmonariae forma, & vires
105. b
Pulueres, in curatione peticularum adhendi, qui
102. c
Pulueres, ad syphilidem conferences qui
109. c
Puluis, peticulis conferens, qui
103. a
Punctu summu in ethera naturali cur impediatur, non autem in mathematica.
27 c
Puncta tarditatis & velocitatis, semper é diametro opponuntur
36. c
Pustulae è pituita originem trahentes, quae
96. c
Putrefactio sordida, & conclusa, quae dicatur
81. c
Putrefactionis definitio
77. d
Qvalitates, quotuplices sint, & q.
79. a
Qualitates materiales, quo pacto possint multa efficere
79. a
Qualitatum contrarlarum consensus, & dissensus quales. 61. c. quomodo ipsarum gradus alij, alios compatiantur, & qui sint. 61. vtrum gradus vnus aut plures vnius contrarij in aliud inducti, ab eodem tolli amplius possent
61
Quiddit as intellectus, quaenam sit
154. b
Quiescere perse, & p accidens quid sit.
6. b
Quodlibet, cur non agat in quodlibet.
65. b
Rabie affecti, quibus curandi
105. c
Rabiei contagem, que prohibeant. folio
105. d
Rarefactio & addensatio, corruptibilium sunt affectiones
3. c
Ratiocinandi modi, quot, & qui
133. a
Ratio medendi, quotuplex, & que
97. b
Ratiocinium, quid sit
131. b
Refractio, & reflexio, quomodo differant
13. c
Remi, & ligna in aqua, cur fracti appareant
138. b
Reminiscentia, quid sit, & quae dicamur reminisci
126. c
Res simpliciter pulchrae, quenam sint. folio
117 b
Resine abstergentes, & materiam constantem agentes, quae
99. a
Resolutio, quomodo à compositione differat
135. a
Rhetor verus, quis: & que nam vera bene dicendi ars
116. d
Rhetor, que scire debeat, vt omnibus conuenientem modum tribuae
116. d
Risus, quomodo fiat, & quid sit.
73. d
Risum mouentia, qualia. cur noua, repentina, leuia, & arguta esse debeant
73. d
cur concinna & ludicra
74. a
Res maxime distantes, cur non moueri videantur
3. d
Res, quot modis maiores, & propinquiores videantur
42. b
cur maiores & minores appareant.
13. d
Res inferiores quomodo à luna maximam commotionem recipiant
49. d
Risus, cur à Mimia, & Personatis, & inopinatè cadentibus excitetur
74 a
quomodo ex admiratione & letitia sit cõpositus, cur non sine molestia fiat.
74 a
Risus ex titillatione ortus, an sit propriè rifus
74. a
quibus facilis, & quibus durus fit.
74. a
Risus, in aliquibus nunquana visua
74. c
Ruta, & brassica cur iuxta seri nolint. folio
66. c
Sacerdotúritus, in rabit affectis
105. c
Sanguis crassus, & calidus, ad corporis vires: subtilis verò ad ingenium, valet
145. d
Sanguinei, cur in somnis rubra, & ignes videant
141. b
Sanguis, quando cijciendus, laborantibus febre pestilenti
100. c
Salina cur alio acerba edente, alteri inos prosiliat
75. b
Sanguinei cur laetabundi
72. b
Sanguinei cur alijs minus timidi 73. b & q nã eorum prõptissimi sint ad iram.
74. d
Sapores valde acuti cur molesti, & tactum feriant 68. c. Salsus cur acuitatem habeat gratam, nec asper sit, amarus nõ sit asper: & dulcis cur omnium saporum suauissimus sit
74. d
Sapor ponticus cur asper & ingratus sit: acerbus cur minus ingratus, & acidus cur adhuc minus
74. d
Sapor acetosus quomodo fiat
74. d
Saporum suauitas, & insuautas quomodo ab elementis fiant, & sapor ingratissimus quis sit 68. d cur non omnes omnibus equè grati sint
69. a
Sata facile luxuriantia cur circa oppositiones lunae à rusticis non serantur
50. a
Saturni situs quo ab Antiq. cognitus.
4. a
Saturnus motum communem habet, & proprium. 20. c eiusdem motus proprius quot annis perficiatur 20. c & 23. b & 12. c Eudoxi & Callippi op.
45. a. 46. a
Saturnus cur omnium citissime in occasum ducatur
20. c
Saturnus in quibus punctis secet Aequinoctialem, & eclipticam, & quantum variet singulis centum annis. 5. c cur appareat modo ante punctum sectionis, modo post, cum deberet tantummodo in puncto sectionis apparere
22. c
Saturnus in quamedietate tardior & in qua velocior spectetur, & eius puncti maxime tarditatis & velocitatis quae sint, & quomodo variabiles
20. c
Antiquorum ratio 21. d Auctoris.
21. c
Saturni inaequalitas penes directionem, statum, & retrogradationem, & huius inaequalitatis reuolutiones quot sint, & quotis annis fiant, & quomodo inuicem sint inequales 20. d antiquorum ratio.
21. b
Autoris
21 d
Saturnus in coniunctione cum sole velocissimus & directissimus spectatur, tardissimus vero & maxime retrogradus in oppositione. 20 d. Antiquorum ratio.
21. b
Autoris
22. a
Saturni inaequalitas iu latitudine, & apparentia circa ipsam
20. d
Saturnus, quot orbes habeat illi seruientes, & quo ordine dispositos
23 a
cur duos habeat cirvitores
21. d
Saturni circitor secundus, quot orbes habeat, & ipsorum motus quanti & quales. folio
23. a
Scordij vis, in preseruandis cadauerib.
98. b
Scurrae, & faceti, qui dicantur.
148. b
Sensus exteriores, cur indigeant certo organos: interiores verò non
123. a
Sensus communis, cur sic dictus.
123. a
Seminis humani, cur duo tantum genera sint. 66. d. eiusdem emissio, cur voluptuosissima
69. a
Sensus communis, in qua parte corporis siat
146. c. d
Sensuum sympathia, & antipathia
68. a
Separatio continui, an sentiatur
69. b
Siccorum, quot species sint
64. c
Simile, quomodo trahatur à simili, iuxta Antiquos. 60. b. an per similitudinem & naturam. 60. b. an per qualitates naturales, vel spirituales.
64. c
an per modum tum naturalem tum violentum
64. b
Similia trahere sua similia quomodo ab Autore experimento cognitum suerit,
 
& cur alia valenter, alia segniter trahant
62. c
Situs medij, quomodo re visam euariet.
13. d
Smaragdus, an ad peticulas conferat, necne.
102. d
Sol cu Venere & Mercurio aequaliter in occasum vertitur
3 d. & 10. a
Solis locus apud Antiquos varius & ambiguus.
4. a
Sol quo simpliciter in occasum, secundum quid vero in oriente mouetur
6. c. & 25. c
Sol quomodo in eadem parte oriatur & occidat
15. a
Sol non rapitur ab orbe Martis.
25. c
eiusdem circu. medius in quibus punctis secet aequinoctialem. 25. c cur in dies magis contra feratur motui pri. orbis.
31. b
Sol subalternus cum Aplane circum fertur. 25. d. & quanto tempore suum expleat motum 25. d. quo motudies, & noctes, annos & anni tempora efficiat.
31. b.
Sol in aurora, cur ruber appareat, nullius existens coloris
138. b
Solis circulus cur necessario in latitudinem circumagatur. 32. b. & quot minuta à Ptolemeo vsque ad tempora Autoris ad equinoctialem appulerit 32. b. eiusdem partes quandoque permutabuntur.
138. b.
Sol quandoque per aequinoctialem iter est habiturus
32. b
Sol quandoque mouebitur per se ab ortu in occasum velocius primo orbe.
32. c
Solis Sella eur per flexus & sinus non moueatur
33. a
Sol quot orbes habeat sibi seruientes, & quo ordine dispositos
32 d
Solis circitor quot orbes habeat, & ipsorum motus qualis, & quantus sit 32 d eiusdem circitoris motus proprius qualis & quantus sit
32 d & 29. b
Sol motu medio quot minuta peragat singulis diebus
32. d
Solis conuersio quanto seuior sit conuersione primi orbis. 25. d. & 31. b. eiusdem diuer sitates in motibus
25. d
Sol quibusdam est in conspectu per dies 21 naturales, alijs per 3 alijs vero per sex menses continuos
26. a
Solis couersiones quo inequales, & i qua parte logiores, & breuiores obseruétur.
26. a
Sol quantum peragat in die naturali mediocri, minima, & maxima
26. a
Sol in qua medietate tardior, & in qua velocior spectetur. 26. c. eiusdem punctus maximae tarditatis, & velocitatis.
26. c
Solis inaequalitas circa tropicos
26. d
Solis declinatio maxima ab equinoctiali iuxta Antiquos. 26. d iuxta Autorem. 16. a & cur semper minuatur & quot modis fiat 31. c. cur in dies corripiatur
16. a
Solis aistantia à luna quanta sit
41. b
Sol in qua parte minor & remotior, maior & propinquior videatur
27. a 32. c
Solis eclipses non fiunt extra sectiones. 41. c quado et iqua parte totus eclipsetur
41. c
Solis eclipses in qua parte maiores, & minores fiant. 27. a cur minores fiat iuxta Antiquos luna existente in imo epicyclo. 40. c. quando maximae fiant in coniunctione lune. 41. c. cur maiores fiant in septentrione.
42. a
Solis ortusibi fuit quandoque, vbi nunc occasus iuxt Aegyptiorum decreta. 27. a & 31 d. an verum esse possit.
32. a
Sol cur sic in Aequinoctiali, & in omni paralello intratropicos contento, semel au tem in tropicis cernatur
27. a
Sol in Aequinoctiali existens cur dies nocti pares producat
27. a
Sol in qua parte existens maiorem apportet diem. 27. c. cur minores faciat dies circa sectiones, maiores vero circa tropicos.
28. c
Solis ortus cur, & quando corripiantur, & producantur
28. b
Sol cur inaequaliter contra feratur primo orbi
28. c
Solis motus annuus cur inequalis sit.
29. a
Solis Absis, & antabsis cur mutentur.
29. a
Sol cur vnum tantum habeat circitorem. 29. a& quo semper directus progrediatur.
29. a
Sol cur velox & tardus sit. 29. a Ratio Callippi
45. c
Sol cur recipiat mutationem ab Aplan.
29 b
Solis motus velocior per quot annos accidat
29. c
Sol quantum ab Aplane recipiat de centum in centum annos
29. d. 30. d
Solis circuli diuersitates penes rectitudine, & obliquitatem cur difficile percipiantur. 31. b. eiusdem circuli sectiones an debeant in latitudinem mutari.
32 d
Solis sectionis motus cur discerni nequeat.
folio 33. a
Sol à quo motum diurnum recipiat iuxta Eudoxum. 44. d. à quo recipiat motum per Zodiaci longitudinem per sensum iuxta Eudoxum & Callippum. 45. a. à quo declinationem ab aequinoctiali recipiat. 45. a. quot spherae ei addantur à Callippo & ob quam causam. 45. c. & ipsius ferentes, & restituentes orbes quot sint iuxta eundem Callippum
46. a
Solis orbis an eccentricus statui posset, ut voluerunt Antiqui
47. b
Solitudinis imago cur formidabilis.
73. a
Solstitia cur continenter corripiantur
32. b
Somniare diuersa, quid faciant
141. b
Somniorum, in vigilijs, cur difficile recordemur
142. a
Somnium, quid sit
141. a
Somniorum caussa
141. a
Somniari familiaria, & per diem gesta, vnde accidat
141. a
Somnus, quid sit
140. b
Somnum, quae inducant
140. b. d
Somnus, duplex, & qui
140. c
Somnium Card. Petri Bembi.
142. b
Vini nocumenta
142. d
Soni à quo habeant ut audiantur. 59. b. cur non sentiantur nisi aere condensato.
59. c
Soni omnes excedentes cur molesti 68. a. cur valde acutus, grauis intense, asper & vniformis omnes moleste recipiantur. 68. a. b cur immusici soni molesti, musici vero grati sint
68. c
Soni integri, & fracti qui sint
68. b
Sorbi arboris effectus, in eum, qui alias demorsus fuit à cane rabido
90. b
Species habere, que proprie dicantur.
118. b
Species spirituales quo se habeant cum formis quarum sunt species, & quo materiales, & spirituales sint, & dicantur
60. d
Species omnes ab anima recipiuntur sub specie boni vel mali
67. c. & 69. c
Species in tempore recepta, cur magis delectentijs, que in mometo recipiuntur. 71. c & quomodo species gaudium efficientes momento persiciant
71. c
Species eorum, que intelligimus, an intelligibiles
122. b
Species, que in sensu, cur diuersa ab ea, quoe in intellectu
122. b
Species, ex sensib, quo pacto ad animam, que intelligit, introrsum ferat
122. b
Species in tactu sine materia, quo pacto recipiatur
122. c
Species, que in sensu, num eadem sit, quoe ad intellectum fertur
122. c
Species in sensu & intellectu, est eadem: diuer sa tamen ratione
122. c
Spes, cur in intellectu diutius maneat.
122. d
Species, quomodo situentur
123. c
Specis, quoenam diutius reseruentur.
123. d
Species, quot modis reddantur debiles, intereant, ac reuiuiscant
123. d
Species eadem prorsus est in sensu, quae & in intellectu
130. b
Spes sepius repetita, cu fiat potentior.
127. c
Sphere ratio quoe sit
3. a
Sphera cur non vna tantum sed piures, & quot fuerint cognitae
3. c
Spherae cur habere nequeant intelligentiam pro forma
4. d
Sphararum motus non solum in longitudine, sed & in latitudinem spectatur
7. d
Sphere partes cur equales quo ad visum, & quomodo ipsarum punctum summum no impediri contingat
27. c
Spherarum numerus, diuisio, & situs,
44. c
Sphaere quot ponatur ab Eudoxo ad ostedendum apparentia citra solem, & lunam 44. d & à Callippo
45. d
ad ostendendum vero apparentia circa singulos alios quinque planetas
45. a
Spiritualium actiones quot & que sint
51. b
Spiritus quomodo moueri possint ad omnem partem, cum vnum sint & cognitione careant
70. c
Spica, quantum distet ab Ecliptica, primo à Tymocrate compertum. 14. d obseruationes Alphonsi regis circa ipsam
69. b
Abranij Zacuti, & Autoris
10. c
Spiritus, vtrum animati
70. d
quomodo partes sint carnis, nerui, & aliorum: & quomodo in sanguine existentes, moueantur
71. a
Spiritus, non sunt anima
150. b
Spongie, quomodo aquam, & humida trahant
64. a. & d
Spongiarum sensus, quomodo fiat.
69. c
Stellae, quo proximiores sunt medio, eo maiorem & velociorem circa centrum describunt circulum: & quo magis absunt, eo minorem & tardiorem. & vtrum de omnibus stellis verum sit.
3. a
Stellarum, alie semper eundem situm seruant, alie continenter euariant. 3. c & que in eadem sphera sint, & quae non
3. c
Stellas non errantes à nobis remotiores esse, quam Planetas, quomodo deprehensum fuerit
3. d
Stelle, quomodo circa conspectum, ortum, & occasum differant
10. a
Stelle omnes, cur conspicueijs, qui rectum Orizontem habent: obliquum vero habentibus, cur non omnes
10. b
Stella sola in orbibus est sensibilis
33. a
Stelle illius medietatis, in qua horizo premitur sub polo, & illius medietatis, in qua horizon eleuatur supra polum, quibus, & cur citius oriantur
10. c
Stelle, cur modo maiores & propinquiores, modo minores & remotiores videantur
12. d
Stelle prope horizontem existentes, cur maiores & propinquiores: in medio vero celi minores appareant
13. c
Stelle omnes ad septentrionem accedentes, cur minores nobis appareant, australibus vero maiores, & è contra eedem in meridiem secendentes
13. d
Stelle, cur per diem aut non videantur, aut tenuiores appareant.
14. a
Stelle, quantum ab equinoctio elongari possint
16. b
Stelle, vtrum semper directè ferantur.
17. b
Stelle, quomodo veloces, & tarde reddantur
37. b
Stelle, an ex se moueri possint
3. a
Suffitus, pro syphilide effectis preparatio & effectus
109. c
Subnotionis memorandi, ac reminiscendi actus, cuius potentie sint
126. c
Subnotionis obiectum, quale sit
125. b
Subnotionis actus, cuius sit potentie.
125. b
Subnotio, que sit, quomodo fiat, & quodnam illius subiectum
124. b
Superbi, cur facilè iram concipiant.
75. a
Sydera magnac egritudines portendentia, quae
93. a
Sydera magna & noua producetia, que
83. a
Syllogismueidem, vtrum possit compositionem facere, & resolutionem
235. a
Sympathia. i. latens renum consensus.
58. a
Sympathia rerum in uniuerso existentium quum admirabilis
58. b
causa finalis & agens iuxta alios, & iuxte Autorem
958. c
Sympathia elementorum cum proprijs locis que sit
58. d
& partium ipsorum quatenus sunt in toto
59. b
Sympathia similium quàm admiranda
59. d
Simpathia & Antipathia elementorum circa qualitates contrarias
61. c
Sympathia & Antipathia mistorum que sie
62. b
Sympathia & Antipathia anime vegetatiue
66. d
Anime cognitricis. 67. b. arae sensitiue
68. a
Syphilide affecti, quo pacto inungedi 109 b que inuamenta & nocumenta ex inunctione percipiant
109. b
Syphilis morbus, quando Italiam primum inuaserit
91. b
Syphilidem, per sudorem curantes aliqui, quibus vijs incedant
108. c
Syphilis, quo pacto arceatur
106. d.
Syphilide affectis, quae victus ratio instituenda. 106. d. qui cibi salubres: qui insalubres
106. d
Syphilide affectis, quale vinum propinandum
107. a
Syphilidis seminaria, quomodo dignoscantur 107. a. & quomodo extinguantur.
107. a
Syphilidis curatio diuersa. 107. b. & quae melior
107. a
Syphilidis materia, quibus digeratur
107. c
Syphilidi, decoctum conferens, quale
107. c
Syphilis morbus perperam olim Medicis cognitus, & curatus
106. a
Syphilis, à Fracastorio carminib. decantata
106. c
Syphilide curaturo, q prius cosiderada
106. c
Syphilis, quando curatu contumax
106. c
Sympathia & Antipathia membrorum simplicium, & compositorum, continuorum, & contiguorum
70. a
Sympathia, & Antipathia Phantasie. folio
70. b & 75. b
Sympathiae, & Antipathie aliorum à Rhànusio proposite
75. d
Syrupi, febribus pestilentibus, & pracipuè peticulis, conferentes, qui
103. a
Syrupus rosatus solutiuus, in febre pestilenti longè conferens
104. a
Syrupi, ad peticulas extinguendas, conferentes, qui
104. a
Tactus voluptas, & molestia à quibus, & quomodo fiat
69. a
Terra quot modis considerari possit, & fitus ipsius quis sit, & quomodo conuenientissimus
59. a
Terra cur saporem ingratum faciat
68. d
Terracut ingratissima fit quo ad tactu
69. a
Testacea cur magis pinguescant sub quadraturis lumae, iuxta Aliorum, & Authoris sententim
50. a
Thessali quomodo landado fascinabant
75. c
Timor, quid sit, & eius effectus
72. c
Timentes, cur palleant, & tremant
72. c
Timor & tristitia simplex, quo differat
72. d
Timor, cur maior sit, quum de improuiso aliquod malum oriatur, quam si antea praeuisum suerit
72. d
& quot modis inferatur
72. d
Timor in incubo vnde fiat
73. a
Timorosa, que magis & minus sint in somno
73. b
& q magis & minus natura timidi sint
73. b
Titillatio, quid sit, & cur à nobis nos ipsos tangentibus fieri nequeat
74. b
Thymocaris quot annis fuerit ante Hipparchum. 14. b. quid scripserit de spica stella. 14. c. & quomodo prinuenit distantiam ipsius spicoe abecliptica
74. d
Tormentille vis, cotra morsum Vipere
98. a
Trahentia, quot, & quibus modis trahat.
6. d
Trepidatio, quid sit, & quomodo fiat 8. d. 9. d. cur non possit esse caussa correptionïs Tropicorum
31. c
Tristitia, quomodo fiat, & quae propie, & impropriè dicatur 72. a. eiusdem primus appetitus, quis sit
31. c.
Tristitia, quo simplice tristitia & odiu amplexetur. 72. b. simplextristitia, quo fiat.
72. c
Tristitia simplex an per secor afficiat, quomodo à timore differat
72. d
Tympana Lupina, cur dissoluant tympana ex agnino corio conflata
66. c
Vacuu cur in natura esse nequeat.
58. b
Variolae & Morbilli, quo pacto curandi
99. c
Variole, & Morbilli, qui proprié dicti
84 b
quibus contingent
84 b
quando dignoscantur adesse
84 b
Variole, & morbilli, vt plurimum accidentibus salubres
84. c
quibus analoga huinsmodi infectio
84. c d
Vectio omnis fit cum attractione. quomodo sit intelligenda propositio
7. a
Vectio orbium celestium adeò mirabilis, vt imaginatione comprehendi nequeat
7. b
Vegetabilia quo alimentum trahant
67. b
Velocitas, & tarditas propria orbium quid sequatur
12. c
Venarum motus fit animali nõ sentiete
69. b
Venaru dilatationes propter quid fiant
69 d
Vena, que nam secari debeat patienti pestilentem febrem
100. d
Velle, & nolle quid sint
133. c
Venus cur supra Mercurium locata 4. a. consensus ipsius cum Mercurio maxim9
23. b
Veneris situe motus diurnus, & conuenientia cum alijs planetis
33. a
Venus motu proprio equaliter fertur cum sole. 33. b. cur tamen non pari passu feratur
34. d
Venus quanto tempore suum expleat cursum. 33. b & 36. a. cur non semper anno vno eundem expleat
34. c
Venus ab orbe solis non rapitur. 33. b. Ratio Authoris
34. b
Veneris circulus medius in qua parte secet equinoctialem & eclypticam
33. b
Ueneris inequalitas medietatum iuxta tarditatem & velocitatem. 33. b. Antiquorum ratio. 33. d. Authoris 34. c. eiusdem punctus maxim ç velocitatis & tarditatis. 33. b. eiusdem inequalitas directionis, etatus & retrogradationes, & eius reuolutiones quot sint & quotis annis fiat. 33. b. Antiquorum ratio 33. d. Authoris. 34 c. quomodo ostendebatur ab Eudoxo.45. a. à Callippo
45. c
Venus nunquam soli opponitur, & distantia maxima ab eo quanta sit
33. b
Antiquorum ratio. 34. a. Authoris
34. c
Venus quomodo solem precedat, & sequatur. 33. b. ratio Authoris
34. d
Venus quando lucifer; & quando hesperus vocetur. 33. c. quado vespertina, & quado matutina appareat. 34 d. cur vespertina sep recedat à sole motu veloci, & accedat motu tardo. econtra vero matutina
35. a
Venus & Mercur. semp sole comitãtur
36 b
Veneris viciffitudo precedendi, insequendiq. solem quotis mensibus fiat. 33. c. Authoris ratio
34. d
Veneris elongatio matutina, & vespertina quando iuuetur, & quando impediatur. 33. c. Antiquorum ratio
34. a
Veneris maxima elongatio quando fiat.
35. b
& ipsius motus qualis.
33. a
Veneris inequalitas peues latitudine quata sit, & quo diuersa ab alijs planetis
33. c
Veneris latitudo maxima & minima
33. c
Venus in punctis medijs semper septentrionalis spectatur: in sectionibus vero tum australis, tum septentrionalis
33. d
Venus, dum soli coniungitur, cur velocissima semper, aut tardissima dum vero maximè ab eo elongatur, semper medium motum habeat
35. a
Venus, quot orbes habeat sibi deseruientes, & quo ordine dispositos
35 d
Venus, cur duos habeat circitores
34. c
Veneris circitor primue, quot orbes contineat, ipsoruniq motus, quanti & quales sint
36. a
Veneris circitor secondus, quot orbes contineat, & ipsorum motus, quanti, & quales sint
36. a
Veneris phantasia, cur virgamerigat
75. b
Verecundia, quid sit, & eius affectus
75. a
Verecudi, cur in facie maximè erubescat
75. a
Venenorum genera, que
81. d
Veru & falsum qd sint, & circa quoe
133 b
Verrucarum genera, quot, & quoe
96. b
Vesica, quo pacto vrinam expellat
69 d
Victus, in peticulis, ratio
101. c
Vioe antiquorum in inuestigandis caissis apparentium circa Sydera quot, & que suerint
1. b
Via, qua vtitur Fracastorius, in scribendis homocentricis, que sit
1. d. 2. d
Vie Actronomorum in demonstranda velocitate & tarditate stellarum, quot, & quoe suerint
37. b
Vigilia & somnus, quid sint: & de mirls, quoe in somno contingunt
140. a
Vigiliam, quoe impediant
140. a
Vigilare animal, quando dicatur
140. a
Vinum, quale dici debeat
162. b
Vinum, an calidum, vel frigidum sit
164. d
Vinum, an sit, humidum
168. a
Vinum, cur vino & aquoe bene misceatur. 65. c cur aquoe mistum, contiguum, non continuum faciat
168. a
Viri, & presertim philosophi, cur non facile rideant
74. b
Virtutem fortius operari in propinquiora, quam in remotiora, an verum sit in omnibus
11. d
Virtutes, quomodo in nobis fiant
134. b
Virtus, & ars, quid sint
133. d
Virtutes assequi, difficilius est, quàm scientias
133. d
Visus, quomoao plura nobis ostendat, quàm coeteri sensus
126. d
Visus quando, & cur tremulus fiat
3 d
Vndarum circulationes quit sint
59. c
Vndimia, Arabibus que
96. b
Vaguentum ad inungendum Syphilide affecots conferens, quale
109. a
Vniuersolia, cur maximè nota
127. d
Vniuersale quonam modo, & qua potentia fiat
129. a
Vniuersale non fit ab extrinseco intellectu.
folio 129. a
Vniuersale, quomodo in nobis fiat
129. d
Vniuersale, quid sit
130 a
Vniuersi nexus, & consensus, an in partibus ipsius ab intelligentia directis, an à materia, aut ab alio pendeant
38 c
Vniuersi partes cur orbibus accidunt
5. c
Vniuersale, quomodo intellectu fixe
130 a
Vnisonum cur aliud vnisonum moueat. 66. b 130. a narratur historia statuaruiusdam cercaese mouentis Tintinabulo pulsante
 
Vniuersalium, quoenam prius abstrabantar
130. b
Vniuersalia, sunt maximè nota
127. d
Volare nos in somnis, quomodo apprareat. folio
141. d
Voluntas quid fit
71. d
Voluntas, & intellectus, quid sint
133. c
Voluntatis habitus, quomodo in nobis fiant. folio
133. d
Voluntas, quo disserat ab intellectus
133. c
Voluntatis, & intellectus habitus, quomodo fiant in nobis
133. c
Volatice, à quo humore fiant
96. c
quot sint generum
96. c
Voluptas per honestatem suauissima, quoe. folio
112. a
Vrentia medicamenta, quoe
98. d
Vrentibus quando in contagionibus vti liceat
99. b
Vrina peste laborantium, signa
86. d
FINIS.