INDEX RERVM,
QVAE INIIS EXPLA.
nationibus continentur scitu
dignarumo
locuples.
Abscessus seu apostema quid?
959
Abscessus quomodo curandus?
959
Abcessus curandi duae indicationes
959
Absinthiú cur exterius astringit apos.
861
Absinthiú cur interius assumptú aperit 
861
Acetum incidit, tenuat, & est frigidum
951
Actiones tripliciter in corpore húano
266
Action naturales in duplici diff.
558. 93
Actio omnis prouenit a forma
898
Actio dupliciter vsurpatur
781. 782
Actio quomodo ab aequali, ac inequali prouenit
778
Actio laeditur tribus modis
799
Actio hepatis laesa, qui dignoscitur
801
Actiones animales malae mortem praenunciant
674
Actio quaeq; tripliciter deficere potest
680
Actio dimunuta, & ablata
Actióes diminutae, abla. corruptae à quibus causis
Adustio vnde fit
577
Aer plurimùm ad colorem capillorum facit
565
Aer calidus ren<!ERR_ILLISIBLE>, humidus
778
Aegrum quid
168
Agens in omni actione semperaliquid patitur
633
Alchymistae quid quaerunt
927
Aloe quando non danda ventriculo
864
Aloe exterius opposita
932
Alterantes caulae dupliciter applicari
780
Alteratio duplex
920
Alterationis definitio
845
Anatome alphabetum medicinae
418
Anhelitus actio pulmonis
724
Animalcöponi ex calido & humido
269
Animal viuens duntaxat perfectum actum habet in actu & quare
892
Aperire quid fit
860
Apoplexia quid, & quomodo fit
717
Apostema sequens inflammationem, & locum obsidens quomodo curandus
958
Aqua primum frigidorum
689
Aqua primum frigidorum, & nõ frig.
690
Aqua cur non potest miscericum oleo
931
Aqua cur non miscerur cum resina
931
Aqua calidicur ad suam naturã redit
903
Aqua frigida danda in quãtitate pauca
905
Aqua frigida pota cur nocet febrienti
908
Aqua frigore amisso aequiuocè aqua
916
Aqua endiuiae quomodo calefacit, & refrigerat
917
Artis definitio
165
Ars & scientia ex quibus
164
Ars omnis bonum appetit
38
Arteriae cur non vniuntur sectae
882. 883
non regenerantur
821
Asperitas indicat siccitatem
421
Asperum quid
953
Aspera facta quomodo reducantur ad statum
953
Auerroes deridet Gal, somniis multa tribuentem
901
Augmentatiua quid ad correctionem facit
814
Axioma quid
109
B
Balaustia
889
Bilis flaua coloris flaui
347
Bilis peccans qúo dignoscitur
697. 698
Blaesa lingua impedita dicitur
812
Blaaesa membra qualia
812. & 813
Bonum & verum differunt
38
C
Callus quid, & ex quo
879
Calligeneratio
886
Calidum, digestionis mater
785
Carne molles cur aptiad scientias, & ingeniosi
816
Causae necessariò alterantes quae
743
Causarum alterantium sex genera
746
Calor instrumentú virtutis formatiuae
336
Calor, & spiritus principia generatióis
618
Calidi & humidi testes meliusgenerát
662
Calidium potentia non operatur, nisi actuetur
873
Caliditas quid in cerebro faciat
307. 380
Caluities quomodo fit
351
Caluities quomodo
386
Caput paruum malum
285
Capilli crispi & plani
353
Capilli vnde oriuntur
364
Capitis téperatura tribus cognoscitur
380
Capitis calidi mobilitas proprium signum
380
Capita duo laudabilia
409
Calidi & frigida corde qui
480
Capilli non sunt de essentia cerebi
409
Calor actualis in corde vitae principiú
560
Calor naturalis causa & principiú vitae
561
Calidi & sicci graciles
571
Calor iuuenum & senum quis
578. 579
Causae digniores quae
748
Caloris & frigoris propria
420
Capillorum materia & causa efficiens
382
Cerebrum duobus modisconsideratur
232
Cerebrum quare factum
288
Cibus & medicina quid
840
Cicuta hominibus venenum, coturnicibus cibus
867. & 913
Cicuta cur turdis cibus ratio nõ datur
913
Color cutis humorem dominantem significat
Color rufus quid
347
Color citrimus, & pallidus
347
Colores pilorum, & causa essi.
349
Color aureus quomodo fit in pueris
352
Color p i r r s quid
355 & 356
Color glaucus quid
426
Color quid
429
Coloris causae
430
Colores quomodo fiunt in oculis
433
Composita vulnera quae
888
Compositiones medicamentorum cur inuentae
862
Composition bona quatuor species habet
809
Complexio quid
787
Compositio medicamentorum cur fit
923
Cõpositio bona requiritur ad fanitaté
89
Concipere quid
925
Concoctio quid
945
Concoctio quomodo fiat
846
Concoctio per calidum, & humidú fit
596
Concoctio à quibus adiuuatur, & fit
946
Concoctioni omni quae conucniunt
945
Conseruans dignius est reparante
748
Cõtentiua virtus à sicco corroboratur
<!ERR_ILLISIBLE>
Contraria contrariis curantur
944
Coordinatio entium est duplex
92
Coriandrum quomodo resoluat
839
Corpus neutrum est chimera Mótano
810
Corpus salubre, raruwm quale
764
Cor principium formale 623. non principium sanguinis 588. fons vitalium virtutum & spirituum
227
Corpus militare patitur calidum in quarto gradu
934
Corpora duo esse in eodem loco est impossible
788. 884
Corpus quale debet esse
222
Corpus salubre duplex
136
Corpus sanum vt nunc
144
Cor quomodo calidum & frigidum
465
Cordis téperatura tribus cognoscitur
473
Cutis quid, & cur no potest regenerati
889
Curatio quae confideranda habet
830
Cutis color humorem praedominanté notat
646. 647
Cutis variatur ad téperiei variatioué
670
Crises cur raras nostro tépore videmus
848
Crura torta introrsum, vel extrorsum flecti possunt vt caseus
803
Crassities duobus modis contingit
561
D
Definitio praecedit dignitate omnes ordines
108
Definitio bona quatuor cóstar causis
132
Definitio quid facit
79
Delnium quando fit
681
Dentes pueris quando crescunt
824
Deriuatio, ac diuersio quomodo fiunt
848
Deriuatio quid, & quomodo fit
961
Deficcationes variae à variis causis
769
Deuacutio quid
964
Deuacuationis duo commoda
963
Deuacuationis definitio
940
Deuscur sic agat haud querédú
822 & 823
Dilatatio, cordis temperaturá indicat
471
Diuisio essentialis à fine, & à subiecto
22
Diatri <!ERR_ILLISIBLE> pipereaen ventriculum calefacit
803
Dia moraen quas vires habet
957
Dionvsii Syracusani crudelitas
446
Doctrina dupliciter confideratur
69
Doctrina duobus modis acquiritur
69
Doctrinae definitio
71
Durities siccitatis passio propria
421
Dutum, siccitatem necessario arguit
327
E
Elixatio vnde, & à quibus causis
577
Elementum quodlibet vnam qualitatem in summo
777
Elementum superius in quo cum inferiori communicat
777
Elementa omnia habent calorem à motu coeli effectiuè
779
Epilepsia quid, & quomodo fit
717
Equi boni qui cognoscuntur
286
Excrementa necessariò debere fieri
221
Excrementa in qualibet trium cõcoct
339
Euacuatio quomodo differat à deuacuatione
940
Euacuatio & abuacatio quid
960
Euacuatio duobus modis sit
960
Euacuatio à propio loco duplex
961
Euacuationum qualitas quomodo inuenienda
851
Euacuandi tempus à duobus sumi
856
Expulsio per spiritum à spiritu fit
950
F
Facultas sehabet, vt temperatura 
370
Facilitas discendi quid indicat
313
Fermentate quid
927
Fermentatio in theriaca quomodo fit
930
Feces quando significant futuram salubritatem
673
Febris non curanda soluentibus
851
Febris ardens quomodo potu aquae curanda
<!ERR_ILLISIBLE>
Fermentation quid secundum medicos
927
Ferrum cibus strutiis
867
Foecundus duobus modis
662
Foecundissimi qui
662
Fibula quid
876
Figura capitis qualis optima
289
Figura rotunda in oculis
424
Finis in omnibus duplex
650
Finis qui distinguit scientias omnes
38
Florescens aetas quae
759
Forma principium omnium actionum
898 & 912
Formarú proportio inter se nõ est eadé
912
Forma optima quatuor requisita habet
246
Frigiditas quid in cerebro
306
Frigiditas & humiditas quomodo causent somnum
392
Frigidi & sicci quare vegeti, & ingeniosi
693. 694
Frigidi & humidi satis prõpti in omnibus actionibus, praeterquàm animalibus
708
Frigiditas cerebri bonum & stabile facit ingenium
709
Frigidats quomodo penetrat
864. 865
Furiosi & daemoniaci
482
G
Germani oculus glaucos habent
456
Gradus non variant speciem
913
Galenus qualis Montano videtur
550
Gangraena, quid <!ERR_ILLISIBLE>
962
Glaucedinis cause materiales quatuor
Glaucus fit oculus
456
Giluus color quisnam est
427
Castratis propriae substantiae natura inuertitur
145.38
K a T a f o r a
256.8
Cataplasma
414.9
cataplasma anodinum
455,5.462,23
cataplasma refrigerans
457.2
cataplasma stuxionesfistens
458.51
cataplasma emolliens
465.27
cataplasmata attrahentia
470.19
cataplasmata maturantia
472.44
cataplasmatis formula
414.31
catarrhus
260.25
catarrhi materia
260.25
catarrhi causae euidentes
261.14
catarrhi occasio
261.14
catarrhus praefocans
270.31
Catapotiorum vsus
399.14
Catoche
256.34
catoches pulsus
216.46
Catholicum simplex
496.4
catholicum maius
496.4
Causa prima
398.17
causa priusquàm affectus tollénda
331.52
causae sublatio quando affectum eximat
331.52
causae magnitudo vnde aestimanda
350.20
causae externae quibus insitarum viriu temperies mutatur
351.19
causae externae spiritus dissoluentes
351.52
causae quae vires obruant
352.22
causis multis in vnius morbi generationem concurrentibus quae curandi ratio sit tenenda
332.2
causa diuina morbi quae Hipp.
620.24
causae efficientes duplices
590.35
causa efficiens ratione praedita multorum diuersorumque effectuum principium
590.36
causa efficiens vnius effectus principium
590.37
causa foetus generandi natura à galeno dicitur
595.37
causa proxima procreatrix confert tantùm habilitatem quandam
597.47
causa vnica pestis efficiens
626.19
causae corrumpentes
628.21
causae duae pestis praeparatoriae
626.19
causae multorum & euentorum allè pertinent quàm ab elementa
589.34
causarum genera quatuor
182.17
causa euidens siue externa
183.8
causa continens
183.8
causa antecedens
183.8
causa euidens in omni morbo necessaria
183.8
causa efficiens triplex
183.8
causa vna eadémque morbos noanunqua varios infligit
195.20
causa solitaria quae
204.21
causae morborum efficientes duplices
182.25
causae morborum naturales
182.25
causae morborum propter naturam nobis insitae
182.25
causae per se & per accidens
183.43
causae salubres, & insalubres
184.32
causae contrariae in ciusdem morbi procreationem interdum concurrant
195.11
causae concinentis inuestigatio
204.8
causae antecedentis inquisitio
204.8
causarum connexio
183.15
causarum euidentium diussio
206.33
causa efficiens vno codem instrumento diuersos saepe edit effectus
95.36
K a u V i c a
480.17
Caelum causa omnium corporu quae gignuntur
572.11
caelum consert formam
650.40
caelum elementum non obnoxium interimi
572.31
caelum paret conditorisuo
641.7
caelum speciem in materiam apparatam immittit
580.48
caelum tertium principium
572.10
caeli ciues Deo proximum conditionem habent
576.52
caeli vires diuinae cur dicatur ab Aristotele, Hipocrate, Platone, Vergilio
580.49
caelestis caloris complures ordines
609.18
caelestis couersio causa est omnium quae gignuntur, & intereunt
572.21
K i g i v g i V
18.28
Centaurium minus
439.29.474.11
Cepa
442.13
Cephalica omnium tutissimè pertunditur
361.33
Cephalaea
252.12
cephalaea quid
254.12
Cephalalgia
254.12
Cera
398.36
Ceramium
397.23
Cerasia condîta
516.45
cerasiorum succum
405.28
cerasium
420.34
Ceration
396
Ceratum
413.54
ceratum acopum
413.54
ceratum durius
415.8
ceratum stomachicum
446.48
cerata ad capitis ardores
438.34
Cerebrum errhinis & apophlesmatismis purgatur
385.25
cerebrum quà purgetur
376.16
cerebrum quando tutius expurgetur
385.27
cerebri affectibus remedia adhibédiratio
338.27
cerebri humores quomodo deriuandi
337.21
cerebri peculiaria medicamenta
436.2
cerebri frigidos affectus dissipantia
439.33
cerebellum
25.26
cerebri basis
51
cerebri partes tres
24.49
cerebri infundibulum
25.1
cerebri ventriculus medius
25.25
cerebri ventriculus postremus
25.25
cerebri functiones
25.25
cerebri tubercula
26.4
cerebri pars antica mollior, postica durior
28, 48
cerebri torcular
33.14
cerebri substantia quomodo alatur
33.18
cerebri ventriculi duo priores sensui, medius & postremus motui seruiunt
94.22. & 11
cerebri meninges sentiunt
94.43
cerebri meninges tactus sunt otigo
95.3
cerebri, cordis, & iccoris tum vires, tum spiritus specie & substantia differre
102.30
cerebrum motus, & sensus principium
95, 2.2, 25
cerebrum mentis domicilium
24.32
cerebrum viscerum praestantilsimum
24.32
cerebrum frigidum & humidum
24.32
cerebrum omnium partium humidissimum est, & frigidissimum
89
cerebrum sensu caret
94.34
cerebrum sentiendi principium
100.12
cerebrum sentientis animae domicilium
126.22
cerebrum iugiter mouetur
132.38
cerebrum sensus & motus commune principiu
258.27
cerebri substantiam qui obsideant affectus
253.43
cerebri sautiati signa
324.6
cerebro quae vitia ventriculus impartiat
278.9
Ceruix
3.46
Cerusa
460.1
Ceterachum
424.5
c a l a z o c o g
454.1
Chalcanthum
474.32
Chalcitis
474.31
Chalcus
395.44
Chamaedrys
447.38
Chamaemelum
461.12
chamaelea
431.7
Chamaepitys
447,39.454,24
Chelidonium
474.11
Cheme
397.5
Cheopina parisiensis
397.5
Chylus
218.54
chyli ad iecur per venas mesenterij transuectio
111.13
chyli & Chymi differentia
123.54
chylosis in ventriculo fit
101.34
X u l o u s i w V causae efficientes
109.18
chylum diuersarum partium permistione constare
115.20
chylus non est proximum ventriculi alimentum
109.50
chylus in venis mesenterij rubescit
118.45
chylus primum in corpore alimentum.
119.21
chylus fibras in ventriculo contrahit
121.8
X u m d V
119.27
X o r o i d e i z çontextus
25.10
X w r l o n .i.secundae
165.20
Choa
397.24
Choenix
397.8
Chondrilla
447.13
Chiragra
310.36
Chironia vlecra
325.33
Chirurgi & pharmacopoei artis medicae ministri
315.14
chirurgi & medici differentia
315.14
chirurgiae & medicinae cade sunt precepta
315.14
chirurgorum cura
315.14
Cholera
280.14
Chrysanthemon
481.23
Cibus & potus omnem prosus corporis constitutionem immutant
187.24
cibi potusque vitia morbis materiam & pabulum praebent
186.22
cibi potusque etiam optimi exuperantia naturae grauis est
187.26
cibi potusque moderati commoda
187.51
cibi fastidium in febribus, ciusque causa
251.5
cibi corruptio
279.1
cibus cur in accessionibus paullo ante eas exhiberi non debeat
340.10
cibus à sanguine misso quando & qualis offerendus
363.9
cibus à medicamento quando offerendus
383.47
cibi coctio vel cruditas vnde dignoscatur
360.7
cibo vtentes prauo cur facilè purgationibus fatiscant
378.15
cibi in cremoré couersio nondû est coctio
103.13
cibus ingestus famem sedat animalem, non item naturalem
110.1
cibi ad iecur distributioné ratione potius quàm sensu cognosci
111.23
Cicatricem inducentia validè siccant
333.41
cicatricem inducenti medicamenta
478.12
Cicerbita
447.13
Cicer
450.11
cicerum farinae
473.24
Ciceronis locus in Tusculanis quaestionib.
583.55
Cichorium
473.10
Cicuta
462.52
cicuta sturnis cibus cuius rei causa occulta est
593.52
cicuta cur pestifera causa occulta est
593.52
Cilia
27.56
ciliorum t a r s o i
8, 14.27, 56
Cimolia
480.45
Cinamomum
444.10
Cinnabaris
481.43
cinnabrium
480.34
Cinis
467.44
cinis ficulneus & sarmentitius
467.44
Circe venefica
643.9
Kiriat
395.49
Circumscriptio loci facta in carne no sinit vene num initio subire
656.49
Cistus
446.10
Citrago
423.40
Citrei mali cortex
444.7
citrij semen
394.14
citrij cortex condîtus
516.38
citrulus
421.31
K e g I a g a i m a l a c i a
278.26
Claues soli homini datae
2.18
Clauus
321.12
K l o g u d u e pulsus
212.45
Clysteris vsum vnde didicerimus
455.47
clyster 369.3 clysteris vsus
369.22
clyster quibus ex rebus constet
407.9
clyster simplicissimus
407.12
clyster dissipandis statibus
407.19
clyster detergens
407.24
clyster ad humores è superioribus sedibus cuocandos
407.26
clyster ad leniendos dolores
407.30
clyster ad constringendam aluum
407.33
clyster ad recreanda intestina
407.37
clyster intestina commodè vacuat
338.47
clyster simplicissimus veterum
433.45
clyster emolliens
433.46
clyster discutiens flatus
433.51
clyster detergés 434.2 clyster in varios vfus
434.10
clyster anodynus 434.18 clyster adstringes
434.21
clyster vt iniiciendus
369.30
clyster rarum in ventriculum rapitur
369.36
clysteris effecta
369.22
clystere vtentis situs
369.28
clysterem morantem quid reuocet
369.40
clysterum quot genera
369.5
clysterum vsus & formulae
433.35
Coccyx nullum emittit neruum
30.12
c o c c u e
3.43
Cnici semen
441.47
cnicus substantia non temperamento pituitosus est
372.16
Cochleae
476.40
cochlearium
397.3
Coctio vt medicamenta immutet
392.46
coctionem quae longiorem aut breuiorem poscant
404.26
coctionis in venticulo ratio
109.20
K w d w g t V h c w d e i m
490.55
Coeliaca affectio
293.3
Coeli status in venae sectione animaduertendus
355.29
coeli constituio vt futuras vires significet
356.20
coeli status quales futurae sint purgationes, vt significet
377.34
Cogitatio frequens memoriam stabilit
129.36
cogitatio
129.36
Cognitio & appetitus principia & causae sunt actionis & progressionis animalium
92.5
cognitio
129.22
cognitio quot modis fiat
394.32
cognitio rerum diuinarum extra captum humanum est
575.27
cognitio rerum quanta in deo
576.44
K o l l p t g o n
476.14
Colocynthis
429.44
colocynthis meicamentum est malignum
372.8
colocynthis dysenteriam ciet
294.23
Colico dolori cingulum ex lupi intestino valere
657.40
colici dolores nothi
292.2
colicus dolor
<!ERR_ILLISIBLE>
coli intestini phlegmone cuius venae fectione succurratur
348.9
colon praecipua flatuum sedes
211.8
C o l o n intestinum
16.33
colum intestinum flatus receptaculum
291.30
Color
127.29
color citrinus in vrinis omnium medius
22.43
coloris vitiosi causae
199.14
Columella
24.22
columellae affectus
268.28
Comparatè dici quid
387.22
Complures formas in cadem re potentia esse
548.48
Compositinus doctrinae ordo
1.45
componendi facultas
96.44
compositio
134.39
componendorum medicamentorum, causae secundariae
399.12
compositionis medicamentorum necessitas
398.4
compositio apta, praeparatio necessaria ad formam recipiendam
551.51
compositiones mollientes, relaxates, rarefacientes
465.2
C u t a r i o n
25,34.38,42
Communes morbi simplices qui
626.12
communium morborum genera triae
626.13
Concha
397.8
conchae
479.12
Conceptus irriti
304.3
conceptus signa
308.40
conceptio quid
164.18
conceptio proba vt fiat quae sint necessaria
164.18
Concoctio quid
108, 55.109, 26
concoctio perfecta non vbique fit
118.28
concoctio triplex
118.28
concoctio prima in ventriculo
118.28
concoctio secunda in iecore
118.28
concoctio tertia in singulis partibus
119.4
concoctionis quis sit finis
117.26
concoctionis primae quis humor quod-excremétum
119.20
concoctionis secundae humos & excreméta
119.20
concoctionis tertiae humores & excreméta
119.20
concoctio quid
379.31
concoctio & praeparatio quid differant
382.39
concoctione perfecta venae sectioni locum non esse
559.15
concoctionis omnis solum calorem insitum autorem esse
379.45
concoctio deprauata.est ab elementis
612.9
concoctio fit à coelesti calore adiuta bono temperamento
612.7
concoctrix facultas
85.30
concoctrix facultas nullum vllorum genus requirit
87.42
Condîtum compositum
411.10
condîtum cardiacum
444.47
Condyloma
296.6
Confectio Hamech
498.21
Configuratio coelestis pestilentiae causa
626.11
Coformatio no nascitur corporis teperamento, sed ex ditrinori quadam natura fluit
552.37
Congius
397.19
Conserua
411.12
Constitutio neutra
176.50
constitutio quaeliber corporis in tres ordines diuiditur
176.50
Consuctudo
335.20
consuetudo in secuda vena est obseruanda
356.11
Consultatio
96, 56.135, 12
Contagiosi morbi qui
622, 24, & 623, 9
contagiosi pestilentes
622, 24, & 623, 9
contagiosi simpliciter
622, 24, & 623, 9
contagiosorum morborum curatio
656.38
Contemplatio Dei vira
576.43
contemplatio
96.53.134,52
Contenta 341.4 contentorum vitia
341.18
Continui solutio
179.45
Contraria multifariam dici
331.1
contraria quae mathematicis
345.23
contraria quae medicis
345.23
contraria simul excellere nequeunt
57.18
contraria de codem comparatè enuntiari possunt
59.21
Contusio
323.12
Conuulsio
259.31
conuulsio flatulenta
259.42
conuulsionis pulsus
216.34
conuulsionis causae
259.31
Coquentis facultatis primum opus
109.12
Corallus
443.51
corallium
452, 43.447, 45
Cor
21.20
cor timidis & ignauis grandius
21.35
cor neq. musculus est, neq. ex musculis coagmentum 21.35. cor crasso sanguine nutritur 
21.35
cor quare omnium facultatum principium dicatur à sophistis
101.49
cor quid iecori & cerebro in perfectis animalibus conserat
103.43
cor posteremnm mori primùm viuere, Arist.
166.16
cor facultatum sedes
100, 2
K o r c o u i d i z processus
6.38
cordis necessitas
14.19
cordis sinus duo 21.47 cordis canales
21.47
cordis auriculae 22 cordis valuulae
22
cordis d i a z o l u 22 cordis o u z o l u
22
córdis substantia vnde mutriatur
31.31
cordis temperamentum
61.41
cordis & arteriatù motus, nec est in nostra potestate, nec interrupi potest
98, 37.100, 37
cordis & arteriarum pulsationes distant
141.10
cordis pulsatio
138.51
cordis temperamentum quibus ex signis colligatur
206.49
cordis affectus
275.37
cordis intemperies omnis vires dissoluit
275.37
cordis quacunq intéperie laboratis signa
275.45
cordis palpitatio
276.14
cordis vulnerati signa
276.18
cordi quae vitia ventriculus impertiat
278.2
Coriandrum
446, 2.481, 40
corianum
456.36
Corna 458, 38 corneae tunicae ruptura
263.1
cornu cerui 451.25 cornu vnicornis
443.38
Corpus intra forásque spirabile
374.34
corpus vt purgationi sit praeparandum
381.42
corporis regiones tres propriis terminis distinctae
342.1
corporis habitus vt mittendi sanguinis quantitatem indicet
354.48
corporis regione prima impura venam non esse secandam
358.15
corpora summà per cutem halitu & sufore purgantur
376.17
corporis conditio vt purgandi facilitatem aut difficultatem indicet
377.10
corpus vnum dicitur quamuis ex multis compositum
542.27
corporus compositi formam simplicem esse
542.9
corporis naturalis compositi subiectum esse cõpositum
547.7
corporis nostri opifex Deus
594.9
corporu naturalium vires coelestium varibus tenentur
652.8
corpus humanú est morbi subiectamateria
182.17
corpori 3.praeter naturam insident
201.7
corpora interitu in elementa diffoluuntur
51.41
corpora quae permisceri possint
53.20
corpora inflammàtur ob oleosam substantiam quam in se habent
70.31
corpora quaecunq viuút aluntúrq. oleoso humore praedita sunt
70, 40.71, 20
corporis vniuersi substantia assiduè dissipatur
14.28
corporis interiora in tres regiones diuisa
14.28
corporis humani in simplicia dissolutio
46.42
corporis totius temperamentum vnde sit
62.1
corporis actiones à corpore non proficisci
81.1
corporis substantie mutuò se penetrare nequeut
54.10
corpus humanú artis medice subiectu existit
1.54
corpus humanú non modò diuersorium animae, verum organum est
2.3
corpus humanum tria obtinet ceteris animantibus negata
2.3
corpus humanum vt caeterotu omnium, ex quatuor elementis conflatum est
51.4
corpus omne sectione infinitum
54.31
corpus vnum & idem multis potest esse temperamentis
64.37
Costae perfractae notae
326.51
Corruptio duplex
618.25
corruptio totius substantiae quae dicatur
618.23
corruptionis & putrefactionis discrimen
617.56
K o r u z a
120.2
Costae 629 costae nothae
21.7
Cotonei mali semina
454.3
cotonoeum malum
458.38
Coturnix veratrum coquit
109.23
Coxarum ossa
7.20
coxarum capacitas mulieribus quàm viris amplior
20.9
Coxendicum ossa
7.28
Crapula cur morbos frigidos generet
187.42
Crassula maior
475.29
Crocus 442.21 crocum
398.38
Cruditas
278.42
Cruda màiorem vim habent quàm cocta
652.38
K u m m a r u d a t pulsus
212.47
Crus
212.47
crurum inflamtionibus cuius venae sectio prosit
349.11
Cubitus
349.11
Cubiti arthritis 310.51 Cubiti luxatio
327.32
Cucupha
415.50
Cucullus ad capitis frigidos affectus, & destillationes
440.33
cucullus herba
481.18
Cucurbita
421.31
cucurbitula
366.3
cucurbitula cum scarificatione
366.3
cucurbitula sine scarificatione
366.3. 10
cucurbitule subter mammas prositae menses sistút
348.40
cucurbitulae quid remedii praestent
366.16
Cucumer
430.29
cucumer agrestis
474.29
cucumeris agrestis radix
454.24
Culeus
397.27
Cumimum
466.29
Cupedia
107.10
Cupiditas
106.54
cupiditatis vnum quoque genus in quae bona feratur
132.12
Cupressus 457.56 cupressi nux
389.26
Curation inteperiei & putredinis diuersa
618.40
Curatio methodica
331.50
curatio quae maximè sit optablilis
334.37
curatio lentè & paulatim fieri bifarià dicitur
336, 11. & 30
curatio cuta
336, 11. & 30
curatio lenta quando necessaria
336.39
curationis methodica-exempla
332.23
curationis extraordinariae exempla
333.50
curationis opportunitas obseruanda
339.39
curationis ordo
339.39
curando quousque sit progrediendum
337.43
Cutis
37.39
cutis crebris foraminibus peruiz
37.41
cutis lex & regula temperamentorum
60.43
cutis temperata est
61.10
cutis codem est temperaméto atque totum corpus
62.15
cutis ex ipso semine concrescit
167.99
Cyathus
597, 9.397, 31
Cyclaminus
469.34
cyclamini succus
436.26
Cydonia condîta
516.41
Cynoglossum
476.21
Cyperus
399, 30.450, 51.474, 5
Cypriae auiculae
416.24
Cytinus
451.23
Cystim fellis qui morbi infestent
283.26
D
Danielis locus expositus
585.30
Daemon mendacij parens
188.3
daemon proprius colendus est
587.14
daemon quidam AEgyptios primum literas docuit
586.34
daemon Socratis
382.2
daemonem vnusquisque viuens habet
586.54
daemones boni vero modo apparent
387.29
daemones ciuitatibus à Saturno praefecti
586.46
daemones an toto mundo vagentur
584.33
daemones immitti in corpora hominù à maleficis hominibus
641.47
daemones mali phantastico modo apparèt
587.29
daemones qui
620.44
daemones quomodo eiecti
642.40
daemonum genus triplex
586.2
Daphnoides
431.5
Daucus
450, 37.398, 36.399, 29
Decoctum
404.12
De diuinis profanè loquendum non est
575.35
Defructum
405.34
Deglutiédi difficultas in febribus vnde oriatur
251.1
Deiectio nigra
293.47
Deleteria vt venenum suum in nobis depromat
387.12
deleteriorum vis opposita substantiae alimentorum
648.38
Deliriù futurú quomodo praenoscatur
252.25. & 30
delirium
254.30
delirium in febribus vnde procedas
252.37
Demarchus in lupum conuersus
643.8
Democritus
589.29
Demonstratio qua oftenditur elementorum formem esse substantiam
558.35
demonstrationis omnis philosophia initium nõ semper ducitur ex principibus qualitatibus
646.47
demonstratiua signa
200.39
Denarius Romanus
396.9
Dentes
6, 6.267.10
dentes mobiles
267.15
dentinum stupor
267.12
dentium nigredo
267.12
dentium dolor
267.12
Deriuatio
338.44
deriuatio quid
346.21
deriuatio quando administranda
346.25
deriuationis genera
339.5
Desidiae incommoda
190.19
Desipientia sine febre duplex
254.43
desipientiae causa
254.43
desipientium tres ordines
254.43
D t u r o p a q t i a c i z i r o p a q t a
176.25
Desperatio
132.5
Destillata cardiaca
444.54
destillatio
402.23
destillationis modus
403.5
Detergens medicamentum
418.42
detergentia medicamenta
473.1
Deunx.
396.45
Deus coelum per se regit animantia, verò & stirpes toeli ope
581.37
deus condito coelo vim naturalem impertiit, que nobis in signa esset & tempora
580.19
deus omnium causa
577.2
deus omnium conseruator
580.7
deus nomine Theur in AEgypto inuenit arithmeticen, geometriam, & astrologiam
586.37
deus nullius rei similis
577.8
deus per omnes naturas diuisus est
579.48
deus quid aristoteli
576.44
deus rebus singulis vim procreàdi indidit
577.43
& quomodo indidit
577.44
deus vbi habitet
577.10
deorum plena omnia
588.7
Deuteronomij locus expositus
585.21
Dextans
396.44
Diabetes quid
221.2
diabetae signa
221.2
diabetes proprium est renum symptoma
221.2
Diacalaminthes
505.25
Diacodion
490.34
Diacrocu
508.14
Diacydonion
497.23
Diacryon
517.14
Diamoron
517.18
Diachalcum
395.49
Diadacrydion
431.3
Diaireos
505.3
Dialaca maior
508.29
Diamargariton frigidum
505.44
Dianthon
504.21
Diaphragma, eiúsque vsus
21
diaphragma simplex est musculus
21
diaphragma qui moueant nerui
29
diaphragmatis inflammati pulsus
216.30
diaphragmatis vitia
274.15
diaphragmatis transfixi nota
324.23
D a i u o m i g o pulsur
222.30
D i u f o r u t i c a
419.42
D i a f o r u t i c d g
454.3
Diatragacanthum frigidum
504.45
Diaphoenicon
497.41
Diarrhoea
293.31
D g s r l s i
8.30
Diastole
139.30
diastole quid
211.38
diastoles effectus
141
diastolen, & Systolen nõ posse elementorum qualitatibus assignari demonstratio
612.54
A g a q o
173.51
Dictaui vires à quo didicerimus
655.48
Dictamnum
398.35
dictamni radix
443.25
Didrachmum
396.19
Dies purgationi accommodus
381.20
dierum numerus venae sectionem per se non dehortatur
359.13
dierum decreteriorum causa coelo tribuitur ab Hippocrat. & Gal.
620.55
Digiti manus
716.327.41,
digit pedis
7.716.327.41
digitorum laxatio
327.35
D i a r o t o c pulsus
212.33
Dij culti à vetustate, omnes cacodaemones erant, secundum Porphyrium
587.26
Dionysij verba de choris angelorum
584.56
Dissimilaris corporis partes essentia differunt
540.5
dissimilaris corporis materia multiplex
540.25
Dissoluens medicamentum
439.42
Discordia
131.46
Discretio
129.27
Distributionem attractione sieri
111.48
distributionis celerioris causae
111.48
Diui Pauli verba in actis Apostolicis exposita
580.30
Diuinum in morbis Hippoc. quid.
620.24
diuinum quid antiquis
920.39
diuini nomine quid significetur
609.37
diuinitatem inesse animae partibus mortalibus demonstratio
903.55
Dodrans
396.43
Dogmatici
589.36
Dolor
132.3
dolor quid
199.44
doloris causae
199.44
doloris proprietas quomodo affectam sedem arguat
202.2
doloris proprietas vt affectum prodat
202.2
dolor vires disperdit
352.15
dolorum capitis differentiae, & causae
254.1
D o r u d l z n pulsus
212.33
Doronicum
443.19
Dorsum
3.45
Dosis medicamenti vt statuenda
393.29
Dote peculiari morbos expugnantia
657.36
Drachma
295.10. 396, 7
Dracunculus
442.18
Dracontium
474.25
Druydae Gallorum
585.38
Dryopteris
394.6
Duella
396.22
Dulcis sapor
391.4
q i m a o c
107, 37. 131, 32
Dupondium
Durum quid
Dysenteria
294.9
dysenteria non semper febrem conianctam habet
294.9
dysenteria, anno 1538
dysenteria cur purgans medicamentum ferat
356.9
dysenteriam aceti fotu cohiberi
dysenteriae in populum grassantes diuinum aliquid habent
623.1
D u s c o i a
D u s p g o i a p n g a d u
269.150
Dysuria eiúsque causa
301.41
E
EBrietas quos morbos procreet
187.43
Ebulus
430.2
Ebur
443.4
Eclegma
410.2
eclegma è pincis nucleis
516.2
eclegma sanum & expertum
516.13
eclegma è scylla
516.25
eclegma ad asthma
516.29
Eccoprotica
434.29
Ecthymata quae
622.46. 629.20
Ecchymomata
322.2
E c l p v n p a l i u d r o m v u pulsus
212.21
Ecthymata
250.12
E c h r c t i c a
419.16
E a u o i z
471.28
E a p u t i a o n
471.28
E r o z o n
413.52
Effectus consistentiae à materia
591.53
effectio quid
83.14
Effictio quid
90.48
Effigiei similitudo
170.25
E i l e o n intestinum
161.22
E c j u o i z seu d o i d i c a d a c l u l o n intestinum
161.22
Eletarium
430, 34. 436;24
E l c r i c a
468.28
Electio
135.28
Electaria cardiaca
444.27
electaria stomachica
446.20
electaria hepatica
447.41
electaria vterum corroborantia
453.29
electarium formae solidae
409.27
electarium regium
411.20
electarium è prunis
495.19
electarium è prunis solidum
495.32
electarium è succo rosarum
497.12
electarium diacnicu
497.31
electarium diasaru
500.28
electarium pleres archonticon
504.30
electarium diaires compositum
505.11
electarium de gemmis
506.11
electarium diambrae
506.32
electarium diarhodon abbatis
607.38
electarium diatriumsantallon
508.1
electarium exhilarans
508.42
electarium diaspermaton
508.52
electarium l q w q r u t i c d n
509.2
electarium diacalaminthes compositum
505.125
electarium ad pestem
444.40
Elleborus
428.50
elleborus albus
436.50
Elementa vires suas actu obtinent
386.30
elementa corporis sensibilia
49.30
elementa quatuor
50.30
elementa in mistione summas qualitates tétinét
57.8
elementa vbi sint syncera
52.3
elementa nó sunt causae facultatum, vti nec temperamenta
141.40
elemento simplici nihil posse nutriri
51.30
elementorum & principiorum differentia
49.30
elementorum facultates inter se esse contrarias
50.4
elementorum substantias mutari
50.9
elementorum qualitates summae
50, 40.52, 30
elementorum qualitates remissae
50.50
elementorum substàtias & formas in permistione seruari
52.50
elementorum substantias totas totis permisceri quibus argumétis nonnulli probent, & corum refutatio
54.10
elementorum solae qualitates, non item substantiae, totae totis permiscentur
54.40
elementorum substantiae quamuis in mistione seruentur, potestate tamen dutaxat insunt
55.8
elemetorum in mistis portiones sensu quodammodo, non ratione, noscuntur
59.50
elementum quid
49.30
elementorum permistio
53.20
elementi materia simplex
539.40
elementa quatuor cedunt in compositorum materiam
593.10
elementa omnia efficientia Aristoteli
591.40
elementa non euanescunt interitu rerum
548.10
elementa priusquam constuant ad procreationé naturalis corporis, materiam, formam & qualitates habent
546.30
elementa vel exquisitifsimè mixta non possunt conformationem aptam corpori, neq. sensum, neq. motum conferre.
552.10
elementorum formae sunt naturae ancipitis inter synceras qualitates & formas compositorum corporum secundum Auerrhoen
537.30
elementorù formae, sunt sublantiae contra quàm sensit Alexander, & huius rei demonstratio
538.10
elementorum materiae non prius inter se vinctae cohaerent quàm ad extremum exiguae fuerint
537.40
elementorum qualitates totae per vocas miscentur
573.40
elementorum mistorum temperatura est in qualitatum genere
573.40.537.50
elementi forma qualitas est Galeno
537.20
Elephantiaseos incipientis notae
313.4
elephantiaseos confirmatae signa
313.10
elephantiaseos consummatae signa
313.10. 20
elephantiaseos evrinis & sanguine notae incertio
313.10. 20
elephantiasi qui sint oppor tuni
312.40
elephantiasis quid
312.30
elephantiasis totius substantiae morbus est
312.30
elephantiasis quot modis contrahatur
312.30
elephantiasis haereditaria
312.30
elephantiasis à contagione
312.30
elephantiasis à proprio corporis vitio
312.30
elephantiasis à vitae intemperantia
312.30
elephantiasis nec pueros nec adolescentes spõte inuadit
313.4
elephantiasis ex contagiosorum genere
613.10
elephantiasi inest venenum
637.40
elephantiasis quomodo serpat in corpus
622.5
elephantiaseos descriptio
636.20
Ab elephantiasi multi sanati per Prophetas
642.40
Elixatio
402.20. 404.10
elixandi modus
402.20. 404.10
Embrocha
413.30
embrocha absorbens
468.10
Emolliens medicamentum
463.43
Empedoclis de elementorum permistione sententia
53.40
Em p l a V i c a
418.50
emplastra arthritica
455.10
emplastra attrahentiae
emplastri confectio
414.40. 415.9
emplastica medicamenta
459.10
emplastrum
399, 10. 414, 40
emplastrum tetrapharmacum
414.40
emplastrum menses cohibens
453.10
emplastrum emolliens
466.50
emplastrum velsementer siccans
468.20
emplastrum diachylon simplex
525.40
emplastrum diachylon magnum
525.50
emplastrum è mucilaginibus
526.4
emplastrum à meliloto
526.10
emplastrum è baccis lauri
526.40
emplastrum ceroneum
526.50
emplastrum oxycroceum
517.9
emplastrum de ianua
527.10
emplastrum gratia Dei
527.20
emplastrum diuinum
527.30
emplastrum ad herniam
527.50
emplastra ex porro, cepa, allio, sinapi & thapsia in ictibus veneratorum animalium
656.40
E'm c r i <!ERR_ILLISIBLE> c <!ERR_ILLISIBLE> i r w r i s i n o s pulsus
212.40
Emprosthotonos
259.20
Em p i c m a
272, 30. 274, 20.
Empycmatis signa
272, 30. 274, 20.
Em y u c w o i z & m e t e m y u w o i z
599.50
Emulsio
405.30
Enchanthis
264.10
Eg d c m i o i vunde fiant 622.40. & corum enumeratio
Endiuia
473.10
Ec e r g t t a
174.3
Ettelocwa quid secundum Alexandrum
542.40
i n <!ERR_ILLISIBLE>l o c w a quid srt secundum quosdam
554.30
Enterocele
302.30
Ep a j a i r o s i s , id est phlebotomiae iteratio, quando & quomodo obeunds
363.10
Ep a j a i r e o s w z temerè iteratae incommoda
363.40
Ephelides
320.40
Epicauma
263.10
Epidemij simplices vnde fiant
622.30
Ep i d s r m i z
37.50
Ep i d s r m i w n causae
624, 10, 20
i p i d s m i w n & pestilentium morborum differentiae
624, 10, 20
i p i d s m i w n morborum diuisio
622.30
i p i d s m i w n simplicium enumeratio
622.30
Ep i d i d u n i z
19.30
Ep i g l a <!ERR_ILLISIBLE>
23.50
Epilepsia quid
353.40
epilepsia
257.10
epilepsiae pulsus
216.20
epilepsiae causa interior
257.20
epilepsia vera causa continens
257.30
epilepsiae sedes
257.30
epilepsiae tres differentiae
2573. 30
epilepsiae in cerebro causae obseruatae
257.40
epilepsiae primariae indicia
257.40
epilepsiae ab ore ventriculi procedentis signa 
257.40
epilepsiae tertia species
257.40
epilepsiam faepe ab vtero fus suscitari
306.50
epilepsa omnis à veneno intus genito
623.20
epilepticis infensum est apium
424.50
Epilogus matutinae disputationis
593.1
Epinyctis
316.500
Epiphora
263.20
Epiplocele
302.40
Ep i o w a z i c a
468, 20, 30
Epithema
412.20
epithema ad iecur
412.30
epithema ad cor
412.30
epithema cardiacum
444.50
epithemata refrigerantia
457.10
epithema attenuans
467, 9, 10
epithematis confectio
412, 20, 30
epithymus
424.20
epithymum atram bilem attrahit, cuius rei causa occulta est
593.50
Ep u l i z , vulgò Epulis
267, 30. 318, 40
i p u l a w j i c a
478.10
Ey <!ERR_ILLISIBLE>
109.20
Equisetum
475.40
Errhina
385.10
errhina purgando capiti
436.20
Eryngium
450.5
erybgium condîtum
516.50
Erysipelas, ciúsque signa
319.10
erysipelas duplex
319.20
erysipelas phlegmonodes & oedematodes
319.30
erysipelatis humor antè non est digerendus qnàm deferbuerit
339.40
erysipelatis simplicis origo
339.30
erysipelatis vlcerati origo
339.30
erysipelatis & papulae vlceratae differentia
339.40
Ej a t u g i c à
480.4
Essentiae vnius plures facultates esse
82.30
essentiae rerum ignotae efficiunt vt formas elementorum inseparabilium qualitatum nomine appellemus
539.30
Esula maior
430.49
esula minor
430.50
Euacuatio quid
341.3
Eupatorium
447.30
Euphorbium
431, 10. 437, 2
Eusebij verba de vigenerandi caelo insita
579.10
Ex cantharibus emplastra in ictibus venenatorum animalium
656.40
ex guaiaco potus in luc venerea
636.20
ex simplici nihil nisi simplex sit
534.40
Examinatio
132.1
Exanthemata quae & eorum descriptio
629.30
exanthemata cur pucris familiaria
629.20
exanthemata non esse reliquias menstrui sanguinis
629.6
exanthematum causa
629.20
exanthematum descriptio
629.20
exanthematum & ecthymatum discrimen
629.30
exanthemata purpurea
249.20
exanthemata
249.50
exanthematum signa prognostica
250.10
Ex a r o r a m a
327.7
Exasperans medicamentum
419.20
Excandescentia
131.40
Excrementa
341.4
excrementa vt longum affectum prodant
201.20
excrementa vt affectum significent
201.50
excrementa alia aliis partibus propria
204.10
excrementa vt humores acq. ex iis natus affectus prodant
206.6 & seq.
excrementa in demonstrariuis signis primas tenent
218.40
excremétorum deiectionem naturalem effe, retentionem voluntariam
111.5
excrementorum differentiae
124.5
excrementorum concoctum
48.40
excremétorum prouentus plures morbos quàm vila alia causa procreat
198.20
excrementorum naturalium qualitatem & quatitatem immutantia
199.20
excrementorum corporis sordes efficiunt, vt calor qui in eo inhabitat caelestis esse non possit secondum Auerrhoen, & huius rei dilutio
609.2
Excretionum praeter naturam causae
199.30
Exemplum quo sanguinis mittendi ratio ostenditur
356.40
exempla ad loci affecti inuestigationem proposita
202.30
exempla multa quibus causae, principalis adiuuans, & sine qua non demonstrantur
183.50. 184.4
exemplum quo febrium intermittentium focus fomes liquidò ostenditur
242.5
exemplo ostendipur fotmam <!ERR_ILLISIBLE> non posse emergere ex subiectis partibus corporis
544.50
exemplaria apud Dionysium Areopagitam
579.9
Exercitatio, & cius effecta
367.10, 20
exercitatio impuro corpori vitancha
367.10, 20 30
exercitus locustarum conuolans in Galliam & Italiam
625.50
Expectoratum vt procedat
274.2
Experientia
394.30
experiri quid
394.30
experimentum quare fallax ab Hippocrate dictum sio
655.30
Explication verae ordinis formarum substantialium
569.30
Expressio
402, 10. 405, 10
Expultrix facultas
85.30
expultricis facult. necessitas
85.40
Eu t x i o n , quid
204.50
F
FAbacea farina
473.20
fabarum farina
459.20
Faciei commissurae
4.50
faciei ossa
5.10
facies vt dominantes in corpore humores indicet, & morbos futuros praesagiat
204.50
facies rubore perfusa pulmones inflammatos arguit
205.4
Faciei pustulae
266.40
faciei rubor
266.40
Facultas animae quid
82.20
facultas triplex
350.50
facultas aliqua vt pereat
83.40
facultas discernendi
90.10
facultas imaginum conseruatrix
90.30
facultas fictrix siue phantasia aut imaginatio
90.40
facultatem esse formam instrumenti
88.40
facultatem à temperamento nasci
102.10
facultatem vnam aliis integris perire posse
104.40
facultates tot esse quot opera
82.40
facultates non sunt partes animae
82, 5, 50
facultates naturales quo quaeque tempore dominentur
83.20
facultates altricis inseruientes quatuor
85, 20, 30
facultates quae, quibus partibus maximè vigeant
87, 30, 40
facultates peculaires villis non indigent
88.10
facultates animales solis animantibus obtigerut
88.20
facultates quo ordine intercidant
105.3
facultates quo ordine oriantur
105.10
facultatis & partis discrimen
82.50
facultatis animalis vsus
88.30
facult. animalis varia sunt instrumenta
88.30
facultatum quatuor aletio inseruientium demonstratio
85.30
facultatum naturalium instrumenta
87.40
facultatum animalium genus duplex
88.40
facultatis naturalis imbecillicas vnde deprehendatur
351.8
facultatis vitalis imbecillitatem quae <!ERR_ILLISIBLE>
351.10
facultatis animalis imbecillitas vnde cognoscatur
351.10
facultatis vitalis intemperiae vel atrophia, vel diuturno morbo labelactavae pulsus
217.30
facultatis vitalis repétina spiriteum discipatione debilitatae pulsus
217.30
facultatis procreatricis vis
312.40
facultatum omnium princeps est vitalis
217.6
facult animalium demonstratio
88.20
facultatum animalium diuisio & numerus
88.40
facultatum numerus ex organorum differentiae aestimandus est
88.40
facultatum differentiae ex instrumentis
89.40
facultatum trium consensus
104.40
facultatum praestantia & ordo
105.10
facultas quid sit ostensio similitudine
603.20
facultas ad aliquid dicitur
602.4
facultas retentrix vteri à calore caelesti
611, 20
facultas temperamenti proprietas
602.6
facultas ventriculi contentrix à caelesti calore
610.56
facultatis substantia in quo posita
602.8
facultatem animam vocat Auerrhois
603.20
facultates primae
645.20
facultates tot sunt, quot actiones
592, 20.601.40
facultates tot sunt, quot causarum efficientium differentiae
603.0
facultatum à tota substantia fluentium ordines multi
645.20
Falsa quorundam opinio, quomodo rei cuiusque forma de potentia materiae educatur
554.20
Fames quid
110.2
fames duplici sit causa
110.2
fames
131.10
fames quid
278.20
Far
391.40
farina tritici
472.6
fascinatio visu, & huius causa
641.30
fauces biuiae
23.9
Fauus
320.5
Febris continua quae venae sectione curandae
347.4
frebis intermittens purae venae sectione non rectè curatur
347.7
febris continua qua methodo curaintae
375.40
febres quae dextri cubiti venam internam incidi postulent
347.50
febres ardentes celerenda venae sectionem monent
357.50
phasiani calidi & sicciscimi ac boni nutrimenti
869. 873
philosophiae naturali medicina subalteratur
47
pucris cur vinum non conuenit
840. 841
pulmo à quibus mouctur
950
pulsuum differentias nullus vnquam sensu perfecte distinxit
97
pulsus quomodo, magnus, paruus
510
pulsus prima variatio quae
511
pulsus constat quatuor
512
pulsus magnus quid
512
pulsus paruus quid
513
pulsus rarus
513
pulsus quis patitur alterationem
514
pulsus quomodo crescit, & decrescit
520
pulsuum tres differétiae secundum causam finalem
535
pulsuum tres differentiae à causa instrumétali
527
pulsus inaequalis in duobus
539
pulsuum tres causae
532
pulsuum aequalites in tribus differétiis
539
pulsus aequlitas quid
539
pulsuum proportio multiplex
544
pulsus durus quomodo fit
548
pulsus differentiae quomodo mutantur
548
pulsus differentiae ex parte instrumenti à horace
552. 579
Pulsus mollis quaret
579. 580
Pytho serpens secundum poctas ex putrimateria generatus
619
Q
QValitates non actu, sed potentia
926
Quaestio an medicina possit rectè di uidiiu practicam, ac theoricam?
2
Quaestio an detur medium inter aegritudinem, & sanitatem
188
Quod per fe quatuor postulare
838. 839
R
REpercussio quibus fit?
964
Repercussio pet quae loca?
964. 965
Resina cu aqua cur non potest misceri
931
Respirationis tres causae
475
Regiones temperatae Italia, & Graecia
361
Rhythmus quid
545
S
SAlubritas non potest restaurari
175
Salubritatis tres gradus
181
Salubris affectus qui iudicatur
235
Sanitas quid 258 temperatura triplex
857. 807
Sanitatis latitudo quatuor confideranda habet
809
Sanum quid
168
Sanitatis tuendae quatuor partes
227. 228
Sanitas fluit à corpore
22
Sanitas fubiectum medicinae quo
23 & 46
Sanitas finis medicinae
46
Sanguis humor vtilis, & bonus
959
Sanguis peccat quatitate nõ substãtia
940
Sanguis peccans qualitate quid facit
940
Sanguis cuius naturae ex Arift.
965
Sanguis non generatur in corde contra Arist
588
Sãguiñcatio, naturalis actio incorpore
589
Sanguificatio virtus naturalis in hepate
590
Sanguis assimilatur substantiae hepatis
605
Sanguis fit per alterationem.
606. 607
Sanguis, substantia caloris, & spirituum
623. 624
Sapientiae signum quale
637
Semen quid ex Arist. sententia 761. vnde fit
621
Semini duo insunt
820
Semini triplex vis & facultas data
823
Senectus quid
823
Senium in plantis & arboribus
759
Senes cur melius aeftate valent
784
Senibus quando vtendum venere
760
Senis frigiditas ab hyemis frigiditate vincitur
760
Separatio humorum quid
941
Serositas sanguinis, si peccat, an cuacuanda
949
Serpentes non prudentes, sed
298
Scammonium cur solùm bilem educit, ratio non datur
872
Scirrhus quomodo fit per curatione malam
968
Scientia inferior sit additione formae
11
Scientia speculatiua fit actiua per additionem
12
Scientia inquirit passiones
40
Scientia nobilior altera duobus modis
35
Scientiae omnes diuinae philosophiae subiiciuntur
44
Scientiae omnes in tres partes diuiduntur
7
Scopus fiue intentio distinguit scientias
37
Siccitas lima caloris
562
Siccitas in cerebro arguit prudentiam
199
reddit homine ingeniosum
709
Siccitas facit ad retinendum
308
Siccitas in pulsu necessario non mutat
548
Siccitas per se non corumpit actiones
688
Siccit as hepatis non potest à cordis humiditate alterati
617
Signorum indicantium fontes quinque
231
Signa salubritatis à virtute vitali
236
Signorum tria genera
234
Signum neutrum triplex
153
Signa affectus causarum latentium
586
Signa futurae salubritatis, vel mortis quomodo praenoscuntur
673
Signa p a d o g n w m i p a quae
741
Simpliciter quid
143
Simpliciter duobus modis capitur
147
Similia in quanto & quali
772. 773
Similitudo quae
774
Simile quid agat, & iuuet
775
Sinapi quando refrigerat
921
Singultus quomodo fit, & à quo
888
Sitis diminutio, vel ablatio ventriculi frigiditatem oftendit
740
Somnus & vigilia quid agunt
405
Somnus quasi coquus naturae
745
Somnus quid 687. vnde fiat
393
Soluentia medicamenta qualia
851
Spiritus quid, & propria substantia animae
321
Spiritus animalis quo ex vitali fit
322
Spasmus, & spasma quid
878
Spasmus quid, & quomodo fit
888
Stulti futura praedicunt, ac praenunciãt
825
Subiectum quatuor modis dici
33
Subiectum medicinae corpus humanum sa nabile
21
Supposita decem ad cognoscendam hepatis temperaturam
588. 589
Sus qualis naturae, & quale nutrimentu
873
Syrupus acetosus quas vires habet
951
Syrupus de absinchio absterg.
951
Syrupifrigidi cur calefiant, antè quàm dentur infirmis
922
T
TAbes in quibus solet fieri
685
Tabes porest dupliciter cotingere
685
Temperatura duobus modis
788. 789
Temperatura todus vel a calore, vel à tem perie cordis
561. 562
Temperatura bona facultates bonas
338
Temperatura corporis humani cui assimilatur?
344
Temperatura hominis, mensura aliarum est
890
Temperatura quid?
258. 259
Temperatura quid secundum philosohos, & Auerroem
897. 898
Tepora morbi quomodo dignoscutur
721
Thaletis philosophi de Venere responsum
757
Theriaca quã facultatem habet, & à quo?
930
Theriaca noua an somnifera
925
Tertium resultans ex oleo, & aerugine
829
Terra primum frigidorum: non aqua
691
Terra frigida & sicca cur?
780
Testes ad vnum finem ordinati
651
Testiculi membrum principale vnum pro generatione conseruanda
651
Testium proprium
651
Timorin aegro cur malum fignum
674
vnde nascitur
674
Totum corpus, quomodo cuacuandú
944
Transpiratio duplex
849
Tunica circundans venam qualis
882
Tussim prouocantia quae?
952
Tussi à materia crassa conuenientia
849
V
VEna potest vniti & continuari, si secatur
882
Venas angustas habens diu viuere non potest
745
Venemi definitio vera
910
Ventriculi figura qualis esse debet
828
Ventriculi passiones
687
Ventriculo resoluentia nunquam applicanda
975
Ventriculo quae applicanda
975
Ventres tres principalium mébrorum quomodo differunt?
464
Ventriculus duas tunicas habet
712. 863
Venus vnde otta secundum Graecos poetas
621
Venus quibus salubris sit
756. 757
Venus nunquam prodest
756
Veritas in rebus physicis, quomodo inuenitur?
872
Via resolutiua est triplex
101
Via resolutiua quid?
98
Vigilia quid?
687
Vigiliae vnde?
687
Vigiliae exiccant & calefaciunt
775
Vigiliàrum causa efficiens
392
Vigiliae sub genere passionum
406
Vinum pleuritidi, nec febri, nec podagrae conuenit
837
Vina diuersam temperaturam habent
840
Virtus omnis otiosa sine materia
714
Virtutes simplicium an remaneant in compositis?
930
Virtus generatiua quomodo cognoscitur
905
Virtus nutritiua quî dignoscitur?
905
Virtus triplex
396
Virtus quaelibet suum principiú habet
396
Virtus motiua & sensus exteriores non in cerebro, sed à cerebro
397
Virtus motiua nõ corde. sed in arterlis
399
Virtus animalis, in omni membro
400
Virtus sub quo genere collocatur
405
Virtutes vitales & animales per se cognoscuntur
406
Virtus nulla cognoscitur, nisi per operationes
281
Vitalis operatio
467
Vita animalis in quo consistit
333
Vnguentum de calce lota
890
Vnguentum ex aerugine quomodo fit
929
Vnguentum idem ex aerugine quam vim habet
929
Vnio ofsis in pueris facilior, quàm in aliis
994
Vnio duplex
889
Vlcus compositum quid
889
Vlcus quid 878 à vulnere differt
889
Vrina cruda in pleuritide mala
840
Vrinam prouocantia
952
Vulnus quid
878. 889
Vulnera composita quae
888
Vulnus compositu quomodo curãdú
933
Vulnus latum quatuor intentiones habet
875
Vulneris conseruatio per quae fit
876
Z
Zinziber cur totum corpus calefacit
803