SERIES
QVAESTIONVM
Quast. I. AVTHORITATE propria rem suam, seu alienam quando occupare liceat: iuxta text. in l. si quù in tantam. c.vnde vi; necnon de vi, & effectu pacti de capiendo, seu ingrediendo propria authoritate.
1
2. De haerede tam directo, quàm fideicommissario, vsufructuario, legatarióve occupantibus propria authoritate, ac etiam quid de donatario causa mortis.
6
3. Lex, seu constitutio, an, & quomodo publicari debeat, & quando publicata liget, maximè ignorantes?
8
CAP. 1. Quando lex, seu constitutio publicari debeat?
9
CAP. 2 Quando lex, seu constitutio publicata ligare incipiat?
10
CAP. 3. Staturum, seu lex quando liget ignorantes?
11
4. Constitutio noua quando ad praeterita trahatur?
12
5. Quae consuetudo valeat, & sit obseruanda, & quae non?
13
6. Consuetudo quomodo, quanto tempore, & à quibus introducatur, seu praescribatut?
15
7. De Saluiano interdicto.
16
CAP. 1. De bonis inuectis, & illatis per conductorem in re locata, an, & quando sint domino pro pensione tacitè hypothecata?
16
CAP. 2. De Saluiano interdicto.
18
8. De confessione iudiciali.
19
9. De confessione qualificata, quando possit pro parte acceptari, & pro parte non.
22
10. De confessione extraiudiciali.
24
11. Confessio an, & quando reuocari possit, & de materia.
27
12. De interdicto, vti possidetis, & quis ex duobus contendentibus se possidere, obtinere debeat: quídve per iudicem isto casu faciendum, ne scandlaum sequatur, & de materia.
29
13. Opinio communis, seu magis communis quae dicatur, & quando attendenda, & de materia.
37
14. Doctoris authoritas quanta sit, & an Doctori testanti de communi opinione, seu consuetudine, credendum sit, & de materia.
41
15. Probatio quando debeat de necessitate concludere, item quando sufficiat praesumptiua probatio. quid operetur praesumptio iuris, siue iuris, & de iure, quando probationes sint iudici arbitrariae, & quid de statuto mandante imperfectas probationes haberi pro perfectis, & multa similia in proposita materia hîc traduntur.
44
16. De appellationibus non recipiendis.
48
17. Appellare an liceat à sententia arbitri.
55
18. Appellare vtrùm liceat à sententia lata in possessorio.
56
19. Appellatione prohibita, quídnam prohibitum censeatur.
64
20. Nullitate prohibita quídnam prohibitum censeatur, & de materia.
67
21. Exceptione prohibita, quídnam censeatur prohibitum, & de materia.
68
22. De remedio canonis reintegranda, 3. quaest. I.
70
23. Spoliatus quando sit statim restituendus, & de materia.
75
24. De dominij ac possessionis translatione, & probatione.
77
25. De foro competenti inter Clericum & laicum. item quando Clerici sint sub iurisdictione laicorum; & illorum statutis ligentur, ac de materia.
81
26. Procurator quando, & in quibus possit domino suo principali praeiudicare.
86
27. Excussionis materia.
89
28. De purgatione morae.
92
29. Probatio antè, quando admittatur post lapsum termini, & dilatione perempta.
93
30. De praescriptione annuae praestationis.
95
31. Expensarum condemnatio, seu absolutio, quando, & ex qua causa fieri debeat.
96
32. Petens plus debito, vel debitum ante tempus, ad quid teneatur, & de materia.
100
33. Sententia an, & quando debeat esse conformis libello, & quomodo ferri debeat sententia si in libello vna causa deducta, alia probetur, & de materia.
102
34. Clausula, summariè, simpliciter, de plano, sine strepitu & figura iudicy, manu regia, iuris ordine non seruato, velo leuato, sola facti veritate inspecta, & similes, quos effectus operetur.
102
35. De causis summariis, & earum ordine, ac materia.
104
36. De compensatione.
105
37. Creditori quando liceat rem penes ipsum existentem pro suo credito retinere, & generaliter de materia retentionis.
106
38. De melioramentis.
108
39. Sententia notoriè iniqua, quomodo dicatur ipso iure nulla, & exequi non debeat.
111
40. Absolutio à iuramento, an, & quando peti possit, & debeat, & generaliter de materia.
113
41. Administratores quando teneantur conficere librum rationum, ac inuentarium; quandóve de administratis teneantur rationem reddere, & de materia.
115
42. Iudex quando, & quibus de causis possit suspectus recusari, & generaliter de materia.
118
43. De probatione filiationis, & legitimationis.
122
44. De Arbitris.
128
CAP. 1. De verbis importantibus arbitrium, seu regulatum, & de potestate iudicis, seu arbitri, habentis liberum, seu regulatum arbitrium.
128
CAP. 2. Index, seu Arbiter habens liberum arbitrium à iure, vel ab homine regulari, quomodo se regulare debeat, & quam habeat potestatem tam in procedendo, quàm in iudicando, & de materia.
131
45. Acta facta in vno iudicio, an & quando fidem faciant in alio.
133
46. Res inter alios acta, tertio quando praeiudicet.
134
47. De tertio comparente, & appellante prosuo interesse.
137
48. Restitutio in integrum quomodo exequutionem impediat.
140
49. Restitutio in integrum sine laesione non conceditur. & qualis debeat esse talis laesio tam in maiore, quàm in minore, & quomodo probanda.
143
50. Nullitas quando exequutionem impediat.
146
51. Litigiosa res quando dicatur, quandóve alienari possit, & de materia.
150
52. Alimenta, & sumptus litis, quando sint actori pauperi per reum subministranda, & de materia.
152
53. Appellatio quando interponi debeat infra decem dies, quandóve, & à quo tempore isti decem dies currant.
154
54. Possessionis commodo nemo priuandus est de facto, & sine cognitione causae, praesertim lite pendente, & priuatus potest suam possessionem, absque co, quòd contrauenire dicatur, continuare, & de materia.
158
55. Appelatione pendente nihil est innouandum. item de attentatis, quando, & quomodo reuocentur pendente appellatione.
161
56. Inhibitio siue iusta, siue iniusta, quando timenda sit, & de materia.
167
57. De personarum legitimatione in iudicio.
169
58. Identitas rei & personae, quomodo, & quando praesumatur, & probetur, quandóve eadem res dicatur, & de materia.
172
59. De fide & probatione apochae, & priuatae scripturae, ac de eius recognitione per litterarum comparationem, seu alio modo facienda, & de materia.
174
60. Liber rationum priuatus quid probet; & quid de libro rationum alicuius mercatoris, seu alterius administratoris, & generaliter de materia.
177
61. Sententia & processus contra pupillos & minores curatore, seu tutore carentes, & indefensos, an, & quando valeat quomodo ipsi minores & pupilli citandi sint, ac plura notanda circa modum procedendi contra illos, & de curatoris, seu actoris ad lites deputatione.
181
62. Citatio in quibus casibus non requiratur.
183
63. Prior in tempore quando sit potior in iure, & de materia.
185
64. Ignorantia iuris, seu facti, an, & quando praesumatur potius, quàm scientia. Quomodo probetur. Quando, & quas personas excuset, & alia ad materiam.
189
65. Debitor de fuga suspectus quando capi, & carcerari possit, & de materia.
195
66. Producens testes, instrumenta, seu alias scripturas non solemnes, an, & quando censeatur illas approbasse, & in dis contenta falsa esse, quandóve possit producta reuocare, & aliquid addere, seu minuere. et quid de productione, seu acceptatione facta in parte, & partibus, & de materia.
197
67. Fructus alij naturales, alij industriales, & alij ciuiles. Quando restituendi sint per bonae, vel malae fidei possessorem, generaliter, & particulariter.
202
68. De ordine in notoriis seruando.
205
69. Exceptio de iure tertij quando admittatur.
207
70. De exceptione non numeratae pecuniae.
208
71. De iuramento in supplementum.
210
72. Filiusfamilias an, & quando possit agere, seu conueniri sine patris consensu.
213
73. Incontinenti fieri, aut probari quando quid dicatur, & de materia.
214
74. Index in sententia quando causam exprimere debeat.
215
75. Mora quando sine interpellatione committatur. Quando dies interpellet pro homine, & generaliter de materia interpellationis.
216
76. Index ex officio quando procedere possit, quandóve non petenti possit, seu debeat suum officium impattiri.
218
77. Mandatum quando morte mandantis, seu mandatarij extinguatur: in quibus requiratur speciale mandatum, ac nonnulla in materia mandati generalis.
219
78. De Protocolli & originalis, seu abbreuiaturae & matricis instrumentorum fide, probatione, materia.
221
79. Solemnitates extrinsecae, seu intrinsecae an, & quando ex temporis diuturnitate praesumatur.
223
80. Oblatio verbalis quando sufficiat in iudicio, vel extra, ad liberandum debitorem, vel excusandum à mora, & de materia.
225
81. De subreptione & obreptione rescriptorum.
226
82. Stylus quando seruandus, & de materia.
227
83. De connexis, & connexitatis priuilegiis.
228
84. Sententia & res iudicata an, & quando habeat praesumptionem pro se, ac de vi, & affectibus rei iudicatae nec non quando ab eodem iudice possit sententia interloquutotia, seu diffinitiua reuocari, vel emendati.
231
85. Difficultas & impedimentum, quando excuset à mora, poena & periurio. & quomõdo probetur & de materia.
233
86. Nullitas annoceat quando constat de bono iure in negotio principali, & de materia.
237
87. Instrumenta quae, & quando habeant exequutionem paratam, & de instrumenti fidè, & probatione.
238
88. De actionum cumulatione, necnon quando agens vna via, possit eligere aliam. & de materia illius regulae: Via, quam elegisti, tibi pateat.
239
89. Assertioni alicuius iuratae, an, & quando standum sit.
241
90. Cautionem iuratoriam an, & quando praestare possit ille, qui fideiussores non inuenit.
242
91. Furor per quem, & quomodo probandus. Quis dicatur furiosus, quis demens, quis mente captus, & de materia.
243
92. De iure offerendi.
245
93. Peritorum iudicio quando standum sit, & generaliter de materia.
245
94. Ius Canonicum quando seruandum sit potius, quàm ciuile, & de materia.
247
95. Creditorum maior pars quando possit, minori parte contradicente, debitori debitum remittere, vel dilationem facere, & de materia.
248
96. Praescriptio quando currat cum mala fide, vel iuris errore, quando bona, vel mala fides praesumatur. quandóve mala fides defuncti noceat haeredi, & de materia.
250
97. De poena negantis verum, multaque in materia mendacij
253
98. De miserabilibus personis, & earum priuilegiis, & materia.
255
99. De poena conuentionali, an, & quando exigi possit, & de materia.
257
100. Nuntio quando, & in quibus credendum sit.
258