INDEX ALPHABETICUS
EORVM, QV AE HOC OPE
RE TRACTANTVR.
Abstracta & concreta vude dicantur, & duplex abstractum describitur.
363
Actus primus & iecundus quid sit.
228
Actus quomodo libertatem participant, tametsi volutas actus no imperat.
424
Actus qui non mereantur.
425
Actus voluntatis participes sunt, etiam dum voluntas ligata est.
425
Actus in ebrietate admissi no excusantur à peccato.
425
Ad aliquid excessione, defectione actiui, passiui, motiui, & mobilis, quid.
71
Aequinoct. circulus cur dicatur. 203. & cur equator cingulu.
204
Aequinoctium vernum & autumnale quid.
203
Aestimatiuae officium, & ipfam esse motus principium.
309
Aestimatiuae duplex operatio.
310
Aestimatiuae ab imaginatiua differentia.
311
Aestimatiua an eadé sit cum phan tasia dubitatur.
312 & 313
Aestimatiua diuidit, & componit quod quidam phantasiae tribuunt.
312
Aestimatiua in homine quàm in caeteris animalibus nobilior est, & quo haecabilladifferat.
313
Aestimatiuae seu phantasiae locus, & despectio, & officia.
314
Aestimatiua somnia naturalia operatur.
337
Aestimatiua mouet objectum.
377
Affectiones, amor, gaudium, & c. spirituales in intellectiuo appetitu inueniutur, quemadmodu cor porales in sensitiuo sunt.
391 & 393
Affectiones cur dicantur, & non passiones.
391 & 393
Ageus naturale no potest seipsum secundu vtraq; parrem mouere, neque à seipso moueri.
70
Agens & patiens, similia & dissimilia cur esse debeant.
127
Alteratio quid, & quomodo ab aliis motus speciebus differat.
121
Amor omniu passionu radix.
399
Anima rationalis à corpore separata corpori iungi cupit, quod an gelis non competit.
29
Anima rationalis corporis corruptioné, non corpus detestatur.
31
Anima rationalis seipsam mouet.
72
Anima vegetatiua nutritionis est causa, & augmentationis naturalis.
122
Antiperistasis quid.
148
Antiperistasis duobus fit modis.
149
Anima rationalis ab intelligentiis differt.
180
Annus bissextilis quis, & quare hoc nomine appelletur.
191
Angelus ille primus cur Lucifer di ctus sit.
196
Anima quid.
227
Anime aliae duae definitiones.
228
Anima in tres species diuiditur
228
Animae tres, tantum ratione differunt, & in singulis corporis partibus simul sunt.
229
Animarum, sola rationalis à corporeseparata no perit, nec de potentia materiae educitur.
231
Anima rationalis à corpore separata, quomodo seruet alligatas potentias organo corporeo.
230
Angeli paucis operationibus, hominibus plura assequuntur.
233
Animalia quaedam ex corruptione nascuntur, alia indifferenter ex hac, & ex femine, alia ex comistione specierum, quorum prima & postrema generationem nesciunt.
238
Animalia quaedam cur respiratio neodorentur, alia vero minime.
287. & 288
Animalia quaeda cur odorar' orga nu habeat tectu, alia vero nõ.
288
Animal omne, & folum animal dormit, & quare.
328
Apprehendentes facilè, maleteruant.
217 & 218
Appetitus sensitiuus in omnibus animalibus reperitur, & abaestimariua naturaliter mouetur, & mouet.
386
Appetitus concupiscibilis, & irascibilis quid, & quae eorum passiones.
394
Appetitus intellectiuus, quî ae xiensitiuo differat.
405. 406
Appetitus intellectiuus ab obiecto non patitur, nec cogitur prosequi.
405. 406
Appetitus sensitiuus quomodo vo luntati repugnat.
410
Appetitus sensitiuus quomodo ad modum petulantis equi refrenari, & subiici debeat.
418
A' proportione maioris inaequalitatis fit actio.
90
Aqua quem habeat situm.
172
Asinus Buridani inter duas auenas.
390
Astrum quid.
191
Augmentatio multis dicitur modis.
122
Augmentatio à nutritione differt.
123
Augmentatio quomodo fiat & ex quo.
123. & 124
Augmentatio fit fine vacui positione, aut penetratione dimésionu, quéadmodu & motus localis.
124
Augeri quid propriè dicatur.
125
Aures cur tortuosae.
270
Aures nullum proprium habent sonitum, vt necoculus coloré, & vnde sonitus ille qui intra aures percipitur, & ipsum esse boni auditus argumentum.
269. & 270
Audacia quid.
394
Axes mundi, seu poli, arcticus & antarcticus, qui dicantur.
189
Bruta animalia hominibus, tum cibo, & potu, tum venere, téperatiorasunt.
260. & 261
Bruta non reminiscuntur.
325
Bruta non componunt aut diuidunt mediate copulaverbali.
374
Bruta, licet oblatis duobus obiectis deliberare videantur, nõ deliberant tamen.
389
Bruta cur interdum persententia iudiciaria morte plectantur.
424
Causa quid sit, & quomodo ab occasione distinguatur.
41
Causae altera definitio, eius quatuor species explicans.
42
Causa materialis quid.
43
Causa efficiens quid.
44
Causa finalis quid.
45
Causa formalis quid.
44
Causa finalis & efficiens quomodo primae dicantur.
45
Causarum proprietates tres.
47
Causae plures sunt eiusdem rei diuersarum specierum & eiusdé.
47
Causae sunt sibi mutuo causae, & in eodem & in diuerso genere.
48
Causa cadé cõtrarios producit effectus pro varia passi affectiõe.
49
Causarum quaedã vniuersalis, alia particularis, alia propinqua, alia remota, & quae sint.
50
Causarum, alia per se, alia per accidens, secundum rem, & appellationem.
52
Causa per se, & per accidens secundum appellationem quid.
52
Causa per se & per accidens secundum rem, quid.
53
Causa potentialis, quid.
53
Causa actualis quid.
53
Causa secundum esse, quid.
55
Causa secundum fieri, quid.
55
Casus & fortuna quibus effectibus conueniunt.
62
Casus quid.
63
Casus a fortuna distinctio.
63
Causae velocitatis & tarditatis motus sunt variae.
80
Calor naturalis augmentationis & nutritionis instrumentu, quo deflciente augmétatio cessat.
123 & 124
Calidum segregat partes diuersae rationis in misto.
140
Capra saltans quid.
149
Caligo vel nebula quid, & quomo do dissipata serenitaté diei praenuntiet.
153
Calor Solis à Martis calore differt.
199
Caput & cauda Draconis, quid.
111
Calor naturalis vitae necessarius, humido radicalinutritur.
242. & 243
Causa longitudinis & brcuitatis vitae procedit ex caloris naturalis, & humidi radicalis proportio ne adinuicem.
244
Calor & humiditas, qualitates bonae sunt, & quas inter caeteras expedit dominari.
243
Causa breuitatis vitae hominis triplex est, brutorum duplex, plantarum vnica.
252
Canes vocum significationé ignorant, tametsi ad auditum quorudum quasdam operationes exerceant.
368
Circulus maior quid, & quot fint.
203
Circulus minor quid.
203
Circuli minoresquatuor sunt.
208
Circulus arcticus & antarcticus quid.
208
Contra naturã quid dicatur.
14
Consurrectio in Deum ex naturalibus.
22
Conuersio in Deu ex creaturis.
68
Continua quae dicantur.
80
Contigua quae dicantur.
80
Consequenter se habentia quae dicantur.
80
Corpus simplex quid.
128
Combinationes qualitatu primarum vnde quatuor elementa consurgunt.
129
Complexiones in mistis quae sint.
141
Cometa futurorum malorum indicium.
151
Cometa qua coeli parte generetur, & quem habeat motum.
151
Continuum quid.
166
Corpus quantitas quid.
166
Corpus simplex, & compositu siue mistum quid.
168
Corporis simplicis diuisio, & eorum corporum situs explicatur.
168
Coelum cur nibilcorrumpat.
180. & 181
Coelum vnica camq; nobilissima habet qualitatem, lucem videlicet, qua mediante suas operationes exercet.
180. & 181
Coelestis natura mistum non ingreditur.
180. &181
Coelum cur quinta essentia vocetur.
180, 181
Coelestia corpora animata non sunt.
183
Coelum empyreum quid, & anin inferioribus quid operetur.
185
Coeli vndecim, & quo ordine siti.
186
Coelu nonu cur aqueu dicatur.
186
Coeli aquèi frequens in sacris literis fit mentio.
186
Coelum stellatum & fir mamentu idem est, & vtriusque nominisratio.
184
Contemplatio pia, ex planetarum ordine congruo.
195
Colurus solstitioru quis circulus dicatur.
206
Colurus aequinoctiorum, & puncta duo in eo aequinoctia distinguentia.
207
Coniunctio diametralis quid.
211
Corpus opaculuminoso obiectu, sieo minus fuerit, pyramidalem facit vmbram.
211
Corpus physicum & organicum quid.
228
Corporum quaeda multa, alia pauciora habent organa, alia nulla.
228
Contemplatio de congruentia corporis ad animam, & ediuerso,
234
Complexionum quae sit maxime diuturna.
245
Comparatio viuentiu quo ad vite logitudiné fit multis modis.
249
Color luminis alienti illustratione eget vt videatur, non autem lux, quaeetiam per maius lumen impeditur.
265
Color quibus conueniat corporibus.
265
Color actu sensum faciés, qd.
267
Color quid.
268
Corpora quaedà, cur ab odoratu non percipiantur.
285
Coqui cur ex cibis, quibus parado adsunt, exaturentur, similiter is qui penarium vino repletum intrat.
28
Cognitio nostra itellectualis quomodo a sensu proficiscatur.
352
Cognitio Dei in nobis duobus formatur modis.
355
Cognitio intellectus quadruplex.
348
Cognitio intellectualis singularis quid.
358
Cognitio vniuersalis intellectiua quid.
359
Cognitio cocretiua quid, & ipsam esse infimam operationum intellectus.
361
Cognitio abstractiua quid, & ipsam sensui no competere.
362
Cognitio vniuersalis concretiua. & abstractiua quid.
362
Collatio pulchra sensualitatis cumeretrice, exliteris sactis.
422
Constellationes & astrorum virtutes, voluntatem cogère non posse, quantumuis vehementes, sed sola stultos ipsas sequi.
422
Deo nihil est casuale aut fortuitum.
64
Deo materia & forma non competunt.
65
Deo copetit esse causam finalem & ethcientem.
65
Deus multa mediantibus causis secundis agit, quaetemen omnia per se potest.
66
Deus licet mediante causa secunda agat, immediate tamen ad quemhbet concurrit effectum.
66
Deus in omnibus rebus per suam essentiam inexistens & praesentiam, non mouetur.
58
Deus quamuis omnia instantanee mouere potest, non facit tamen.
94
Deus seipsum mouere no potest.
94
Deus solus essentia infinitus.
98
Deo solum esse conuenit, no fuisse aut fore.
116
Desperatio quid.
395
De' nobiliori modo docet, quam homo.
370
Diuinitatis consyderatio ex natura materiae
19
Differétia multiplex regionis coelestis & elementaris.
180
Dies quis naturalis, & quis artificialis dicatur.
188
Doctrina spiritus sancti nullam per se habet in docendo resistentiam, & quomodo peccatum obstat.
257
Dominium duplex est, & iuxta alterum eorum, appetitus sensitiulis voluntati subest.
408
Eclipsis lunae quomodo fiat.
211
Eclipsis lunae quado fiat.
212
Eclipsis lune qb'locis sole & luna existentibus fiat partialis.
213
Eclipsis totalis, & vniuersalis quid differant.
213
Eclipsis solis quid.
214
Eclipsis quando perfecta, & quando partialis.
214
Eclipsis solis in nouiluoio, & lune, in plenilunio fit.
217
Eclipsis solis vniuersalis esse nequn.
216
Eclipsis solis à huoae eclipsi multiplex discrepantia.
215
Eclpsim solis tempore passionis Christi Dionisius in Aegypto vidit.
218
Eclipsim tépore passionis Christi vniuersalem fuisse, partim luna coniuncta soli, partim radiis retractis, aut nubib' obiectis.
220
Echo quid.
280
Echo semper fieri, licet non audiatur, & cur no audiatur priorum partium soni reflexio.
280
Effectus quid fit.
46
Efficiens causa est, tum principalis, tum minus principalis.
55
Effectus secundum esse, & fieri, quid.
56
Effectuum, quidam semper, alius plerunque, alius suam sequitur causam.
62
Effectus quis dicatur fieri propter finem, & quis non.
62
Effectus casualis quid.
63
Effectuum quidam per elocutionem fiunt, alij non
63
Elementa quatuor sunt quorum quodlibet habet duas primarum qualitatum.
128
Elementa symbolizantia quae dicantur, & quae non.
130
Elementorum symbolizantium, facilior est transitus.
130
Elementum superius sibi proximum inferius proportione decupla excedit.
131
Elementa quatuor, quomodo in mistis corporibus maneant.
133
Elementa quatuor ad quodlibet mistum & quamlibet eius partem concurrunt.
135
Elementorum aliquod in misto semper dominatur.
16
Elementis puris no vtimur.
136
Elementa post iudicium in alium statum esse reuocanda.
137
Elementa cur rem ad interitum ducunt.
142
Entium quaeda sunt actu tantum, alia & potentia sunt.
71
Ens in decem praedicamenta diniditur.
72
Ens, seu verum intellectus obiectum.
352
Essentia mobilium non mouetur.
88
Experimenta docent vacuum esse non posse.
110
Experimenta docent quatuor elementa in mifto manere.
135
Exhalatio quid.
149
Exhalatio causa materialis initoru in aëris suprema regione potissimum appaparentium.
149
Exhalario causa materialis est tonitrui, fulminis, ventorum atqueterrae motus.
158
Febricitantibus cur omnia sunt insipida.
289
Finis vlrimatus quid.
59
Fiuis non vltimatus quid.
59
Finis vlrimatus, vnicus quippe Deus.
59
Finis non vlrimaaus cuiuslibet reivsus est.
59
Finis prima causa est, & ad ipsum erfectus & media aptantur.
61
Firmamentum nonnunquam sotum aggregatum ex orbibus planetarum, & stellarum, fixarum significat.
187
Fluuij ex mari fluentes cur salsi non sint.
156
Fluxus & refluxus maris vnde.
156
Frigidu partes heterogenias conrungit.
141
Frigidiora loca habitates amplioricibo egent.
148
Frigiditas & siccitas mortis initia sunt.
244
Frons cornuta & obtusa, cuius sint indicium, & qua rationé.
308
Forma vt est principium rerum naturalium, quid.
24
Formae vltimae plures se non com patiuntur in eadem materia.
24
Formam non id esse quod suo ad uentu composito dat.
24
Forma deosimilis ostendit.
26
Forma quomodo materiam appetat.
28
Forma substantialis coelestia corpora incorruptibilia reddit.
35
Formales causae tres sunt substantialis, artificialis, & accidentaria.
55
Forma accidentaria quid.
55
Fortuna minus commune est casu.
62
Fortuna quid.
62
Forma quomodo infinita.
97
Forme substantiales per se locum non habent.
103
Fontes & fluuij vnde generentur.
153
Fontes & fluuij non ex aqua, ex pluuia collecta fluunt.
155
Fontes cur in locis montosis.
155
Fulmen quid.
158
Fulmen exteriora sine nocuméto transit interioribus laesis.
158
Fumus iram in sacris literis significat.
404
Galaxia quid, & eam esse duplicem.
152
Gaudium & voluptaté, omnium passionum esse finem.
400
Generatio verbi aeterni & processus spiritus sancti explicatur, per Solem generantem lumen, & ardorem.
57. & 58
Generatio quid & quomodo ab aliis morus speciebus differt.
121
Generare sib simile opus naturalissimu est, est necomnibus, nec solis animalibus coueniés.
237
Generatur in quibusdam simile sine semine, ramusculo inserto.
238
Grando quid & cur lapides in se nonnunouam concludat, & rotunda sir figura.
153
Grando cur aliquando animalis referat speciem.
153
Grando cur potissimum in vere & autumno generetur.
153
Graue dicitur dupliciter, vtpote quod simpliciter graue est, & id quod solum comparatione alterius graue dicitur.
168
Grauissimum quid, & vnicum esse.
168
Gustus quid, & quod mediu eius & instrumentum.
289
Gustus & tactus habent medium coniunctum.
289
Gustus est quidam tactus.
290
Halon quid, & vbi generetur.
159
Hemisphaerium quid, & duo esse.
208
Hiatus quid.
149
Horizon quis dicatur.
207
Horizon in rectum & obliquum distinguitur.
208
Homines studiosi macrescut, som niculosi pinguescunt.
329
Homo multis animalia caetera excellit, tum quod vocum significationes capiat.
368
Homo solus animalium disciplinae capax.
369
Homo solus diuidit, & coniungit plura copula verbali, & plures propositiones coniungit, atque raciocinatione conficit.
372
Homo solus suam excellentiam nouit, & ea gaudet, idque per intellectum.
376
Homo intellectus lumine omni perfectione cuiuslibet creaturae gaudere potest.
379
Homo solus omnium creaturarum oenctur gratias suo creatori agere, etiam pro aliis creaturis.
381
Homo non in omnibus actibus meretur aut demeretur.
423
Homo ratione voluntatis infinite est capacitaris ratione vero appetitus sensitiui finitae: vnde homo gula, cupiditate, bruta longe excedit.
238
Homo solus deum amare potest, & ei vniri.
425
Humidum est facile terminabile termino alieno.
244
Humidum radicale quid, & qua materia partim cosumptum reparetur.
243
Hyeme maiori est opus cibo quàm aestate.
148
Hyeme media aëris regio minus est frigida, quàm aestate.
148
Idem zenit habentes cundem habent meridianum.
207
Ignis perpendicularis quid.
150
Ignis fatuus seu candela ardens quid.
150
Ignis elementaris à quibusda negatur & oppositum ratione probatur.
170
Ignis elementaris cur ita rarus.
170
Ignis elementaris nutriméto non eger.
171
Imaginatiua quae, locus cius & differentia à sensu communi.
308
Imaginatiua nunquam est motus principium.
308
Infinitum èssentia & quantitate.
97. & 98
Infinitas materiae, imperfectionis est, formae vero perfectionis.
98
Infinitum quantitate continua & discreta.
98
Infinitum potentia & actu.
99
Infinito nihil maius.
100
Infinitum successione, non actu, sed potentia tantum infinitum est.
100
Infinitum in actu, in rerum natura non reperitur.
100
Infinitum multitudine non reperitur.
101
Ingeniosi fere memoria deficiut, & ediuerso.
327
Ingeniosi bene reminiscuntur, licet non semper bene memorentur.
327
Insomnia vnde procedant, & cur ita esse putamus vt somniamus.
335
Intellectus quid sit, sensus comparatione docetur.
353
Intellectus aestimatiuam excellit.
355
Intellectus agés & passibilis quid & quod vtriusque officium.
358
Intellect' agés lumini coparatur, & lumé spirituale dicitur.
358
Intellectus à sensu differentia, & necessitatem esse ponendi intellectum agenté & patietem.
361
Intellectus agens an realiter à passibili differat, dubitatur.
361
Intellectus agens quomodo se super phantasmata conuertit, & ex corporalibus spiritualia intelligat.
354. & 355
Intellectus adiutus lumine spiritus sancti, deum facie ad faciem contemplabitur.
357
Intellectus deum sibi maxime cognoscibilem ob corporis molé contueri non valet.
357
Intellectus quomodo singulariter intelligat.
358
Intellectus eodé phatasmate nuc abstractam, nunc concretam habet notitiam.
361
Intellectus practicus & speculatiuus quis.
376
Intellectus super suos actus reflectitur, quod nulli sensuum competit.
377
Intellectus ex seipso deum potest cognoscere.
378
Iris quomodo generetur, & quod tricolor sit.
159
Iris & halon quid differant.
160
Irides duae aut ad summum tres apparent simul.
160
Iris secuda eosdem habet colores cu prima, sed ordine continuo, & tertia eodé omnino ordine.
160
Iris quo tempore appareat.
160
Ira passionem cur non habeat sibi contrariam.
396
Lancea volans quid.
150
Lapis cum fulmine ex nube decidens, fulminis cuneus dicitur.
159
Languentes cur saepenumero longam vitam degant.
248
Leue quid.
167
Leue quoddo tantum in respectu, aliud simpliciter.
167
Leuissimum quid.
168
Linea quid.
166
Linea simplex quid.
167
Linea ecliptica quae, & curita appelletur.
205
Linea ecliptica cur via solis appelletur.
205
Lignum vitae cuius fuerit virtutis.
250
Linguae duplex officium, alterum tantum necessarium.
277
Locus quid, & potissimus locus proprius.
103
Locus quis comunis, & quis proprius.
104
Loci proprietates sunt quatuor.
104
Locus quis naturalis rei.
105
Locus quis volentus.
105
Locum naturalem cur cuncta petant & magno desiderio contendant.
105
Luna humidis dominatur, que plenilunio crescunt, nouilunio vero decrescunt.
197
Luna in bonam parté & malam in scriptura applicatur.
197
Lunae varius ad solem respectus mutationis eius est causa.
216
Lunae vnde sit varia figura.
217
Lumen omnium astrorum à sole proficiscitur.
197
Lumen semper reflectitur.
165
Materia prima quid.
17
Materia secunda quid.
16
Materia prima tantum eius potentia.
18
Materia prima tatum passiua est, idéoque deo dissimilima.
18
Materiae creatio deo non fuit indigna.
20
Materia non nuda, sed sub forma est creata.
21
Materia an sine forma creari potuisset dubitatur.
21
Materia nulla creata virtute fieri potest.
21
Materia nulla creatura annihilari potest.
22
Materia inferioru an specie à superioru materia distinguatur.
23
Materia & forma, cerae & sigillo comparantur.
24
Materia formam appetit, vt id à quo perficiatur.
27
Materia coelèstis, vim nullam patitur, aliam forma accipere prohibita.
38
Materiae ad alias formas appetitus, ex imperfectione est, atque ideo pueris & cani assimilata Oesopico.
38
Materia in beatis sub forma eadem manebit sine violentia qua in damnatis admittere non videtur inconueniens.
38
Materia comparatur ad formam & sic in qua dicitur, & forme cor relatiuum est.
54
Materia ad compositum collata ex qua dicitur.
54
Materia quomodo infinita.
98
Mare duplici ex causa salsum.
155
Maris fluxus cur quotidie fere vna hora tardius incipiat.
156
Mare quando crescat, decrescatve.
156
Marecur nunc impetuosius nunc mitius fluat.
156
Mars non ita nociuus planeta, atque Saturnus, & quam operetur complexionem.
194
Medium motus quoque distinguere.
76
Mensura durationis triplex & discrimen eiusdem.
118
Mercurius ingenium dat, Marti aut Saturno iunctus haereticum, & tumultuarium, Ioui vero propinquus, troquillum & commodum.
196
Meridianus circulus quis dicatur.
207
Medium visus quid, cur colore careat.
281
Medium propter colorem, & no propter visum, illuminari debet.
281
Memoria quid, & quod eius officium pulcherrima docet similitudo.
315
Memoriae ab imaginatiua differentia.
316
Memoriae nomen tripliciter accipitur.
316
Memorie locus, & eius dispositio, & bonae memoriae iudiciu.
316
Memoria quae bona, quae mala.
317
Memoria eadem, cur vnum altero melius seruet.
317
Memoria intellectiua quid, & quàm sit necessaria, eius a sensitiua memoria differentia.
365
Mistio quid, & quotuplex.
132
Modi existendi in alio, octo.
102
Monstrum quid & variis ex causis contingere.
67
Motus quis perfectus, & quis imperfectus.
72
Motus subitus instantaneus, & successiuus quid.
73
Motus nullo praedicamento continetur.
74
Motus extensionis non autem intensionis habet partes.
75
Motuum localium alius rectus, alius curuus.
166
Motus rectus, motus sursum, deorsum, & circularis, quid.
167
Motuum quis simplex, & quis mistus dicatur.
167
Motus coeloru quomodo cotrarij dicantur, & quomodo coeli inferiores sine violétia à primo mobili rapiantur.
189
Motus cuiq; coelo proprius, quanto tempore absoluatur.
190
Motus propriè dictus & mutatio differunt.
78
Motus, saltem ratione, à termino ad quem distinguitur.
78
Motus, ab actione, & passione differt, saltem ratione.
78
Motu eodem mobile mouetur, & mouens.
78
Motuum quis tardus, aut velox.
78
Motus frequens non idem quod velox.
79
Motuum quis regularis & irregularis.
82
Motus naturalis qué habeat processum, item violentus, & progressiuus.
83
Motuum quis naturalis, quis ité violentus dicatur, & vtrunq; in cunctis rebus reperiri.
84
Motus cui quieti priuatiuae opponatur.
85. & 86
Mobile & moués per se mouent, & mouentur ratione partis, & per accidens.
91
Mudus vniuersus quibus con.
Nadir quid.
205
Nix quid, & quando gener
154
Nubes in regione aëris suprema non generantur, sed ignea quaedam.
147
Obiectionum quarundo, contra eclipsim in tempore mortis Christi factam, solutiones.
218
Obiecta sensuum exterioru quinque.
264
Odoratus quid, & cuius naturae & quod instrumentu & obiectum & quomodo odoratio fiat.
283
Odoratus cur in homine quàm in caeteris animalibus imperfectior.
284
Ordo quis fit in mouentibus subordinatis.
89
Ordo in elementis vnde.
179
Oppositio diametralis quae dicatur.
211
Partes mobilium perfectius ipsis accidetib' mouétur.
87
Parahelij quid.
161
Parahelij duo cu sole apparuerut tempore natiuitatis Christi.
162
Periodu seu terminu determinatu, natura omne viués habet.
251
Perspicuum actu, & potétia quid.
267
Penetratio dimensionum impossibilis.
107
Pluuia quid, & quid imber, pluuia & labrocera differant.
152
Planetae septem & eorum situs.
192.& 193
Planetae soli stellarum, non scintillant.
193
Planetae nunquo zodiacu exeunt, vnicus tamen sol lineam eclipticam semper tenet.
205
Poli mundi duo, quorum alter nunquam nos latet, alter vero perpetuo.
189
Potentiarum animae quaedam in anima sunt, aliae in composito; quarum ille tantum animam à corpore separatum sequitur.
230
Potentiarum diuersitas partim perfectionis; partim imperfectionis est.
233
Potentiae vegetatiuae quae & quot officia praecipua.
235
Potentiae quatuor sunt necessarie, nutritioni, augmétationi, & generationi.
236
Praeter naturam quid.
14
Principium naturalis quid.
15
Priuatio quomodo transmutationis rei naturalis principium.
32
Propter finé omnes res naturales agunt, siue viuentes siue non.
60
Prouidis pauca casualia aut fortuita cotingunt, improuidis vero plurima.
64
Proprietates temporis quinque.
117
Proprietates augmentationis sex.
125
Primae qualitates quatuor.
129
Proprietates elementorum sex sunt.
131
Pruina quid sit, & quando fiat.
154
Pruina cur foeteat.
154
Pruina quando indicium serenitatis, & quando effectus contrarij.
154
Proportio quatuor qualitatu primarum, causa est vitae longae aut breuis.
246
Praecocia seu praematura ingenia, cur breuioris sint vitae.
248
Puncta solstitioru duo, & vbi.
205
Pueri cur infelicis sint memoriae.
319
Qvinque ad motum requisita.
75
Quies quid sit.
86
Quantitas corporea sola ita occupat, vt eodem loco aliam no admittat.
108
Quinque modi sunt locum replédi.
108.& 109
Questio an quicquam simpliciter generetur, néone.
138
Quaestio, qua ratione ex cotrariis quatuor aliquid generetur.
140
Quaestio, an quamlibet corruptio nem sua sequatur generatio noua.
142
Quaestio, quaenam sit causa genetionis aut corruptionis diuersorum temporum.
142
Quaestio, vnde quorunda tam facilis generatio, alioru vero tam tarda ac difficilis.
143
Quaestio, an corruptu semel possit idem redire.
143
Quaestio, cur indiuiduum nutriédo nequeat perpetuari.
249
Quinque concurrerunt miracula tempore passionis Christi.
218
Ranae cum pluuia descendut.
153
Res naturalis quid.
11
Res spirituales creatae tantum habent finalem, & efficientem causas: corporales vero ad haec materialem & formalem.
41
Res permanés & successiua quid.
73.& 74
Regulae proportionum septem Oristotelis, quibus duae aduciuntur.
90.91.& 92
Regiones aëris tres, & earu qualitates.
147
Regiones quae sint habitabiles, & quae minime, & quomodo id sit accipiendum.
210
Respiratio duo habet officia, quorum alteru necessitatis est, nec omnibus animalibus conuenit.
277
Reminisci quid, & qui à memoratione differat, & ad illud quàm ad hoc plura requiri.
325
Res corporalis in intellectum no agit.
351
Ros quid, & cur potissimum verno tempore generetur.
154
Soturnus planeta nociuus, & cur cu falce depingatur.
194
Saliua licet no sit medium gustus ad gustationem tamen requiritur.
289
Saporum variae sunt species.
290
Scripturae origo.
277
Seminis pulcherrima cosideratio.
239
Sensus exteriores quinque.
264
Sensibile per se quid, & sensibile per accidens.
264
Sensibile proprium, & sensibile commune quid.
264
Sensus omnis speciem absque materia recipit, & cur plantae non sentiunt.
299
Sensibile excellens, sensu corrumpit, quid dicatur.
300
Sensussuu quisque habet obiectu organum, & medium.
300
Sensus nullus, proprij obiecti alterius speciem in se recipit.
301
Sensus comunis vbi situs & quod eius officium.
305
Sensus communis necessario ponitur.
305
Sensus exterior super actum suum non reflectitur.
307
Senes infelicis sunt memorie, quae tamé in iuuétute memoriae madauerunt tenacissime seruat.
319
Siccum formam impressam optime seruat.
317
Signa pluuiae.
152
Signa terraemotus.
158
Signa borealia, seu septentrionalia aut arctica sex sunt, rursum sex meridionalia, australia, seu antarctica, & cur ita dicta.
205.& 206
Solis in scriptura magnifica mentio.
200
Sol diuino verbo compara.
200
Solstitium hyemale, & aestiuale quid, & quando sit, & quomodo Sol stare dicatur.
206
Sonus quid, & tria ad ipsum requiri.
271
Sonus fortior cur non semper longius audiatur.
273
Sonus & in aqua & in aëre recipitut.
274
Somnus quid: duplici de causa necessarius est.
328
Somnus vti cibus necessarius est, quatenus vnicuique vtendu.
330
Somnus quomodo fiat, vnde fortior aut debilior.
331
Somnus matutinus castitatis inimicus.
333
Somnia naturalia, supernaturalia, animalia quae.
Somnia mala, viris optimis sine crimine contingunt.
338
Species reru non sunt animae concreatae, nec ipse quoque animae simul creatae sunt.
354
Spes vnde oriatur.
395
Stipulae ardentes quid.
150
Stellae fir maméti in sex magnitudinis differentias diuidutur.
176
Stellae innumere sunt in firmaméto, hinc visu non notabiles.
176
Stellae fixae scintillant, & cur fixae dicantur.
192. & 193
Stellae & Luna, cur de die non videantur.
266
Successio impedit durationem, vt occupatio repletionem.
116
Superficies quae connexa dicatur, & quae concaua.
102
Superficies quid.
166
Tangédi modi quatuor sunt.
126
Tactus organum, medium & obiectum quid.
291
Tactus, solus omnium sensuum animali est necessarius, cur per totum sit diffusus.
291
Terminus à quo, ad quem, quid.
75. & 76
Tempus quid & eius duplices partes, & quomodo numerus dicatur.
112
Tempus omnia mésurat, sed solu motum primi mobilis intrinsecè, cui & aequale est.
113
Terrae motus quid.
157
Terra mobilis est omni motu, & quomodo punctum & centrum dicatur mundi.
175
Terra vnde suam habeat immobilitatem.
177
Terram esse rotundam, quomodo intelligatur.
177
Terra cur montosa sit, & vallibus plerisque in locis distincta.
178
Terrae quantitas.
179
Tempus vitae humanae, pro diuersis mundi aetatibus, aliud atque aliud fuit.
255
Tenebrae quid.
163
Timor quid fit.
396
Tonitruum quid.
158
Tonitruum fulmine prius est, licet posterius percipiatur.
158
Torrida zona quid, & qua viuentibus praebeat habitationem.
20
Tropicus Cancri, seu aestiualis quid.
209
Tropici respectu quoru hyemales & aestiuales dicantur.
209
Tropicus Capricorni seu hyemalis quid, & vnde tropicus dicatur.
209
Tremor & pulsus, quid differant.
158
Vaccu impossibile est esse.
110
Vacuum quid fit.
110
Varietas figurarum in aëre apparentium vnde proueniat.
149
Vapor quid.
149
Ventus quid corum qualitates, nomina quot sint.
157
Venus, nunc lucifer, nuc hespetus dicitur.
195
Venus Solé vt coniugem comitatur, muliebriu est effectiua qualitatum, vt sol virilium.
198
Venus immoderata specié humanam miris modis debilitat.
258
Veritas, & faisitas quomodo sunt in intellectu.
373
Vitulicum pluuia descendunt.
153
Visio quomodo fiat.
265
Visiua potentia, oculus, & anima diuersimode videre dicutur.
265
Vigilia quid.
328
Vigilia corpus exsiccat, vt ieiuniu.
328
Vorago quid.
150
Vox quid, quibus coueniat ex natura tam in brutis, quàm hominibus aliquid significat.
275
Vocalis arteria, & eius operculum.
277
Vox articulata, & eius instrumenta, vox no semper singificat.
277
Vox inarticulata, ctiam naturaliter significat.
278
Vocem formare & loqui differut
278
Voluntas quif sit, comparatione appetitus sensitiui docetur.
386
Voluntas quomodo omnibus viribus animalibus dominat.
421
Voluntas sola meretur, & demeretur.
428
Zenith capitis quid.
207
Zodiacus circulus omnium circulorum solus longitudinem habet.
204
Zodiacus iuxta longitudinem in duodecim signa secatur.
204
Zodiacus quid.
204
Zonae coeli quinque.
210
FINIS.