Index rerum memorabilium quae in hoc opusculo
physiologo continentur.
A
Abortus omnes fiunt ante septimum mensem
15
Abusus mulierum in confricationibus
63
Aduersim non auersim concumbendum
99
Anastom oses cordis foetus, & earum vsus
19
Anastomoses cordis quo tempore pereant
22
Aristot.opinio de foetus formatione
134
Auicennae opinio de distract.ossium pubis
88
Articulatus foetus si in aceto maceretur, ossa cius emolliuntur
135
B
Beroaldi cóparatio floris virginum cum flore lilij
81
Bona Mathioli, quid
132
Botatlus credidit anastomosin esse venam arteriarum nutricem
223
Bucton puellarum quid
66. & 67
C
Carunculae quatuor apparent hisquae plures emiserunt foetus sepius distinctae
71.72
Caua vena pducit vasa spermatica praeparatia.
78.42
Caua vena recipit lac à mammis
195
Claustrum virginale, flos virg. hymen, bucton, columna, columna
Clitoris quaenam pudendi pars
62
Clitoris balano haud dissimilis
52
Clitoris in quibus differat à mentola virorum
62
Clitoris aliquando producitur
106
Coeundi modus vnicus naturalis
100
Collum verum vteri quid ex Fallop.
123
Columbi authoritas de loco per quem suis purgantur menstruis mulieres
129
Corrupta ab integra virgine quomodo dif.
33;44.45
Cunnus quid & vnde dicitur
43
D
Deftoratio minùs dolorifica menstrua patientib'
71
Deus & natura nihil faciunt frustra
17
Diuisio generalis partiumin dextras & sinistras
208
E
Effluxus omnes fiunt ante formationem foetus
158
Egressus pueriex vtero facil. aut dif.quare
F
Falsae veterum & recétiorum de hymene opin
73.74
Foemellae in masculos non fit mutatio, & contrà
108
Filum paruulis scinditur
71
Filiarum virginitatis notae pctuntur ex Anat.
33
Finalis causa matrimonij liberorum procreatio
56
Flos virginum perelegans, corruptatum lacerat,
44
Floris nomen multiplex
78
Foësij, opinio de sent. Hipp. dextra & sinistra hiant
185
Foetus quo die formatur
G
Gal. partes ossium tenuiores ceruices vocat
124
Germen rosae valde simile claustro virginali
68
Gestarionis in vtero tria tempora
188
Genitales partes variant.
104
Glandis quae in extremo penis sita est, descriptio
60
Glottidis, laryngis & sinuú cius à paucis mentio fit
28
Grauiditatis signa
89
Gonorrhoea, scyrrhi & cancri incurabiles à contactu impuro contracti
118. & 130
H
Hist. duae, vna iurisperiti, altera Bigami
84.87
Hist. masculi qui pro foemina baptisatus fuit
112
Hist. vteri omnino corrupti post partú difficilem
95
Hist. de distract; ossiú pubis & ilium in partu nat.
191
Humores aquei & alij à quibus fluores albi fiunt 
Hymenis vera descriptio, & vsus
74.75
Hymenem querete preter orificium sinus pudorisvanum est
68
Hymenem esse quid multi putant?
73
Hypogastrium quid.
34
I
Interfemineum & interforamincú idé, & quid sit.
48
Intestina & vterus quando facilè propellantur.
114
L
Labra quid, & exacta corum consideratio.
47
Lutettani capita habent oblonga.
54
Luxatio accidit articulis, symphysib' verò diduct.
205
M
Mag. in Chirurg. qui Lutetiae aderant M. D. XCII.
192
Mares invtero citiùs monétur quàm foemelle.
Membranae quot in coitu à mentula comprimantur & lacerentur.
69.70.71
Miserrimus partus saepe qui soli naturae & obsteruatus committitur
168
Mulicris partes generationi dicatae quae sint.
18.38
Mulicrum ac virg. externae vteri partes quae.
46
Mulieres habent ligamenta cauernosa vt viri.
61
Mulicrum grauidarum orificium vteri clauditur.
128
Mulierum partes genitales vbi sitae sunt.
110
N
Narium simitas Chinam habitantibus familiaris
54
Natura ludit saepe in partibus conformandis
102
Nymphae quid
48
Nymphae pernga Graecis dicuntur
51
Nymphae duplices
51
Nymphae sunt multò maiores quàm apparent
52
Nymphae aliquando adeò producuntur, vt excisione sit opus
53
Nymphae quasi limphae, cur ita dictae
55
Nymphatum vsus
55
Nymphae à valuis differunt
52 & 57
O
Oestrum Veneris, Columbo quid
62
Omnes homines omnibus foeminis iúgi possunt
100
Ora vasorum matricis sanguinem menstruum effundunt in vteri collum
127
Orificij sinus pudoris sedes
64
Orificiú sinus pudoris multis nominib' donatur
66
Ossa quae citò perficiuntur, & quare
157. 135. 151
Ossium pubis distractio nun solùm in mulieribus, sed omnibus etiam viuiparis animalibus
123
P
Partes genitales mulierum plures
36. 37. 43. 34.
Particulae plures in pudendis mulicrum
21
Paruus venter trifariam sumitur
35
Peudula productio virg. duplex: vna nymph. altera claustri virginalis.
53 & 69
Penis multis nominibus donatur
18
Penis non perforatus
105
Praeputio quenam similis membrana sit
69
Pronaum & fossa, idem
63. 64. 93
Pubes quid
46
Pubis ossa ponderosa sunt & maximú pond. sust.
179
Pueri in vtero existentes non negoligendi
30
Puerperae recentis signa
93
Pulmones foetus recèns nati ponderosi & nigri
25
Q
Quare mulieres emittunt lotiú latè & sibillú edút
55
Quinque in maiori rima animaduertuntur
50
R
Rat. quib. probatur ossa pubis & iliú dist.
171.172. &c.
Renes variant & aliquando excarnes sunt
103. 104
Rima quid
47
Rimae in pudendis mulierum tres
49
Rosae floris comparatio cum Hymene
67
Rosae quinque fratres
68
S
Semen quomodo partim recipitur, partim atrah.
125
Septé septim. spatio multa fiunt foet. & mat.
Sexus distinguitur septimo die à conceptu
Sinus pudoris quid, & cur ita vocetur
97
Sinus pudoris est tanquam vagina
98
Sinus pudoris in virginib' angustior q in milierib
98
Sinus pudoris est membranosus, neruosus, & rug.
99
Sinus pudoris aliquando non perforatus
105
Spermatica vasa tria vbi continentur
37
T
Triplices partes in viris generationi inscruiunt
18
V
Valuae in pudendis muliebribus duae
21
Vena arteriosa dum foetus est in vtero, re vera arteria est
20
Vesica continetur in paruo ventre strictè sumpto
37
In Vetonica gariophilata duo consideranda
77
Virginis non corrupte dignotio. ex quorund. sent.
76
Virga secta tria apparent
59
Virgine honesta nihil laudabilius
78
Virgines omnes primos congressus habent diffic.
82
Vrachus quid & vbi situs
50
Vterus quid, vsus, & vnde dicatur
34
Vterus pars genitalis viuiparis propria
39
Vterus recipit octo vasa
39
Vterus neruos habet à cerebro, lumbis & osse sacro
40
Vteri ligamenta quatuor, vnde oriantur
40. 41
Vulua propriè quid
43
Vuluae quasi valuae, & cur
42
X
Xiphoides cartilago sterno appenditur
215
Y
Yoides os radicem linguae fulcit & sustiner
151
Z
Zoar Rabi comment. in lib. Exodiscripsit os pubis in partu naturali distrahi
189
INDICIS FINIS.