INDEX CAPITVM
ET CONTROVERSIARVM
TOTIVS OPERIS
LIBER PRIMVS, IN QVO HOMINIS
dignitas, Anatomes prestantia, vtilitas, necessitas, & universalia
Anatomicæ artis pracepta explicantur.
LIBRI PRIMI CAPITA.
CAP. I. HOMINIS præssantia ex cius partibusindicatur; animo scilicet & corpore; acprimùm quanta fit animæ dignitas.
1
II. Quàm mirabilis fit humani corporis dignitas & structura.
2
III. Damnatur Epicurus, Momus, Plinius & alij nature calumniatores; atque hominis præstantia ex illius nuditate demonstratur.
6
IIII. Quid hominis corpus a cæteris animalibus distet, & quid habeat peculiare in fui structura.
7
V. Quam fit vtilis Anatome ad fui cognitionem.
9
VI. Quam fit vtilis Anatome ad Der cognitionem.
11
VII. Quam fit vtilis Anatome Philosophis & omnibus ferè artivicibus.
12
VIII. Medico non modo vtilem fed omnimo necessariam esse Anatomen demonstratur.
13
IX. Quamethodo doceri & demonstrari possit Anatome.
14
X. Qui fuerint Anatomes scriptores; ac primùm quid de ca Hippocrates.
16
XI. Quid de Anatome scripscrit Galenus, & quàm malè à Neotericis accusetur.
17
XII. Quid de Anatome fenferit Aristoteles.
19
XIII. Quid reliqui Authores Græci de Anatome scriptis mandarint
26
XIIII. Quifuerint nostro sæculo Anatomes scriptores.
26
XV. Quid fit Anatome & quotuplex.
21
XVI. Quódnam fit Anatomes subiectum, pars scilicet, vbi partis definitio explicatur.
22
XVII. Quid in qualibet parte spectare debeat Anatomicus.
23
XVIII. Partium differentiæ; ac primùm Hippocratica partium diuisio.
25
XIX. Partium diuisio in principes & ignobiles.
26
XX. Partium siuisio elegans in similares & dissimilares, eiúsque exquisita interpretatio.
27
XXI. Reliquæ partium differentiæ explicantur.
30
CONTROVERSIÆ LIBRI PRIMI.
 
QVÆS. I. Departis definitione.
31
II. De partium principatu contra Peripateticos docetur nõ vnicum esse principium, cor scilicet.
32
III. Quot fint principes partes.
35
IIII. Quæ pars inter principes nobilior statuis debeat.
37
V. De partibus similaribus & dissimilaribus; ac primùm de carum numero.
38
VI. An similaris pars organica dicipossit, & anactiones similarium fint partium vel organicarum.
39
VII. De partibus spermaticis an ex femine generentur.
41
VIII. An spermaticæ partes coalefcere possint.
44
IX. An spermaticæ partes carnosis fint calidiores.
47
X. An folidæ partes resiccatæ humectari possint.
48
LIBER SECVNDVS, IN QVO OSSIVM OM-
 
nium Historia accurate describitur, & quæ in ea occurrunt
 
controuersa explicantur.
 
LIBRI SECVNDI CAPITA.
 
CAP. I. Curabossbus inchoandum
50
II. Ossis definitio, crusdémque elegans explicatio.
50
III. Ossium differentiæ omnes explicantur.
52
IIII. Ossium partes singulæ, & multorum nominum explicatio, quorum in peculiarrossium historia frequens fit mentio.
53
V. De ossium structura & connexu un vniuersum.
55
VI. Breuis ossium omnium humani corporis diuisio & enumeratio.
64
VII. De ossibus cranij corúmque futuris.
65
VIII. Cranium non vnico osse constate, fede pluribus, quæ futuris articulantur, futurarum vsus & numeros explicantur.
66
IX. Peculiaris ossium cranij descriptio, acrpimùm de ossibus frontis.
68
X. De ossibus sincipitis
69
XI. De ossibus temporum.
69
XII. De ossiculis tribus in temporum cauitate contentis.
70
XIII. De osse occipitis.
71
XIIII. De osse sphenoide.
72
XV. De osse ethmoide
73
XVI. Ossium capitis vera descriptio in puerulis & recens natis.
73
XVII. Dezygomate
78
XVIII. De maxilla superiore.
78
XIX. De inseriori maxilla.
79
XX. De dentibus.
80
XXI. Numerus dentium, & singulorum peculiaris historia.
82
XXII. Epilogus cauitatum, sinuum & foraminum totius capitis.
83
Sccunda s c e l e t g pars quæ truncum complectitur, ac primùm
 
XXIII. De spina.
87
XXIIII. De ccruicis vertebris.
89
XXV. De vertebris drosi & lumborum
90
XXVI. De osse sacro & coccyge.
90
XXVII. De thoracis ossibus
93
XXVIII. De sterno.
93
XXIX. De costis.
94
XXX. Descapulis.
95
XXXI. De ossibusilium, ischij & pubis
96
XXXII. Tertia s c e l e t g pars que artus cõplectitur, ac primú de humero.
96
XXXIII. De cubito & radio
97
XXXIIII. De ossibus extremæ manus, carpo scilicet, metacarpo & digits.
97
XXXV. De pedis ossibus, ac primùm de osse femoris.
98
XXXVI. De ossibus tibiæ & rotulæ
99
XXXVII. De ossibus extremipedis.
99
XXXVIII. De sesamoideis ossibus
100
XXXIX. De osse hyoide.
100
CONTROVERSIÆ LIBRI SECVNDI.
 
QVÆI. I. An sintiarum tantùm ossa descripserit Galenus lib. de ossibus, vtsalso imponunt Neoterici.
57
II. De ossis definitione ciúsque temperamento
58
III. An ossa sentiant.
58
IIII. An ossa omnia medullá habeát, & an medulla ossium fit alimentú.
59
V. De epiphyscon vsu & substantia; defenditur Galeni opinio contra Vesalium, Columbum & juniores.
60
VI. De articulationis natura; defenditur Galeni opinio contra Vesalium, columbum & cæteros calumniatores.
61
VII. Desymphyseos natura; vindicatur Galenus à Vesalio, Columbo, Fallopio & junioribus.
63
VIII. De figuris capitis & futurarum varietate Hippocratis & Galeni defensio.
64
IX. An cranium figuram det cerebro aut cerebrum cranio
76
X. An cranium cerebri gratiá fit constructum.
76
XI. De sphenoidis foraminibus defenditur Galenus & ab aliis plerisque calumniis vindicatur.
77
XII. De sensu dentium.
84
XIII. De materia dentium, & cur continuò crescant.
85
XIIII. An dentes fint ossa.
86
XV. De motu capitis defenditur Galeni opinio contra Neotericos.
91
LIBER TERTIVS; DE CARTILAGINIBVS,
 
vinculis, membranis & villis.
 
LIBRI TERTII CAPITA.
 
CAP. I. Quid cartilago.
102
II. De cartilaginum vsu
103
III. De cartilaginum differentiis.
103
IIII. Peculiaris cartilaginum descriptio; ac primùm de palpebrarum cartilaginibus.
104
V. Deaurium cartilaginibus
105
VI. De nasi cartilaginibus.
105
VII. De epiglottide
105
XIII. De laryngis cartilaginibus
106
IX. De asperæ arteriæ cartilaginibus.
106
X. De spinæ cartilaginibus
107
XI. De thoracis cartilaginibus & xyphoide.
107
XII. De articulorum cartilaginibus
108
XIII. Quid sit ligamentum.
108
XIII. Vsus ligamentorum omnes explicantur.
109
XV. Differentiæ ligamentorum
110
XVI. De ligamentis capitis.
110
XVII. De ligamentis offis hyoidis & linguæ
111
XVIII. De spinæ & thoracis ligamentis.
111
XIX. De ligamentis omoplatæ, brachij, cubiti & radij
112
XX. De ligamentis carpi & digitorum
112
XXI. De ligamentis ilij, pubis, femoris, tibiæ.
112
XXII. De pedis ligamentis
113
XXIII. Quid fit membrana.
113
XXIIII. Differentiæ membranarum.
114
XXV. Breuis membranarum ferè omnium aut faltem præcipuarum cnumeratio.
115
XXVI. Definitio villorum.
116
XXVII. Villorum differentiæ.
117
LIBER QV ARTV S, P E P I A T T E I W N, DEV ASIS;
 
venis scilicet, arteriis & neruis; in quo multa inter Medicos
 
& Philosophos controwersa explicantur.
 
LIBRI QVARTI CAPITA.
 
CAP. I. Quid fit vena.
118
II. De venarum vsu & actione.
120
III. Venarum differentie.
121
IIII. Venæ portæ, & ramorum euis elegans descriptio.
122
V. Venæ cauc descriptio; ac primùm trunci descendentis delineatio.
124
VI. Venæ cauæ ascendentis distributio.
126
VII. Axillaris rami diuaricatio.
127
VIII. Quid fit Arteria.
143
IX. Dearteriarum vsu.
144
X. Arteriæ ascendentis descriptio.
145
XI. Arterie magnæ descendentis distributio.
146
XII. De vasis vmbillici, vena arteriosa, & arteria venosa.
147
XIII. Quid fit neruus.
148
XIIII. De vsu neruorum.
149
XV. De neruorum differentiis.
150
XVI. De neruis qui à cerebro oriuntur, de prima neruoru coniugatione.
151
XVII. De cæteris neruorum paribus.
152
XVIII. Quomodo nerui à spinali medulla oriantur
153
XIX. De neruis ceruicis.
153
XX. De neruis thoracis, lumborum, offis facri, pedis.
154
CONTROVERSIÆ LIBRI QVARTI.
 
QVÆ. I. Vatic de venarum ortu opiniones proponuntur; ac primùm que fuerit Hippocratis fententia.
128
II. Peripateticorum rationes omnes proponuntur.
129
III. Galeni & Medicorum fententia, quæ hepar venarum principium statuit.
131
IIII. Artistorelis opinio examinatur, & Peripateticorum singulis rationibus satisfit.
132
V. Vefalij de ortu venarum sententia examinatur & refellitur.
134
VI. Epilogus totuis disputationis, & quid sentiamus de venarus ortu.
135
II. An venæ vim habeant fanguificandi.
136
III. Soluuntur tria Problemata priorem quæstionem illustrantia
139
IIII. De venarum sensu, motu & villis.
139
V. An eædem venæ mesenterij fimul & femel chylum vehant & reuchant sanguinem.
140
VI. De azygo & iugularibus contra Vesalium.
142
VII. De ortu neruorum contra Peripateticos.
155
VIII. An nerui arteriis venísque continui sint, vt voluerunt quidam. Et de colici doloris in paralysin transmutatione.
157
IX. An nerui sensus motúsque sint organa.
159
X. An nerui motorijà sensificis distinguantur.
160
XI. Cur pereat sensus illæso motu, & contrà motus sensu non vitiato.
162
XII. An sola facultas per neruos influat, an cum facultate spiritus.
165
XIII. Per quam nerui partem internam an externam feratur spiritus & facultas sensisica ac motrix, & an nerui cauisint.
167
LIBER QVINTVS P E R I S A R K W N, ID EST,
 
decarnibus & viscerum & glandularum & musculorum.
 
LIBRI QVINTI CAPITA.
 
CAP. I. Quid caro & carnium differentiæ omnes.
169
II. De carnibus viscerum.
170
III. Quid sit glandula, & glandularum differentiæ.
171
IIII. Præcipuarum vniuersi corporis glandularú breuis enumeratio.
172
V. Quid sit musculus.
173
VI. Quot & quæ sint musculorum partes.
175
VII. Quæ sit musculi actio & motus musculorum differentiæ.
176
VIII. Differentiæ omnes musculorum explicantur.
177
IX. De musculorum numero.
179
X. De musculis facici; ac primùm de musculis frontis.
184
XI. De musculis palpebrarum
185
XII. De musculis oculorum.
185
XIII. De musculis aurium
186
XIIII. De musculis narium.
186
XV. De musculis labiorum
187
XVI. De musculis maxillæ inferioris.
187
XVII. De musculis ossis hyoidis
189
XVIII. De musculis linguæ
189
XIX. De musculis faucium.
189
XX. De musculis laryngis.
190
XXI. De musculis caput mouentibus.
191
XXII. De musculis ceruicis
192
XXIII. De musculis scapularum.
192
XXIIII. De musculis brachij
193
XXV. De musculis cubiti.
193
XXVI. De musculis radij
194
XXVII. De musculis carpi.
194
XXVIII. De musculis digitorum quatuor.
194
XXIX. De musculis pollicis
196
XXX. De musculis respirationi dicatis.
196
XXXI. De diaphragmate.
197
XXXII. De musculis abdominis.
198
XXXIII. De musculis dorsi.
199
XXXIIII. De musculis ani
200
XXXV. De musculo vesicæ
200
XXXVI. De musculis testium
200
XXXVII. De musculis penis
200
XXXVIII. De musculis femoris
201
XXXIX. De musculis tibiæ.
201
XL. De musculis pedis
202
XLI. De musculis digitorum.
202
CONTROVERSIÆ LIBRI QVINTI.
 
QVÆS. I. An musculus voluntarij motus organum sit.
180
II. Quæ musculi pars princeps motus causa statuenda sit, caróne, tendo an neruus.
182
III. Vindicatur Galenus à plerisque Vesalij calumniis.
184
IIII. An hyoides os voluntariè moueatur, & eius musculi motus gratiá sint comparati.
203
V. De numero musculorum laryngis, & cur in angina laryngis rubet aliquando ceruix & sternum, demonstratio Anatomica.
204
VI. De linguæ motu
205
VII. De musculorum intercostalium numero & actione.
205
VIII. De motu & ortu diaphragmatis.
207
IX. De musculorum abdominis ortu, insertione & situ, noua opinio; vindicatur etiam Galenus à recentiorum calumniis.
208
X. De musculorum paruorum, quos succenturiatos vocant, structura & vsu
209
XI. De situ & officio sphincteris vesicæ.
209
LIBER SEXTVS, IN QVO PARTIVM NV
 
tritioni dicatarum Historia describitur; tum quæinca
 
obseruantur controuersa explicantur.
 
LIBRI SEXTI CAPITA.
 
CAP. I. Humani corporis diuisio.
269
II. Ventris inferioris diuisio.
270
III. De cuticula.
272
IIII. De cuté.
273
V. De adipe.
275
VI. De panniculo carnoso.
276
VII. Partium continentium propriarum descriptio.
283
VIII. De peritonæo.
284
IX. De vasis vmbilicalibus.
286
X. Partium in regione ima contentarum breuis delineatio.
288
XI. De epiploo
289
XII. Intestinorum vniuersalis descriptio.
289
XIII. Peculiaris intestinorum siue delineatio.
291
XIIII. De crassis intestinis.
292
XV. De mesenterio & pancrea.
294
XVI. Venæ portæ diuaricatio
302
XVII. De ventriculo.
302
XVIII. De partibus ventriculi dissimilaribus, orificiis quippe & fundo.
304
XIX. De hepate.
309
XX. De vesicula fellea.
314
XXI. De liene.
320
XXII. Venæ cauæ descendentis delineatio
327
XXIII. De renibus.
327
XXIIII. De vreteribus & vesica
334
XXV. De vesica.
334
CONTROVERSIÆ LIBRI SEXTI.
 
QVÆS. I. An cutis organum sit tactus.
276
II. De temperamento cutis
278
III. De ortu & generatione cutis.
278
IIII. An cutisactionem edat officialem
279
V. An adeps frigore vel calore concrescat.
279
VI. An adeps pars sit corporis animata & viuens.
282
VII. An per epigastricam & mammariam venas, mammarum & vteri consensus fiat.
283
VIII. De peritonæi membranis, vsu & productionibus.
285
IX. De noua hydropicorum per vmbilicum compunctione.
287
X. An intestina vim habeant attractricem.
294
XI. An intestina vim habeant retentricem.
296
XII. An intestina vim habeant concoctricem.
297
XIII. De viintestinorum expultrice & corundem motu peristaltico.
298
XIIII. An clisteres ad ventriculum vsque ferri possint.
299
XV. De fæcum foetore.
300
XVI. De intestinorum substantia & situ.
301
XVII. An orificium superius sedes sit appetentiæ.
305
XVIII. De orificij superioris situ & consensu.
306
XIX. An chylosis à calore potius quàm à forma ventriculi fiat, & cur ventriculis quatuor substantias non gignat, vt hepar.
307
XX. De ventriculi nutritione, an chylo alatur, vel sanguine.
308
XXI. An hepar princeps sit pars
312
XXII. An hepar naturalem spiritum gignat.
312
XXIII. An vesicula bilem trahat eáque nutriatur.
316
XXIIII. De ductibus bilem expurgantibus, contra Fallopium.
318
XXV. De lienis vsu, contra Galeni calumniatores.
321
XXVI. Per quas vias à liene ad ventriculi fundum feratur melancholicus succus, & in quem vsum.
325
XXVII. Quomodo per vrinas expurgentur lienosi, & per quos ductus.
326
XXVIII. De renum vsu & vrinæ materia.
330
XXIX. Vnde varia calculo laborantium symptomata, rationes ex Anatome petendæ.
332
XXX. An vesica vrinam trahat
335
XXXI. De retentione & excretione vrinæ, an naturalis vel animalis facultatis sint opera.
335
LIBER SEPTIMVS, IN QVO PARTIVM
 
procreationi dicatarum tum virilium tum muliebrium historia
 
primùm accuratè describitur, mox que in ea occurrunt
 
controuersa explicantur.
 
LIBRI SEPTIMI CAPITA.
 
CAP. I. De partium generationi dicatarum necessitate.
337
II. De virorum genitalibus; acprimú de vasis semen præparantibus.
338
III. De partibus semen excoquentibus, epidymide quippe
339
IIII. De testibus.
339
V. De vasis semen deferentibus.
341
VI. De partibus semen excipientibus & asseruantibus
342
VII. De pene.
342
VIII. De mulierum genitalibus; ac primú de vasis semen preparantibus
352
IX. De vasis semen deferentibus.
352
X. De testibus mulierum
353
XI. De vtero.
 
XII. De singulis vteri partibus dissimilaribus.
356
CONTROVERSIÆ LIBRI SEPTIMI.
 
QVÆS. I. An testes principes sint partes.
344
II. De testium vsu.
346
III. De teistum vsu opinio Medicorum & nostra.
347
IIII. De testium substantia & tunicis.
348
V. De testium & thoracis sympathia.
349
VI. An penis erectio naturalis sit vel animalis.
350
VII. De situ glandularum prostatum.
351
VIII. An mulierum genitalia solo situ à virorum genitalibus distinguantur, vt existimarunt veteres, & an foemina in marem conuerti possit.
352
IX. Devteri motu an naturalis sit, an animalis.
360
X. Cur & quomodo vterus odores persentiat.
361
XI. De mirabili vteri cú omnibus ferè corporis partibus sympathia.
363
XII. De vteri acetabulis, cornibus, tunicis.
365
XIII. An hymen reperiatur, & de notis virginitatis.
366
LIBER OCTAVVS, IN QVO FOETVS HI
 
storia accuratè describitur, & generationis principia, conceptus, confor-
 
matio, nutritio, vita, motus, tandémque partus, ad Hippocratis
 
, quantum fieri potest, accommodatè explicantur.
 
LIBRI OCTAVI CAPITA.
 
CAP. I. Quæ requirantur ad generationem perfectam.
367
II. De principiis generationis, semine & sanguine.
373
III. De materno sanguine, altero generationis principio.
385
IIII. De conceptione.
393
V. De partium conformatione.
400
VI. De foetus nutritione, & quomodo naturales facultates exerceat.
417
VII. Quomodo vitales facultates exerceat foetus.
420
VIII. Infantis exclusio seu partus.
435
CONTROVERSIÆ LIBRI OCTAVI.
 
QVÆST. I. De fexuum diuersitate.
368
II. De temperaméto foeminarú, an viris frigidiores sint calidiorésve.
369
III. Quid sit semen.
375
IIII. An semen ab omnibus corporis partibus sit deciduum.
377
V. An mulieres semen emittant.
381
VI. De seminis excretione, à qua vi fiat
384
VII. Vnde voluptas in seminis emissione.
384
VIII. An menstruus sanguis qualitate noxius sit.
387
IX. An menstruus sanguis variolarum & morbillorum, qui semel in vita insestare solent, caussa sit.
389
X. De periodicæ menstruorum excretionis caussis.
392
XI. An ad conceptionem femina simul effundi & cum voluptate debeant, statímque misceri.
394
XII. An vterus vim habeatagendi aliquam in conformatione foetus
296
XIII. De vitiosis conceptionibus, ac præcipuè de mola.
296
XIIII. De monstris & hermaphroditis.
399
XV. An omnes partes simul conformentur.
403
XVI. An membrane foetum inuoluentes omnium fint prime, & an à vi formatrice fiant, tum an à muliébri femine.
406
XVII. De vasorum vmbilicalium numero.
407
XVIII. De ortu vasorum vmbilicalium.
408
XIX. De marium & foeminarum conformationis temporibus.
409
XX. Vnde natorum similitudo.
410
XXI. Quomodo gemelli & multiplices foetus generentur.
413
XXII. Quomodo fiat superfoetatio; cur sola ferè mulier grauida coitum appetat, & per quas vias eadem semen ciaculetur.
415
XXIII. An foetus alimentum per os trahat; an solo sanguine nutriatur, & an vnam tantùm coctionem perficiat.
418
XXIIII. An sanguine solo nutriatur foetus, & an vnam tantùm coctionem perficiat.
419
XXV. De communione vasorum quatuor cordis in foetu. Exercitatio prima, in qua Galenicæ demonstrationis veritas illustratur.
421
Exercitatio secunda.
423
Exercitatio tertia.
427
XXVI. An respiret in vtero foetus & pulmonis operá egeat.
429
XXVII. An vitalis facultas spirituum procreatrix in foetu sit otiosa, & an propria vi moueatur cor paradoxon.
430
XXVIII. An spirituum animaliú fiat in foetu generatio, & qualis eius sit in vtero situs.
434
XXIX. De partus natura & differentiis.
437
XXX. Quot & quæ sint humani partus tempora.
439
XXXI. Quæ partus sint caussæ vniuersales & particulares.
443
XXXII. An in desperato partu Cæfarea sectio tentanda sit
448
XXXIII. An in partu ossa pubis & ilium diuellantur.
448
LIBER NONVS, IN QVO PARTES VIT A-
 
les, pulsus quippe & respirationis organa de scribuntur, multaque
 
inter Medicos valde controuersa enodantur.
 
LIBRI NONI CAPITA.
 
CAP. I. Singularum thoracis partium breuis descriptio.
451
II. De mammis.
453
III. De musculis thoracicis
458
IIII. De diaphragmate.
458
V. De pleura & mediastino.
461
VI. Partium in thorace contentarum breuis enumeratio
462
VII. Venæ cauæ ascendentis distributio.
462
VIII. De arteria magna ascendente.
463
IX. De pericardio.
464
X. De corde.
465
XI. De ventriculis, auriculis, vasis quatuor & membranulis cordis.
468
XII. De pulmonibus.
496
XIII. De collo & eius partibus
510
XIIII. De aspera arteria.
510
XV. De larynge.
512
XVI. De epiglottide & glottide.
513
XVII. De oesophago.
514
CONTROVERSIÆ LIBRI NONI.
 
QVÆS. I. De mammarum actione & vsu.
454
II. An ante conceptionem generari lac queat.
455
III. De lactis generatione soluuntur problemata.
456
IIII. De phrenitide diaphragmatis, demonstratio Anatomica.
460
V. De aqua pericardij, an in viuente anìmali reperiatur; & vnde eius generatio.
464
VI. An cor vitalis facultatis sit sedes, & ad quam animæ facultatem referenda sit.
470
VII. De motu cordis.
472
VIII. Quomodo moucatur cor, & an in sua systole aut diastole percutiat pectus.
475
IX. A qua vi moueantur arteriæ.
476
X. An dilatato corde dilatentur arteriæ; aut contrà, dilatato corde constringantur arteriæ.
479
XI. De vitalis spiritus generatione, & per quas vias à dextro in sinistrum sinum feratur sanguis.
481
XII. An per sinistrú cordis ventriculum & arterias, empyicorú pus expurgari queat; & quomodo per vrinas, aluú & abscessus expurgetur.
485
XIII. De cordis temperamento.
488
XIIII. De cordis nutritione, an venoso alatur sanguine, an tenuissimo in suis ventriculis contento.
490
XV. De cordis substantia & carne.
491
XVI. De numero & temperie ventriculorum cordis
493
XVII. Vter sinuum præstantior sit, dextérne an sinister.
493
XVIII. An cor abscessum, solutionem continui & grauiores morbos perferre queat.
494
XIX. De respirationis natura; quid sit & quot sint eius causse.
498
XX. An respiratio animalis sit vel naturalis actio.
501
XXI. De motu & vsu arteriæ venosæ.
504
XXII. De temperamento pulmonum.
505
XXIII. De pulmonum motu
507
XXIIII. An tussis motus sit pulmonum & thoracis naturalis, an animalis.
507
XXV. An potus in pulmones feratur.
508
XXVI. De deglutitione an sit animalis vel naturalis actio, & cur solida plerumque deglutimus, liquida verò non ita facilè.
515
LIBER DECIMVS, IN QVO ANIMALIA
 
organa, cercbrum quippe & quæ abeo oriuntur describuntur.
 
LIBRI DECIMI CAPITA.
 
CAP. I. De capitis figura, situ & magnitudine.
517
II. Singularum capitis partium breuis descriptio
519
III. De partibus continentibus communibus, ac primùm de pilis.
519
IIII. De cuticula, cute & panniculo carnoso capitis
520
V. De partibus continentibus propriis; ac primùm de pericranio.
520
VI. De cranio
521
VII. De membranis cerebrum velantibus, ac primú de dura meninge.
521
VIII. De tenui meninge.
523
IX. De cerebri præstantia, situ, figura, magnitudine, substantia, temperie, motu, sensu & vsu.
524
X. De singulis cerebri partibus.
526
XI. De cerebello
529
XII. De spinali medulla.
529
CONTROVERSIÆ LIBRI DECIMI.
 
QVÆST. I. An cerebrum facultatum principum sit sedes.
531
II. An principes facultates sedibus distinguantur.
533
III. An facultates principes à temperie pendeant cerebri, vel à confirmatione, id est, an similares sint vel organicæ actiones.
535
IIII. De cerebri vsu contra Aristotelem.
536
V. Cur vulnerata aut inflammatione obsessa dextra capitis aut cerebri parte, conuulsio in oppositas partes cadit.
537
VI. Cur fauciata aut obstructa dextra capitis parte, resoluitur opposita.
539
VII. De animali spiritu, quænam sit eius natura, quis generationis modus & locus.
542
VIII. De animali spiritu, Argenterij opinio conuellitur.
544
IX. An moucatur cerebrum propria & insita vi, an arteriarum motu.
546
X. An sentiat cerebrum.
549
XI. De temperamento cerebri.
551
XII. Quot & quæ sint excrementa cerebri; & per quos ductus expurgentur.
552
XIII. De numero, vsu, & præstantia ventriculorum cerebri
554
XIIII. De præstantia ventriculorum cerebri.
554
LIBER VNDECIMVS, IN QVO SENSVVM
 
organa describuntur, multáque inter Philosophos & Medicos controversa explicantur.
 
LIBRI VNDECIMI CAPITA.
 
CAP. I. De faciei dignitate & partibus.
556
II. Sensus omnes in facie locatos esse; cur quinque tantùm sunt, & que sit visionis præstantia.
557
III. De oculorum præstantia.
558
IIII. De oculorum structura in vniuersum.
559
V. De singulis oculi partibus, ac primùm de musculis.
560
VI. De tunicis oculorum.
561
VII. De humoribus oculorum.
563
VIII. De cæteris oculi partibus, neruis, venis, arteriis, spiritibus, adipc, glandulis.
564
IX. De oculi externis partibus, ac primùm de palpebris.
565
X. De ciliis & canthis seu angulis oculorum.
566
XI. De superciliis.
567
XII. De auditus organo; ac primùm de aure externa, quam auriculam vocant.
580
XIII. De aure interna, quæ verum est auditus organum.
581
XIIII. De organo odoratus.
586
XV. Nasi interni descriptio.
587
XVI. De cæteris facici partibus externis, genis, labiis, mento
590
XVII. De ore & partibusin eo contentis.
590
XVIII. De lingua.
591
CONTROVERSIÆ LIBRI VNDECIMI.
 
QVAS. I. An visio emittendo fiat vel recipiendo: vbi visionis natura accuratè explicatur.
568
II. An aliquid intra oculum videri possit; & an per propriam speciem aut alienam: vbi de suffusionis & visorum natura quædam explicantur.
571
III. An visionis organum igneum sit, vel aqueum.
572
IIII. Cur oculi variè sint colorati.
573
V. De musculis oculorum & eorum motu
575
VI. De motu oculoru soluutur problemata duo, eáque obscurissima.
575
VII. De oculorum humoribus, an sint partes animatæ.
577
VIII. De opticorum exortu, coitu & insertione.
578
IX. De audiendi modo.
583
X. An insitus & vernaculus aër in aure contentus primarium sit & princeps auditus instrumentum.
584
XI. De mira aurium & palati, linguæ ac laryngis sympathia.
585
XII. Quod verum sit & præcipuum odoratus organum; vbi refellitur Aristoteles.
588
LIBER DUODECIMUS, IN QUO
 
artuum historia describitur.
 
LIBRI DVODECIMI CAPITA.
 
CAP. I. Brcuis artuum descriptio.
593
II. De totius manus partibus in vniuersum.
594
III. De manuum præstantia.
595
IIII. De vsu, figura & structura extremeçmanus.
596
V. Similarium omnium particularum, quæ manum constituunt, ratio explicatur
597
VI. Dissimilares manus partes explicantur de carpo & metacarpo.
597
VII. De digitis manus.
598
VIII. De pede in vniuersum, ciúsque præstantia, figura, structura, vsu.
599
IX. De pedis totius partibus similaribus.
600
X. Pedis totius dissimilares partes explicatur.
601